guān  huā   shī 

jiāng pàn   xún huā (  ) xiāng jiàn huān ·lín huā xiè le chūn hóng (  )  lín  táo huā (bái   ) hán   / huà  (zhèng  xiào ) zhè  tiān ·guì huā ( qīng zhào ) hǎi táng ( shì ) tíng zhōng yǒu  shù ( míng ) shǎng  dān (liú   ) dài bēi bái tóu wēng (liú   ) qīng píng diào ·míng huā qīng guó liǎng xiāng ( bái ) jiāng pàn   xún huā  jué  (  ) zàng huā yín (cáo xuě qín ) xīn   (wáng wéi ) jiǎn   lán huā ·mài huā dān shàng ( qīng zhào ) qīng píng diào · sān ( bái ) tóng ér bèi  wèi kāi hǎi táng (yuán hào wèn )  zhōng chū xià (  guāng ) hán  ( lěi )  wēi huā (  ) hǎo shì jìn ·mèng zhōng zuò (qín guān ) chūn fēng (bái   ) chéng nán èr shǒu ·  (zēng gǒng )  xīn láng ·xià jǐng ( shì ) luò huā ( shāng yǐn ) cháng ān wǎn qiū  / qiū wàng  (zhào  )  shù hòu tíng huā (chén shū bǎo )  suō xíng ·xuě shì méi huā ( běn zhōng ) huàn  shā ·shuí dào piāo líng   ( lán xìng  ) táo huā (yuán zhěn ) liù chǒu ·qiáng wēi xiè hòu zuò (zhōu bāng yàn )  suàn  ·piàn piàn dié  qīng (liú  zhuāng )  tiān  ·yǒng shì (zhāng míng shàn ) dìng fēng  ·liǎng liǎng qīng hóng bàn yūn ( shì ) qīng xìng ér ·fēng   huā chóu (zhào bǐng wén ) cán huā ( míng ) shǔ kuí huā  (cén shēn ) luò huā (zhū shū zhēn ) yàn shān tíng ·běi xíng jiàn xìng huā (zhào  )  huà lán (zhèng xiè ) luò méi fēng ·rén chū jìng ( zhì yuǎn )  měi rén ·chūn qíng zhǐ dào  huā ( lán xìng  ) luò huā luò (wáng  ) 殿diàn qián huān ·duì   tàn (zhāng yǎng hào ) mǎi huā  /  dān (bái   ) jiǔ quán zi ·mǎi  xìng huā ( kōng  )  dān ( níng ) què  zhī ·méi luò fán zhī qiān wàn (féng yán  ) shuǐ xiān  ·zhōu zhōng (sūn zhōu qīng )  suàn  ·lán (cáo  ) wáng chōng dào sòng shuǐ xiān huā  shí zhī (huáng tíng jiān ) wèn  (cáo xuě qín ) qìng quán ān táo huā (xiè fāng  ) shào nián yóu ·chóng yáng guò hòu (yàn shū ) luò huā (sòng  )  qián yuè  (yáng wàn  )  zhōng jiàn xìng huā ( róng )  mèng lìng ·dào shì  huā  shì (yán ruǐ )   xuān zhào xìng shàng yuàn  / (  tiān )  suì yǒng huā (chén zhī xuán ) xuē bǎo chāi yǒng bái hǎi táng (cáo xuě qín ) cán  (cáo xuě qín ) chūn  (wāng zǎo ) wén  huā  zèng liú shī mìng (hán  ) xuān chéng jiàn  juān huā ( bái ) zǎo chūn (bái  chán ) yǒng hóng méi huā  “hóng ” (cáo xuě qín ) yǒng  dān (wáng  ) juǎn zhū lián · de lái shí chūn wèi (wèi  rén ) shuāng tiān xiǎo jiǎo ·guì huā (xiè mào ) yān shān tíng ·běi xíng jiàn xìng huā (zhào  ) cǎi sāng  ·táo huā xiū zuò  qíng ( lán xìng  ) yǎn ér mèi ·yǒng méi ( lán xìng  ) 访fǎng miào   hóng méi (cáo xuě qín )  huā ( shāng yǐn ) diǎn jiàng chún · xiāng dīng xiāng (wáng shí péng ) xià huā míng (wéi yìng  ) mài cán  dān ( xuán  )  (luó yǐn ) zhàn chūn fāng ·hóng xìng le ( shì ) mài huā wēng ( róng ) qìng qīng cháo ·jìn   zhāng ( qīng zhào )  zhèn  · huā dào yǐng (liǔ yǒng )   mán ·huí wén ( shì ) bié chǔ yōng zhī shàn zhōng ( bái )   (yáng wàn  )  huā (yōng  zhī ) 西 jiāng yuè · yáo  qīng méi zhī ( wén yīng )  suàn  ·sháo yào  tuán hóng (hóng  kuí )  dān (luó yǐn ) yǒng hóng méi huā  “huā ” (cáo xuě qín ) jiāng méi (  ) cháo táo ( shāng yǐn )  zhōng huā · xíng chuán ( shì ) tiān xiān  ·zǒu  tàn huā huā  ( shì ) yǒng bái hǎi táng (cáo xuě qín ) jiǎn   lán huā ·huā ( shì ) yǒng qiū lán (jìng nuò )  rén jiāo ·hòu tíng méi huā kāi yǒu ( qīng zhào ) yǒng 槿jǐn ( bái ) shuǐ xiān  ·xún méi (qiáo  ) yǒng guì ( bái ) shang shang zhě huá ( míng ) shuǐ xiān  ·西  tàn méi (yáng cháo yīng )  zhú xīn ·bái hǎi táng ( tài qīng ) péi  shì zhái bái  dān ( lún ) tàn tíng qián gān  huā (  )  suàn  ·zhú   zhī méi (xiàng zi yīn ) méi huā (luó  )  luó mén yǐn · xiá zhào shuǐ (zhào áng )  xiáng   méi (lín   )   mán ·shuǐ jīng lián wài juān juān (yáng  ) yīng táo huā (yuán zhěn )   méi lìng ·bǐng chén dōng   (jiāng kuí ) jīn rén pěng  pán ·shuǐ xiān huā (gāo guān guó ) táo huā xíng (cáo xuě qín ) shuāng tiān xiǎo jiǎo ·méi (xiāo tài lái ) yáng zhōu màn ·qióng huā (zhèng jué  ) dié liàn huā · shù   (wáng shì zhēn ) qīng píng  ·jiǎn jiào shān yuán shū suǒ (xīn   ) xiù luán fèng huā fàn · shuǐ xiān (zhōu  ) shuǐ lóng yín ·yàn máng yīng lǎn fāng cán (zhāng jié ) lín  chóng ràng zhái  wēi ( shāng yǐn )  qín é ·yáng huā (sòng zhēng  ) yǒng hóng méi huā  “méi ” (cáo xuě qín )  yóu gōng ·zhú chuāng tīng  ( wén yīng ) dài yíng chūn huā zhāo liú láng zhōng (bái   )  dān (xuē tāo ) zhāo jūn yuàn · dān (liú  zhuāng ) qiáng wēi huā (  ) qìn yuán chūn ·yǒng cài huā (chén wéi sōng ) xìng huā (luó yǐn ) shǎng  dān (wáng jiàn ) shuǐ lóng yín ·zài xué shì yuàn yǒu zhī (xīn   ) shū yōu fāng tíng  (huáng tíng jiān )   mán ·cuī huā wèi xiē huā  ( lán xìng  ) qiū lán  (yuán méi ) huáng huā (zhū shū zhēn ) hǎo shì jìn ·huā   shēng yīng (liú hàn ) 西 jiāng yuè ·zhēn jué shǎng ruì xiāng èr ( shì )   ( míng )  jīn mén ·huā mǎn yuàn (chén  ) zuì luò tuò ·zhēng yuè èr shí  zhāng (guǎn jiàn ) niàn  jiāo ·  tíng yǒng qiān  (zhāng  ) liù zhōu  tóu ·dōng fēng zhe  (hán yuán  )    ·shí liú (liú xuàn ) yǒng   ·zhōu zhōng gǎn jiù ( càn ) 西 jiāng yuè ·zài yòng qián yùn  cáo ( shì ) shí  yuè èr shí liù  sōng fēng tíng ( shì ) huí zhōng  dān wèi  suǒ bài èr shǒu ( shāng yǐn )  dān (  xiū ) huā fàn ·guō  dào sòng shuǐ xiān suǒ ( wén yīng )  cháng zhōng    ·  yǒng (yǐn huàn ) jīn   ·yǒng bái hǎi táng ( tài qīng ) dōng qīng huā (lín jǐng  ) huàn  shā ·绿  zhī tóu   (máo  ) dīng xiāng jié ·  shāng qiū  hǎi ( wén yīng ) yáng zhōu màn ·shí  chūn fēng (zhào   ) kàn méi jué  ( yóu ) wàng  qiáng huā shī (liú xiào wēi ) xiù méi ( míng )  huā zèng zhāng shí  shǔ (hán  )  dān (liǔ hún ) luò méi (liú  zhuāng ) yōu  luó huā  (cén shēn )  zhōng qíng ·hǎi táng zhū zhuì  zhòng (yàn shū ) huà táng chūn · zhōng xìng huā (chén zi lóng )   láng zhōng  bái  jiàn shì ( shāng yǐn )  dān (hán cóng ) méi huā (wáng miǎn )    dān (hán  )  qiǎn yuán jiàn táo huā (liú  zhuāng ) nán xiāng  ·yǒng ruì xiāng ( tài qīng ) chūn fēng (bái   ) shǎng hǎi táng huā yāo shī (gāo è )  shān qīng ·jīn  míng (zhào jìn ) liù chǒu ·yáng huā (péng yuán xùn ) suǒ chuāng hán · lán ( wén yīng ) tóng ér bèi  wèi kāi hǎi táng (yuán hào wèn )  juān huā  hóng  (zhēn shān mín ) yáo huā màn ·zhū diàn bǎo jué (zhōu  ) hǎo shì jìn ·yǒng méi (chén liàng ) méi (wáng  ) xiāng jiàn huān ·huā qián  yǐng lín (máo  líng ) xìng huā (wáng ān shí ) tiān xiāng · méi ( wén yīng ) jīn qián huā (luó yǐn )  suǒ lìn zhái  dān huā (wáng jiàn ) tàn chūn (huáng shù )   mán · mián huā yìng cóng  (sūn guāng xiàn ) huàn  shā ·huā jiàn diāo shū  nài (sūn guāng xiàn )  hǎi zhì qióng guǎn tiān níng  yǒng  ( gāng ) mǎn jiāng hóng · hòu huāng yuán (duàn   ) xīn lóu shī èr shí shǒu ·běi lóu yīng ( shēn )  suàn  · jiàn  zhī méi (zhū dūn  ) luò huā (yán yùn ) 西 jiāo luò huā  (gōng  zhēn )  fēi què ·cài    shàng nán ( wén yīng )  jiǎn méi · jiǎn méi huā wàn yàng (zhōu bāng yàn )   ér ·hǎi táng (liú  zhuāng ) shuǐ lóng yín ·bái lián (zhāng yán ) xiāng àn    róng zhí lóng xīng jīng (liǔ zōng yuán ) chú   shí  guī tiáo  · (jiāng kuí ) zuì gāo lóu ·yǒng méi (chén liàng )  méi (yóu mào ) méi huā (chén háo cuì fēi )  liáng fàn ·zhòng tái shuǐ xiān ( wén yīng )  dān  (shū yuán  ) zhī  huā shī (shěn zhōu ) liǔ huā  sān shǒu (liú   ) yǒng shí liú huā (wáng ān shí ) yōu lán (cuī  ) yuè  huā (zhāng xīn )  dān yín (shào yōng ) huā  (  )  lóu chūn ·bái lián (wáng  zhī ) gǎn sháo yào huā  zhèng  shàng rén (bái   ) lín táng 怀huái yǒu (wáng  ) táo huā ( róng ) yáng huā luò (yáng  yuán )  jīn mén ·shuāng  què (wáng tíng yún ) jiě pèi lìng ·rén xíng huā  (shǐ   ) gèng lòu  ·chū qiáng huā (yàn  dào ) chūn guāng hǎo ·huā   (ōu yáng jiǒng ) méi huā (zhāng dào qià ) zhōu zhái táng qián  huā (fàn chéng  )   huā ( lán xìng  ) liú shì zhōng zhái pán huā  qiáng wēi (zhāng xiào biāo ) cuì wēi shān  shī · jiǔ (shì chōng miǎo ) liú  chuān  shàng zuò (yáng shì  ) yǒng  dān (  yóu )   (  ) guì zhī xiāng ·guān   yǒu gǎn  (chén liàng ) chūn guì wèn  èr shǒu (wáng  )  huā (rèn fān ) qìng qīng cháo ·liú huā (wáng  sūn ) yáng chūn  ·zèng hǎi táng ( zài  ) fēng liú  ·huáng zhōng shāng sháo yào ( wén yīng ) xiè pàn guān yōu  zhòng huā (ōu yáng xiū ) méi huā (wāng zhōng ) jīn   ·shū yǐng lín shū juàn ( lán xìng  )  yǒng  shǒu shàng    shì láng (liú zhǎng qīng )  xīn láng ·yún   shang lěng (xīn   ) yǒu  shī  shǒu ·  (bái   ) xiǎo  zhì xīn tián  shǒu ·  (yáng wàn  ) yǒu  shī  shǒu ·  (bái   ) shàn shǎng huā yín (shào yōng ) hóng méi (xiè zōng  )

zhì luàn zhī yào shí ,xíng  wéi zhòng ;xīng píng zhī liáng ròu , jiào wèi xiān 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

lèi xíng 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽