guān  chóng yáng jié   shī 

jiǔ yuè jiǔ   shān dōng xiōng  (wáng wéi ) zuì huā yīn ·  nóng yún chóu yǒng ( qīng zhào ) cǎi sāng  ·chóng yáng (máo  dōng ) xíng jūn jiǔ   cháng ān  yuán (cén shēn ) jiǔ yuè shí   shì ( bái ) jiǔ   shān dēng gāo  / jiǔ (  ) shǔ zhōng jiǔ   / jiǔ  dēng (wáng  ) xíng xiāng  ·tiān  qiū guāng ( qīng zhào ) ruǎn láng guī ·tiān biān jīn zhǎng  chéng (yàn  dào ) jiǔ  ( bái ) cǎi sāng  ·jiǔ  ( lán xìng  ) chóng yáng  shàng  bái  (bái   )  xīn láng ·jiǔ  (liú  zhuāng ) jiǔ  lóng shān yǐn ( bái )  cháng ān guī huán yáng zhōu jiǔ yuè jiǔ (jiāng zǒng ) shuǐ diào  tóu ·yǐn kuò   zhī (zhū  ) zhé guì lìng ·jiǔ  (zhāng  jiǔ ) xiè xīn ēn ·rǎn rǎn qiū guāng liú  (  ) jiǔ  lán tián huì yǐn  / jiǔ (  ) jiǔ yuè jiǔ  dēng xuán  shān  /( zhào lín ) jiǔ   yùn wáng gǒng ( shì ) qìn yuán chūn ·dīng  chóng yáng qián ( lán xìng  ) jiǔ   shǒu ·  (  ) dìng fēng  ·chóng yáng ( shì ) jiǔ  sòng bié (wáng zhī huàn ) jiǔ  dēng wàng xiān tái chéng liú míng  (cuī shǔ ) jiǔ  dēng  líng zhì jiǔ wàng dòng tíng ( bái ) jiǔ  xián  (táo yuān míng )  yǒu suì jiǔ yuè jiǔ  (táo yuān míng )  yùn  jié tuī jiǔ  dēng nán shān (chén shī dào ) huàn  shā ·chóng jiǔ jiù yùn ( shì ) jiǔ   qín gòu (chén shī dào ) jiǔ   hán wèi gōng ( xún ) sǎo huā yóu ·jiǔ  怀huái guī (zhōu  ) qīng píng  ·jiāng chóu   ( lán xìng  )  yǒu ·jiǔ  (pān  bái ) zhè  tiān ·jiǔ  bēi qiū  dào (yàn  dào ) jiǔ  shuǐ  (hán  ) jiǔ   cén shēn (  ) wàng jiāng nán ·yōu zhōu jiǔ  (wāng yuán liàng ) jiǔ  zhì jiǔ (sòng  ) làng táo shā ·jiǔ  cóng  jiàn shān ( wén yīng ) dié liàn huā ·jiǔ    jiàn shān ( wén yīng ) fèng péi fēng dài  jiǔ  dēng gāo (cén shēn ) mǎn jiāng hóng ·  chóng yáng (sòng jiāng ) jiǔ  (wén sēn ) jiǔ   shān yàn  zhí   yùn ( dēng ) jiǔ  dēng cháng chéng guān lóu (wáng qióng )   xiāng màn ·jìn chóng yáng (yáo yún wén )  zhāng yàn gōng xiāng zhōng jiǔ  dēng gāo (yīn xíng xiān ) jiǔ  gǎn  (qiū jǐn ) qìng dōng yuán ·西 gāo tíng shì xìng (xuē áng  ) chén zuì dōng fēng ·chóng jiǔ ( zhì ) fèng  jiǔ  xìng lín wèi tíng dēng gāo (zhào yàn zhāo ) shuāng huā  ·chóng yáng qián   fàn ( wén yīng ) fèng  shèng zhì chóng yáng  huì liáo shì (  ) jiǔ  chóu zhū  (miào xìn ) jiǔ  yáng fèng xiān huì bái shuǐ cuī míng (  ) mǎn tíng fāng · zhōng jiǔ  (zhāng  jiǔ ) xuān zhōu jiǔ  wén cuī  shì   ( bái ) jiǔ  (fàn zhòng yān ) fēng  sōng ·jiǔ  (zhāng  jiǔ ) zhāi xīng lóu jiǔ  dēng lín (jiāng táng ) jiǔ  huáng lóu zuò ( shì ) yuán zhōu jiǔ  (zhào shí chūn ) fèng  jiǔ  xìng lín wèi tíng dēng gāo (wéi ān shí ) jiǔ  dēng qīng shuǐ yíng chéng ( zhī luán ) zuì luò tuò ·jiǔ   shèng zhī yùn (dài   ) jiǔ yuè jiǔ  dēng cháng chéng guān (shí mào huá ) jiǔ  dēng gāo tái  (chén  ) 西 xià chóng yáng (wáng xùn ) fèng  shèng zhì chóng yáng dàn  bǎi liáo (cuī yuán hàn ) jiǔ  dēng huā  chí chéng (wáng qióng ) jiǔ    yuē (huáng  fāng )

 yuè  lián yōu mèng ,chūn fēng shí  róu qíng 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

扫码下载

古诗文网客户端

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽