guān  ài guó   shī 

yuè yáng lóu  (fàn zhòng yān ) mǎn jiāng hóng ·xiě 怀huái (yuè fēi ) chūn wàng (  ) jiāng chéng  · zhōu chū liè ( shì ) guò líng dīng yáng (wén tiān xiáng ) yǒng   ·jīng kǒu běi  tíng 怀huái (xīn   )  sāo ( yuán ) nán xiāng  ·dēng jīng kǒu běi  tíng (xīn   ) shì ér ( yóu )  qín huái (  ) xià  jué  ( qīng zhào ) shí  yuè   fēng   zuò èr ( yóu )   mán ·shū jiāng 西 zào kǒu  (xīn   ) shuǐ lóng yín ·dēng jiàn kāng shǎng xīn tíng (xīn   ) shū fèn ( yóu )  zhōng qíng ·dāng nián wàn   fēng ( yóu ) qiū  jiāng xiǎo chū  mén yíng liáng yǒu ( yóu )   ( míng ) guó shāng ( yuán ) bái  piān (cáo zhí ) zhèng   (wén tiān xiáng ) nán yuán shí sān shǒu ·  (  )   ér ·gèng néng xiāo  fān fēng (xīn   ) jīng    /   shuǐ  ( míng ) táng duō lìng ·  mǎn tīng zhōu (liú guò ) bìng  shū 怀huái ( yóu ) bié yún jiān (xià wán chún ) xiāng jiàn huān ·jīn líng chéng shàng 西 lóu (zhū dūn  ) jīn líng wǎn wàng (gāo chán )  zhōng   (tán  tóng ) jīn cuò dāo xíng ( yóu ) zhè  tiān ·yǒu  kǎi rán tán gōng (xīn   )  xīn láng ·tóng  jiàn  zài yòng (xīn   ) guān shān yuè ( yóu ) nán ān jūn (wén tiān xiáng )  shù dēng chéng kǒu zhàn shì jiā rén èr (lín   ) shí  yuè   fēng   zuò ·( yóu ) yáng  jiāng (wén tiān xiáng ) chū sài (  lín ) bǎi zhōu ( míng )   xiǎo xiàng ( xùn ) sāi shàng  èr shǒu · èr (dài shū lún ) duì jiǔ (qiū jǐn )  sāo (jié xuǎn )( yuán )    ·rén shēng chóu hèn  néng (  )  duān  (zhāng lěi ) xiè chí chūn ·zhuàng suì cóng róng ( yóu ) màn gǎn (gōng  zhēn ) wàng quē tái (  guāng ) shù guó wáng shī (huā ruǐ  rén ) shuǐ diào  tóu ·sòng zhāng  mào  (chén liàng ) yǒng méi tàn ( qiān ) jiāng   xīng dēng  yóu yuán  jué (  ) dié liàn huā ·shàng  zhào qīn  ( qīng zhào )  xīn láng ·sòng  bāng héng dài zhì (zhāng yuán gàn ) āi jiāng tóu (  ) bái  piān ( bái ) chūn chóu (qiū féng jiǎ )  chūn  gǎn 怀huái ( qiān )  yóu gōng · mèng  shī  hún ( yóu ) liù zhōu  tóu ·zhǎng huái wàng duàn (zhāng xiào xiáng ) qiū  mèi · yuè shí liù  wǎn ( yóu )  jiāng   diào tóu dōng (zhōu ēn lái ) shào nián xíng  shǒu · sān (líng  chǔ ) jiù  shī (yáng  shèng )  xīn láng ·guó mài wēi   (liú  zhuāng ) shuǐ diào  tóu · shù shí nián shì (fàn chéng  ) tiān  chǒu  ér ·chuāng qián shuí zhǒng ( qīng zhào ) dēng  yóu yuán (  ) shuǐ lóng yín ·jiǎ chén suì 寿shòu hán nán (xīn   ) mǎn jiāng hóng ·diǎn huǒ yīng táo (xīn   ) niàn  jiāo ·dēng duō jǐng lóu (chén liàng ) qīng míng èr shǒu (  )   shuǐ cūn ( yóu ) āi yǐng ( yuán ) huáng hǎi zhōu zhōng  rén suǒ  bìng jiàn (qiū jǐn ) zhǐ nán  hòu  (wén tiān xiáng ) méi huā (chén liàng ) shuǐ diào  tóu ·píng shēng tài  shàng ( míng ) lèi jiāng yuè · yǒu 驿 zhōng yán bié (wén tiān xiáng ) tāo qián shēn chù (  guāng ) lín jiāng xiān ·gāo yǒng chǔ  chóu  (chén   ) sòng wèi  cóng jūn (chén  áng ) zài chí (   rén ) zhōu qiáo (fàn chéng  ) méi huā jué  · èr ( yóu ) qìn yuán chūn · cháo yáng zhāng  èr (wén tiān xiáng ) sòng rén  ān 西 (cén shēn ) jiāng tíng (  ) jīn líng 驿 èr shǒu (wén tiān xiáng )   piān ( bái ) suì  (  ) liǔ shāo qīng ·yuè yáng lóu (dài   ) lèi jiāng yuè ·驿 zhōng yán bié (dèng shàn ) chū  huái   jué  · sān (yáng wàn  ) hàn gōng chūn ·chū  nán zhèng lái chéng ( yóu ) qín lóu yuè ·fāng fēi xiē (xiàng zi yīn )  xīn láng · xīn yòu ān  jiàn (chén liàng ) yìn  cháng chéng  xíng ( shì mín ) zhè  tiān · guó chén lún gǎn  (qiū jǐn ) sòng  yán zhāng xiān shēng běi  (yuè fēi ) zèng liáng rèn   tóng nián  / (huáng zūn xiàn ) liǔ shāo qīng ·chūn gǎn (liú chén wēng )  xīn láng ·    chéng xiàng (zhāng yuán gàn ) sān yuè shí    zuì zhōng zuò ( yóu ) niàn  jiāo ·驿 zhōng bié yǒu rén (wén tiān xiáng ) zuǒ   huā (qiū wèi ) dié liàn huā ·yuè xià zuì shū  yán (xīn   ) shēng zhā  ·sān chǐ lóng quán jiàn ( míng ) èr  (zhèng  xiào ) yuè zhōng  wáng  ( qiān ) běi zhēng (  ) mǎn jiāng hóng ·sòng  zhèng zhī  xíng (xīn   ) shuǐ diào  tóu · jiàn  (cuī  zhī ) shuǐ diào  tóu · páng yòu  (zhāng xiào xiáng ) shuǐ lóng yín ·fàng chuán qiān  líng  (zhū dūn  ) zhè  tiān ·jiàn kāng shàng yuán zuò (zhào dǐng ) shuǐ diào  tóu ·duō jǐng lóu ( yóu ) huàn  shā ·shuāng  míng xiāo shuǐ zhàn (zhāng xiào xiáng ) lín zhōng shī ( 鸿hóng zhāng ) lín jiāng xiān ·shì wèn méi huā  chǔ (zhāng xiào xiáng ) ruǎn láng guī ·shào xīng  mǎo  xuě (xiàng zi yīn ) mǎn jiāng hóng · nán jīng  shān 驿 (wáng qīng huì )  xīn láng ·bīng hòu   (jiǎng jié ) shào nián xíng  shǒu (líng  chǔ ) cán chūn  shè (hán  )  xīn láng · jiǔ cháng tíng shuō (xīn   ) chū  huái   jué  (yáng wàn  ) liáng zhōu  (xuē féng ) xiǎo yuán  ( xìn ) qìn yuán chūn ·dīng yǒu suì gǎn shì (chén rén jié ) qín chá (bái   )  qín é ·méi xiè le (liú  zhuāng )  qīng  shì xiāo   (yuè fēi ) zèng liáng rèn  tóng nián (huáng zūn xiàn ) chǔ guī jìn zhī yīng (zuǒ qiū míng ) chóng yáng (wén tiān xiáng ) zhàn chéng nán (yáng jiǒng ) yōu  dōng  ( shāng yǐn ) juàn  (  )  xīn láng ·西  (wén  wēng ) qìn yuán chūn ·zhāng  fēn qiū yuè (liú guò ) xiǎo  shān (xiè fāng  )    jìn péi  lái xiāng kàn shuō (wáng wéi ) yǒng wáng dōng xún  shí  shǒu ( bái ) jīn líng sān qiān yǒu gǎn (liáng dòng ) sāi xià  èr shǒu · èr (wáng  )  luó xiāng ·hóng  (zhāng yán ) shào nián yóu ·duān  zèng huáng shǒu  ( shì )  shēng cǎo ·yǐn (bái  ) shēng zhā  · jīng kǒu jùn zhì chén (xīn   )  yǒng 怀huái · guān duàn yīn xìn ( xìn ) lèi jiāng yuè ·qiū  xìng yuán 使shǐ yuàn ( shì jiāng ) shēng shēng màn ·chú zhōu   dēng lóu (xīn   ) shuǐ diào  tóu ·jiǔ yuè wàng   ( mèng  )   zhī  (wēn tíng yún )  jīn mén ·huā guò  ( hào  ) wǎn wén shān chéng xiàng  / wǎn wén (  ) shuǐ diào  tóu ·dìng wáng tái (yuán  huá ) táng duō lìng · guò shuǐ míng xiá (dèng shàn ) jīn líng xīn tíng ( bái )  tiě chuí chuán (wèi  )  xīn láng ·dàn jiá 西 lái  (liú guò ) xiǎo mín ( míng ) chóu zhū jiān    ( yán  ) shuǐ diào  tóu ·寿shòu zhào cáo jiè ān (xīn   )  lǎo (  ) dié liàn huā ·tóng  chén piāo qióng  ( yóu ) zhàn chéng nán ( jūn ) lín jiāng xiān ·jīn suǒ zhòng mén huāng yuàn (鹿 qián  ) mǎn jiāng hóng ·yàn zi lóu zhōng (wén tiān xiáng )  zhèng suǒ nán lán ( zàn ) huàn  shā ·zèng zi wén shì rén míng (xīn   )  xīn láng · jiāng (jiǎng jié ) hǎo shì jìn ·biàn jīng  yàn wén jiào (hán yuán  ) bái  chéng 怀huái  (chén  áng ) mǎn jiāng hóng ·dài wáng  rén zuò (wén tiān xiáng ) jiāng chéng  ·píng shā qiǎn cǎo jiē tiān ( hào  ) gāo yáng tái · zhōu cǎo chuāng  yuè (wáng  sūn )  huáng (  ) huì tóng guǎn (fàn chéng  ) shuǐ diào  tóu ·dēng duō jǐng lóu (yáng yán zhèng )  suàn  · yàn xiàng nán fēi (zhū dūn  ) shuǐ diào  tóu ·   yǔn shì (dài   )  xīn láng ·wǎng shì  kān shuō (liú xué  )  qín é ·zhōng zhāi shàng yuán  sàn (liú chén wēng ) qiū wǎn dēng chéng běi mén ( yóu ) guān  sàn guān  yǒu gǎn ( yóu )  qiān yīng ·shuāng tiān qiū xiǎo (cài tǐng ) shuǐ diào  tóu ·zhuī  (zhāng yuán gàn ) 西  ·tiān xià shì (wáng  ) zài jīn  zuò ·xuǎn èr ( wén  zhōng ) niàn  jiāo · lái niú zhǔ ( yuān ) hǎo shì jìn ·qiū xiǎo shàng lián fēng ( yóu ) zhàn chéng nán ( zhào lín )  shì sān shǒu (xià wán chún ) niàn  jiāo ·hái dōu hòu zhū gōng jiàn (cài sōng nián ) zài shuǐ jūn yàn zèng   zhū shì  ( bái )   (bào zhào ) běi lái rén (liú  zhuāng ) jiāng yuè huǎng chóng shān ·chū dào sōng shān (yuán hào wèn ) qìn yuán chūn ·hán shí yùn zhōu dào zhōng (xiè fāng  )  yuè shí    qiě bàn mèng cóng ( yóu )  liáng fàn ·绿 yáng xiàng  qiū fēng (jiāng kuí ) jīn   ·péi  zhāi xiān shēng cāng ( wén yīng ) yín shān  西 guǎn (cén shēn ) diǎn jiàng chún ·chūn  fēng  yǒu gǎn (chén zi lóng )    xīng (céng  ) dēng  huā tái (wèi  ) zhòng yǒu gǎn ( shāng yǐn ) shuǐ lóng yín ·xuě zhōng dēng  guān tíng (dèng tíng zhēn ) shuǐ lóng yín ·huái  zhōu zhōng  wén (wāng yuán liàng ) niàn  jiāo ·chūn xuě yǒng lán (chén zi lóng ) kàn méi jué  ( yóu ) bǎo dǐng xiàn ·chūn yuè (liú chén wēng )    lèi jīn  / wǎn  (luò bīn wáng ) niàn  jiāo ·yán jīng zhōng fǒu (huáng zhōng  ) jīng zhōu zéi píng lín dòng tíng yán 怀huái zuò ( bái )  xīn láng · fēng zhēn zhōu (dài   ) běi lái rén (liú  zhuāng ) huáng hǎi zhōu zhōng  rén suǒ  bìng jiàn (qiū jǐn ) sòng hún jiāng jūn chū sài (gāo shì ) zuì zhōng gǎn 怀huái ( yóu )   xiāng màn ·jìn chóng yáng (yáo yún wén ) yuè xià  ·  xié  (jiāng kuí ) cuì lóu (fàn chéng  ) yǒng wáng dōng xún  · èr ( bái ) jiàn kāng (wén tiān xiáng )  qiān yīng ·zhēn zōng xìng chán yuān ( gāng ) shuǐ lóng yín ·cuì áo yǒng chū cāng míng (shī yuè ) liù me lìng · yùn   fāng huí ( gāng )  chūn yuàn (fàn chéng  ) zèng huà shī ( xùn ) hòu qiū xìng zhī shí sān  shǒu · (qián qiān  )  fēng  (liú kūn ) yǒng huò jiāng jūn běi  (  )  zhōng sòng èr cóng    zhī 西 ( bái ) mǎn jiāng hóng ·dīng wèi jiǔ yuè nán  (zhào dǐng ) gāo yáng tái · xiè yún qián bèi yùn (lín   ) zhū jiàng  shǒu (  ) dēng   shān shī (wáng shǒu rén ) niàn  jiāo ·sòng zhāng míng zhī  jīng (liú xiān lún )   lìng ·sāi shàng fēng gāo ( gāng ) méi huā lǐng  (quán  wàng ) shàng 西 píng ·sòng  shū gāo (xīn   ) liǔ shāo qīng ·jǐn yàng jiāng shān (zhāng huáng yán )   shàng gāo zōng fēng shì ( quán ) jīn líng hòu guān  jué  liù shǒu ·(qián qiān  ) qiǎn  (  )  zhì xiǎo yǐn shì kuān zhòng sòng xiāng zhōu (jiāng   ) qìng zhōu bài ( shùn qīn ) èr shí èr nián yuán dàn ( xùn )  yòu èr nián suì dàn ·  (zhèng  xiào ) shuǐ diào  tóu ·mào  fēng  shā ( chù quán ) qìn yuán chūn · shàng céng lóu (chén rén jié ) jiāng méi yǐn · jiāng méi (hóng hào ) táo yuán   rén ·zhōng yuán dāng  ( yóu ) zuì luò tuò ·jiǔ   shèng zhī yùn (dài   ) 西  · wáng qián zhāi yùn (cáo bīn ) yǒng wáng dōng xún  ·  ( bái )  shī (wáng  zhī ) dié liàn huā ·jiǔ shí sháo guāng  mèng (wén tíng shì ) sòng   wǎn cóng jūn ān 西 ( bái ) wǎn zhāng wèi gōng (liú guò )  yòu èr nián suì dàn · èr (zhèng  xiào )  sāi (cáo xūn ) biàn jīng  shì èr shí shǒu ·  (liú zi huī ) zhuī  zhēng 西  zhōng jiù shì  shǒu ( yóu )   běi wàng (dài   ) shào nián xíng èr shǒu ·  (wáng chāng líng ) běi wàng ( yóu ) běi wàng ( yóu ) zhuī  zhēng 西  zhōng jiù shì  shǒu ( yóu ) zhuī  zhēng 西  zhōng jiù shì  shǒu ( yóu ) biàn jīng  shì èr shí shǒu · sān (liú zi huī )

 chǔ  wèi bié ,cháng ān qīng  mén 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī wén 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽