guān  biān sài   shī 

bái xuě  sòng  pàn guān guī jīng (cén shēn ) 使shǐ zhì sāi shàng (wáng wéi )  jiā ào ·qiū  (fàn zhòng yān ) liáng zhōu  (wáng hàn ) chū sài (wáng chāng líng ) yàn mén tài shǒu xíng (  ) yuè   shè  (  ) liáng zhōu  èr shǒu ·  (wáng zhī huàn ) cóng jūn xíng  shǒu ·  (wáng chāng líng ) guān shān yuè ( bái ) féng  jīng 使shǐ (cén shēn ) cóng jūn xíng (yáng jiǒng ) cóng jūn xíng · èr ( bái )  shī èr shí sān shǒu ·  (  ) sāi xià  ( lún )  shàng shòu xiáng chéng wén  (  ) dié liàn huā ·chū sài ( lán xìng  ) yān  xíng bìng  (gāo shì ) shào nián xíng  shǒu (wáng wéi ) chū sài èr shǒu (wáng chāng líng ) zǒu  chuān xíng fèng sòng chū shī 西 zhēng (cén shēn ) sāi xià  liù shǒu ·  ( bái ) cóng jūn xíng  shǒu (wáng chāng líng ) huàn  shā ·shēn xiàng yún shān  pàn ( lán xìng  ) lǒng 西 xíng  shǒu · èr (chén táo )  cóng jūn xíng (  )  zhāng   sāi xià  · èr ( lún )  hài suì èr shǒu · zōng 广guǎng míng (cáo sōng ) chū sài (  lín ) sāi shàng  èr shǒu · èr (dài shū lún ) liáng zhōu  èr shǒu · èr (wáng hàn ) sāi shàng tīng chuī  (gāo shì ) zhēng rén yuàn  / zhēng yuàn (liǔ zhōng yōng ) tiáo xiào lìng ·biān cǎo (dài shū lún )  zhōng zuò (cén shēn ) lǒng 西 xíng (wáng wéi ) tóng guān  (  ) guān shān yuè ( líng ) cǎi sāng  ·jiǔ  ( lán xìng  ) sāi xià  liù shǒu ( bái ) cóng jūn xíng (  dào )  zhāng   sāi xià  liù shǒu ( lún ) sāi xià  ( hún ) biān  (zhāng jìng zhōng ) cóng jūn běi zhēng (  ) wàng  mén ( yǒng ) lǒng 西 xíng  shǒu (chén táo ) cóng jūn xíng èr shǒu ·  (wáng chāng líng ) liáng zhōu  (mèng hào rán ) sāi xià  (  ) sāi shàng  ·  (wáng chāng líng ) yìn  cháng chéng  xíng (chén lín ) lún tái  fèng sòng fēng dài  chū shī (cén shēn ) jūn chéng zǎo qiū (yán  ) yíng zhōu  (gāo shì ) dài chū   běi mén xíng (bào zhào ) lǒng tóu yín (wáng wéi )  wáng   mén guān tīng chuī   (gāo shì )  huáng yǒu gǎn ( kōng  ) hòu chū sài  shǒu (  ) yìn  cháng chéng  xíng ( shì mín ) sāi shàng (liǔ kāi ) qián chū sài jiǔ shǒu (  )  huáng jiù  (zhāng qiáo ) liáng zhōu  sān shǒu (zhāng  )  zhāng   sāi xià  ·  ( lún ) cóng jūn xíng (chén  ) cóng jūn xíng  shǒu ·  (wáng chāng líng ) sāi xià   shǒu (wáng chāng líng ) sāi xià   shǒu ·  (cháng jiàn ) shū biān shì (zhāng qiáo ) nán xiāng  · chǔ cuì  gōu ( lán xìng  ) huàn  shā ·shuāng  míng xiāo shuǐ zhàn (zhāng xiào xiáng )   (cén shēn ) chū sài  ( dài ) méi huā luò ( zhào lín )   mán ·huáng yún  sāi sān qiān ( lán xìng  ) yōu zhōu  yǐn (zhāng shuō )  zhōng hǎo ·bié    mèng  ( lán xìng  ) chū sài zuò (wáng wéi )  zhāng   sāi xià  ·  ( lún ) dìng 西 fān · sāi yuè míng qiān  (niú jiào ) sāi shàng  ( bái ) guò  (cén shēn ) shàng jīng  shì  shǒu · sān ( dōu  ) shǒu qiū lún tái (cén shēn ) sāi shàng  èr shǒu (dài shū lún ) sāi xià  èr shǒu · èr (wáng  ) guò yàn zhī   wèi (cén shēn ) qiū wàng ( mèng yáng ) qīng píng  ·tán qín xiá   ( lán xìng  ) dēng hán dān hóng  tái zhì jiǔ guān  ( bái ) cóng jūn xíng èr shǒu (wáng chāng líng ) zhào jiāng jūn  (cén shēn ) sāi xià  ·  (  ) chū guān ( lán )  wáng jiè  míng fēi  èr shǒu  (ōu yáng xiū ) sāi xià  (gāo shì ) zhàn chéng nán ( jūn )  hǎi xíng sòng cuī shì  hái jīng (cén shēn )   běi guī (gāo shì )  wēi chūn  wén  wén pàn guān 西 (cén shēn )  liú  ( bái ) zǎo  yān  怀huái zhōng nán bié  (cén shēn ) suí zhōu zuò (wéi zhuāng ) yáng liǔ zhī ·zhī jǐn  biān yīng  (wēn tíng yún ) cóng jūn xíng (zhāng  niáng ) fèng  wéi tài shǒu zhì (wáng wéi ) dìng 西 fān ·hàn 使shǐ  nián  bié (wēn tíng yún )  qiān yīng ·shuāng tiān qiū xiǎo (cài tǐng )  xuě  (jiāng zǒng ) yōu zhōu     ( bái ) liáo 西 zuò  / guān 西 xíng (cuī hào ) diǎn jiàng chún ·huáng huā chéng zǎo wàng ( lán xìng  ) miè   (cén shēn ) sòng wéi píng shì (wáng wéi )  sāi xià  (  ) huàn  shā ·wàn  yīn shān wàn  ( lán xìng  ) dēng liáng zhōu yǐn tái  (cén shēn )  西 tóu sòng  pàn guān  jīng (cén shēn ) 宿 tiě guān 西 guǎn (cén shēn ) huǒ shān yún  sòng bié (cén shēn ) xíng xíng yóu qiě liè piān ( bái ) cóng jūn xíng ·chuī jiǎo dòng xíng rén (wáng wéi ) nán lóu lìng ·  xiàng rén qiū ( lán xìng  ) làng táo shā ·wàng hǎi ( lán xìng  ) tīng xiǎo jiǎo (  ) huí zhōng zuò (wēn tíng yún ) jiǔ quán zi ·kōng   biān (sūn guāng xiàn ) dōng  (cén shēn ) fēng liú  ·chū guān jiàn táo huā (zhāng huì yán ) tái chéng  ·bái láng  běi qiū piān ( lán xìng  )    shā èr shǒu  / sāi (  ) yàn mén  rén  (cuī hào ) nán   · shù    ( lán xìng  ) cǎi sāng  ·yán xiāo yōng  pín jīng ( lán xìng  ) yín shān  西 guǎn (cén shēn ) mǎn jiāng hóng ·wèi wèn fēng  ( lán xìng  )  zhōng zuò (gāo shì ) chū guò lǒng shān  zhōng chéng  wén pàn (cén shēn )  zhōng hǎo ·shuí dào yīn shān xíng  ( lán xìng  ) sāi xià  ·qiū fēng    (wáng chāng líng ) dēng chán  tái (zhāng pín ) shù  shāng chūn ( fén ) xiào  zèng cuī èr (gāo shì ) sòng chán  péi    西  (cuī hào )    lèi jīn  / wǎn  (luò bīn wáng ) gān zhōu biàn ·qiū fēng jǐn (máo wén  ) shēng zhā  ·duǎn yàn  cán huā ( lán xìng  )  zhōng hǎo ·yàn tiē hán yún   ( lán xìng  ) cóng jūn xíng ( áng )  yǒng 怀huái èr shí  shǒu · èr ( xìn ) biān  (  ) 使shǐ qīng  jūn   yōng sān shǒu (gāo shì ) sāi xià  (róng  )     ·shuǐ diào    ( míng ) dēng yuán zhōu chéng chéng zhāng fén cóng shì (wèi  ) yìn   ·biān tóu chūn wèi dào (cáo xūn ) bái gōu xíng (wáng ān shí ) chūn cǎo (zhāng  ) wàng hǎi cháo ·shàng lán zhōu shǒu (dèng qiān jiāng ) qióng biān  èr shǒu (yáo  ) dūn huáng  (yáng shèn ) péi jiāng jūn zhái  guǎn  (cén shēn )     · mén xíng  shǒu (gāo shì ) sāi xià  (  )  xuě  ( zhào lín ) làng táo shā ·qiū (zhū zhān )  chāng sōng dōng jiè shān xíng (gāo shì )   xiù cái biān tíng  shí yuàn ·(   ) sòng rén yóu sāi (wáng jiàn ) sāi xià  · liù (róng  ) yǒng wáng dōng xún  · liù ( bái ) wǎn  tiān shān yǒu 怀huái jīng  (luò bīn wáng ) shàng jīng  shì  shǒu ·  ( dōu  )   xiǎo  (xiè zhēn ) sāi shàng  wèn shuǐ (cáo yuán yòng ) xiào  shī (fàn yún ) sāi shàng  (wáng  ) sòng rén yóu sāi (  ) biān chéng luò  (luò bīn wáng )  shī (wáng  zhī ) yǒng wáng dōng xún  · sān ( bái )  suàn  ·sāi cǎo wǎn cái qīng ( lán xìng  ) sāi shàng  (tián  ) gǎn  shī sān shí  shǒu · sān (chén  áng ) sāi xià  ( yòu ) sāi shàng  (péi shuō )

tiān xià  shì ,fēn jiǔ   , jiǔ  fēn 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

lèi xíng 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽