诸葛亮

zhū  liàng 

zhū  liàng (181-234), kǒng míng 、hào  lóng ( zuò  lóng ),hàn  , zhōu láng  yáng dōu (jīn shān dōng lín  shì  nán xiàn )rén ,sān guó shí  shǔ hàn chéng xiàng 、jié chū  zhèng zhì jiā 、jūn shì jiā 、sǎn wén jiā 、shū  jiā 。zài shì shí bèi fēng wèi  xiāng hòu , hòu zhuī shì zhōng  hòu ,dōng jìn zhèng quán  zhuī fēng  wèi  xìng wáng 。zhū  liàng wèi kuāng  shǔ hàn zhèng quán ,ǒu xīn  xuè , gōng jìn cuì , ér hòu  。 sǎn wén dài biǎo zuò yǒu 《chū shī biǎo 》、《jiè  shū 》děng 。céng  míng  niú liú  、kǒng míng dēng děng ,bìng gǎi zào lián  ,jiào zuò zhū  lián  ,   shí shǐ   。 234nián zài  zhàng yuán (jīn bǎo   shān jìng nèi )shì shì 。zhū  liàng zài hòu shì shòu dào   zūn chóng ,chéng wéi hòu shì zhōng chén kǎi  ,zhì huì huà shēn 。chéng  、bǎo  、hàn zhōng 、nán yáng děng  yǒu  hòu  ,  zuò 《shǔ xiàng 》zàn zhū  liàng 。► 4piān shī wén  ► 60tiáo míng  

hòu dài   

 zhū  liàng 46suì  shí hòu ,  qīn shēng ér zi zhū  zhān chū shēng ,shǐ shū  zǎi ,zhū  liàng  shì  shí hòu ,zhū  zhān cái  suì 。dàn  cóng xiǎo jiù cōng huì  ài ,shàn cháng shū huà ,   hěn qiáng 。zhǎng  hòu cóng   jūn guān zuò  , zhí shēng dào   qīn céng dān rèn guò  jūn shī jiāng jūn 。

 hòu lái ,zhū  zhān guān zhì wèi jiāng jūn ,  zhí zhǎng shǔ guó cháo zhèng 。wèi guó  jiàng dèng ài tǎo  shǔ guó shí ,zhū  zhān shuài lǐng jūn duì qián   kàng , jué wèi jūn yòu xiáng ,zhàn  zài mián zhú 。dāng shí   ér zi zhū  shàng nián jǐn shí  suì ,tóng yàng zhàn  shā chǎng ;zhū  zhān xùn guó zhī shí ,    zhū  jīng hái hěn xiǎo , dào cān jūn  zhàng  nián líng ,suǒ  xìng cún le xià lái 。

 jìn cháo tǒng  sān guó zhī hòu ,zhū  jīng bèi xīn  cháo tíng qiān  dào zhōng yuán  dài ,zhēng zhào wèi guān  。zhū  jīng chū rèn guò guān zhōng   méi xiàn lìng ,bìng zhì  de hěn hǎo 。xiǎng dāng nián ,    zhū  liàng duō 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 shì diǎn  

chī guā liú zi 
 zhū  liàng  jǐn néng zhǒng chū hǎo zhuāng jià ,ér qiě hái yǒu  shǒu zhǒng 西 guā  hǎo shǒu  。xiāng yáng  dài céng yǒu zhè me   guī  :jìn le 西 guā yuán ,guā  chī bǎo ,guā   néng dài zǒu 。chuán shuō zhè tiáo “guī  ” shì dāng nián zhū  liàng liú xià lái  。zhū  liàng zhǒng  西 guā ,  、shā tián 、 wěi suān 。fán lái lóng zhōng zuò    guò  rén dōu yào dào guā yuán bǎo bǎo kǒu  。zhōu wéi  lǎo nóng lái xiàng  xué zhòng guā  jīng yàn , háo  bǎo liú  gào   men guā yào zhǒng zài shā   shàng ,shàng  bǐng huò xiāng yóu jiǎo zi 。hǎo duō rén dōu lái wèn  yào 西 guā zhǒng zi ,yīn wèi  qián méi yǒu zhù  liú guā  , duō rén zhǐ hǎo sǎo xìng ér guī 。 èr nián ,西 guā yòu kāi yuán le , zài  tóu shàng chā le  pái zi ,shàng miàn xiě dào :“guā guǎn chī hǎo ,guā  liú xià 。” zhū  liàng  guā  xiǎn jìng 、shài gān ,zài fēn gěi  jìn  guā nóng 。 jīn ,hàn shuǐ liǎng àn shā  shàng  jiǎ jiā  、cháng fēng zhōu 、xiǎo fán zhōu  西 guā réng yǒu míng  ,

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 míng chuàng zào 

 niú liú  
 【jiě shì 】 zhì  dài yǒu huǎng dòng huò xiāng  rén   xíng shì yùn shū   。
 【chū chù 】jìn ·chén 寿shòu 《sān guó zhì ·shǔ zhì ·zhū  liàng chuán 》:“liàng xìng cháng  qiǎo  ,sǔn  lián  , niú liú  ,jiē chū   。”
 《sān guó yǎn  》zhōng guān  “ niú liú  ”  zǎi :   ,zhǎng shǐ yáng   gào yuē :“ jīn liáng  jiē zài jiàn  ,rén  niú  ,bān yùn  便biàn , zhī nài  ?”kǒng míng xiào yuē :“  yùn móu duō shí  。qián zhě suǒ   liào ,bìng 西 chuān shōu mǎi xià    ,jiào rén zhì zào  niú liú  ,bān yùn liáng  ,shèn shì 便biàn  。niú  jiē  shuǐ shí ,  zhòu  zhuǎn yùn  jué  。”zhòng jiē jīng yuē :“   jīn ,wèi wén yǒu  niú liú  zhī shì 。 zhī chéng xiàng yǒu  miào  ,zào    ?”kǒng míng yuē :“  lìng rén   zhì zào ,shàng wèi wán bèi 。 jīn xiān jiāng zào  niú liú  zhī  ,chǐ cùn fāng yuán ,cháng duǎn 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

shēng píng 

gōng gēng lǒng  
 zhū  liàng  hàn líng  guāng   nián (gōng yuán 181nián )chū shēng zài láng  jùn yáng dōu xiàn    guān  zhī jiā ,zhū  shì shì láng   wàng  ,xiān  zhū  fēng céng zài 西 hàn yuán  shí zuò guò   xiào wèi ,zhū  liàng  qīn zhū  guī dōng hàn  nián zuò guò tài shān jùn chéng ;zhū  liàng 3suì  qīn zhāng shì bìng shì ,zhū  liàng 8suì sàng  ,  di zhū  jūn   gēn suí yóu yuán shù rèn mìng wèi  zhāng tài shǒu  shū  zhū  xuán dào  zhāng  rèn ,dōng hàn cháo tíng pài zhū hào  dài le zhū  xuán zhí  ,zhū  xuán jiù  tóu bèn jīng zhōu liú biǎo ,zhū  liàng  gōng gēng  shàng yǒu zhēng  , shuō zài nán yáng  lóng gǎng ,lìng shuō zài xiāng yáng chéng 西 èr shí   lóng zhōng 。
 jiàn ān èr nián (197nián ),zhū  liàng  shū  zhū  xuán bìng shì ;hàn xiàn   cóng cháng ān  jué shǒu zhōng táo chū ,qiān dào le cáo cāo   xiàn 。zhū  liàng  shí  16suì ,píng  hǎo niàn 《liáng  yín 》,yòu cháng  guǎn zhòng 、      

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 shù zào  

shū  piān 
 zhū  liàng suǒ chǔ  shí dài ,zhèng shì zhōng guó shū   shù  xiàng chéng shú  shí dài 。zhū  liàng  ài shū  ,zài qīng shào nián shí dài jiù jìn xíng guò    xùn  liàn ,néng xiě duō zhǒng   ,zhuàn shū 、 fēn 、cǎo shū dōu xiě de hěn chū  。nán cháo liáng táo hóng jǐng shì  wèi  shū  jiā , suǒ zhe 《dāo jiàn  》 zǎi :“shǔ zhāng  yuán nián xīn chǒu (gōng yuán 221nián ),cǎi jīn niú shān tiě ,zhù  tiě jiàn , zhǎng sān chǐ liù cùn ,……bìng shì kǒng míng shū zuò fēng jiǎo chù suǒ 。”。  《 dǐng  》 zǎi :“zhū  liàng shā wáng shuāng ,hái dìng jūn shān ,zhù  dǐng ,mái  hàn chuān , wén yuē :dìng jūn dǐng 。yòu zuò  zhèn dǐng ,chén yǒng ān shuǐ zhōng ,jiē  zhuàn shū 。”“xiān zhǔ zhāng  èr nián (gōng yuán 222nián ), hàn chuān zhù  dǐng ,míng  hàn dǐng ,zhì bǐng xué zhōng , fēn shū ……yòu zhù  dǐng  chéng   dān shān ,míng shòu shàn dǐng ;yòu zhù  dǐng  jiàn shān kǒu ,míng jiàn shān dǐng 。bìng xiǎo zhuàn shū ,jiē  hòu  。”“zhāng 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 niàn jiàn zhù 

 hòu  
  chuān chéng  shì  hòu    hòu  ,1991,jīng zhèng   zhǔn , chuān shěng chéng  shì  hòu  zhèng shì chéng  , míng   xiá  nèi   hòu  (yuán wèi hàn zhāo liè miào ,zhāo liè wèi liú bèi  hòu  shì hào )。 hòu  yīn zhū  liàng shēng qián bèi fēng wèi  xiāng hòu ér  míng ,míng chū  zhāo liè miào  bìng ,wèi shǔ zhōng zhù míng   shǐ  yóu míng shèng zhī  。
 nán yáng  hòu  ,yòu míng “zhū  liàng ān ”,wèi   nán nán yáng shì  lóng   lóng gǎng ,shǐ jiàn  wèi jìn shí  ,shì tóu wèi zhī shǔ guó  jiāng huáng quán zài zhū  liàng gōng gēng   lóng gǎng shàng xiū jiàn ér chéng  shì  niàn sān guó shí  zhù míng   xiǎng jiā 、jūn shì jiā zhū  liàng   xíng  táng qún 。
 shǎn 西 shěng hàn zhōng shì  hòu  ,wèi  miǎn xiàn (miǎn xiàn ),shǐ jiàn  gōng yuán 263nián ,wèi zuì zǎo   hòu  (zǎo chéng   hòu  yuē 50nián ), ér bèi chēng wéi “tiān xià    hòu  ”。

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

zhì guó chéng jiù 

 《sān guó zhì 》:zhū  liàng zhī wèi xiàng guó  , bǎi xìng ,shì  guǐ ,yuē guān zhí ,cóng quán zhì ,kāi chéng xīn , gōng dào ;jìn zhōng  shí zhě suī chóu  shǎng ,fàn  dài màn zhě suī qīn   , zuì shū qíng zhě  suī zhòng  shì ,yóu  qiǎo shì zhě  suī qīng   ;shàn  wēi ér  shǎng ,è  xiān  ér  biǎn ;shù shì jīng liàn ,   běn ,xún míng  shí , wěi   齿chǐ ;zhōng  bāng  zhī nèi ,xián wèi  ér ài zhī ,xíng zhèng suī jùn  ér  yuàn zhě ,  yòng xīn píng  ér quàn jiè míng  。 wèi shí zhì zhī  liáng cái ,guǎn 、xiāo zhī    。

 《sān guó zhì 》: bèi  méi ,  yòu ruò ,shì    ,liàng jiē zhuān zhī 。 shì wài lián dōng  ,nèi píng nán yuè ,  shī  ,zhěng  róng  ,gōng xiè  qiǎo , jiū   , jiào yán míng ,shǎng   xìn , è  chéng , shàn  xiǎn ,zhì    róng jiān ,rén 怀huái   ,dào  shí  ,qiáng  qīn ruò ,fēng huà  rán  。

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

dàn dōng wàng 、 rén qiáo shǒu 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽