guān   shū   shī 

dōng   shū shì zi  ( yóu ) guān shū yǒu gǎn ·  (zhū  ) quàn xué (yán zhēn qīng ) quàn xué shī  / ǒu chéng (zhū  )  dǒng chuán liú bié ( shì ) bái 鹿 dòng èr shǒu ·  (wáng zhēn bái ) guān shū yǒu gǎn · èr (zhū  ) guān shū ( qiān )  shū ( yóu ) quàn xué (mèng jiāo ) fèng zèng wéi zuǒ chéng zhàng èr shí èr yùn (  ) quàn xué shī (zhào héng )  shān hǎi jīng ·  (táo yuān míng )  rén tán  shū ( míng ) jué  ·shū dāng kuài    jǐn (chén shī dào )  mèng cháng jūn chuán (wáng ān shí ) bǎi xué shì máo  (  )  shū yǒu suǒ jiàn zuò (xiāo lūn wèi ) yǒng shǐ  shǒu ·  (zuǒ  ) nán yuán shí sān shǒu · liù (  )   guāng hào xué (zhū  )  shū (liǔ zōng yuán ) wáng miǎn hào xué (sòng lián )  shū (  xiū )   mán ·sòng cáo jūn zhī zhuāng suǒ (xīn   )   fàng wēng  (liáng  chāo )  hán   (  ) wéi xiàn shǔ zhōng  shè     (zhèng xiè ) qiū   shū měi  èr  jǐn wèi ( yóu ) gǎn huáng ēn · zhuāng zi wén zhū huì (xīn   ) zhāi zhōng  shū (xiè líng yùn ) zhōu zhōng  shū (sòng wǎn )  yín ( yóu )

jūn  zhī shǒu ,xiū  shēn ér tiān xià píng 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

扫码下载

古诗文网客户端

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽