dài yǒu  míng   shī 

xià  jué  ( qīng zhào ) wàng dòng tíng  zèng zhāng chéng xiàng  /(mèng hào rán )   xiàng (liú   ) nán yuán shí sān shǒu ·  (  ) liáng zhōu  èr shǒu (wáng zhī huàn ) jīn líng   ·shí tou chéng (liú   ) huì zhōu  jué  / shí  zhī ( shì ) guò huá qīng gōng jué  sān shǒu · (  ) nán xiāng  · yáng yuán  shí  ( shì ) lán  zhào  (dài shū lún ) hán dān dōng zhì   jiā (bái   ) cháng ān qiū wàng (  )  xià shí èr dēng yuè yáng lóu ( bái )    lǐng běi 驿 (sòng zhī wèn )  chóu shī (zhāng héng )  wéi  (zhèng tián ) chì   sòng bié ( bái )   mán ·luò yáng chéng  chūn guāng (wéi zhuāng ) sān dōu  (zuǒ  )  měi rén ·yǒu měi táng zèng shù  ( shì ) sòng rén yóu  ( xún  )  cháo luò   yuè (shàng guān  ) rén yuè yuán ·kuài  怀huái  (zhāng  jiǔ ) chéng   (zhāng  ) yīng  zhōu ( bái ) wàng  guā shān ( bái ) shí   guān cháo (chén shī dào )  chéng  (bào zhào ) zhēn zhōu jué  (wáng shì zhēn ) xiāng yáng   shǒu ( bái ) tóng guān shān zuì hòu jué  ( bái ) péi péi 使shǐ jūn dēng yuè yáng lóu (  )  hǎi xíng sòng cuī shì  hái jīng (cén shēn ) huái yáng gǎn qiū (  ) zuì péng lái (huáng tíng jiān ) jīn líng sān shǒu ( bái ) jiāo zhǐ 怀huái  (cáo xuě qín ) gāi xià 怀huái  (  ) xiá jiāng  fēi quán tíng  (yuán méi ) zǎo méi fāng ·hǎi xiá hóng (liǔ yǒng ) jiàn  míng (zhāng zài ) kuí zhōu  shí jué  (  ) dīng zhōu 怀huái  (wáng  ) sòng jiù shì   zhī xuān chéng èr shǒu (huáng tíng jiān ) shū luò yáng míng yuán  hòu (  fēi )  zhī huā ·háng zhōu jǐng (guān hàn qīng )

dàn jiāng qiān suì  ,cháng fèng wàn nián bēi 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

扫码下载

古诗文网客户端

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽