guān   bié   shī 

 lín líng ·hán chán  qiè (liǔ yǒng )  róng lóu sòng xīn jiàn (wáng chāng líng ) sòng yǒu rén ( bái ) cǎo  /    yuán cǎo sòng (bái   ) lán tíng    / lán tíng  (wáng  zhī ) xíng xíng chóng xíng xíng ( míng ) sòng bié  / shān zhōng sòng bié (wáng wéi ) yáng guān  ·zhōng qiū yuè ( shì ) dié liàn huā ·yuè jǐn tiān   bié (wáng guó wéi ) zèng bié èr shǒu · èr (  ) bié yún jiān (xià wán chún )  suō xíng ·hòu guǎn méi cán (ōu yáng xiū ) jīn líng jiǔ  liú bié ( bái )  lóu chūn ·bié hòu  zhī jūn yuǎn (ōu yáng xiū ) jīn tóng xiān rén  hàn  (  ) dié liàn huā ·wǎn zhǐ chāng  guǎn  ( qīng zhào ) dié liàn huā ·nuǎn  qíng fēng chū  ( qīng zhào ) bié  (jiāng yān )  liù  · wēi tíng (qín guān ) zèng  bái (  )  suàn  · shī ( wǎn ) sòng bié (wáng zhī huàn ) zhè  tiān ·zuì pāi chūn shān  jiù (yàn  dào )  měi rén · lán shēn chù zhòng xiāng ( lán xìng  ) fèng huáng tái shàng  chuī xiāo ·xiāng lěng ( qīng zhào ) liú bié  (  ) cǎi sāng  ·hèn jūn  shì jiāng lóu ( běn zhōng ) qīng píng  ·liú rén  zhù (yàn  dào ) láo láo tíng ( bái )   jīng ·báo qīn xiǎo zhěn liáng tiān (liǔ yǒng ) shào nián yóu · duō zuì shì (yàn  dào )    /   ·yóu  (yàn shū ) fēng  sōng ·tīng fēng tīng  guò qīng ( wén yīng ) jiāng shàng (wáng ān shí )  jiàn wài  yòu yán bié (  ) dài zèng èr shǒu ( shāng yǐn ) jiāng shén  ·hèn bié ( shì ) zhè  tiān ·xuě zhào shān chéng  zhǐ (liú zhe ) xīn hūn bié (  )  shēng gān zhōu · cān liáo zi ( shì ) yáo  yuàn (wēn tíng yún )  guàn zi · yuè shí  (wéi zhuāng ) liú bié wáng shì  wéi  / liú (mèng hào rán ) yàn yàn ( míng ) cuī jiǔ  wǎng nán shān  shàng kǒu hào (péi  )  guàn zi ·zuó   bàn (wéi zhuāng )  yuàn bié (mèng jiāo ) dié liàn huā ·zuì bié 西 lóu xǐng  (yàn  dào )  cóng yuǎn fāng lái ( míng )   mán ·hóng lóu bié  kān chóu (wéi zhuāng ) yún yáng guǎn  hán shēn 宿 bié ( kōng shǔ ) jiāng xià bié sòng zhī  ( bái ) sòng yǒu rén (xuē tāo ) dié liàn huā ·zǎo xíng (zhōu bāng yàn ) zèng bái  wáng biāo ·bìng  (cáo zhí )  suō xíng · hǎi   (yàn shū ) bié shī èr shǒu ·  (fàn yún ) shēng zhā  ·chūn shān yān  shōu (niú   ) chūn  bié yǒu rén èr shǒu ·  (chén  áng ) zhè  tiān · diǎn cán hóng  jǐn (zhōu  zhī ) dié liàn huā ·mǎn  shuāng huá nóng shì (wáng guó wéi ) bié chú (ōu yáng xiū ) shào nián yóu ·cēn  yān shù  líng (liǔ yǒng ) shì cháng ān jūn (wáng ān shí ) bǎn qiáo xiǎo bié ( shāng yǐn )  měi rén ·yǒu měi táng zèng shù  ( shì ) bié  ( guī méng )  jiǎn méi ·  广guǎng dōng shí zhī (liú  zhuāng )  kuài  ·bié qíng (guān hàn qīng ) dìng fēng  · shàng sòng fàn kuò zhī (xīn   ) fèng huáng tái shàng  chuī xiāo ·cùn cùn ( shuāng qīng ) èr zi chéng zhōu ( míng ) shuǐ diào  tóu ·sòng yáng mín zhān (xīn   ) huàn  shā ·  xiāng  gēng lòu (wéi zhuāng )  bié  (bái   ) sòng  shí  zhī jiāng nán  / (mèng hào rán ) huàn  shā ·mén  huā shēn mèng jiù ( wén yīng ) nán xiāng  ·yān nuǎn  chū shōu ( lán xìng  )  gōng  shǔ zhōng   ( shāng yǐn ) 西 jiāng yuè ·xié shǒu kàn huā shēn jìng ( zhù ) yǎn ér mèi ·xiāo xiāo jiāng shàng  huā ( zhù )  suàn  ·fēng  sòng rén lái (yóu  gōng ) tàn shuǐ bié bái èr shí èr (liú   ) dié liàn huā · miào lán tíng jīn  ( yóu ) dié liàn huā ·huáng  kāi shí shāng  (yàn  dào ) liǔ shāo qīng ·sòng  méi  (liú guò ) shào nián yóu ·cǎo (gāo guān guó ) sòng rén  ān 西 (cén shēn ) làng táo shā ·xiǎo 绿 jiān cháng hóng (yàn  dào ) bié fàn ān chéng (shěn yuē ) zhòng bié mèng  (liǔ zōng yuán ) zhāo jūn yuàn ·sòng bié ( shì ) sòng bié (luò bīn wáng ) huàn  shā · shàng 西 fēng   (yàn shū ) chū  yáng zi  yuán  jiào shū (wéi yìng  ) zhè  tiān ·bié qíng (niè shèng qióng ) lǐng shàng féng jiǔ bié zhě yòu bié (quán   ) bié shè  zōng  (liǔ zōng yuán ) jiāng chéng  · shān zhú  sòng shù ( shì ) yuǎn bié  ( bái ) huàn  shā ·  bēi shēn   ( qīng zhào ) 绿 luó qún ·dōng fēng liǔ  zhǎng ( zhù ) sòng  zhōng chéng zhī xiāng zhōu  / (liú zhǎng qīng )  fēn fēi ·lèi 湿shī lán gān huā zhe (máo pāng )   mán ·xīn hán zhōng jiǔ qiāo chuāng ( lán xìng  )  suō xíng ·qíng shì yóu  (zhōu  zhī ) shuǐ diào  tóu · yǐn   quàn (xīn   ) xiè chí chūn ·cán hán xiāo jǐn ( zhī  ) nán   ·huái 绿  chuāng àn (huáng tíng jiān ) duì xuě èr shǒu ( shāng yǐn ) huàn  shā · jié ( shì ) mǎn jiāng hóng ·sòng  zhèng zhī  xíng (xīn   ) lín jiāng xiān · guǒ zhōu zuò ( yóu ) 广guǎng líng zèng bié ( bái ) cǎi lián lìng ·yuè huá shōu (liǔ yǒng ) jué  sòng  shān (liú zi huī ) xiāng sòng ( xùn ) làng táo shā ·dān yáng   tíng  ( yóu )  tiān  ·zhè jiāng qiū (yáo suì ) shuǐ diào  tóu ·jiāng shàng chūn shān yuǎn ( cháng gēng ) yǐng tíng liú bié (yuán hào wèn )  tiān  ·qiū jiāng  bié (zhào shàn qìng )  xīn láng ·bīng hòu   (jiǎng jié ) qīng píng  ·yīng  cán yuè (wéi zhuāng )   bié (wéi zhuāng )  xīn láng · jiǔ cháng tíng shuō (xīn   ) ruǎn láng guī ·gōng yāo niǎo niǎo cuì huán (qín guān ) mǎn jiāng hóng ·gàn zhōu  shàng chéng chén (xīn   ) sòng rén guī jīng shī (chén   ) bié chǔ yōng zhī shàn zhōng ( bái ) shān huā  · chù qíng 怀huái  wèn (liú chén wēng )  suàn  ·jiàn     (shí xiào yǒu ) qīng bēi · luò shuāng zhōu (liǔ yǒng )    ·liǔ  méi (wèi chéng bān ) chǒu  ér · lái jiǔ xǐng qīng  (qín guān ) xià  宿 biǎo xiōng huà jiù (dòu shū xiàng ) lín jiāng xiān ·dàn shuǐ sān nián huān  (yàn  dào ) lín jiāng xiān ·sòng guāng zhōu céng 使shǐ jūn (zhōu  zhī ) xiá kǒu sòng yǒu rén ( kōng shǔ ) sòng chǔ yōng zhī  chāng ( bái )  yóu gōng ·rén  西 lóu yàn yǎo ( wén yīng ) xiǎo chóng shān ·huā yuàn shēn    ( zhù ) diǎn jiàng chún · zhōng féng guǎn cuì (zhào yàn duān )  shào nián ·bié  xià (cháo  zhī ) jiù    shī  / bié shī ( míng ) 西 guò wèi zhōu jiàn wèi shuǐ  qín chuān (cén shēn )   mán ·西  ( shì ) mǎn jiāng hóng ·zhēng yuè shí sān  sòng ( shì ) sòng cóng xiōng gào (fāng gàn ) zhè  tiān ·xiū  yín diāo xiǎo  (fàn chéng  ) guān bié zhě (wáng wéi ) huàn  shā ·yáng liǔ yīn zhōng zhù cǎi (yàn shū ) fèng chuī shēng  ( bái ) hán   yǒu sān shǒu · èr (wáng  ) cǎi yún guī ·héng gāo xiàng wǎn  qīng (liǔ yǒng ) qiān qiū suì ·dàn yān píng chǔ (liú  ) chūn  bié yǒu rén èr shǒu · èr (chén  áng ) bié sòng cháng shì (yǐn shì ) shēng zhā  · bié ( shì )   mán ·cǎi zhōu zài   chóu ( zhù ) nán yáng sòng  ( bái )   tóng ·xiāng  shēn shēn (liǔ yǒng ) sòng cuī zi hái jīng (cén shēn ) luò méi fēng ·shān  shù (zhū lián xiù ) dài  sòng rén zhī xīn ān ( juān ) qīng  àn · huái yān liǔ cháng tíng (huì hóng )    shí  · cóng bié huān ( míng )   dié ·qiū fēng  qiè shāng  (wēn tíng yún )  bié wéi  shì (gāo shì ) nán  zi ·chàng wàng méi huā 驿 (fàn chéng  ) shé yáng liǔ    shǒu ( míng ) shēng zhā  ·zhuì    yún (yàn  dào )  qín é ·shāng  bié ( mèng guì ) sòng xià hóu shěn jiào shū dōng guī (qián  ) sòng chén   西 jūn (mèng hào rán )  měi rén ·lián xiān xiǎo  chí táng (zhōu bāng yàn )   mán ·cuī huā wèi xiē huā  ( lán xìng  ) sòng yuǎn (  ) huàn  shā ·fěn shàng   yǒu lèi (xuē zhāo yùn ) shēng zhā  ·qíng jǐng (yáo kuān )   luò ·lèi yǎn zhù (zhū  zūn ) gāo yáng tái · zhōu cǎo chuāng  yuè (wáng  sūn ) ruì  xiān ·jiāo yuán chū guò  (yuán  huá ) 西  wǎn guī huí wàng  shān  zèng (bái   ) qīng shān 湿shī biàn ·dào wáng ( lán xìng  ) qīng  àn ·zhēng 鸿hóng guò jǐn qiū róng (shí xiào yǒu )   mán · guī   chéng lóu ( shī zhōng ) shǎo shì xuě qíng sòng wáng níng (  ) qīng  àn ·绿 huái yān liǔ cháng tíng (huì hóng )  tiān  ·yān  táo  西 líng ( wén yīng ) jiǔ quán zi ·  huā líng ( xún )  guī ·xiāng zhōng sòng   huá (jiāng kuí )   mán · jiāo (zhāng  ) tiáo  chóu liáng gěng bié hòu jiàn  (liú zhǎng qīng ) huàn  shā · shǒu  qiáo liǔ shì (xuē zhāo yùn )   èr shǒu · èr ( róng ) nán xiāng  ·zhōu zhōng  mèng (xīn   ) qīng bēi · yàn yīn qín (liǔ yǒng ) làng táo shā màn ·xiǎo yīn zhòng (zhōu bāng yàn ) xiǎo táo hóng · xiāo shēng duàn fèng huáng (yáng guǒ ) yīng tiān cháng ·píng jiāng  nuǎn yuān yāng (máo wén  ) sòng dǒng yuán  (xiè  ) huàn  shā ·wàn  yīn shān wàn  ( lán xìng  )  shén yǐn ·hóng bǎn qiáo tóu qiū guāng (liǔ yǒng )  西 tóu sòng  pàn guān  jīng (cén shēn ) zhī 广guǎng líng 宿 cháng èr nán guō yōu  ( bái )  xiāng  ·yuè guà shuāng lín hán  (chéng gāi ) hǎo shì jìn ·lián wài  gēng fēng ( lán xìng  ) píng lán rén ·guī yuàn (wáng yuán dǐng )  lán huā · lóu zhū  héng jīn (yàn shū ) lín jiāng xiān yǐn ·shàng guó (liǔ yǒng ) liú bié  shí  xiōng  péi shí sān ( bái ) shǔ guó xián (  ) lín xíng   yóu  bié ( xùn ) dié liàn huā ·  绿 yáng zāi hòu (zhāng xiān ) dài qiū qíng ( bái )  liáo yuàn ·shàng  rén  cán zuì (zhōu bāng yàn ) guī guó yáo ·chūn  wǎn (wéi zhuāng ) jiǎn   lán huā ·sòng bié ( shì ) fèng xián bēi ·zhuī huǐ dāng chū  shēn (liǔ yǒng )   ( shāng yǐn ) sòng sūn yǒu ( lán xìng  )  jùn chéng sòng míng qīng zhī jiāng 西 ( pān lóng ) zhōu zhōng wàng yuè (zhū chāo ) 寿shòu yáng  ·bié zhū lián xiù ( zhì ) làng táo shā ·hǎo hèn zhè fēng ér (shí xiào yǒu ) wàng jiāng nán ·chūn shuì  (jīn  shū )   mán ·bǎo hán diàn què jīn  (wēn tíng yún )   shén · miào duì hán cháo (wēn tíng yún ) diǎn jiàng chún ·zài  sòng qián gōng yǒng ( shì )  qín é · jūn bié (fáng shùn qīng ) 西 nán xíng què  xiāng sòng zhě ( shāng yǐn )  jiǎn méi ·chàng dào yáng guān   (liú xiān lún ) sòng wáng  shí  guī dōng dōu ( xuàn ) chuán xià kuí zhōu guō 宿  湿shī   (  ) sòng   guān  jiàn  cāng (hán yuán  ) ruǎn láng guī ·xiāo xiāng mén wài shuǐ píng (qín guān )  mèng lìng ·diǎn  kōng jiē shū  (wáng guó wéi )  lán huā màn ·sòng guī yún  yàn (zhāng xiào xiáng ) wèi jùn bié  míng  yīn běi yóu ( bái ) shí chéng  ( míng ) bié wéi shào  ( bái ) sòng wài shēng 怀huái  shàng rén guī xiāng shì (qián  ) qīng  àn ·lín   guǎn  怀huái (huáng gōng  ) diǎn jiàng chún ·jīn  rén guī (jiāng kuí ) qìn yuán chūn ·sòng wēng bīn yáng yóu è ( wén yīng ) fēng liú  ·fēng lín diāo wǎn  (zhōu bāng yàn ) wàng yuǎn xíng ·xiù wéi shuì  (liǔ yǒng ) què qiáo xiān · shā   wèi yǒu (zhào   ) fēng  sōng ·guì ( wén yīng ) tiān xiāng · méi ( wén yīng ) huàn  shā ·  chóu xīn shuò yàn ( lán xìng  ) sòng dùn  ( shì )   bié (jiāng yān ) jiāng jīn sòng liú guāng    (yīn kēng )  zhī xiāng jìn ·sòng rén yóu nán  ( wén yīng ) zhēng mín ( míng ) sòng  wén tài shǒu  xuān chéng (wáng wéi ) zhè  tiān ·sòng ōu yáng guó ruì  (xīn   ) chūn bié shī  shǒu · sān (xiāo  xiǎn )   shén ·tóng  sài shén lái (wēn tíng yún ) jiě dié xiè ·zuì yún yòu jiān xǐng  ( wén yīng ) jīn bié  ·  (huáng zūn xiàn ) zuì gāo  guò hóng xiù xié · xīn (jiǎ  )   shā   sòng cóng shū xiàng (wéi yìng  ) sòng rén yóu lǐng nán (dài shū lún ) sòng sēng nán guī (jiǎn zhǎng )  jiù yóu ·bié huáng dàn wēng ( wén yīng )  yàn nán líng liú bié ( jiā yòu ) méi fēng  ·  méi fēng  ( míng ) cuàn  láng   jiāng liú bié zōng shí ( bái ) màn chéng sān shǒu ( shāng yǐn ) bái yún yáo ( míng ) bié shī èr shǒu · èr (fàn yún ) liǔ hán yān · qiáo liǔ (máo wén  ) qiū ruǐ xiāng ·chí yuàn qīng yīn  jiù (yàn  dào ) sòng zhāng shè rén zhī jiāng dōng ( bái ) qīng píng  ·chūn xiāo shuì zhòng (xīn   ) sāi 鸿hóng qiū ·shān xíng jǐng ( míng ) sòng yuán gǎo shī shī (liǔ zōng yuán ) dòng tíng   fēng zèng zhāng shí  shǔ (hán  ) gǎn huáng ēn ·chū jīng mén yǒu gǎn ( jùn mín )  lán huā màn ·hèn yīng huā jiàn lǎo (  yǒng ) nán xiāng  ·huā luò wèi  bēi (yàn  dào ) miǎn ài xíng èr shǒu sòng xiǎo  zhī  (  ) fèng  shèng zhì sòng shàng shū yān guó gōng (zhāng jiǔ líng )  zhōng qíng ·xiǎo méi fēng yùn zuì yāo (yàn  dào ) nán xiāng  ·luò  zhào lóu chuán (zhū  )  mèng lìng · shǎng níng qíng   (wáng zhī dào ) zèng xuē jiào shū ( bái ) mǎn jiāng hóng ·sòng liào shū rén  quē (yán  ) làng táo shā ·hǎi  fēi chén zhōng yǒu (bái   ) sòng jiāng shuǐ cáo hái yuǎn guǎn (xiè tiǎo ) qìn yuán chūn ·sòng   dài gǒng ( céng  ) jiāng chéng  ·zhàng  yuān yāng jiāo jǐng ( níng ) què qiáo xiān ·sòng fěn qīng xíng (xīn   ) xīn shì 驿 bié guō tóng nián (zhāng yǒng ) què qiáo xiān ·xiù qīn chū zhǎn (wáng guó wéi )   bié ( kuàng ) xuān chéng sòng liú  使shǐ  qín ( bái ) chóu  lán lìng ·huā yīn yuè (yàn  dào ) shēng zhā  ·kuáng huā qǐng  xiāng (yàn  dào ) qiū bié (luó  ) huàn  shā ·绿 liǔ cáng  jìng yǎn (yàn  dào ) 西 使shǐ jiān sòng mèng xué shì nán yóu ( zhào lín ) liù me lìng ·xuě cán fēng xìn (yàn  dào ) nán xiāng  ·huà  lǎn xūn xiāng (yàn  dào ) fēng  sōng ·wèi yǒu rén fàng qín  ( wén yīng ) 西 jiāng yuè ·sòng zhū pàn yīng (xiè  ) zhú yǐng yáo hóng ·sòng huì zōng (máo pāng )  wáng sūn ·duǎn cháng tíng zi duǎn cháng (qián méi ) yáng chūn  ·bié qíng (wáng  chéng ) sòng hán zi shī shì láng  (chén liàng ) sòng wéi   bié ( xùn )  chuán ·zhào  ( xiòng ) chūn bié shī  shǒu ·  (xiāo  xiǎn ) jiǔ quán zi ·fāng cǎo cháng chuān (féng yán  ) jiāng shén  ·sòng wēng  fēng   ( wén yīng ) sòng  zhòng shí yǐn shì běi hái (wáng yùn ) péng zhōu xiāo 使shǐ jūn chū   yàn jiàn (yáng shì è ) hóng dòu   shǒu · èr (wáng guó wéi ) táo yuán   rén ·yuè shān qīng duàn ( wén yīng ) zuì zhōng liú bié yǒng shū   (méi yáo chén ) sòng   chéng  shì huán xiāng (  ) jǐn jīn zhōu zhōng duì jiǔ bié liú shàn chōng (yáng shèn )

 shǔ   ,  zhī suì 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī wén 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽