guān  guī yuàn   shī 

shēng shēng màn ·xún xún   ( qīng zhào )  jiǎn méi ·hóng ǒu xiāng cán  diàn ( qīng zhào )  lán huā ·  jué jué  jiǎn ( lán xìng  )  líng chūn ·chūn wǎn ( qīng zhào ) qiū  (  ) dié liàn huā ·tíng yuàn shēn shēn shēn  (ōu yáng xiū ) máng ( míng ) dié liàn huā ·kǎn  chóu yān lán  (yàn shū )  jiǎn méi ·   huā shēn  (táng yín )     ·qiū  ( bái )   mán ·xiǎo shān chóng dié jīn míng (wēn tíng yún ) wàng jiāng nán ·shū   (wēn tíng yún ) guī yuàn (wáng chāng líng )  lóu chūn ·bié hòu  zhī jūn yuǎn (ōu yáng xiū ) jiā rén (  )   mán ·huí wén xià guī yuàn ( shì ) tān  huàn  shā ·hàn dàn xiāng xiāo ( jǐng ) qīng qīng  pàn cǎo ( míng ) jūn    ( míng ) chūn yuàn  /  zhōu  (jīn chāng  ) diǎn jiàng chún ·guī  ( qīng zhào ) yǒu suǒ  ( míng ) huàn  shā ·xiǎo yuàn xián chuāng chūn  ( qīng zhào ) ruǎn láng guī ·chū xià ( shì )   tíng (dài shū lún )    jūn zhī chū  (zhāng jiǔ líng )  zhōng qíng · lái chén zuì xiè zhuāng ( qīng zhào ) yáo  yuàn (wēn tíng yún ) dìng fēng  · chūn lái (liǔ yǒng ) dié liàn huā ·mèng  jiāng nán yān shuǐ (yàn  dào )   chéng  quē qiáo zhī zhī  /(chén quán  )   ( míng ) nán xiāng  ·  湿shī liú guāng (féng yán  )   mán ·huí wén qiū guī yuàn ( shì ) jiāng nán  (  ) yuàn (féng xiǎo qīng ) cháng xìn yuàn (wáng chāng líng ) què  zhī ·  xíng yún  chǔ (féng yán  )  yuè ( míng )  suō xíng ·chūn  (kòu zhǔn ) jiāng yǒu  ( míng )  fēng ( míng )  zhōng qíng ·dōng fēng yáng liǔ  qīng (yàn shū ) jiǎn   lán huā ·chūn yuàn (zhū shū zhēn )  āi (cáo zhí ) nán   ·xiāng  wān wān huà (qín guān ) zhù yīng tái jìn ·wǎn chūn (xīn   ) qiū  (zhū shū zhēn ) zhōng fēng ( míng ) chūn  (bái   ) hǎo shì jìn ·fēng dìng luò huā shēn ( qīng zhào ) dài  guī mèng hái (zhāng ruò  )   mán ·shān tíng shuǐ xiè qiū fāng (zhū shū zhēn ) shí èr yuè guò yáo mín  ·bié qíng (wáng shí  )   ( bái ) qiū   (zhāng zhòng  ) chūn  (huáng  rǎn )  jīn mén ·chūn bàn (zhū shū zhēn ) chūn guī  (zhāng zhòng  )  jiǎn méi ·duī zhěn  yún duò cuì (cài shēn )  suàn  ·qiū  dào kōng guī (xià wán chún )    ·sān gēng yuè ( zhù ) hòu tíng huā · chūn  shí 西  ( fěi )   yán (xuē dào héng ) chūn yuàn ( bái ) guī yuàn èr shǒu ·  (chén  yún ) dài chūn yuàn (liú fāng píng ) qīng píng  (yàn shū ) ruǎn láng guī ·chéng zhèng wáng shí èr  (  )  chuán ·qiū  (yán xuǎn ) gān cǎo zi ·qiū  (liǔ yǒng ) chūn  èr shǒu (jiǎ zhì ) dié liàn huā ·miàn xuán luò huā fēng dàng (ōu yáng xiū )  lán huā · shàng xiǎo lóu chūn  (wéi zhuāng ) dié liàn huā · bié jiā shān yīn xìn (shī nài ān ) hán guī yuàn (bái   ) què  zhī ·xiāo suǒ qīng qiū zhū lèi (féng yán  )  shè ( shāng yǐn ) gǎn 怀huái ( qīng zhào )  yóu chūn shuǐ ·qín lóu dōng fēng  ( míng ) huàn  shā ·lóu  chūn jiāng bǎi chǐ (zhāng xiān ) chǔ shēng  ·zhēn miàn yíng ( zhù ) dié liàn huā ·xiǎo yuàn shēn shēn mén yǎn (ōu yáng xiū )   mán · láng hái shàng céng lóu (zhāng xiān ) qīng píng  ·fèng chéng chūn qiǎn (chén yǔn píng ) wěi fàn ·   kōng jiē (liǔ yǒng ) zhōng  yǒu tuī ( míng ) huàn  shā ·yún dàn fēng gāo  luàn ( xiòng )   mán ·chūn guī ( càn )  chuán ·chūn qiǎn ( lán xìng  )  jiāng nán ·hóng xiù bèi (niú jiào )   mán ·chóng shēng   jīng qiū (qín guān ) guī yuàn · nián  bié yàn chū guī (zhāng hóng ) lín jiāng xiān ·shēn qiū hán  yín  (yǐn è ) yuàn  (wáng zhāo jūn ) chūn guī yuàn ·  diāo ān mén qián (qiáo  ) xiǎo táo hóng · xiāo shēng duàn fèng huáng (yáng guǒ ) yáng chūn  ·guī yuàn ( zài  ) jǐn táng chūn ·zhuì  yōng shū (liǔ yǒng )  chuán ·huā luò (sūn guāng xiàn ) píng lán rén ·guī yuàn (wáng yuán dǐng ) huàn  shā ·shuǐ mǎn chí táng huā mǎn (zhào lìng chóu )   mán · jīng rén  qiū xiāo (gěng  zhēn )    ·chūn  (zhào lìng zhì )   mán ·qiū guī ( càn )  chōng tiān ·qīng míng tiān  ( ān shì ) chūn chóu  (wēn tíng yún ) qīng píng  ·liǔ biān shēn yuàn (  gāo ) yān  xíng (xiè líng yùn ) yàn qīng dōu ·lián  hǎi táng ( wén yīng )   èr shǒu (zhū shū zhēn ) dòu bǎi huā ·  sháo guāng míng mèi (liǔ yǒng ) qīng píng  ·chūn guāng   (máo  zhèn ) shuǐ xiān  ·dēng huā zhàn xìn yòu  (yáng cháo yīng ) shēng zhā  ·qiū lái chóu gēng shēn (yáng  jiù ) jiǔ quán zi ·shuǐ  fēng qīng ( xiòng )  lóu chūn ·  huà táng liáng shàng (wèi chéng bān ) jiǔ quán zi ·yáng liǔ  fēng ( xiòng ) zhǎng xiàng  ·huā shēn shēn (chén dōng  ) juàn xún fāng ·xiāng  lěi yàn (  gāo ) wàng   (shī jiān  ) huàn  shā ·  fēng qīng lián  ( xiòng ) ruì  xiān ·liǎn xiá hóng yìn zhěn ( sōng ) xiàn zhōng xīn ·jiàn hǎo huā yán  (ōu yáng jiǒng ) huàn  shā ·fēng  cán xiāng chū xiù (sūn guāng xiàn ) zǎo chūn xíng (wáng wéi ) gōng yuàn (  ) jiǔ quán zi ·dài báo hóng shēn ( xiòng ) dǎo  shī (liǔ yùn ) luō gòng  liù shǒu ·  (liú cǎi chūn )  jiā  ·guī yuàn (wāng mào lín ) zuì tài píng · jīn xiǎo jiǎn (liú tíng xìn )  qiān yīng ·jiū   ( fěi ) lín jiāng xiān ·yuè  穿chuān lián fēng  ( xiòng ) huàn  shā ·jǐn yàng nián huá shuǐ yàng ( lán xìng  ) chūn yuàn (zhèng yīn ) huàn  shā ·èr yuè chūn huā yàn luò (yàn  dào )   mán ·huí láng yuǎn  shēng qiū (féng yán  )  měi rén ·chù lián fēng sòng jǐng yáng ( xiòng ) luō gòng  liù shǒu · sān (liú cǎi chūn ) qiè  mìng ( duān ) huā xīn dòng ·chūn  (ruǎn   )  jīn mén ·shuāng  què (wáng tíng yún )   mán ·xuān fēng chí  chūn guāng (xiè  )  shān  duàn yún ·chūn  qiū lái (ōu yáng jiǒng ) yuàn shī (mèng jiāo ) píng lán rén ·chūn qíng ( zài  ) xiǎo táo hóng ·chūn guī yuàn (qiáo  ) fèng guī yún ·guī yuàn ( míng )  xīn láng ·zhuàn  xiāo jīn dǐng (  )  pāi mán ·yún suǒ nèn huáng yān liǔ (yán xuǎn )

fēi  ér dāng zhě , shī  ;shì  ér dāng zhě . yǒu  ;chǎn   zhě , zéi  。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

lèi xíng 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽