陆游

 yóu 

 yóu (1125nián 11yuè 13 -1210nián 1yuè 26 ),  guān ,hào fàng wēng ,hàn  ,yuè zhōu shān yīn (jīn zhè jiāng shào xīng )rén ,shàng shū yòu chéng  diàn zhī sūn ,nán sòng wén xué jiā 、shǐ xué jiā 、ài guó shī rén 。 yóu shēng féng běi sòng miè wáng zhī  ,shào nián shí  shēn shòu jiā tíng ài guó  xiǎng  xūn táo 。sòng gāo zōng shí ,cān jiā   kǎo shì ,yīn shòu zǎi chén qín huì pái chì ér shì   chàng 。xiào zōng shí  jìn shì chū shēn 。zhōng nián  shǔ ,tóu shēn jūn  shēng huó 。jiā tài èr nián (1202nián ),sòng níng zōng zhào  yóu  jīng ,zhǔ chí biān xiū xiào zōng 、guāng zōng 《liǎng cháo shí  》 《sān cháo shǐ 》,guān zhì bǎo zhāng  dài zhì 。wǎn nián 退tuì  jiā xiāng 。chuàng zuò shī  jīn cún jiǔ qiān duō shǒu ,nèi róng  wéi fēng  。zhe yǒu 《jiàn nán shī 稿gǎo 》、《wèi nán wén  》、《nán táng shū 》、《lǎo xué ān   》děng 。► 10452piān shī wén  ► 600tiáo míng  

gǎn qíng shēng huó 

 nán sòng zhù míng ài guó shī rén  yóu , shēng zāo shòu le     zhé ,  dàn shì  kǎn  ,ér qiě ài qíng shēng huó  hěn  xìng 。
 sòng gāo zōng shào xīng shí  nián ,èr shí suì   yóu  biǎo mèi táng wǎn jié wèi bàn  。liǎng rén cóng xiǎo qīng méi zhú  ,hūn hòu xiāng jìng  bīn 。rán ér ,táng wǎn  cái huá héng    yóu  qīn  gǎn qíng ,yǐn  le     mǎn (   cái 便biàn shì  ), zhì zuì hòu  zhǎn dào qiǎng   yóu    hūn 。 yóu  táng wǎn  gǎn qíng hěn shēn , yuàn fēn  ,   yòu    xiàng  qīn kěn qiú ,dōu zāo dào le  qīn    。zài fēng jiàn  jiào   zhì xià ,suī zhǒng zhǒng āi gào ,zhōng guī zǒu dào le “zhí shǒu xiàng kàn lèi yǎn ”   。
 zhēn xiàng :gēn   yóu   zài wǎn nián  shī zuò (《jiàn nán shī 稿gǎo 》juǎn shí  )shì yīn wèi táng wǎn  yùn ,ér zāo gōng  zhú chū 。
  yóu    mìng ,wàn bān  nài ,便biàn  táng wǎn rěn tòng fēn  。hòu lái , yóu 
zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

měi shí 

 rén men dōu zhī dào  yóu shì nán sòng zhù míng  shī rén ,dàn hěn shǎo yǒu rén zhī dào  hái shì  wèi jīng tōng pēng rèn  zhuān jiā ,zài   shī  zhōng ,yǒng tàn jiā yáo    yǒu shàng bǎi shǒu ,hái  shù liǎo dàng shí  zhōng (jīn  zhōu )   chuān děng   jiā yáo měi zhuàn , zhōng yǒu  shǎo shì duì  yǐn shí   dào jiàn jiě 。

  yóu  pēng rèn   hěn gāo ,cháng cháng qīn  xià chú zhǎng sháo ,  , jiù   cái ,yòng zhú sǔn 、jué cài    děng  ,pēng zhì chū  zhuō fēng shèng  yàn  ,chī  bīn  men “mén  便pián 便pián ”,zàn měi   。 duì   zuò  cōng yóu miàn  hěn   ,rèn wéi wèi dào  tóng shén xiān xiǎng yòng  “ tuó ”(yóu  ) měi 。 hái yòng bái cài 、luó bo 、shān  、 nǎi děng jiā cháng cài shū zuò tián gēng ,jiāng zhè  dài  mín zhēng xiāng 仿fǎng xiào 。

  yóu zài 《dòng tíng chūn  》 shī zhōng shuō ,yǒu “rén jiān dìng    ,zěn huàn   kuài  chún ”  zi ,zhè “ kuài 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

shì  

shǎo néng shī wén 
  yóu  yòu hào xué  juàn ,12suì  néng shī wén 。 zài bǎo jīng sāng luàn  shēng huó gǎn shòu zhōng shòu dào shēn   ài guó zhǔ  jiào  。20suì shí  táng wǎn chéng qīn ,hòu bèi   qiáng xíng chāi sàn ,qiě táng wǎn hòu lái zǎo shì ,dǎo zhì zhè zhǒng gǎn qíng shāng tòng zhōng   shēng ,《chāi tóu fèng 》、《shěn yuán 》děng míng zuò  shì wèi  。

shì  kǎn  
 shào xīng èr shí sān nián (gōng yuán 1153nián ) lín ān yìng shì jìn shì , wèi   ,ér qín huì  sūn zi qín xūn    ,qín huì   , jiàng zuì zhǔ kǎo 。èr shí  nián (gōng yuán 1154nián )cān jiā   kǎo shì ,zhǔ kǎo guān zài  jiāng  yóu pái zài qín xūn zhī qián ,jìng bèi qín huì chú míng 。
 èr shí  nián (gōng yuán 1158nián ),qín huì   , yóu chū rèn  zhōu níng  xiàn zhǔ 簿 。gōng yuán 1163nián xiào zōng  wèi hòu ,  yóu shàn  zhāng ,shú  diǎn  ,  jìn shì chū shēn 。 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 shì jiàn 

1125nián 
  yóu chū shēng  yuè zhōu shān yīn 。1126nián jìng kāng zhī nán bào  , qīn  zǎi bèi   jīng 西 zhuǎn yùn  使shǐ zhí  ,quán jiā kāi shǐ táo wáng (“ér shí wàn    bīng ”)。1127nián qín huì wèi zǎi xiàng 。1134nián táo wáng jié shù ,huí dào shān yīn 。1138nián qín huì yòu rèn zǎi xiàng 。1141nián nán sòng  jīn   ,yuè fēi bèi hài 。 yóu bēi yín 。1142nián (shào xīng  shí èr nián ) jīn   gēn jīn rén huà huái shuǐ wèi jiè 。1144nián  zài  shǒu shī zhōng xiě dào ,“shàng   kuáng  ,xià  cǎo jūn shū ”, wàng   yǒu  tiān néng qīn lín zhàn chǎng 、shā  bào guó 。bìng zài zhè nián  le táng wǎn ( huì xiān )【táng wǎn bìng fēi ; yóu biǎo mèi ,qiān bǎi nián lái ,qián zhé shí xián duō rèn wéi  yóu    yuán pèi  rén táng shì shì  biǎo guān  , shí shì shí bìng fēi   。zuì zǎo  shù 《 chāi tóu fèng  》 zhè jiàn shì  shì nán sòng chén   《 jiù  wén 》,zhī hòu ,yǒu liú 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

rén  shēng píng 

jiā shì bèi jǐng 
  yóu chū shēng  míng mén wàng  、jiāng nán cáng shū shì jiā 。 yóu  gāo   zhěn shì  zhōng xiáng  nián jiān jìn shì ,guān zhì   láng zhōng ;   diàn ,shī cóng wáng ān shí ,jīng tōng jīng xué ,guān zhì shàng shū yòu chéng ,suǒ zhe 《chūn qiū hòu chuán 》《ěr  xīn  》děng shì  shì jiā xué  zhòng yào yào diǎn  。 yóu   qīn  zǎi ,tōng shī wén 、yǒu jié cāo ,běi sòng  nián chū shì ,nán  hòu ,yīn zhǔ zhāng kàng jīn shòu zhǔ  pài pái  ,suì  jiā  shì ; yóu   qīn táng shì shì běi sòng zǎi xiàng táng jiè  sūn  , chū shēn míng mén 。

 xuān   nián (1125nián )shí yuè shí   , zǎi fèng zhào  cháo ,yóu shuǐ  jìn jīng , huái  zhōu shàng  de  sān zi , míng  yóu 。tóng nián dōng ,jīn bīng nán xià ,bìng  jìng kāng èr nián (1127nián )gōng  biàn jīng (jīn kāi fēng ),běi sòng miè wáng (jìng kāng zhī chǐ ), zǎi xié jiā juàn táo huí lǎo jiā shān yīn 。

 jiàn yán 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 rén chéng jiù 

wén xué chéng jiù 

shī  
  yóu  yǒu duō fāng miàn wén xué cái néng ,yóu  shī  chéng jiù wèi zuì , yán “liù shí nián jiān wàn shǒu shī ”,cún shì yǒu jiǔ qiān sān bǎi  shǒu , zhì   fēn wéi sān ge shí  :46suì  shǔ  qián ,piān  wén  xíng shì ; shǔ dào 64suì  guān dōng guī ,shì  shī  chuàng zuò  chéng shú  , shì shī fēng  biàn  shí  ,yóu zǎo nián zhuān  “zǎo huì ”wèi gōng biàn wéi zhuī qiú hóng  bēn fàng  fēng  ,chōng mǎn zhàn dòu    ài guó  qíng ;wǎn nián zhé   xiāng shān yīn hòu ,shī fēng  xiàng zhì piáo ér chén shí ,biǎo xiàn chū  zhǒng qīng kuàng dàn yuǎn  tián yuán fēng wèi ,bìng  shí liú  zhe cāng liáng  rén shēng gǎn kǎi 。

1、shī  nèi róng 
  yóu  shī  hán gài miàn fēi cháng 广guǎng fàn ,  shè  dào nán sòng qián  shè huì shēng huó    lǐng  ,àn nèi róng  zhì  fēn wéi   fāng miàn :

 ①jiān chí kàng jīn ,tǎo  tóu xiáng 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 niàn jiàn zhù 

 yóu  
  yóu   lín yǎn huà chí (chéng  chóng zhōu shì ),wèi  niàn céng rèn shǔ zhōu tōng pàn  ài guó shī rén  yóu ér jiàn 。zhàn  miàn  yuē 4 ,jiàn zhù miàn  900duō píng fāng  ,shì shěng  zhòng diǎn wén  bǎo  dān wèi , shì chú  yóu jiā xiāng zhè jiāng shào xīng wài ,quán guó jǐn yǒu   niàn  yóu  zhuān  。
  yóu céng liǎng  chū rèn shǔ zhōu tōng pàn 。zài shǔ zhōu  jiān céng duō  yóu lǎn zhōu zhōng shān chuān míng shèng ,xiě xià 100duō shǒu  怀huái shǔ zhōu  shī  ,shū    qiāng yōu guó yōu mín  chì  qíng 怀huái 。
 zhěng   yóu  wèi 仿fǎng qīng jiàn zhù ,hán  mén 、cháng láng 、guò tīng 、 guǎn 、liǎng  、zhèng 殿diàn děng ,zhǔ  chén shè  chū “méi ” zhǔ  。guò tīng  “méi xīn qiān dài ”mìng míng 。 guǎn wèi “xiāng   táng ”,chén liè  yóu shēng píng jiǎn jiè , yóu  xiàng  shí bēi 、 yóu shǒu  bēi 。táng hòu  méi yuán ,广guǎng zhí  yóu  ài  méi huā 。zhèng 殿diàn wèi “fàng wēng táng ”,  yóu zuò 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

nóng shì chūn yún dàn shì yān ,cēn  绿 dào  jiāng biān 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽