guān  huā   shī 

jiāng pàn   xún huā (  )  lín  táo huā (bái   ) xiāng jiàn huān ·lín huā xiè le chūn hóng (  ) hán   / huà  (zhèng  xiào ) zhè  tiān ·guì huā ( qīng zhào ) hǎi táng ( shì ) tíng zhōng yǒu  shù ( míng ) shǎng  dān (liú   ) dài bēi bái tóu wēng (liú   ) qīng píng diào ·míng huā qīng guó liǎng xiāng ( bái ) jiāng pàn   xún huā  jué  (  ) zàng huā yín (cáo xuě qín ) xīn   (wáng wéi ) jiǎn   lán huā ·mài huā dān shàng ( qīng zhào ) qīng píng diào · sān ( bái ) tóng ér bèi  wèi kāi hǎi táng (yuán hào wèn )  zhōng chū xià (  guāng ) hán  ( lěi ) chūn fēng (bái   ) hǎo shì jìn ·mèng zhōng zuò (qín guān ) chéng nán (zēng gǒng )  wēi huā (  ) luò huā ( shāng yǐn )  xīn láng ·xià jǐng ( shì ) cháng ān wǎn qiū  / qiū wàng  (zhào  )  shù hòu tíng huā (chén shū bǎo )  suō xíng ·xuě shì méi huā ( běn zhōng ) dìng fēng  ·liǎng liǎng qīng hóng bàn yūn ( shì ) huàn  shā ·shuí dào piāo líng   ( lán xìng  ) táo huā (yuán zhěn )  suàn  ·piàn piàn dié  qīng (liú  zhuāng )  tiān  ·yǒng shì (zhāng míng shàn ) luò huā (zhū shū zhēn ) qīng xìng ér ·fēng   huā chóu (zhào bǐng wén ) cán huā ( míng ) shǔ kuí huā  (cén shēn )  huà lán (zhèng xiè ) yàn shān tíng ·běi xíng jiàn xìng huā (zhào  ) liù chǒu ·qiáng wēi xiè hòu zuò (zhōu bāng yàn )  měi rén ·chūn qíng zhǐ dào  huā ( lán xìng  ) luò huā luò (wáng  ) 殿diàn qián huān ·duì   tàn (zhāng yǎng hào ) luò méi fēng ·rén chū jìng ( zhì yuǎn )  dān ( níng ) jiǔ quán zi ·mǎi  xìng huā ( kōng  ) què  zhī ·méi luò fán zhī qiān wàn (féng yán  ) wáng chōng dào sòng shuǐ xiān huā  shí zhī (huáng tíng jiān ) mǎi huā  /  dān (bái   ) shuǐ xiān  ·zhōu zhōng (sūn zhōu qīng )  zhōng jiàn xìng huā ( róng )  suàn  ·lán (cáo  )  mèng lìng ·dào shì  huā  shì (yán ruǐ )  qián yuè  (yáng wàn  ) qìng ān  táo huā (xiè fāng  ) luò huā (sòng  ) cán  (cáo xuě qín ) xuē bǎo chāi yǒng bái hǎi táng (cáo xuě qín )   xuān zhào xìng shàng yuàn  / (  tiān ) chūn  (wāng zǎo ) shào nián yóu ·chóng yáng guò hòu (yàn shū ) xuān chéng jiàn  juān huā ( bái ) yǒng  dān (wáng  ) juǎn zhū lián · de lái shí chūn wèi (wèi  rén ) zǎo chūn (bái  chán ) shuāng tiān xiǎo jiǎo ·guì huā (xiè mào ) wèn  (cáo xuě qín ) yǒng hóng méi huā  “hóng ” (cáo xuě qín )  huā ( shāng yǐn ) 访fǎng miào   hóng méi (cáo xuě qín ) xià huā míng (wéi yìng  ) cǎi sāng  ·táo huā xiū zuò  qíng ( lán xìng  ) diǎn jiàng chún · xiāng dīng xiāng (wáng shí péng ) yān shān tíng ·běi xíng jiàn xìng huā (zhào  ) yǎn ér mèi ·yǒng méi ( lán xìng  ) wén  huā  zèng liú shī mìng (hán  ) mài huā wēng ( róng )  suàn  ·sháo yào  tuán hóng (hóng  kuí )  suì yǒng huā (chén zhī xuán )   mán ·huí wén ( shì ) 西 jiāng yuè · yáo  qīng méi zhī ( wén yīng ) bié chǔ yōng zhī shàn zhōng ( bái )  dān (luó yǐn )  zhèn  · huā dào yǐng (liǔ yǒng ) mài cán  dān ( xuán  ) jiāng méi (  )   (yáng wàn  ) qìng qīng cháo ·jìn   zhāng ( qīng zhào ) yǒng qiū lán (jìng nuò ) yǒng hóng méi huā  “huā ” (cáo xuě qín )  (luó yǐn ) cháo táo ( shāng yǐn ) yǒng 槿jǐn ( bái ) méi huā (luó  ) zhàn chūn fāng ·hóng xìng le ( shì ) tiān xiān  ·zǒu  tàn huā huā  ( shì )  suàn  ·zhú   zhī méi (xiàng zi yīn ) shang shang zhě huá ( míng ) shuǐ xiān  ·xún méi (qiáo  ) yǒng guì ( bái )  huā (yōng  zhī )  zhú xīn ·bái hǎi táng ( tài qīng ) péi  shì zhái bái  dān ( lún ) shuǐ xiān  ·西  tàn méi (yáng cháo yīng ) jiǎn   lán huā ·huā ( shì )  luó mén yǐn · xiá zhào shuǐ (zhào áng ) jīn rén pěng  pán ·shuǐ xiān huā (gāo guān guó )  xiáng   méi (lín   )   mán ·shuǐ jīng lián wài juān juān (yáng  ) qīng píng  ·jiǎn jiào shān yuán shū suǒ (xīn   ) dié liàn huā · shù   (wáng shì zhēn )   méi lìng ·bǐng chén dōng   (jiāng kuí ) xiù luán fèng huā fàn · shuǐ xiān (zhōu  )  rén jiāo ·hòu tíng méi huā kāi yǒu ( qīng zhào ) zhāo jūn yuàn · dān (liú  zhuāng )  zhōng huā · xíng chuán ( shì ) yīng táo huā (yuán zhěn ) dài yíng chūn huā zhāo liú láng zhōng (bái   ) qìn yuán chūn ·yǒng cài huā (chén wéi sōng ) yǒng hóng méi huā  “méi ” (cáo xuě qín ) yǒng bái hǎi táng (cáo xuě qín )   mán ·cuī huā wèi xiē huā  ( lán xìng  ) shuǐ lóng yín ·yàn máng yīng lǎn fāng cán (zhāng jié ) shuǐ lóng yín ·zài xué shì yuàn yǒu zhī (xīn   )  dān (xuē tāo ) shū yōu fāng tíng  (huáng tíng jiān ) yáng zhōu màn ·qióng huā (zhèng jué  ) shuāng tiān xiǎo jiǎo ·méi (xiāo tài lái )  qín é ·yáng huā (sòng zhēng  ) xìng huā (luó yǐn ) niàn  jiāo ·  tíng yǒng qiān  (zhāng  ) 西 jiāng yuè ·zhēn jué shǎng ruì xiāng èr ( shì ) shǎng  dān (wáng jiàn ) tàn tíng qián gān  huā (  ) 西 jiāng yuè ·zài yòng qián yùn  cáo ( shì ) zuì luò tuò ·zhēng yuè èr shí  zhāng (guǎn jiàn ) liù zhōu  tóu ·dōng fēng zhe  (hán yuán  ) qiáng wēi huā (  ) táo huā xíng (cáo xuě qín ) shí  yuè èr shí liù  sōng fēng tíng ( shì ) hǎo shì jìn ·huā   shēng yīng (liú hàn ) jīn   ·yǒng bái hǎi táng ( tài qīng ) huā fàn ·guō  dào sòng shuǐ xiān suǒ ( wén yīng ) huáng huā (zhū shū zhēn ) dīng xiāng jié ·  shāng qiū  hǎi ( wén yīng ) huàn  shā ·绿  zhī tóu   (máo  ) yáng zhōu màn ·shí  chūn fēng (zhào   ) wàng  qiáng huā shī (liú xiào wēi ) huí zhōng  dān wèi  suǒ bài èr shǒu ( shāng yǐn )   láng zhōng  bái  jiàn shì ( shāng yǐn )    ·shí liú (liú xuàn ) dōng qīng huā (lín jǐng  )  dān (liǔ hún )  zhōng qíng ·hǎi táng zhū zhuì  zhòng (yàn shū )  yóu gōng ·zhú chuāng tīng  ( wén yīng ) yōu  luó huā  (cén shēn ) nán xiāng  ·yǒng ruì xiāng ( tài qīng ) kàn méi jué  ( yóu ) huà táng chūn · zhōng xìng huā (chén zi lóng ) xiāng jiàn huān ·huā qián  yǐng lín (máo  líng ) luò méi (liú  zhuāng ) yǒng   ·zhōu zhōng gǎn jiù ( càn ) mǒu   dào shī ( míng ) méi huā (wáng miǎn )  dān (hán cóng )  shān qīng ·jīn  míng (zhào jìn ) yáo huā màn ·zhū diàn bǎo jué (zhōu  ) chūn fēng (bái   ) liù chǒu ·yáng huā (péng yuán xùn )  jīn mén ·huā mǎn yuàn (chén  )    dān (hán  ) suǒ chuāng hán · lán ( wén yīng ) méi (wáng  )  cháng zhōng    ·  yǒng (yǐn huàn ) jīn qián huā (luó yǐn )  suǒ lìn zhái  dān huā (wáng jiàn ) tiān xiāng · méi ( wén yīng ) xìng huā (wáng ān shí )  huā zèng zhāng shí  shǔ (hán  )  qiǎn yuán jiàn táo huā (liú  zhuāng ) tóng ér bèi  wèi kāi hǎi táng (yuán hào wèn ) hǎo shì jìn ·yǒng méi (chén liàng ) tàn chūn (huáng shù ) mǎn jiāng hóng · hòu huāng yuán (duàn   ) huàn  shā ·huā jiàn diāo shū  nài (sūn guāng xiàn ) 西 jiāo luò huā  (gōng  zhēn ) qiū lán  (yuán méi ) xīn lóu shī èr shí shǒu ·běi lóu yīng ( shēn ) xiāng àn    róng zhí lóng xīng jīng (liǔ zōng yuán )  hǎi zhì qióng guǎn tiān níng  yǒng  ( gāng )   mán · mián huā yìng cóng  (sūn guāng xiàn )  juān huā  hóng  (zhēn shān mín ) zuì gāo lóu ·yǒng méi (chén liàng )   ér ·hǎi táng (liú  zhuāng )  liáng fàn ·zhòng tái shuǐ xiān ( wén yīng )  jiǎn méi · jiǎn méi huā wàn yàng (zhōu bāng yàn ) liǔ huā  sān shǒu (liú   ) zhī  huā shī (shěn zhōu )  fēi què ·cài    shàng nán ( wén yīng ) huā  (  )  jīn mén ·shuāng  què (wáng tíng yún ) táo huā ( róng ) yuè  huā (zhāng xīn )  lóu chūn ·bái lián (wáng  zhī )  dān  (shū yuán  ) lín táng 怀huái yǒu (wáng  ) yáng huā luò (yáng  yuán ) lín  chóng ràng zhái  wēi ( shāng yǐn ) chūn guāng hǎo ·huā   (ōu yáng jiǒng ) jiě pèi lìng ·rén xíng huā  (shǐ   ) méi huā (chén háo cuì fēi ) gǎn sháo yào huā  zhèng  shàng rén (bái   ) gèng lòu  ·chū qiáng huā (yàn  dào ) yōu lán (cuī  ) liú shì zhōng zhái pán huā  qiáng wēi (zhāng xiào biāo )   huā ( lán xìng  ) zhōu zhái táng qián  huā (fàn chéng  ) yǒng  dān (  yóu )  huā (rèn fān ) yáng chūn  ·zèng hǎi táng ( zài  ) qìng qīng cháo ·liú huā (wáng  sūn ) fēng liú  ·huáng zhōng shāng sháo yào ( wén yīng )  méi (yóu mào )  yǒng  shǒu shàng    shì láng (liú zhǎng qīng ) jīn   ·shū yǐng lín shū juàn ( lán xìng  )   (  ) liú  chuān  shàng zuò (yáng shì  )

 huā zuì wǎn yòu diāo líng , shì guī   dìng zhǔn 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

lèi xíng 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽