guān  guī yuàn   shī 

shēng shēng màn ·xún xún   ( qīng zhào )  jiǎn méi ·hóng ǒu xiāng cán  diàn ( qīng zhào )  lán huā ·  jué jué  jiǎn ( lán xìng  )  líng chūn ·chūn wǎn ( qīng zhào ) dié liàn huā ·tíng yuàn shēn shēn shēn  (ōu yáng xiū ) máng ( míng ) dié liàn huā ·kǎn  chóu yān lán  (yàn shū )  jiǎn méi ·   huā shēn  (táng yín )     ·qiū  ( bái )   mán ·xiǎo shān chóng dié jīn míng (wēn tíng yún ) wàng jiāng nán ·shū   (wēn tíng yún ) guī yuàn (wáng chāng líng )  lóu chūn ·bié hòu  zhī jūn yuǎn (ōu yáng xiū ) jiā rén (  ) jūn    ( míng )   mán ·huí wén xià guī yuàn ( shì ) tān  huàn  shā ·hàn dàn xiāng xiāo ( jǐng ) yǒu suǒ  ( míng ) qīng qīng  pàn cǎo ( míng ) diǎn jiàng chún ·guī  ( qīng zhào ) chūn yuàn  /  zhōu  (jīn chāng  ) ruǎn láng guī ·chū xià ( shì )   ( míng ) huàn  shā ·xiǎo yuàn xián chuāng chūn  ( qīng zhào )    jūn zhī chū  (zhāng jiǔ líng )   tíng (dài shū lún )   chéng  quē qiáo zhī zhī  /(chén quán  ) dìng fēng  · chūn lái (liǔ yǒng ) yáo  yuàn (wēn tíng yún )  zhōng qíng · lái chén zuì xiè zhuāng ( qīng zhào ) dié liàn huā ·mèng  jiāng nán yān shuǐ (yàn  dào ) nán xiāng  ·  湿shī liú guāng (féng yán  ) jiāng nán  (  )   mán ·huí wén qiū guī yuàn ( shì ) cháng xìn yuàn (wáng chāng líng )  fēng ( míng ) yuàn (féng xiǎo qīng ) què  zhī ·  xíng yún  chǔ (féng yán  )  suō xíng ·chūn  (kòu zhǔn )  yuè ( míng ) jiāng yǒu  ( míng )  zhōng qíng ·dōng fēng yáng liǔ  qīng (yàn shū ) qiū  (zhū shū zhēn ) jiǎn   lán huā ·chūn yuàn (zhū shū zhēn )  āi (cáo zhí ) zhù yīng tái jìn ·wǎn chūn (xīn   ) shí èr yuè guò yáo mín  ·bié qíng (wáng shí  ) nán   ·xiāng  wān wān huà (qín guān ) zhōng fēng ( míng ) chūn  (bái   )   mán ·shān tíng shuǐ xiè qiū fāng (zhū shū zhēn ) hǎo shì jìn ·fēng dìng luò huā shēn ( qīng zhào ) dài  guī mèng hái (zhāng ruò  ) qiū   (zhāng zhòng  )  jīn mén ·chūn bàn (zhū shū zhēn ) chūn  (huáng  rǎn )    ·sān gēng yuè ( zhù )   ( bái ) qīng píng  (yàn shū ) ruǎn láng guī ·chéng zhèng wáng shí èr  (  ) chūn guī  (zhāng zhòng  )  suàn  ·qiū  dào kōng guī (xià wán chún )   yán (xuē dào héng )  jiǎn méi ·duī zhěn  yún duò cuì (cài shēn ) hòu tíng huā · chūn  shí 西  ( fěi ) chūn yuàn ( bái ) guī yuàn èr shǒu ·  (chén  yún ) dài chūn yuàn (liú fāng píng ) hán guī yuàn (bái   ) gān cǎo zi ·qiū  (liǔ yǒng ) què  zhī ·xiāo suǒ qīng qiū zhū lèi (féng yán  ) chūn  èr shǒu (jiǎ zhì )  chuán ·qiū  (yán xuǎn ) gǎn 怀huái ( qīng zhào ) dié liàn huā ·miàn xuán luò huā fēng dàng (ōu yáng xiū ) dié liàn huā · bié jiā shān yīn xìn (shī nài ān )  lán huā · shàng xiǎo lóu chūn  (wéi zhuāng )  shè ( shāng yǐn )  yóu chūn shuǐ ·qín lóu dōng fēng  ( míng ) qīng píng  ·fèng chéng chūn qiǎn (chén yǔn píng ) xiǎo táo hóng · xiāo shēng duàn fèng huáng (yáng guǒ )  chuán ·huā luò (sūn guāng xiàn ) huàn  shā ·lóu  chūn jiāng bǎi chǐ (zhāng xiān )   mán · láng hái shàng céng lóu (zhāng xiān ) chǔ shēng  ·zhēn miàn yíng ( zhù ) wěi fàn ·   kōng jiē (liǔ yǒng ) dié liàn huā ·xiǎo yuàn shēn shēn mén yǎn (ōu yáng xiū ) zhōng  yǒu tuī ( míng ) huàn  shā ·yún dàn fēng gāo  luàn ( xiòng )  jiāng nán ·hóng xiù bèi (niú jiào ) huàn  shā ·shuǐ mǎn chí táng huā mǎn (zhào lìng chóu ) yáng chūn  ·guī yuàn ( zài  )  chuán ·chūn qiǎn ( lán xìng  )   mán ·chūn guī ( càn ) chūn guī yuàn ·  diāo ān mén qián (qiáo  ) jǐn táng chūn ·zhuì  yōng shū (liǔ yǒng ) píng lán rén ·guī yuàn (wáng yuán dǐng ) guī yuàn · nián  bié yàn chū guī (zhāng hóng (táng )) yuàn  (wáng zhāo jūn ) lín jiāng xiān ·shēn qiū hán  yín  (yǐn è )   mán ·chóng shēng   jīng qiū (qín guān ) yàn qīng dōu ·lián  hǎi táng ( wén yīng )    ·chūn  (zhào lìng zhì )   mán · jīng rén  qiū xiāo (gěng  zhēn ) shēng zhā  ·qiū lái chóu gēng shēn (yáng  jiù )  chōng tiān ·qīng míng tiān  ( ān shì )   mán ·qiū guī ( càn ) qīng píng  ·liǔ biān shēn yuàn (  gāo ) shuǐ xiān  ·dēng huā zhàn xìn yòu  (yáng cháo yīng ) yān  xíng (xiè líng yùn ) luō gòng  liù shǒu ·  (liú cǎi chūn )   èr shǒu (zhū shū zhēn ) chūn chóu  (wēn tíng yún ) qīng píng  ·chūn guāng   (máo  zhèn ) jiǔ quán zi ·yáng liǔ  fēng ( xiòng ) dǎo  shī (liǔ yùn ) dòu bǎi huā ·  sháo guāng míng mèi (liǔ yǒng )  lóu chūn ·  huà táng liáng shàng (wèi chéng bān ) wàng   (shī jiān  ) zhǎng xiàng  ·huā shēn shēn (chén dōng  ) jiǔ quán zi ·shuǐ  fēng qīng ( xiòng ) gōng yuàn (  ) ruì  xiān ·liǎn xiá hóng yìn zhěn ( sōng )   mán ·jiāo huán duī zhěn chāi héng (féng yán  ) zǎo chūn xíng (wáng wéi ) huàn  shā ·jǐn yàng nián huá shuǐ yàng ( lán xìng  ) huàn  shā ·  fēng qīng lián  ( xiòng ) juàn xún fāng ·xiāng  lěi yàn (  gāo ) xiàn zhōng xīn ·jiàn hǎo huā yán  (ōu yáng jiǒng ) huàn  shā ·fēng  cán xiāng chū xiù (sūn guāng xiàn )  qiān yīng ·jiū   ( fěi ) jiǔ quán zi ·dài báo hóng shēn ( xiòng ) lín jiāng xiān ·yuè  穿chuān lián fēng  ( xiòng )  jiā  ·guī yuàn (wāng mào lín ) zuì tài píng · jīn xiǎo jiǎn (liú tíng xìn ) yuàn shī (mèng jiāo ) chūn yuàn (zhèng yīn ) luō gòng  liù shǒu · sān (liú cǎi chūn ) huàn  shā ·èr yuè chūn huā yàn luò (yàn  dào )   mán ·huí láng yuǎn  shēng qiū (féng yán  )  měi rén ·chù lián fēng sòng jǐng yáng ( xiòng ) qiè  mìng ( duān )  xīn láng ·zhuàn  xiāo jīn dǐng (  ) huā xīn dòng ·chūn  (ruǎn   )  jīn mén ·shuāng  què (wáng tíng yún )   mán ·xuān fēng chí  chūn guāng (xiè  )  shān  duàn yún ·chūn  qiū lái (ōu yáng jiǒng ) píng lán rén ·chūn qíng ( zài  )  pāi mán ·yún suǒ nèn huáng yān liǔ (yán xuǎn ) fèng guī yún ·guī yuàn ( míng ) xiǎo táo hóng ·chūn guī yuàn (qiáo  ) gān cǎo zi ·qiū jǐn (liǔ yǒng )

 bīng quán zhě ,shì sān jūn zhī  mìng ,zhǔ jiàng zhī wēi shì 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

lèi xíng 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽