guān  dào wáng   shī 

jiāng chéng  · mǎo zhēng yuè èr shí ( shì )    shǒu ·  (yuán zhěn ) huàn  shā ·shuí niàn 西 fēng   ( lán xìng  ) guó shāng ( yuán ) mèng wēi zhī (bái   ) shěn yuán èr shǒu ·  ( yóu ) qiǎn bēi 怀huái sān shǒu · èr (yuán zhěn ) dié liàn huā ·xīn  zuì lián tiān shàng ( lán xìng  ) zhè  tiān ·zhòng guò chāng mén wàn shì ( zhù )  shí èr láng wén (hán  ) qiǎn bēi 怀huái sān shǒu · sān (yuán zhěn )  bái  (bái   ) fēng  sōng ·tīng fēng tīng  guò qīng ( wén yīng ) qiǎn bēi 怀huái sān shǒu ·  (yuán zhěn ) shān huā  ·fēng  piāo cán  huà ( lán xìng  ) 西 jiāng yuè ·méi huā ( shì ) 绿  ( míng ) jīn   ·wáng    yǒu gǎn ( lán xìng  ) liǎo é ( míng )   shāng yǐn (cuī jué )  yàn ér ·téng chuáng zhǐ zhàng cháo mián ( qīng zhào ) lín jiāng xiān ·sòng wáng jiān ( shì ) diào bái   ( chén ) nán xiāng  ·wèi wáng   zhào ( lán xìng  )  shēng ( míng ) bié fáng tài wèi  (  ) lín jiāng xiān ·diǎn   jiāo xīn  ( lán xìng  ) huáng niǎo ( míng )  jiù  (xiàng xiù ) shēng zhā  ·chóu chàng cǎi yún fēi ( lán xìng  ) dào wáng shī sān shǒu (pān yuè ) yuè è wáng  (zhào mèng  )  jiāng yún sān fàn ·西  qīng míng ( wén yīng )  suàn  ·dào guó  gòng chǎn zhǔ (máo  dōng ) dōng fēng  zhuó  ·diàn  liú guāng ( lán xìng  ) wèi xuē tái dào wáng (bái   ) qīng shān 湿shī ·dào wáng ( lán xìng  ) cǎi sāng  ·hǎi tiān shuí fàng bīng lún ( lán xìng  )   ·diào luó róng huán tóng zhì (máo  dōng ) shěn yuán èr shǒu · èr ( yóu ) yīng   ·chūn wǎn gǎn 怀huái ( wén yīng ) dào wáng sān shǒu (méi yáo chén ) lín jiāng xiān ·qín lóu  jiàn chuī xiāo (  )   ·wǎn dài ān lán jiāng jūn (máo  dōng ) 寿shòu lóu chūn ·xún chūn  gǎn niàn (shǐ   ) huàn  shā ·fèng  pāo cán qiū cǎo ( lán xìng  )  lán huā màn ·yīng    jìn (dài   ) qīng píng  ·dōng fēng  jiù (liú yǎn ) jiǎn   lán huā ·xīn yuè ( lán xìng  ) chǔ gōng ( shāng yǐn )  jiā  · dié  zōng xiǎo mèng ( wén yīng ) dié liàn huā ·yǎn  fēng guāng liú  ( lán xìng  ) gāo yáng tái ·luò méi ( wén yīng ) qìn yuán chūn ·dài dào wáng ( lán xìng  )   rén  (liú chè ) shuāng  fēi ·chóng jiǔ ( wén yīng ) qiè  mìng ·wèi céng nán fēng zuò (chén shī dào ) shān huā  · huà xīn qíng mèng  ( lán xìng  ) sān shū mèi ·guò  chéng jiù  yǒu ( wén yīng ) liù me lìng ·  gōng   ( wén yīng ) zuì luò tuò · shǎng jǐng lóng mén zhuī (zhào  ) wàng xiāng rén ·chūn  ( zhù ) chá píng ér · nián xiāng féng shēn yuàn ( yuán yīng ) shū   bèi (  )  chūn   xiàng (chén héng  ) dào shì rén (jiāng yān )

guó zhī bǎo  , zài  xián 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

扫码下载

古诗文网客户端

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽