guān  hán shí jié   shī 

hán shí (hán hóng ) hán shí  wàng yín (bái   ) huàn  shā ·dàn dàng chūn guāng hán shí ( qīng zhào ) niàn  jiāo ·chūn qíng ( qīng zhào ) xiǎo hán shí zhōu zhōng zuò (  ) hán shí (mèng yún qīng )  shī ( míng )  shēn  / hán shí  (hán  ) hán shí  jīng shī zhū  (wéi yìng  )  lán huā · mǎo  xīng hán shí (zhāng xiān ) hán shí  èr shǒu ( shì ) hán shí shī (yún biǎo ) xiāng yáng hán shí   wén  (dòu gǒng ) hán shí (zhào dǐng )  bǎi    duì yuè (  ) suǒ chuāng hán ·hán shí (zhōu bāng yàn ) hán shí  zhèng  shì láng (yáng huī zhī )  zhōng hán shí  huáng méi lín jiāng 驿 (sòng zhī wèn ) yīng tiān cháng ·tiáo fēng  nuǎn (zhōu bāng yàn ) hán shí (chén quán  ) rén chén hán shí (wáng ān shí )   mán ·lán fēng   cuī hán ( lán xìng  ) hán shí shàng zhǒng (yáng wàn  ) hán shí hái  hún bié  (sòng zhī wèn ) qìn yuán chūn ·hán shí yùn zhōu dào zhōng (xiè fāng  ) zhì zhèng gǎi yuán xīn  hán shí  shì (  ) zhù yīng tái jìn ·chūn   guī  ( wén yīng ) bǐng chén nián  zhōu  hán shí chéng wài (wéi zhuāng )  zhōng qíng ·hán shí (zhòng shū ) xiān chéng hán shí  ·shào  líng (chéng jiù ) chán gōng  ·hán shí xīn  dào zhōng ( zhì ) huàn  shā ·qīng xiǎo zhuāng chéng hán shí (wéi zhuāng ) 西  zhuāng màn · shàng qīng míng báo ( wén yīng ) zuì tài píng ·hán shí (wáng yuán dǐng ) táng duō lìng ·hán shí (chén zi lóng ) hán shí jiāo xíng shū shì (fàn chéng  )  sòng zhī wèn hán shí  lín jiāng 驿 ( hào ) cháng ān hán shí (shào  )  jīn mén ·liǔ   (chén  ) sǎo huā yóu ·西  hán shí ( wén yīng ) hán shí (wáng jiàn )  yóu chūn ·jìn yuàn dōng fēng wài (zhōu  ) hán shí (zhāng  ) hán shí  zhòng yóu  shì yuán tíng yǒu (hán  ) hán shí jiāng zhōu mǎn táng 驿 (sòng zhī wèn ) hán shí shū shì (zhào yuán zhèn ) luò qiáo hán shí  zuò shí yùn (bái   )   mán ·luò huā    hán ( wén yīng ) 西 xià hán shí qiǎn xìng (zhū mèng  ) hán shí (zhèng gāng zhōng ) hán shí  zuò (wēn tíng yún )

jūn  xiào , guó wēi ér mín luàn ,jūn xián shèng  guó ān ér mín zhì ,huò  zài jūn  zài tiān shí 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

扫码下载

古诗文网客户端

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽