guān  yǒng shǐ 、怀huái    shī 

先秦至六朝
yǒng sān liáng (liǔ zōng yuán ) shǔ  ( míng ) yǒng shǐ  shǒu (zuǒ  ) liáng  yín ( míng ) liáng  yín ( bái ) liáng  yín (liú  ) huáng huáng jīng luò xíng (cáo  ) yǒng 怀huái  shí èr shǒu ·  (ruǎn  ) yǒng 怀huái  shí èr shǒu · sān shí èr (ruǎn  ) yǒng 怀huái  shí èr shǒu ·  shí jiǔ (ruǎn  ) zhòng zèng  chén (liú kūn ) yǒng jīng  (liǔ zōng yuán ) yǒng jīng  (táo yuān míng ) zèng yáng zhǎng shǐ ·bìng  (táo yuān míng ) dài bái tóu yín (bào zhào ) zhāo jūn  (shěn yuē ) dōng jié hòu zhì chéng xiàng   shì  chē zhōng zuò  tóng jué  (jiāng yān ) xiào  shī (fàn yún ) tóng xiè   yǒng tóng què tái (xiè tiǎo ) dēng èr fēi miào ( jūn ) xíng jīng sūn shì líng ( xùn ) yǒng huò jiāng jūn běi  (  )  yǒng 怀huái èr shí  shǒu · èr shí liù ( xìn )
隋・唐・五代
huái yáng gǎn qiū (  )   shuǐ sòng bié (luò bīn wáng ) cháng ān   ( zhào lín ) dēng xiāng yáng chéng ( shěn yán ) téng wáng   (wáng  ) gǎn  shī sān shí  shǒu · shí jiǔ (chén  áng ) yàn zhāo wáng (chén  áng ) dēng yōu zhōu tái  (chén  áng )  dōu yǐn (zhāng shuō ) dēng 鹿 mén shān 怀huái  (mèng hào rán )  zhū  dēng xiàn shān (mèng hào rán )  háng zhōu xuē   dēng zhāng tíng lóu zuò (mèng hào rán ) huáng  lóu (cuī hào )    ( bái ) yuè zhōng lǎn  ( bái ) dēng jīn líng fèng huáng tái ( bái ) qiū dēng xuān chéng xiè tiǎo běi lóu ( bái ) dēng 广guǎng   zhàn chǎng 怀huái  ( bái ) jīng xià   qiáo 怀huái zhāng  fáng ( bái ) 西 shī yǒng (wáng wéi )   liáng xíng (gāo shì ) dēng bǎi zhàng fēng èr shǒu (gāo shì ) qín tái (  )  hòu miào (  )  zhèn  (  ) shǔ xiàng (  )  bǎi xíng (  ) yǒng 怀huái    shǒu ·  (  ) yǒng 怀huái    shǒu · èr (  ) yǒng 怀huái    shǒu · sān (  ) yǒng 怀huái    shǒu ·  (  ) yǒng 怀huái    shǒu ·  (  )  miào (  ) dēng   chéng (cén shēn ) jīn líng 怀huái  ( kōng shǔ ) guò sān  miào (dài shū lún ) dēng lóu (  )  lín xíng (wáng jiàn ) shǔ xiān zhǔ miào (liú   ) jīn líng 怀huái  (liú   ) 西 sài shān 怀huái  (liú   ) yǒng shǐ èr shǒu (liú   ) jīn líng   ·bìng  (liú   )  jùn  (bái   ) xíng gōng (yuán zhěn ) jīn tóng xiān rén  hàn  (  ) chǔ jiāng 怀huái  sān shǒu ( dài ) xián yáng chéng dōng lóu ( hún ) biàn  tíng ( hún ) jīn líng 怀huái  ( hún ) chì  (  )   jiāng tíng (  )   guān (  )  qín huái (  )   lán miào (  ) mào líng ( shāng yǐn ) tán zhōu ( shāng yǐn ) chǔ gōng ( shāng yǐn )  hàn  miào ( shāng yǐn ) suí gōng ( shāng yǐn ) chén hòu gōng ( shāng yǐn ) jiǎ shēng ( shāng yǐn ) chóu  驿 ( shāng yǐn )  píng shǎo hóu ( shāng yǐn ) guò chén lín  (wēn tíng yún ) jīng  zhàng yuán (wēn tíng yún ) cài zhōng láng fén (wēn tíng yún )   miào (wēn tíng yún ) 西  (wāng zūn ) fén shū kēng (zhāng jié ) 西 shī tān (cuī dào róng ) 西 shī (luó yǐn ) guǎn  gōng 怀huái   jué (  xiū )  gōng 怀huái  ( guī méng ) jīn líng wǎn wàng (gāo chán ) jīn líng  (wéi zhuāng ) tái chéng (wéi zhuāng ) xiù lǐng gōng  ( dòng )
宋・辽・金・元
míng fēi  èr shǒu (wáng ān shí ) guì zhī xiāng (wáng ān shí ) làng táo shā lìng (wáng ān shí )  tíng yàn (zhāng biàn ) jiāng shén  ·guǐ hài chén  shū huì  shǎng xīn tíng   yuán  ( shì ) guó guó  rén  yóu  ( shì ) niàn  jiāo ·chì  怀huái  ( shì ) yǒng   ·péng chéng  宿 yàn zi lóu ( shì ) mǎn jiāng hóng ( shì )     táng (huáng tíng jiān ) shū   bēi hòu (huáng tíng jiān ) jiāng jiàn zuò  shǒu · sān (pān  lín )  zhōng xīng bēi (zhāng lěi ) 西  · shí jīn líng (zhōu bāng yàn )    huà xiàng (huì hóng )  shēng gān zhōu ·寿shòu yáng lóu  gōng shān zuò  niàn  jiāo ·xiàn zōng píng huái 西 ( gāng ) liù me lìng ( gāng ) xià  jué  ( qīng zhào )   zhōng xīng sòng shī  zhāng wén qián èr shǒu  diào tái ( qīng zhào ) ruǎn láng guī ·shào xīng  mǎo  xuě xíng  yáng dào  dēng yuè yáng lóu (chén   ) biàn jīng  shì (liú zi huī ) shuǐ diào  tóu ·dìng wáng tái (yuán  huá ) lóng xīng  diào shǎo líng xiān shēng   ( yóu ) shuǐ diào  tóu ·duō jǐng lóu ( yóu ) shuǐ diào  tóu · páng yòu  (zhāng xiào xiáng ) shuǐ diào  tóu ·guò yuè yáng lóu zuò (zhāng xiào xiáng ) shuǐ lóng yín ·dēng jiàn kāng shǎng xīn tíng (xīn   ) niàn  jiāo · lái diào  (xīn   ) mǎn jiāng hóng ·hàn shuǐ dōng liú (xīn   )  shēng gān zhōu · jiāng jūn (xīn   ) yǒng   ·jīng kǒu běi  tíng 怀huái  (xīn   ) nán xiāng  (xīn   ) niàn  jiāo ·dēng duō jǐng lóu (chén liàng )   怀huái  (jiāng kuí ) mǎn jiāng hóng (shǐ   ) shuǐ diào  tóu (dài   )  xīn láng (  gāo ) zhù yīng tái jìn ·běi  tíng (yuè  ) niàn  jiāo · lái niú zhǔ ( yuān ) mǎn jiāng hóng · shān xiù chūn tái ( qián ) shuǐ diào  tóu ·jiāo shān ( qián )  tiān  · féng shēn  dēng  líng ( wén yīng ) jīn   ( wén yīng )  xīn láng ·西  (wén  wēng ) yǒng   (liú chén wēng ) jīn líng 驿 èr shǒu ·  (wén tiān xiáng ) zhèng   (wén tiān xiáng ) lèi jiāng yuè ·驿 zhōng yán bié yǒu rén (dèng shàn ) táng duō lìng · guò shuǐ míng xiá (dèng shàn ) yīng   ·zhòng guò jīn líng (wāng yuán liàng )  guàn zi ·yuán  (jiǎng jié ) shuǐ lóng yín ·西  怀huái  (chén   ) zài jīn  zuò ·xuǎn èr ( wén  zhōng ) guò jìn yáng  chéng shū shì (yuán hào wèn ) yuè è wáng  (zhào mèng  ) wǎn wén chéng xiàng (  ) mài huā shēng ·怀huái  (zhāng  jiǔ ) rén yuè yuán ·gān  怀huái  ( zài  ) 殿diàn qián huān ·chǔ 怀huái wáng (guàn yún shí ) rén yuè yuán ( zàn ) shān  yáng ·yàn chéng shù 怀huái (liú zhì ) chán gōng  (ā  wēi )
明・清
liáng  yín (liú  )  tài gōng diào wèi  (liú  ) diào yuè wáng  (gāo  ) dēng jīn líng  huā tái wàng  jiāng () wéi yáng 怀huái  (céng  ) yuè zhōng  wáng  ( qiān ) mǎn jiāng hóng (wén zhēng míng ) qiū wàng ( mèng yáng ) dēng tài bái lóu (wáng shì zhēn ) shū xiàng wáng miào  (wáng xiàng chūn )   shuǐ (chén zi lóng ) jǐn táng chūn (guī zhuāng ) lín jiāng xiān (wèi  zhōng ) dēng  huā tái (wèi  )  lián tái (  jūn )  líng (  jūn ) jīn líng hòu guān  jué  liù shǒu ·xuǎn   nán xiāng  ·xíng zhōu dào shàng zuò (chén wéi sōng ) mǎn jiāng hóng ·qiū  jīng xìn líng jūn  (chén wéi sōng ) mài huā shēng · huā tái (zhū  zūn ) qín huái  shī èr shí shǒu ·  (wáng shì zhēn ) sān   (chá shèn xíng ) dié liàn huā ( lán xìng  ) sān chuí gāng (yán suì chéng )  wéi (yuán méi )  jiāng xiàng wáng miào (yán suì chéng ) yǒng shǐ (gōng  zhēn )

tiáo  sōng gāo xià ,guī lái qiě  guān 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī wén 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽