guān  lǎo shī   shī 

  ( shāng yǐn ) shī shuō (hán  ) fèng  lìng gōng 绿  táng zhòng huā (bái   ) xīn zhú (zhèng xiè )

 zhī ér yán wèi  zhì ,zhī ér  yán wèi  zhōng 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽