guān  chūn tiān   shī 

chūn jiāng huā yuè  (zhāng ruò  ) dìng fēng  · tīng 穿chuān lín   ( shì ) qián táng  chūn xíng (bái   ) chūn  (zhū  ) chūn    (  ) yǒng liǔ  / liǔ zhī  ( zhī zhāng ) dié liàn huā ·chūn jǐng ( shì ) jiāng nán chūn (  ) niǎo míng jiàn (wáng wéi ) wàng jiāng nán ·chāo rán tái zuò ( shì ) chūn xuě (hán  ) huì chóng chūn jiāng wǎn jǐng èr shǒu  /( shì ) cūn  (gāo dǐng ) yuè   /  yuè (liú fāng píng ) jué  èr shǒu (  )  jiāng nán  sān shǒu (bái   ) yóu yuán  zhí ( shào wēng ) lín ān chūn  chū  ( yóu ) tiān jìng shā ·chūn (bái  ) huàn  shā ·  qīng hán shàng xiǎo (qín guān ) wǎn chūn (hán  ) qīng  àn ·líng   guò héng táng ( zhù )  zhèn zi ·chūn jǐng (yàn shū )   ér ·gèng néng xiāo  fān fēng (xīn   ) xíng xiāng  ·shù rào cūn zhuāng (qín guān ) qīng píng  ·chūn guī  chǔ (huáng tíng jiān )  lóu chūn ·chūn jǐng (sòng  ) qīng píng  ·bié lái chūn bàn (  ) chūn  ( bái ) guī yuàn (wáng chāng líng )  lóu chūn ·chūn hèn (yàn shū ) mǎn jǐng yóu  (yuán hóng dào ) huì chóng chūn jiāng wǎn jǐng ( shì ) tiān xiān  ·shuǐ diào shù shēng chí jiǔ (zhāng xiān ) jiāng pàn   xún huā  jué  (  ) chūn  ǒu chéng (chéng hào ) qiān qiū suì ·shù shēng  jué (zhāng xiān ) jué  (  )  měi rén ·fēng huí xiǎo yuàn tíng  (  ) dié liàn huā ·nuǎn  qíng fēng chū  ( qīng zhào ) chéng dōng zǎo chūn (yáng  yuán ) dēng chí shàng lóu (xiè líng yùn ) zǎo chūn chéng shuǐ  zhāng shí  yuán wài (hán  )  jìn líng  chéng zǎo chūn yóu wàng ( shěn yán ) jiǎn   lán huā ·mài huā dān shàng ( qīng zhào ) lán  zhào  (dài shū lún ) yǎn ér mèi ·yáng liǔ   nòng qīng (wáng pāng )   tiān chūn  (liú   ) yǒng liǔ (zēng gǒng ) tān  huàn  shā ·shǒu juàn zhēn zhū ( jǐng ) huái zhōng wǎn   tóu ( shùn qīn ) tàn huā  / chàng shī (  ) xīn léi (zhāng wéi píng ) jiǎn   lán huā ·yīng chū jiě  ( shì ) nán  zǎo chūn (bái   ) què  zhī ·liù  lán gān wēi  (féng yán  )   tíng (dài shū lún )  qíng (wáng jià ) jiāng shén  ·hèn bié ( shì ) sòng chūn  / chūn wǎn (wáng lìng ) chūn shān  yuè ( liáng shǐ ) wáng sūn yóu (xiè tiǎo )  mèng lìng ·yīng zuǐ zhuó huā hóng liū (qín guān ) shān zhōng liú   / shān xíng liú (zhāng  ) shuǐ kǎn qiǎn xīn èr shǒu (  )  suō xíng ·xiǎo jìng hóng  (yàn shū ) quē  (liú shèn  ) hǎo shì jìn ·mèng zhōng zuò (qín guān ) chūn fēng (bái   ) chūn   shàng (bái   ) wàng hǎi cháo ·luò yáng 怀huái  (qín guān )     ·chūn  ( bái ) huàn  shā · shàng yóu rén zhú huà (ōu yáng xiū ) dié liàn huā ·sòng chūn (zhū shū zhēn ) chūn fēng (yuán méi ) sāng chá kēng dào zhōng (yáng wàn  ) qīng píng  · qíng yān wǎn (féng yán  ) chūn xīng ( yuán héng ) chūn xíng  xìng ( huá ) zhè  tiān ·shí  lóu tái  cuì (yàn  dào ) qīng mén yǐn ·chūn  (zhāng xiān ) lín jiāng xiān ·tíng yuàn shēn shēn shēn  ( qīng zhào ) táo huā (yuán zhěn ) shān fáng chūn shì èr shǒu (cén shēn ) tiān  ( shāng yǐn )  chūn ǒu chéng (zhāng shì )   mán ·bàn yān bàn   qiáo (huáng tíng jiān ) zuì huā jiān ·qíng xuě xiǎo yuán chūn wèi (féng yán  ) chūn chóu (qiū féng jiǎ ) chūn gōng yuàn ( xún  ) xiāng chūn  yuè ·jìn qīng míng (huáng xiào mài ) biān  (zhāng jìng zhōng )  lóu chūn ·chéng shàng fēng guāng yīng  (qián wéi yǎn )   zhē ·cǎo (méi yáo chén )  hòu chí shàng (liú bān ) jiāng chéng  ·qīng míng tiān  zuì yóu (qín guān ) xīn chéng dào zhōng èr shǒu ( shì ) chūn   怀huái ( shāng yǐn )  jiā ào ·xiǎo  xiān xiān fēng  (zhū  ) dié liàn huā ·jīng kǒu  xiāng shū ( shì ) chūn  èr shǒu ·  (jiǎ zhì ) sān tái ·qīng míng yìng zhì (  yǒng ) chū jiāo (yáng shèn )  zhōng qíng ·dōng fēng yáng liǔ  qīng (yàn shū ) wǎn chūn èr shǒu · èr (hán  ) chūn   / chūn   怀huái (cuī  ) chūn cǎo (táng yàn qiān )  lán huā ·chí táng shuǐ 绿 fēng wēi (yàn shū ) luò huā luò (wáng  )  jiāng nán ·chūn   (liú   ) chūn  西   xiè  cáo  (ōu yáng xiū ) cǎi sāng  ·huà chuán zài jiǔ 西  (ōu yáng xiū ) chūn zhōng tián yuán zuò (wáng wéi ) xiǎo chóng shān ·chūn dào cháng mén chūn cǎo ( qīng zhào ) xìng lián zài wàng (cáo xuě qín )  xiāng jiāng ( shěn yán ) gèng lòu  ·liǔ  zhǎng (yàn  dào ) diào  wān (chǔ guāng  ) chūn  (bái   ) chūn zhōng  wáng jiǔ xiāng xún  / (mèng hào rán )    shí  ·chūn lín huā duō ( míng ) qīng píng  ·chūn fēng  jiù (zhào lìng zhì ) sān yuè huì  ǒu  (qín guān ) jiǎn   lán huā · chūn ( shì ) xiāng jiàn huān ·nián nián  què huā  (zhāng huì yán )  shào nián ·fēi huā shí jié (zhū  zūn ) háng zhōu chūn wàng (bái   )  yuán míng yùn   yóu (huáng tíng jiān ) cǎi sāng  ·huā qián shī què yóu chūn (féng yán  )  jiǎn méi ·  chūn yīn jiǔ bàn ( míng )  jiāng duì  (  ) diǎn jiàng chún ·  dōng fēng (céng yǔn yuán ) làng táo shā ·xiǎo 绿 jiān cháng hóng (yàn  dào ) cǎi sāng  ·lěng xiāng yíng biàn hóng qiáo ( lán xìng  )  chūn  (wēn tíng yún ) liǔ zhōu èr yuè róng  luò jǐn ǒu  (liǔ zōng yuán ) cǎi sāng  · néng   fāng fēi ( lán xìng  )  měi rén · hòu tóng gàn  cái ( mèng  )    ·chūn (guān hàn qīng ) jiǎn   lán huā ·chūn yuè ( shì )  lán huā màn ·西  sòng chūn (liáng céng ) qīng  àn · nián chūn shì dōu lái (ōu yáng xiū ) chūn yóu ( yóu )  jīn mén ·chūn bàn (zhū shū zhēn )  chūn (wáng  ) chūn qíng (wáng shǒu rén )   pán shí (wáng wéi ) chūn  (huáng  rǎn ) mǎn tíng fāng ·xiǎo  yún kāi (qín guān ) jiāng chéng  ·shǎng chūn (zhū shū zhēn ) ruǎn láng guī ·chéng zhèng wáng shí èr  (  )    shí  ·chūn fēng dòng chūn ( míng ) shāng chūn (yáng wàn  ) chūn bié  (zhāng  ) shé yáng liǔ ( bái ) wàng jiāng nán ·sān yuè  ( wén yīng ) diǎn jiàng chún ·hóng xìng piāo xiāng ( shì ) huàn  shā ·xuě hàn shuāng rán   ( shì ) dié liàn huā ·nuǎn  qíng fēng chū  ( qīng zhào ) dié liàn huā · jiǎn luó  hán wèi (zhào lìng zhì )  zhōng qíng ·xiǎo táo zhuó zhuó liǔ sān (huáng tíng jiān ) chūn   shì  /  yùn chūn (  xùn ) chūn  jīng zhōng yǒu 怀huái ( shěn yán ) zǎo cháo  míng gōng chéng liǎng shěng liáo yǒu (jiǎ zhì )  lóu chūn ·dōng fēng yòu zuò  qíng (yàn  dào ) yuè    yǐn jiǔ xìng huā xià ( shì ) xīn chéng dào zhōng ·  ( shì ) chūn yuàn ( bái ) zǎo chūn (bái  chán )   mán ·guī 鸿hóng shēng duàn cán yún ( qīng zhào ) nán zhēng (  )  cóng huā ·chū chūn bìng  ( shì ) xiè chí chūn ·cán hán xiāo jǐn ( zhī  )   mán ·huí wén ( shì ) chūn cǎo gōng 怀huái  (liú zhǎng qīng ) dài chūn yuàn (liú fāng píng )  chūn (wēng  ) sān yuè huì  zèng liú píng shì  /(jiǎ dǎo ) chūn  (fāng yuè ) rén yuè yuán ·chūn wǎn  yùn (zhāng  jiǔ ) táo yuán   rén · chūn ( shì ) chūn  ( shì nán ) shào nián yóu ·lán gàn shí èr  píng (ōu yáng xiū ) yīng suō (liú  zhuāng )  zhōng qíng ·qīng méi zhǔ jiǔ dòu shí (yàn shū ) dào jīng shī (yáng zài ) chūn yuǎn  / chūn yùn (  ) zǎo chūn  wáng hàn yáng ( bái ) ruì lóng yín · shí chūn jǐng (zhōu bāng yàn ) chūn  èr shǒu (jiǎ zhì ) yǎn ér mèi ·píng xiāng dào zhōng zhà qíng (fàn chéng  )  měi rén ·dōng fēng dàng yáng qīng yún (chén liàng ) huàn  shā ·chūn qíng ( shì )  lóu chūn ·chūn  (yán rén ) yīng   ·chūn wǎn gǎn 怀huái ( wén yīng )   xiāng ·huā huā (wēn tíng yún ) dòng xiān  ·xuě yún sàn jìn ( yuán yīng ) huàn  shā · zi shāng chūn yōng gèng ( qīng zhào )  zhōng qíng ·sòng chūn (  yǒng ) làng táo shā (ōu yáng xiū ) qīng jiāng yǐn ·chūn  (zhāng  jiǔ ) gāo yáng tái ·西  chūn gǎn (zhāng yán ) lín jiāng xiān ·jīn   yān gōng shù (xīn   ) shuǐ lóng yín · yùn lín shèng   (cháo  zhī ) dié liàn huā ·miàn xuán luò huā fēng dàng (ōu yáng xiū )  jiē xíng ·jiē nán 绿 shù chūn ráo (yàn  dào ) dié liàn huā ·nóng shì jiāng nán yóu  (zhào mèng  ) wàng jiāng nán · chūn ( shì ) dié liàn huā ·lián  fēng qīng shuāng  (yàn shū ) chūn  tián yuán  xìng (fàn chéng  ) lán líng wáng ·bǐng  sòng chūn (liú chén wēng )  suàn  ·chūn qíng (qín zhàn ) chūn   zhuó èr shǒu ( bái ) dié liàn huā ·dòu kòu shāo tóu chūn  (xiè  ) yīng tiān cháng · gōu chū yuè lín zhuāng ( jǐng ) luò   shān zhōng ( bái ) lín jiāng xiān ·   chén yún zhe ( lán xìng  )  shì (  )  suō xíng · cǎo chóu yān (yàn shū )   mán · dān huā xiè yīng shēng (wēn tíng yún ) zhé guì lìng ·guò duō jǐng lóu (zhōu wén zhì ) fēng liú  ·dōng fēng chuī  cǎo (qín guān )   zhū ·luò chéng chūn wǎn ( shì ) fēng  tíng yóu chūn sān shǒu (ōu yáng xiū ) jué  màn xìng jiǔ shǒu · èr (  ) 西  chūn xiǎo (wèi xiàn ) chū chéng  quán  yáng jìng zhī (  ) chūn   yǒng (gāo háng ) qīng míng èr jué · èr (chén   ) dōng jiāo (wéi yìng  ) diǎn jiàng chún ·méi (zhū  )   xiān ·shuāng jiǎng lái shí (jiāng kuí ) 怀huái tiān jīng zhì lǎo yīn 访fǎng zhī (chén   ) xiá kǒu sòng yǒu rén ( kōng shǔ ) chéng 西 访fǎng yǒu rén bié shù (yōng táo ) shān  shì líng chè shàng rén (jiǎo rán ) chūn yóu (wáng lìng ) diǎn jiàng chún ·yún tòu xié yáng (cáo  ) 殿diàn qián huān ·jiǔ bēi nóng ( zhì ) dié liàn huā ·xiǎo  kuī xuān shuāng yàn (qín guān ) chūn jiāng huā yuè  èr shǒu (zhāng zi róng )  yóu chūn shuǐ ·qín lóu dōng fēng  ( míng )   mán ·nán yuán mǎn  duī qīng (wēn tíng yún )  chán  guī shū suǒ jiàn èr shǒu (táng gēng ) hào  (  ) zèng qián zhēng jūn shǎo yáng ( bái )  jīn mén ·huā guò  ( hào  ) xiāng yáng hán shí   wén  (dòu gǒng ) chūn yuán  shì (wáng wéi ) chūn wǎn (zuǒ wěi ) huàn  shā ·hóng liǎo huā xiāng jiā àn (yàn shū ) dié liàn huā ·cháng ài 西  chūn  (ōu yáng xiū ) shēng zhā  ·luò méi tíng xiè xiāng (yàn  dào ) chūn  ( níng ) chūn xiǎo   /  lóu chūn  (wēn tíng yún ) yáng chūn  ·chūn jǐng ( zhī  ) zuì táo yuán ·chūn jǐng (yán rén ) ǒu chéng (ráo jié ) yáng chūn  ( bái ) dié liàn huā ·  shāng chūn chūn  ( zhù )  suō xíng ·chū chūn ( càn ) yàn guī liáng ·chūn chóu (shí yán nián ) chūn  qín guó 怀huái  (zhōu  ) chūn xuě (dōng fāng qiú ) chūn cǎo (yáng  ) diǎn jiàng chún ·cháng ān zhōng zuò (yuán hào wèn ) nán xiāng  ·chūn qíng ( shì )  bàn  ·yàn yáng tiān  (liǔ yǒng ) qīng píng  ·liú chūn  zhù (wáng ān guó ) chū chūn  nán zuò (wáng shì zhēn ) chūn  (zhōu bāng yàn ) chūn  (wēn tíng yún ) làng táo shā ·tàn chūn ( shì ) zhòng chūn jiāo wài (wáng  ) zuì zhōng zhēn · xìn fāng chūn yàn lǎo ( zhù ) jiǔ quán zi ·huā yìng liǔ tiáo (wēn tíng yún ) wèi wáng  (bái   ) chūn  xíng ( bái ) yuè yáng lóu ·chūn  zuì  líng (yáng  ) 寿shòu lóu chūn ·xún chūn  gǎn niàn (shǐ   ) dié liàn huā ·juǎn  fēng tou hán  (zhào lìng zhì ) chì zǎo  ·  niàng huā fēng  ( lán xìng  ) zǎo xìng (bái   ) chūn xiǎo ( guī méng ) xiǎo chóng shān ·xiè le   chūn shì ( shū  ) qìn yuán chūn ·sòng chūn (liú chén wēng ) chūn sòng sēng (guàn xiū ) qīng shāng yuàn ·tíng huā xiāng xìn shàng qiǎn (yàn  dào )   zhē ·sòng chūn (gāo è ) guǐ mǎo suì shǐ chūn 怀huái  tián shè èr (táo yuān míng ) jiàn  jìn · lái  (yuán  huá ) chūn  ( líng ) rén yuè yuán ·chūn   shàng (zhāng  jiǔ )   ·chūn  (zhōu bāng yàn )  jīn mén ·chūn   (wéi zhuāng ) zhè  tiān ·nèn 绿 chóng chóng kàn de (fàn chéng  ) dié liàn huā ·liǔ  nián nián sān yuè (zhōu  ) qìng qīng cháo màn · qīng (wáng guān ) qīng bēi ·dòng shuǐ xiāo hén (liǔ yǒng ) xìng huā (luó yǐn ) chóu  lán ·chūn yóu qiǎn (chéng gāi ) diǎn jiàng chún ·jiàn chūn (wáng péng yùn ) xiá fāng yuàn ·píng xiù kǎn (wēn tíng yún ) yáng liǔ zhī ·zhī jǐn  biān yīng  (wēn tíng yún ) yáng liǔ zhī · chūn yuàn wài zuì zhǎng (wēn tíng yún ) huàn  shā ·lóu shàng qíng tiān   (zhōu bāng yàn ) diǎn jiàng chún ·chūn tiào (líng tíng kān )  jiāng yún ·qíng lán  chǔ diān (zhōu bāng yàn ) hǎo shì jìn ·huā   shēng yīng (liú hàn ) fèng chóu   du biǎo zhàng zǎo chūn zuò (  )  chūn lái ·chūn pán  jiǎn sān shēng (yuán hào wèn ) yuán  gǎn 怀huái (liú   ) chūn  shān zhōng duì xuě yǒu zuò ( xún  ) duì jiǔ chūn yuán zuò (wáng  ) dēng liáng zhōu yǐn tái  (cén shēn ) xiè chí chūn màn · xiān guān dào zhōng (zhāng xiān ) yíng chūn  · chūn ( wén  zhōng ) chūn  ǒu zuò (wēn tíng yún ) zhè  tiān ·yóu é  zuì shū jiǔ (xīn   ) jiǎn   lán huā ·chūn qíng (wáng ān guó ) gèng lòu  ·xuě cáng méi (yàn shū )  lóu chūn ·xuě yún zhà biàn chūn yún (féng yán  ) huàn  shā ·quán  dào zhōng  mǐn (xīn   ) qīng píng  ·fēng guāng jǐn  (zhū shū zhēn ) qīng  àn ·chūn hán   chūn yīn (  huī )   mán ·zhú fēng qīng dòng tíng chú (wēn tíng yún ) dié liàn huā ·cuì yuàn hóng fāng qíng mǎn (ōu yáng xiū ) gǎn chūn (  )   mán · qún xiāng nuǎn jīn  (niú jiào ) nán   ·liǔ  zhē lóu àn (zhāng  )   mán ·chūn fēng chuī 绿  biān (gāo guān guó ) chūn guāng hǎo ·yíng chūn (  ) tiān jīn qiáo wàng chūn (yōng táo )  jīn mén ·chūn   (shī shào shēn ) zhòu mián chéng mèng  (kǒng píng zhòng ) guī guó yáo ·chūn  wǎn (wéi zhuāng ) jīn míng chí ·tiān kuò yún gāo (zhòng shū ) qìng dōng yuán ·nuǎn   chéng 轿jiào (bái  ) chūn  (  chóu ) bēi zāi xíng (xiè líng yùn ) 西 píng  ·jǐn  píng gāo  (liǔ yǒng ) fèng  chūn  xìng wàng chūn gōng yìng zhì ( tǐng ) jiǎn   lán huā ·xié hóng dié cuì (xiàng zi yīn ) yǒng  juān huā (shì  lín )    ( yóu ) shēng zhā  ·yuǎn shān méi dài héng (zhāng xiào xiáng ) rén   chūn ( tóng ) nán  ·chūn shuǐ (wáng  sūn ) qīng yáng ( míng )  tái chūn ·fāng cǎo   ( jiǎ )    ·jīn   xiāng shàng nuǎn ( yóu )  nóng   shè (qiū wèi ) sòng  wén liù (cháng jiàn )  xíng chuán ·zhēng yuè shí   wén (shǐ   )  lóu chūn ·jīn nián huā shì chuí chuí (wáng guó wéi ) ruì  xiān ·juàn lián rén shuì  (zhāng shū ) mèng jiāng nán ·jiǔ  chí tóu sān yuè ( zhù )  wàng ( kōng  )  zhī huā ·chūn  sòng bié (liú tíng xìn )  yóu yuán ( shāng yǐn ) qīng píng  ·chūn guāng   (máo  zhèn )  guī (wéi zhuāng ) nán xiāng  ·chūn guī (sūn dào xuàn ) chūn  èr shǒu (cháng jiàn ) líng líng chūn wàng (liǔ zōng yuán ) lín jiāng xiān ·西  chūn fàn (zhào jìn ) chūn  ( wén  zhōng ) yáng  dào zhōng (zhāng wèn táo )  jīn mén ·lián lòu  (wāng shēn )  lóu chūn ·  huà táng liáng shàng (wèi chéng bān ) huàn  shā ·qīng xiǎo zhuāng chéng hán shí (wéi zhuāng ) chūn  jiāo wài (táng gēng )  jiā ào ·huī nuǎn xiāng róng xiāo yǒng (zhōu bāng yàn ) cháng 寿shòu  ·fán hóng nèn cuì (liǔ yǒng ) suì wǎn hái jīng tái wàng chéng què chéng kǒu ( zhuàn ) chūn fēng (bái   ) cháng ān chūn (bái   ) jiāng nán chūn 怀huái ( bái ) zuì tài píng ·hán shí (wáng yuán dǐng ) shēng zhā  ·biān yǐng luò chūn  ( lán xìng  ) qīng jiāng yǐn · chūn (guàn yún shí ) chūn  guī shān  mèng hào rán ( bái ) jué  màn xìng jiǔ shǒu ·  (  ) gāo yáng tái ·fēng  lóu fēn yùn  ( wén yīng ) jiǔ quán zi · yìng shā chuāng (wēn tíng yún ) hǎo shì jìn · àn    (jiǎng yuán lóng )  yóu gōng ·chūn  yīng  cuì liǔ ( wén yīng ) shàng xíng bēi ·luò méi zhe  xiāo cán (féng yán  ) chūn yóu nán tíng (wéi yìng  ) sòng wáng  wǎng  zhōu  wáng 使shǐ jūn ( jiā yòu ) juàn xún fāng ·xiāng  lěi yàn (  gāo ) jué  màn xìng jiǔ shǒu ·  (  ) jiàn èr shí  chàng  huā  màn xìng (huáng tíng jiān ) wàng xiāng rén ·chūn  ( zhù ) shì cóng  chūn yuàn fèng zhào  lóng chí ( bái ) yuè xià  ·  xié  (jiāng kuí )  yán (  ) chūn zhōu  (wēn tíng yún ) lán líng wáng ·juǎn zhū  (zhāng yuán gàn ) ruì  xiān ·qiāo jiāo yuán dài guō (zhōu bāng yàn )  jué · xǐng ( xuàn )  jiāng yún ·jiē hào zhāi sòng chūn  ( chéng ) cháng ān zǎo chūn (zhāng zi róng ) nán  ·chūn shuǐ (wáng  sūn ) chūn jìn (wáng zhì ) chūn  shī (wáng sēng  ) chūn  ( màn shū )  chūn (  )  měi rén ·shēn guī chūn  láo  ( xiòng ) mài huā shēng · chūn (huáng jǐng rén ) luò huā (yán yùn )   dōu cáo chū xīn tíng zhǔ shī (xiè tiǎo )  chūn lái ·xié jiāng  yǒu xún huā (yuán hào wèn ) zhōng nián (zhèng  ) yǒng   ·chūn qíng (jiě fǎng ) shū chuāng  shì (zhū shū zhēn ) cǎi sāng  ·chūn shēn  guò 西  (ōu yáng xiū ) chūn  (wéi yìng  ) yǒng èr shí   shī ·chūn fēn èr (yuán zhěn ) 西 tíng chūn wàng (jiǎ zhì ) shǒu chūn féng gēng zhě (liǔ zōng yuán ) chú   shí  guī tiáo  · (jiāng kuí ) 西   yǒng ·chūn (xuē áng  ) chūn yuàn (zhèng yīn ) cūn  (zhèng bǎn qiáo ) gǎn chūn  shǒu (hán  ) sòng qiè áng zhé  zhōng ( bái )  guò zhì chéng 西  jiā (huáng tíng jiān ) huàn  shā ·zhōu zhú qīng  wān  (wáng guó wéi )  chūn shān jiān (huáng gōng  ) chūn   (wáng shì zhēn ) chūn zhòu huí wén ( tāo )    ·xún chūn  shì xiān chūn (  ) chūn   怀huái ( qiān ) huàn  shā ·sàn  shān qián chūn cǎo (zhāng shū fāng ) qīng míng   西  qiáo zhì guā yán (zhāng  ) huā xīn dòng ·chūn  (ruǎn   ) cháo chūn fēng (wēn tíng yún ) yáng huā luò (yáng  yuán ) chūn tíng wǎn wàng (xiāo què ) liǔ  (jīn luán ) huàn  shā ·shuǐ zhǎng  tiān pāi liǔ (zhōu bāng yàn )  jīn mén ·shuāng  què (wáng tíng yún ) zuì gāo lóu · chūn (xuē áng  )  jiāng chūn gǎn  / guī   (luó yǐn )   mán ·xuān fēng chí  chūn guāng (xiè  ) chūn guāng hǎo ·huā   (ōu yáng jiǒng ) sòng shǔ  (yōng táo ) nán  zǎo chūn (yáng wàn  ) huà táng chūn ·jiān qún  shàng xiǎo  ( zhēn guān ) zǎo chūn nán zhēng  luò zhōng zhū yǒu (ōu yáng xiū ) dié liàn huā ·zhǔn  chūn lái xiāo  ( lán xìng  ) jīn fèng gōu ·sòng chūn (cháo  zhī ) chūn   xíng (wēn tíng yún ) zhù yīng tái jìn ·jiǎn jiāo xiāo (wén tíng shì ) xiǎo chū huáng shān  (gāo zhù ) qīng píng  ·chūn lái jiē  (ōu yáng jiǒng ) liú shì zhōng zhái pán huā  qiáng wēi (zhāng xiào biāo )  yán sān shǒu · sān ( bái ) chūn  tián jiā (sòng wǎn ) chūn shēng (bái   ) chūn guì wèn  èr shǒu (wáng  ) jiāng chéng  ·nèn huáng chū rǎn 绿 chū (tán xuān zi ) zhēng yuè sān  xián xíng (bái   )  chūn lái ·chūn yàn (yuán hào wèn ) yǎn ér mèi ·chuí yáng niǎo niǎo zhàn qīng (yǐn huàn ) jué  (zhào mèng  ) fēng zhēng (kǒng shàng rèn ) èr yuè èr shí   shè jiān chūn fēn (quán   ) yún mén dào zhōng wǎn  (  xùn ) xìng huā tiān ·bìn léng chū jiǎn  xiān ( wén yīng ) dōng  chéng (zhū shū zhēn )  chuán · kǎn ( xiòng )  yǒng  shǒu shàng    shì láng (liú zhǎng qīng )   ( shuāng ) yáng liǔ zhī  jiǔ shǒu ·  (liú   ) yǒng jīn mén jiàn liǔ (gòng xìng zhī ) chūn  péi yáng jiāng níng  zhū guān yàn ( bái ) yáng chūn  ·chūn  (wáng  qīng )  shì (  ) fèng péi zhèng   wéi  èr shǒu ·(  ) xiǎo  zhì xīn tián  shǒu ·  (yáng wàn  ) wǎn cháo (fàn chéng  ) gèng lòu  ·chūn  lán (máo wén  ) xún chūn (wáng shǒu rén ) chūn   wàng 怀huái  rén ( zhōng ) chūn  (zhèng xiè )

yǎng  xiǎo zhě wèi xiǎo rén ,yǎng   zhě wèi  rén 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī wén 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽