háo fàng  

niàn  jiāo ·chì  怀huái  ( shì )  zhèn zi ·wèi chén tóng   zhuàng (xīn   ) jiāng chéng  · zhōu chū liè ( shì ) yǒng   ·jīng kǒu běi  tíng 怀huái (xīn   ) liáng zhōu  (wáng hàn )  jiā ào ·tiān jiē yún tāo lián xiǎo ( qīng zhào ) shuǐ lóng yín ·dēng jiàn kāng shǎng xīn tíng (xīn   )  zhōng qíng ·dāng nián wàn   fēng ( yóu ) mǎn jiāng hóng ·xiǎo zhù jīng huá (qiū jǐn )  qín é ·xiāo shēng yàn ( bái ) dié liàn huā ·chū sài ( lán xìng  ) lín jiāng xiān · dēng xiǎo   luò (chén   ) shuǐ diào  tóu ·huáng zhōu kuài zāi tíng ( shì ) xiāng jiàn huān ·jīn líng chéng shàng 西 lóu (zhū dūn  ) liù zhōu  tóu ·shào nián xiá  ( zhù ) zhè  tiān ·yǒu  kǎi rán tán gōng (xīn   )  xīn láng ·tóng  jiàn  zài yòng (xīn   )  xīn láng ·bié mào jiā shí èr  (xīn   ) 西 jiāng yuè ·qǐng zài huáng zhōu ( shì ) yǒng   ·péng chéng  宿 yàn zi ( shì ) shuǐ lóng yín ·guò nán jiàn shuāng  lóu (xīn   ) cháo zhōng cuò ·sòng liú zhòng yuán  chū (ōu yáng xiū ) xiè chí chūn ·zhuàng suì cóng róng ( yóu ) làng táo shā lìng ·  liǎng shuāi wēng (wáng ān shí ) tiáo xiào lìng ·biān cǎo (dài shū lún ) shuǐ diào  tóu ·sòng zhāng  mào  (chén liàng ) què qiáo xiān ·  ( shì ) qìn yuán chūn ·hèn (zhèng xiè )  xīn láng ·sòng  bāng héng dài zhì (zhāng yuán gàn ) dòng xiān  · zhōu zhōng qiū zuò (cháo  zhī )  suàn  ·piàn piàn dié  qīng (liú  zhuāng )  yóu gōng · mèng  shī  hún ( yóu ) jīn   ·zèng liáng fén ( lán xìng  ) liù zhōu  tóu ·zhǎng huái wàng duàn (zhāng xiào xiáng ) shuǐ diào  tóu · shù shí nián shì (fàn chéng  ) shuǐ lóng yín ·jiǎ chén suì 寿shòu hán nán (xīn   ) shuǐ diào  tóu ·jīn shān guān yuè (zhāng xiào xiáng )  tíng yàn · dài jiāng shān  huà (zhāng biàn ) niàn  jiāo ·dēng duō jǐng lóu (chén liàng ) qìn yuán chūn ·líng shān  ān  shí (xīn   ) xíng  nán ·  shǒu ( zhù ) diǎn jiàng chún ·shào xīng  mǎo dēng jué ( mèng  ) tiáo xiào lìng ·  (wéi yìng  ) shuǐ diào  tóu ·píng shēng tài  shàng ( míng ) jiāng chéng  ·zuì lái cháng xiù   (yuán hào wèn ) lèi jiāng yuè · yǒu 驿 zhōng yán bié (wén tiān xiáng )  shēng gān zhōu ·líng yán péi   ( wén yīng ) shuǐ diào  tóu ·zhōu  yáng zhōu  (xīn   )  jiàn piān  / bǎo jiàn piān (guō zhèn ) sòng wèi  cóng jūn (chén  áng )  jiǎn méi ·yǒng liǔ (xià wán chún ) qìn yuán chūn ·mèng  ruò (liú  zhuāng ) 西  ·jīn líng 怀huái  (zhōu bāng yàn ) què qiáo xiān · wén  juān ( yóu ) shuǐ diào  tóu ·qiū  jiàn jiāng wǎn ( mèng  )  lán huā màn ·zhōng qiū yǐn jiǔ (xīn   ) shuǐ diào  tóu · sān mén jīn (yuán hào wèn ) zhè  tiān ·zhǐ jìn  míng  jìn (yuán hào wèn ) hàn gōng chūn ·chū  nán zhèng lái chéng ( yóu ) zhè  tiān · guó chén lún gǎn  (qiū jǐn )  xīn láng ·    chéng xiàng (zhāng yuán gàn ) zuì luò tuò ·yǒng yīng (chén wéi sōng ) gāo shān liú shuǐ ·   qīng fēng ( tài qīng ) shēng zhā  ·sān chǐ lóng quán jiàn ( míng ) shuǐ diào  tóu · jiàn  (cuī  zhī ) shuǐ diào  tóu · páng yòu  (zhāng xiào xiáng ) shuǐ lóng yín ·fàng chuán qiān  líng  (zhū dūn  ) shuǐ diào  tóu ·duō jǐng lóu ( yóu ) huàn  shā ·shuāng  míng xiāo shuǐ zhàn (zhāng xiào xiáng ) lán líng wáng ·bǐng  sòng chūn (liú chén wēng )  xīn láng ·sòng chén zhēn zhōu zi huá (liú  zhuāng ) lín jiāng xiān · hǎi shí nián bīng  (chén  ) niàn  jiāo ·dēng shí tou chéng  dōng ( dōu  ) mǎn jiāng hóng · shì cán bēi (wén zhēng míng )  lán huā màn · shàng sòng zhāng zhòng (xīn   )  cóng huā · táng wán yuè zuò (chén liàng ) qìn yuán chūn ·dīng yǒu suì gǎn shì (chén rén jié ) qìn yuán chūn · jiǔ huá  xián liáng (liú  zhuāng ) niàn  jiāo ·chā tiān cuì liǔ (zhū dūn  ) xiāng yuè ·tiān fēng chuī  (gōng  zhēn ) liáng yuán yín ( bái ) shuāng tiān xiǎo jiǎo · cǎi shí é méi (hán yuán  ) yìn  cháng chéng  xíng (yáng 广guǎng )  è hóng ·dēng péng lái  yǒu gǎn (zhōu  ) shuǐ diào  tóu ·cāng láng tíng ( shùn qīn ) shí zhōu màn · yǒu qiū  xīng zhōu (zhāng yuán gàn )  shēng gān zhōu ·寿shòu yáng lóu  gōng ( mèng  ) shuǐ diào  tóu ·jiǔ yuè wàng   ( mèng  ) qìn yuán chūn ·guān cháo ( wěi  ) jiāng chéng  ·mèng zhōng liǎo liǎo zuì zhōng ( shì ) qiū   jùn yáo  tíng shàng yàn bié ( bái ) shuǐ diào  tóu ·dìng wáng tái (yuán  huá ) jīn   ·mèn   tiān shuō ( zǎo )  jiāng dōng  ·yòng dōng  xiān shēng (zhào bǐng wén ) wàng hǎi cháo ·  xiǎo yǐng (tán  tóng ) dié liàn huā ·hǎi dài lóu wán yuè zuò (  )  mén  (wáng wéi ) shuǐ lóng yín ·cóng shāng shuài guó  liè (yuán hào wèn ) niàn  jiāo ·hái dōu hòu zhū gōng jiàn (cài sōng nián ) qìn yuán chūn · jià xuān chéng zhǐ (liú guò ) jiāng yuè huǎng chóng shān ·chū dào sōng shān (yuán hào wèn ) xún  chéng běi fàn  shì shī dào luò ( bái ) qìn yuán chūn ·shí wàn qióng zhī (chén wéi sōng ) mǎn jiāng hóng ·qiū  jīng xìn líng jūn (chén wéi sōng ) 西 jiāng yuè · liǔ fāng zhōng yān 绿 (xiàng zi yīn ) yīng   ·zhòng guò jīn líng (wāng yuán liàng ) gāo yáng tái ·guò zhǒng shān  yuè wén ( wén yīng )

shuāi lán sòng  xián yáng dào ,tiān ruò yǒu qíng tiān  lǎo 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

lèi xíng 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽