guān   huā   shī 

  zhē ·liáo chén xiāng (zhōu bāng yàn ) zèng  huā ( shāng yǐn ) tān  huàn  shā ·hàn dàn xiāng xiāo ( jǐng )  suō xíng ·yáng liǔ huí táng ( zhù )     ·xià  ( bái )  chí  ( zhào lín ) cǎi lián  èr shǒu (wáng chāng líng ) huàn  shā · huā ( shì ) cǎi sāng  · huā kāi hòu 西  (ōu yáng xiū )  shèng  ·xià (bái  ) cǎi lián  ( bái ) bái lián ( guī méng ) lián huā (wēn tíng yún ) lián ǒu huā   ( shī dào ) zhè  tiān ·shǎng  (cài sōng nián )   ér ·wèn lián gēn yǒu  duō (yuán hào wèn ) zhè  tiān ·shǒu  lián kāi jié bàn (yàn  dào ) yǒng tóng xīn  róng ( gōng zhān )  huā (shí tāo )  jiā ào ·huā   wén qiāo liǎng (ōu yáng xiū ) niàn  jiāo ·nào hóng   (jiāng kuí )  suàn  · jiān zài zuò (  fāng ) dié liàn huā ·xiào yàn qiū lián shēng 绿 (yàn  dào ) niàn  jiāo ·西   rén yùn (xīn   ) yàn guī liáng ·fēng lián (jiǎng jié ) shū yǐng ·yǒng   (zhāng yán ) dòng xiān  · huā (liú guāng  )   xiàn xiān yīn ·qiū wǎn hóng bái ( wén yīng ) huàn  shā ·宿 zuì  chóu màn  (hán  ) cǎi lián  èr shǒu (huáng  sōng ) qīng yáng  ( míng ) zuì táo yuán · róng ( wén yīng )  róng chí zuò (cáo  ) yǒng  róng (shěn yuē ) jīng zhào  zāi lián (bái   )   mán · huà (gōng xiáng lín ) qián shì chí shàng  róng (wén zhēng míng ) nán  】gàn    shǒu (liú bǐng zhōng ) guò qín lóu ·huáng zhōng shāng  róng ( wén yīng ) lín jiāng xiān · fān   shēng chí (yǐn è )  qiān yīng ·shǔ fēng liáng yuè (xīn   ) lín jiāng xiān · tíng   dòu nóng (yán xuǎn ) yīng   ·  zhào xiū quán yùn ( wén yīng ) lín jiāng xiān ·zhǎng ài  lán gān yǐng (yàn  dào ) yǒng xīn  yìng zhào (shěn yuē ) zhù yīng tái jìn · huā (gāo guān guó ) zhōu zhái táng qián  huā (fàn chéng  )

 jiǔ qīng yīn shí   ,zhāo liáng duǎn kǎn  liú  。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

扫码下载

古诗文网客户端

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽