曹操

cáo cāo 

cáo cāo (155nián -220nián zhēng yuè gēng  ), mèng  , míng   ,xiǎo  ā mán ,pèi guó qiáo (jīn ān huī  zhōu )rén ,hàn  。dōng hàn  nián jié chū  zhèng zhì jiā 、jūn shì jiā 、wén xué jiā 、shū  jiā 。sān guó zhōng cáo wèi zhèng quán   zào zhě , zi cáo  chēng  hòu ,zhuī zūn wèi  huáng  ,miào hào tài  。cáo cāo jīng bīng  ,shàn shī  ,shū     zhèng zhì bào  ,bìng fǎn yìng hàn  rén mín   nàn shēng huó ,  xióng wěi ,kāng kǎi bēi liáng ;sǎn wén  qīng jùn zhěng jié ,kāi  bìng fán róng le jiàn ān wén xué ,gěi hòu rén liú xià le bǎo guì  jīng shén cái  ,shǐ chēng jiàn ān fēng  , xùn píng jià  wèi “gǎi zào wén zhāng   shī ”。tóng shí cáo cāo  shàn cháng shū  ,yóu gōng zhāng cǎo ,táng cháo zhāng 怀huái guàn zài 《shū duàn 》zhōng píng  wèi “miào pǐn ”。► 33piān shī wén  ► 223tiáo míng  

 shì diǎn  

qiáo shuǐ  jiāo 
  cáo cāo shí suì  nián ,yǒu   zài lóng tán zhōng yóu yǒng , rán  dào  tiáo xiōng měng  è  。è  zhāng   zhǎo  xiàng cáo cāo gōng  ,dàn cáo cāo háo  wèi  ,chén zháo   è  zhōu xuán 。è    xià kǒu , shì táo diào le 。cáo cāo huí jiā hòu ,méi yǒu xiàng jiā rén   è   shì 。hòu lái ,yǒu   rén kàn jiàn  tiáo shé ér kǒng  wèi suō ,cáo cāo  xiào ,tiān zhēn  shuō :“ zài lóng tán pèng dào è  dōu   , què   tiáo shé ,zhēn shì  xiào !”zhòng rén xún wèn ,cáo cāo  shí xiàng gào ,  jīng tàn shào nián cáo cāo  dǎn lüè 。

xíng  zhāng ràng 
  cáo cāo céng   zhōng cháng shì zhāng ràng    shì  xíng  ,zhāng ràng  jué ,pài rén zhuī  , huī  zhuó shǒu  ,cóng tíng táng    jiāng chū lái ,zhāng ràng  wèi shì   jiē jìn  , qiě zhàn qiě 退tuì ,退tuì dào yuán qiáng biān shí ,zòng shēn  tiào , qiáng ér chū 。

wàng méi zhǐ  

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

wéi zhèng  cuò 

zhèng zhì 
  cáo cāo zài běi fāng tún tián ,xīng xiū shuǐ  ,jiě jué le jūn liáng quē   wèn  ,duì nóng  shēng chǎn huī  yǒu  dìng zuò yòng ;yòng rén wéi cái ,  shì  mén  guān niàn ,luó zhì  zhǔ jiē  zhōng xià céng rén  , zhì háo qiáng ,jiā qiáng  quán 。suǒ tǒng zhì    shè huì jīng   dào huī    zhǎn 。jīng  bīng  ,zhe 《sūn zi lüè jiě 》、《bīng shū jiē yào 》《mèng  xīn shū 》děng shū 。shàn shī  ,《hāo  xíng 》、《guān cāng hǎi 》、《guī suī 寿shòu 》děng shū     zhèng zhì bào  ,bìng fǎn yìng hàn  rén mín  nàn shēng huó ,  xióng wěi ,kāng kǎi bēi liáng , zài zhèng zhì shàng  gōng   shì  fán  。cáo cāo tǒng  běi fāng    zuò yòng 。qián    ,dōng hàn wáng cháo hòu  ,yóu  zhèng zhì hēi àn ,shè huì shēng chǎn zāo dào yán zhòng  huài ,rén mín   shēng huó ,zhōng  bào  le hōng hōng liè liè  huáng jīn    。dàn zài dāng shí   shǐ tiáo jiàn xià ,nóng mín     néng  de zuì zhōng  shèng  , zhī ér lái  shì dōng hàn wáng 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

píng jià 

shǐ shū píng lùn 
  chén 寿shòu 《sān guó zhì 》:“hàn  ,tiān xià  luàn ,xióng háo bìng  ,ér yuán shào  shì  zhōu ,qiáng shèng   。tài  yùn chóu yǎn móu ,biān   nèi ,lǎn shēn 、shāng zhī  shù ,gāi hán 、bái zhī   ,guān fāng shòu cái ,  yīn   ,jiáo qíng rèn suàn , niàn jiù è ,zhōng néng zǒng  huáng  , chéng hóng  zhě ,wéi  míng lüè zuì yōu  。  wèi fēi cháng zhī rén ,chāo shì zhī jié  。”
  wáng chén 《wèi shū 》:“tài   jūn sān shí  nián ,shǒu  shě shū 。shū  jiǎng   ,   jīng zhuàn 。dēng gāo   , zào xīn shī ,bèi zhī guǎn xián ,jiē chéng yuè zhāng 。”

 jīn píng shuō 
sūn quán :“ wéi shā  xiǎo wèi guò chà , jiàn rén  ròu  wéi  ěr , jiāng   shǎo yǒu 。”
sūn chǔ :“tài  chéng yùn ,shén  yīng  ,zhēng tǎo bào luàn , níng  xià ;xié jiàn líng  ,tiān mìng   ,suì kuò hóng  ,yǎn yǒu wèi  。”

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

shēng píng 

zǎo nián jīng  
  cáo cāo ,pèi guó qiáo rén (jīn ān huī  zhōu ),chū shēng zài guān huàn shì jiā ,wèi hàn xiāng cáo cān zhī hòu ,cáo cāo   qīn cáo sōng shì cáo téng  yǎng  ,hàn líng  shí guān zhì tài wèi , shì  dài huáng  ,yǒu  dìng míng wàng ,hàn huán  shí bèi fēng wèi fèi tíng hòu ,《sān guó zhì ·   》zhōng shuō cáo sōng “ néng shěn  běn  ”,ér zài sòng rén péi sōng zhī zhù 《sān guó zhì 》shí jiàn jiē yǐn yòng sān guó  rén suǒ zhe 《cáo mán chuán 》zhōng chēng cáo sōng běn xìng xià hóu ,dàn  shuō  xìn   gāo 。cáo sōng  chéng le cáo téng  hóu jué 。
  nián qīng shí   cáo cāo  zhì jǐng mǐn yǒu suí  quán héng yìng biàn  néng  ,ér qiě rèn xìng hǎo xiá 、fàng dàng   , xiū pǐn xíng , yán jiū xué  ,suǒ  dāng shí  rén  rèn wéi  yǒu shén me  bié  cái néng ,zhǐ yǒu liáng guó  qiáo xuán děng rén rèn wéi   píng fán ,qiáo xuán duì cáo cāo shuō :“tiān xià jiāng luàn ,fēi mìng shì zhī cái  néng   ,néng ān zhī zhě , zài jūn  ?”nán yáng  yóng duì 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

 shù chéng jiù 

shī  
  cáo cāo duì wén xué 、shū  、yīn yuè děng dōu yǒu shēn zhàn  xiū yǎng 。  wén xué chéng jiù ,zhǔ yào biǎo dāng jīn shī  shàng ,sǎn wén  hěn yǒu  diǎn 。
  cáo cāo  shī  ,jīn cún 20duō piān ,quán  shì yuè  shī  。nèi róng   shàng  fēn sān lèi 。 lèi shì guān shè shí shì  , lèi shì  biǎo shù  xiǎng wéi zhǔ  , lèi shì yóu xiān shī 。
   shí shì yǒu mǒu zhǒng guān lián  zuò pǐn yǒu 《xiè  xíng 》、《hāo  xíng 》、《 hán xíng 》、《 chū xià mén xíng 》děng 。《xiè  xíng 》、《hāo  xíng 》èr shī ,zuò  jiàn ān chū nián 。qián  piān fǎn yìng  jìn móu zhū huàn guān shì bài ,dǒng zhuō  luò yáng zuò luàn ;hòu  piān xiě guān dōng  zhōu jùn xīng bīng tǎo zhuō ,yòu  怀huái  xīn , xiāng shā  ,zài nèi róng shàng jǐn xiāng chéng jiē 。shī piān  jiǎn liàn   yán ,gāo  gài kuò  xiě chū le zhè  duàn  shǐ guò chéng ,yīn  bèi  wéi “hàn  shí  ,zhēn shī shǐ  ”(zhōng xīng 《 shī guī 》)。yóu 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

jiā  chéng yuán 

zhǎng bèi 
yǎng   :cáo téng 
yǎng   : shì (cáo téng zhī “duì shí ”  )
 :cáo sōng 
 :dīng shì 

cáo cāo  qiè 
dīng  rén ,cáo cāo yuán pèi  rén ,   。
biàn  rén ,cáo cāo  pèi  rén , xuān biàn huáng hòu 。shēng cáo  、cáo zhāng 、cáo zhí 、cáo xióng   。
liú  rén ,cáo cāo zhī qiè ,shēng cáo áng 、cáo shuò èr zi 。
huán  rén ,cáo cāo zhī qiè ,shēng cáo chōng 、cáo  、cáo  sān zi 。
  rén ,cáo cāo zhī qiè ,shēng cáo lín 、cáo gǔn èr zi 。
qín  rén ,cáo cāo zhī qiè ,shēng cáo xuán 、cáo jùn èr zi 。
yǐn  rén ,cáo cāo zhī qiè ,shēng cáo  。
wáng zhāo  ,cáo cāo zhī qiè ,cáo gàn yǎng  。
chén  ,cáo cāo zhī qiè ,shēng cáo gàn 。
sūn  ,cáo cāo zhī 

zhǎn kāi yuè  quán wén  ∨

rén shēng guì  shì  ěr 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽