chū zhōng  shī wén 

七年级下册
sūn quán quàn xué  zhì tōng jiàn 》  lán shī  mài yóu wēng (ōu yáng xiū ) lòu shì míng (liú   ) ài lián shuō (zhōu dūn  ) dēng yōu zhōu tái  (chén  áng ) wàng yuè (  ) dēng fēi lái fēng (wáng ān shí ) yóu shān 西 cūn ( yóu )  hài  shī ·  (gōng  zhēn )  zhōng shí shòu ( yún )
七年级下册(课外古诗词诵读)
zhú  guǎn (wáng wéi ) chūn  luò chéng wén  ( bái ) féng  jīng 使shǐ (cén shēn ) wǎn chūn (hán  )  qín huái (  ) jiǎ shēng ( shāng yǐn ) guò sōng yuán chén chuī  gōng diàn (yáng wàn  ) yuē  (zhào shī xiù )
九年级下册(课外古诗词诵读)
dìng fēng  ( shì ) lín jiāng xiān (chén   ) tài cháng yǐn (xīn   ) huàn  shā ( lán xìng  ) nán ān jūn (wén tiān xiáng ) bié yún jiān (xià wán chún ) shān  yáng · shān 怀huái  (zhāng yǎng hào ) cháo tiān  ·yǒng   (wáng pán )

fèng huáng tái shàng fèng huáng yóu ,fèng  tái kōng jiāng  liú 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

lèi xíng 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽