guān  duān  jié   shī 

 yǒu duān  (bèi qióng ) duān   (yīn yáo fān ) huàn  shā ·duān  ( shì ) duān  ( lōng  )  yuán  ( shì ) duān   shì (wén tiān xiáng )  duān  (zhāng lěi ) duān  (wén xiù ) duān  sān shǒu (zhào fān )  jiā ào · yuè liú huā yāo yàn (ōu yáng xiū ) lín jiāng xiān ·gāo yǒng chǔ  chóu  (chén   ) nán   ·yóu shǎng ( shì ) jiǎn   lán huā ·jìng  (huáng cháng )  mǎo zhòng  shī ( yóu ) tóng zhōu duān  (yīn yáo fān ) xiǎo chóng shān ·duān  (shū  ) nán xiāng  ·duān  ( zhī  ) duān     (  )   mán ·duān   yǒng pén zhōng ( tài qīng ) duān  biàn yóu zhū   chán  ( shì )  xīn láng ·duān  (liú  zhuāng ) xiè zhāng zhòng móu duān  sòng qiǎo zuò (huáng tíng jiān )   chù zhōu jìn jìng  (tāng xiǎn  )   ér ·   tiào ( lán xìng  ) zǎo lán xiāng ·huái ān chóng  ( wén yīng )   guān jìng  (biān gòng ) jìng  shī  /   hòu jiāng ( zhào ) duān     宿 zhāi yǒu   (quán   ) liù yāo lìng ·tiān zhōng jié ( shì ) jìng   (zhāng jiàn fēng )

chūn hái cǎo  méi xiān dòng ,yuè mǎn  tíng xuě wèi xiāo 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

扫码下载

古诗文网客户端

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽