guān  chóng yáng jié   shī 

jiǔ yuè jiǔ   shān dōng xiōng  (wáng wéi ) zuì huā yīn ·  nóng yún chóu yǒng ( qīng zhào ) cǎi sāng  ·chóng yáng (máo  dōng ) xíng jūn jiǔ   cháng ān  yuán (cén shēn ) jiǔ yuè shí   shì ( bái ) jiǔ   shān dēng gāo  / jiǔ (  ) shǔ zhōng jiǔ   / jiǔ  dēng (wáng  ) xíng xiāng  ·tiān  qiū guāng ( qīng zhào ) chóng yáng  shàng  bái  (bái   ) ruǎn láng guī ·tiān biān jīn zhǎng  chéng (yàn  dào ) jiǔ  ( bái )  xīn láng ·jiǔ  (liú  zhuāng ) cǎi sāng  ·jiǔ  ( lán xìng  ) jiǔ  lóng shān yǐn ( bái ) shuǐ diào  tóu ·yǐn kuò   zhī (zhū  )  cháng ān guī huán yáng zhōu jiǔ yuè jiǔ (jiāng zǒng ) xiè xīn ēn ·rǎn rǎn qiū guāng liú  (  ) chán gōng  ·jiǔ  (zhāng  jiǔ ) jiǔ  lán tián huì yǐn  / jiǔ (  ) jiǔ yuè jiǔ  dēng xuán  shān  /( zhào lín ) jiǔ   yùn wáng gǒng ( shì ) dìng fēng  ·chóng yáng ( shì ) qìn yuán chūn ·dīng  chóng yáng qián ( lán xìng  ) jiǔ   shǒu ·  (  ) jiǔ  sòng bié (wáng zhī huàn ) jiǔ  dēng wàng xiān tái chéng liú míng  (cuī shǔ ) jiǔ  xián  (táo yuān míng )  yǒu suì jiǔ yuè jiǔ  (táo yuān míng ) jiǔ  dēng  líng zhì jiǔ wàng dòng tíng ( bái ) huàn  shā ·chóng jiǔ jiù yùn ( shì ) zhè  tiān ·jiǔ  bēi qiū  dào (yàn  dào )  yùn  jié tuī jiǔ  dēng nán shān (chén shī dào ) jiǔ   qín gòu (chén shī dào ) qīng píng  ·jiāng chóu   ( lán xìng  )  yǒu ·jiǔ  (pān  bái ) sǎo huā yóu ·jiǔ  怀huái guī (zhōu  ) jiǔ   hán wèi gōng ( xún ) dié liàn huā ·jiǔ    jiàn shān ( wén yīng ) jiǔ   cén shēn (  ) làng táo shā ·jiǔ  cóng  jiàn shān ( wén yīng ) jiǔ  shuǐ  (hán  ) jiǔ   shān yàn  zhí   yùn ( dēng ) fèng péi fēng dài  jiǔ  dēng gāo (cén shēn ) wàng jiāng nán ·yōu zhōu jiǔ  (wāng yuán liàng ) jiǔ  zhì jiǔ (sòng  ) mǎn jiāng hóng ·  chóng yáng (sòng jiāng )  zhāng yàn gōng xiāng zhōng jiǔ  dēng gāo (yīn xíng xiān )   xiāng màn ·jìn chóng yáng (yáo yún wén ) jiǔ  dēng cháng chéng guān lóu (wáng qióng ) qìng dōng yuán ·西 gāo tíng shì xìng (xuē áng  ) jiǔ  (wén sēn ) chén zuì dōng fēng ·chóng jiǔ ( zhì ) fèng  jiǔ  xìng lín wèi tíng dēng gāo (zhào yàn zhāo ) jiǔ  gǎn  (qiū jǐn ) jiǔ  chóu zhū  (miào xìn ) shuāng huā  ·chóng yáng qián   fàn ( wén yīng ) fèng  shèng zhì chóng yáng  huì liáo shì (  ) chóu wáng chǔ shì jiǔ  jiàn 怀huái zhī zuò ( yán  ) xuān zhōu jiǔ  wén cuī  shì   ( bái ) jiǔ  yáng fèng xiān huì bái shuǐ cuī míng (  ) jiǔ  (fàn zhòng yān ) mǎn tíng fāng · zhōng jiǔ  (zhāng  jiǔ ) zhāi xīng lóu jiǔ  dēng lín (jiāng táng ) fēng  sōng ·jiǔ  (zhāng  jiǔ ) jiǔ    yuē (huáng  fāng ) jiǔ  huáng lóu zuò ( shì ) yuán zhōu jiǔ  (zhào shí chūn ) chóng yáng hòu  huā èr shǒu (fàn chéng  ) fèng  jiǔ  xìng lín wèi tíng dēng gāo (wéi ān shí ) zuì luò tuò ·jiǔ   shèng zhī yùn (dài   ) jiǔ  dēng qīng shuǐ yíng chéng ( zhī luán ) jiǔ yuè jiǔ  dēng cháng chéng guān (shí mào huá ) jiǔ  dēng gāo tái  (chén  ) jiǔ  dēng huā  chí chéng (wáng qióng ) 西 xià chóng yáng (wáng xùn ) fèng  shèng zhì chóng yáng dàn  bǎi liáo (cuī yuán hàn ) chóng yáng  jīng zhōu zuò ( róng ) chóng jiǔ huì guāng huà èr què · èr (hán  )

xiāo xiāo jiāng shàng  huā qiū ,zuò nòng  duō chóu 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

扫码下载

古诗文网客户端

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽