guān  ài qíng   shī 

cháng hèn  (bái   ) guān  ( míng ) jiāng chéng  · mǎo zhēng yuè èr shí ( shì ) jiān jiā ( míng )   ( shāng yǐn ) què qiáo xiān ·xiān yún nòng qiǎo (qín guān ) jǐn  ( shāng yǐn ) dié liàn huā ·zhù  wēi lóu fēng  (liǔ yǒng ) chāi tóu fèng ·hóng  shǒu ( yóu )    shǒu ·  (yuán zhěn )  suàn  · zhù cháng jiāng tóu ( zhī  ) luò shén  (cáo zhí ) huàn  shā ·shuí niàn 西 fēng   ( lán xìng  )   ·zuó  xīng chén zuó  fēng ( shāng yǐn )  jīn ( míng ) tiáo tiáo qiān niú xīng ( míng ) shēng zhā  ·yuán  (ōu yáng xiū ) fèng qiú huáng (  xiàng  ) yuè rén  ( míng ) bái tóu yín (zhuō wén jūn ) chāi tóu fèng ·shì qíng báo (táng wǎn ) shàng xié ( míng )   ér ·yàn qiū   / (yuán hào wèn ) zhú zhī  èr shǒu ·  (liú   ) nán    èr shǒu  / xīn (wēn tíng yún ) jìng  ( míng ) huà táng chūn · shēng  dài  shuāng ( lán xìng  ) zhé guì lìng ·chūn qíng ( zài  ) kǒng què dōng nán fēi bìng   / ( míng ) zhè  tiān ·cǎi xiù yīn qín pěng  (yàn  dào ) qīng  àn ·líng   guò héng táng ( zhù )   ·zhòng wéi shēn xià  chóu táng ( shāng yǐn )  wéi · èr ( shāng yǐn )  lóu chūn ·chūn hèn (yàn shū ) xiāng  rén ( yuán ) jiāng chéng  ·西 chéng yáng liǔ nòng chūn (qín guān ) cǎi sāng  ·ér jīn cái dào dāng shí ( lán xìng  )  怀huái shí liù shǒu · shí  (huáng jǐng rén )   ·  dōng fēng   lái ( shāng yǐn ) qīng píng  ·hóng jiān xiǎo  (yàn shū ) huàn  shā ·guī qíng ( qīng zhào ) làng táo shā ·jiè wèn jiāng cháo  hǎi (bái   ) zèng   (cuī jiāo ) dié liàn huā ·xīn  zuì lián tiān shàng ( lán xìng  ) qiān qiū suì ·shù shēng  jué (zhāng xiān ) jiǔ  ·shān guǐ ( yuán )   èr shǒu ( shāng yǐn ) shān yǒu   ( míng ) zhú zhī  ·shān táo hóng huā mǎn shàng (liú   ) zhōng shēn  (cáo xuě qín )    shǒu (yuán zhěn )   · suì tōu zhào jìng ( shāng yǐn )  qiū  yóu  jiāng ( shāng yǐn )  rén (zhāng  ) hàn 广guǎng ( míng ) cǎi sāng  ·shuí fān yuè   liáng ( lán xìng  )  yǒu màn cǎo ( míng )   ·lái shì kōng yán  jué zōng ( shāng yǐn )  liù  · wēi tíng (qín guān ) cǎi lián  (bái   ) xiě qíng (  )  suàn  · shī ( wǎn )  zhōng qíng ·yǒng  pāo rén  chǔ ( xiòng ) zhè  tiān ·zuì pāi chūn shān  jiù (yàn  dào ) shào nián yóu · duō zuì shì (yàn  dào ) yǒu suǒ  ( míng )    /   ·yóu  (yàn shū ) zèng lín   /   亿 yuán ( xuán  )  měi rén ·yín chuáng   qīng  ( lán xìng  )   mán ·huā míng yuè àn lóng qīng (  ) cháng gàn xíng èr shǒu ( bái ) chūn  ( shāng yǐn ) shěng shì xiāng líng   (qián  ) shén   (sòng  ) jué bié shū (zhuō wén jūn ) qián bié  (bái   )  guàn zi · yuè shí  (wéi zhuāng )  yuē  míng ( míng )  guàn zi ·zuó   bàn (wéi zhuāng )  yuàn bié (mèng jiāo )  lán huā ·yàn 鸿hóng guò hòu yīng guī (yàn shū )  xiàng wáng  (  )   bēi · de  nián huā xià (wéi zhuāng ) hóng dòu  (cáo xuě qín )   (bái   )  xiāng   ·  ( míng ) chū  dōng mén ( míng )   mán ·zhěn qián  jǐn qiān bān ( míng )  mèng lìng ·zhèng shì   jīn jǐng ( lán xìng  ) luò huā (zhū shū zhēn ) cháng tíng sòng bié (wáng shí  ) yǒu suǒ  ( tóng )  chóu shī (zhāng héng )  zhōng qíng ·huā qián yuè xià zàn xiāng (zhāng xiān )  cóng huā lìng ·shāng gāo 怀huái yuǎn  (zhāng xiān )  yǒu  jūn ( míng ) guì 殿diàn qiū · wǎng shì (zhū  zūn ) jiāng zhòng zi ( míng ) niàn  jiāo ·shū dōng liú cūn  (xīn   ) gāo táng  (sòng  )  liáng (hán  ) chē yáo yáo piān ( xuán )  měi rén ·chūn qíng zhǐ dào  huā ( lán xìng  ) qīng píng  ·fēng huán  bìn ( lán xìng  ) shēng zhā  ·xīn yuè   méi (niú   )    shǒu ( shāng yǐn ) yìn  cháng chéng  xíng (chén lín ) qín wěi ( míng ) cǎi lián  ·chuán dòng  guāng yàn yàn (huáng  sōng )  lóu chūn ·táo   zuò cóng róng (zhōu bāng yàn )  dān ( shāng yǐn ) diào  wān (chǔ guāng  ) 西 jiāng yuè ·xié shǒu kàn huā shēn jìng ( zhù )  jiāng nán ·xián  yàn (niú jiào ) qìn yuán chūn ·qíng ruò lián huán ( shì )   ( shāng yǐn )   ér ·wèn lián gēn yǒu  duō (yuán hào wèn )    shí  ·yuān bīng hòu sān ( míng ) yǒng tóng xīn  róng ( gōng zhān ) jīn míng chí ·yǒng hán liǔ (liǔ  shì ) bìn yún sōng lìng ·zhěn hán xiāng ( lán xìng  ) shí liú ( shāng yǐn ) yīng tiān cháng ·bié lái bàn suì yīn shū (wéi zhuāng ) jiǎn   lán huā ·xiāng féng   ( lán xìng  ) zuò cán  ( míng ) qín tái (  ) qīng píng  ·xià  yóu  (zhū shū zhēn ) shào nián yóu ·chóng yáng guò hòu (yàn shū ) dōng mén zhī yáng ( míng ) chūn xiǎo (yuán zhěn )  jiā ào ·jìn  mén qián  shuǐ (ōu yáng xiū ) èr láng shén ·yán guāng xiè (liǔ yǒng ) jīng jīng zhě é ( míng ) hǎo shí guāng ·bǎo  piān  gōng yàng ( lōng  )   bié (guàn xiū ) chūn  xíng (bào zhào ) juǎn zhū lián · de lái shí chūn wèi (wèi  rén )  suàn  ·zèng  wǎn háng  (shī jiǔ jiān )  dan tíng    (tāng xiǎn  )   mán ·péng lái yuàn  tiān tāi (  )  chéng sān shǒu ( shāng yǐn )  huā ( shāng yǐn ) huà shān  ·jūn  wèi nóng  ( míng )  xiān yǐn ·cái guò  nián (liǔ yǒng ) dìng qíng shī (fán qīn )  chē ( míng ) 西 shī  / yǒng zhù luó shān ( bái )  shàng zèng měi rén ( bái ) páo yǒu   ( míng ) nán   · lòu tiáo tiáo jǐn (qín guān ) běn shì shī shí shǒu ·xuǎn èr ( màn shū ) huàn  shā ·chūn qíng ( shì )  sāng ( míng ) dié liàn huā · de huà píng chū huì ( shì ) nán   ·wàn wàn qiān qiān hèn (xīn   )    ( bái ) nán   ·shì dài   liǔ (wēn tíng yún )  zhōng huā màn ·suì yuàn zhòng lián  ( shì ) yín  chuī shēng ( shāng yǐn ) zuì gāo lóu ·jiù shí xīn shì (chéng gāi )  liǔ (wēn tíng yún ) qīng jiāng yǐn ·xiāng  ( zài  ) jiāng chéng  ·zhú  fēng shēng yuè shàng ( níng ) xiǎo cháng gàn  (cuī guó  )   mán · dān hán  zhēn zhū ( míng ) shuāng yàn  ( bái ) ruǎn láng guī ·gōng yāo niǎo niǎo cuì huán (qín guān ) jiāng chéng  ·huàn huā  shàng jiàn qīng (zhāng  )    shí  ·chūn fēng dòng chūn ( míng ) wén  duān gōng chuí diào huí  zèng ( xuán  ) gèng lòu  ·jīn què chāi (wēn tíng yún ) dài bié qíng rén ( bái )   mán ·tóng huáng yùn cuì qiāng hán (  ) sāng zhōng ( míng ) què  zhī ·xiāo suǒ qīng qiū zhū lèi (féng yán  ) jiāng chéng  ·dǒu zhuǎn xīng   lòu ( níng )     shǒu ·  (liú   )   bēi ·ruò liǔ hǎo huā jǐn chāi ( xiòng )  xián bīn ·xiǎo lóu shēn xiàng kuáng yóu (liǔ yǒng ) lǐu  zhuàn ( cháo wēi ) shēng zhā  ·hán xiū zhěng cuì huán (ōu yáng xiū ) xiǎo chóng shān ·huā yuàn shēn    ( zhù ) dōng mén zhī shàn ( míng ) jiǎn   lán huā ·chūn  wén  (xiàng 鸿hóng zuò ) rén nán  ·lán zhǐ mǎn tīng zhōu ( zhù ) chán gōng  ·mèng zhōng zuò (zhèng guāng  ) luò huā shí · yáng shuí huàn xià lóu ( lán xìng  ) jūn nán tuō (wáng ān shí )  měi rén ·chūn shān   héng qiū (féng yán  ) xiāng fēi (  ) 寿shòu yáng  ·yún lóng yuè ( zhì yuǎn )  qín é ·huā shēn shēn (zhèng wén  )    (  )  hàn jiāng   ān ( xuán  ) què qiáo xiān ·shuō méng shuō shì (shǔ  )  měi rén · lóu piāo miǎo  yān (ōu yáng chè ) dié liàn huā ·  fèng lóu tóng yǐn (féng yán  ) xiǎo táo hóng ·mǎn chéng yān shuǐ yuè wēi (yáng guǒ ) jiāng nán   shǒu · sān (chǔ guāng  ) dié liàn huā ·  shāng chūn chūn  ( zhù )  dié ér · dié ér (zhāng  )   mán ·cǎi zhōu zài   chóu ( zhù ) héng mén ( míng )  mèng lìng ·chén   tái luán jìng (féng yán  ) liù yāo lìng ·绿 yīn chūn jǐn (yàn  dào ) luò méi fēng ·xīn jiān shì ( zhì yuǎn ) huàn  shā ·xiāng jiàn xiū yán yǒu lèi (ōu yáng jiǒng )  mèng lìng ·xiān yuè huáng hūn tíng yuàn ( lán xìng  )    shí  · cóng bié huān ( míng )   méi lìng ·bǐng chén dōng   (jiāng kuí )  xiāng   · èr ( míng ) cǎi lián  èr shǒu (huáng  sōng ) làng táo shā · sòng chǔ yún kōng (yòu qīng ) 绿 shuǐ  (  ) nán xiāng  ·xiāng jiàn chù ( xún ) qiū  yuè ·dāng chū  sàn (liǔ yǒng )  liù  · huā mào (liǔ yǒng ) dìng fēng  ·gǎn jiù ( shì )  lán huā ·qīng qín zài  qiú huáng ( zhù ) qiū zhōng yǒu  ( míng ) dié liàn huā ·shí èr lóu qián shēng  (shào ruì péng ) nán   ·lǎn  yuān yāng zhěn (wēn tíng yún ) shēng zhā  ·qíng jǐng (yáo kuān )  tàn ( shāng yǐn )  měi rén ·cǎi yún  xiàng qiū kōng ( lán xìng  ) zhù yīng tái jìn · duō cái ( míng ) yīng tiān cháng ·píng jiāng  nuǎn yuān yāng (máo wén  ) nán   · duò  shū  (wēn tíng yún ) hòu yuán záo jǐng  (  ) mǎn jiāng hóng ·dài běi yàn nán ( lán xìng  )  míng cháo ·  huā jiān chū shí (ōu yáng jiǒng ) sāi 鸿hóng qiū ·ài  shí shì ài chū ( míng ) liù zhōu  tóu ·dōng fēng zhe  (hán yuán  ) zèng rén ( qún  ) dōng mén zhī fén ( míng ) zhì cháo fēi ( bái ) jiě lián huán ·qiū qíng ( wén yīng ) jiāng chéng  ·yíng  láng lái  xiù ( níng ) què qiáo xiān ·yún lín zhǔ  rùn  ( tài qīng ) qín  juǎn  ( bái )  qún yāo ·bān shè diào (zhāng xiān ) chūn wàng   shǒu · sān (xuē tāo )  qiū huá ·  ( wén yīng ) nán  · kuài  ·fēng qíng (lán chǔ fāng ) cǎi lián  (cuī guó  )  xìng ·qīng lóu chūn wǎn ( wèi lǎo ) huàn  shā ·bàn  zhǎng  wǎn yuē (sūn guāng xiàn ) 西 shī · cóng huí  bǎi huā qiáo (liǔ yǒng ) nán   ·yǒu gǎn ( shì )  xìng ·dàn zhuāng duō tài ( zhù )   mán ·fēng lián yàn  yīng  (niú jiào ) zhāo jūn yuàn ·    chuī 湿shī ( lán xìng  ) ruì  xiān ·qíng  qiān  luàn ( wén yīng ) qīng  àn ·xīn qiāng  chàng shuāng jīn ( wén yīng ) yún huán yān bìn  shuí  (wáng ān shí ) xiè chí chūn màn · xiān guān dào zhōng (zhāng xiān ) huà shān  ·nài   ( míng ) huàn  shā ·hóng ǒu huā xiāng dào kǎn ( xún ) xún fāng cǎo ·xiāo   mèng ( lán xìng  ) huáng jīn  ·jiā zài qián táng jiāng shàng (  yǒu ) liǎng tóng xīn ·chǔ xiāng chūn wǎn (yàn  dào ) hóng xiù xié (guàn yún shí ) yíng chūn  ·chāng    zhī duō (qín guān ) yáng chūn  · qíng (bái  ) wàn nián huān ·chūn  (shǐ   )   mán ·qīng yán  dòng jīng cháo (sūn guāng xiàn )  luò suǒ ·yáng huā zhōng  kōng fēi (qín guān )   màn ·luàn huā cóng  céng xié (qín guān ) méi  · zhāng zhòng yuǎn (jiāng kuí )  jiā ào ·huī nuǎn xiāng róng xiāo yǒng (zhōu bāng yàn ) huàn  shā · xià piān  dàn báo ( xún ) cǎi sāng  · huā céng rǎn xiāng é ( lán xìng  ) qīng píng  ·huì xīn kān yuàn (yàn  dào ) yuè  zhòng  sòng huá yáng  mèi ( shāng yǐn ) jiāng chéng  ·chū  hán jiāo  dòng ( níng ) què qiáo xiān ·  chū chū (yán ruǐ ) niàn  jiāo ·fèng huáng shān xià (zhāng hóng qiáo )    shí  ·xiù dài  huān (xiāo yǎn ) wàng yuǎn xíng ·xiù wéi shuì  (liǔ yǒng ) cǎi sāng  ·jīn fēng   chū liáng (yàn  dào ) zèng  shī sān shǒu (qín jiā ) dēng èr fēi miào ( jūn ) wàng jiāng nán ·chūn  jiàn ( shuāng qīng ) chūn bié shī  shǒu · sān (xiāo  xiǎn ) zhuǎn diào èr láng shén ·mèn lái dàn què ( shēn ) nán xiāng  ·yǎn yuē  yīng  (yàn  dào ) huáng  piān ( bái ) cǎi lián  (xiāo gāng ) zuì gāo  guò hóng xiù xié · xīn (jiǎ  )   mán ·yuè huá  shuǐ lóng xiāng (sūn guāng xiàn ) chūn wàng   shǒu · èr (xuē tāo )  mèng lìng · xiǎng níng qíng   (wáng zhī dào ) huàn  shā ·xīn hài zhēng yuè èr shí (jiāng kuí ) yīng   ·  zhào xiū quán yùn ( wén yīng )  zhōu zhú zhī  (zhāng  ) shēng zhā  ·cháng hèn shè jiāng yáo (yàn  dào ) qīng píng  ·chūn xiāo shuì zhòng (xīn   )  suō xíng · jiǔ qíng 怀huái ( míng ) hán zhuāng zhá zhōu zhōng   (yáo xiè ) xiǎo táo hóng ·cǎi lián  (yáng guǒ ) mǎn jiāng hóng ·xiǎo yuàn shēn shēn (yuè  )   qīng fēng zhì ( míng )    (zhāng lěi )     ·chūn jiāng  (guō yuán zhèn ) zhāo lái  (wáng chāng líng ) nán  】gàn    shǒu (liú bǐng zhōng )  cháng zhōng    ·tíng gāo zhèng (jiāng kuí ) làng táo shā ·hǎi  fēi chén zhōng yǒu (bái   ) qiè  mìng xíng ·  (cáo zhí )   èr shǒu ( míng ) jiāng chéng  ·zhàng  yuān yāng jiāo jǐng ( níng )   sān shǒu ·  (qián wéi yǎn ) zèng  èr shǒu  /  yún quán (wéi huáng )  ōu yáng zhān (tài yuán  ) xiǎo táo hóng ·xiǎo zhuāng (qiáo  ) tiān xiān  ·cǎo 绿 qún yāo shān rǎn (wén tíng shì ) jiě lián huán ·chóu rèn gōng yòng mèng chuāng (mài mèng huá ) chóu  lán lìng ·huā yīn yuè (yàn  dào )   sān shǒu (  )      · èr ( míng ) ào nǎo  (wēn tíng yún ) tàn fāng xìn ·wèi chūn shòu ( wén yīng )      ·  ( míng ) jiǎn   lán huā ·huā cóng lěng yǎn ( lán xìng  )  shēng cǎo ·jiān bié (chá  qīng ) fēng  sōng ·wèi yǒu rén fàng qín  ( wén yīng ) luò méi fēng ·yīn  hài ( zhì yuǎn ) 广guǎng zhé xiān yuàn · chén fàn quē chōng (dòu hóng  ) zhù yīng tái jìn ·xìng huā chū ( péng lǎo ) huàn  shā ·róng  nóng xiāng jìn huà ( lán xìng  )

yǒu huā kān zhé zhí  zhé , dài  huā kōng zhé zhī 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī wén 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽