guān   bié   shī 

 lín líng ·hán chán  qiè (liǔ yǒng )  róng lóu sòng xīn jiàn (wáng chāng líng ) sòng yǒu rén ( bái ) cǎo  /    yuán cǎo sòng (bái   ) lán tíng    / lán tíng  (wáng  zhī ) xíng xíng chóng xíng xíng ( míng ) sòng bié  / shān zhōng sòng bié (wáng wéi ) yáng guān  ·zhōng qiū yuè ( shì ) dié liàn huā ·yuè jǐn tiān   bié (wáng guó wéi ) zèng bié èr shǒu · èr (  )  suō xíng ·hòu guǎn méi cán (ōu yáng xiū ) bié yún jiān (xià wán chún )  lóu chūn ·bié hòu  zhī jūn yuǎn (ōu yáng xiū ) jīn líng jiǔ  liú bié ( bái ) jīn tóng xiān rén  hàn  (  ) dié liàn huā ·nuǎn  qíng fēng chū  ( qīng zhào ) dié liàn huā ·wǎn zhǐ chāng  guǎn  ( qīng zhào ) bié  (jiāng yān ) zèng  bái (  )  liù  · wēi tíng (qín guān ) fèng huáng tái shàng  chuī xiāo ·xiāng lěng ( qīng zhào ) zhè  tiān ·zuì pāi chūn shān  jiù (yàn  dào )  suàn  · shī ( wǎn ) liú bié  (  ) cǎi sāng  ·hèn jūn  shì jiāng lóu ( běn zhōng ) láo láo tíng ( bái )   jīng ·báo qīn xiǎo zhěn liáng tiān (liǔ yǒng ) qīng píng  ·liú rén  zhù (yàn  dào )  měi rén · lán shēn chù zhòng xiāng ( lán xìng  ) sòng bié (wáng zhī huàn )    /   ·yóu  (yàn shū ) shào nián yóu · duō zuì shì (yàn  dào ) fēng  sōng ·tīng fēng tīng  guò qīng ( wén yīng ) dài zèng èr shǒu ( shāng yǐn ) xīn hūn bié (  )  jiàn wài  yòu yán bié (  ) jiāng shén  ·hèn bié ( shì ) jiāng shàng (wáng ān shí ) yáo  yuàn (wēn tíng yún )  shēng gān zhōu · cān liáo zi ( shì ) zhè  tiān ·xuě zhào shān chéng  zhǐ (liú zhe )  guàn zi · yuè shí  (wéi zhuāng ) liú bié wáng shì  wéi  / liú (mèng hào rán ) yàn yàn ( míng )  guàn zi ·zuó   bàn (wéi zhuāng ) cuī jiǔ  wǎng nán shān  shàng kǒu hào (péi  )  cóng yuǎn fāng lái ( míng )  yuàn bié (mèng jiāo ) yún yáng guǎn  hán shēn 宿 bié ( kōng shǔ )   mán ·hóng lóu bié  kān chóu (wéi zhuāng ) dié liàn huā ·zuì bié 西 lóu xǐng  (yàn  dào ) jiāng xià bié sòng zhī  ( bái ) zèng bái  wáng biāo ·bìng  (cáo zhí )  suō xíng · hǎi   (yàn shū ) sòng yǒu rén (xuē tāo ) shēng zhā  ·chūn shān yān  shōu (niú   ) dié liàn huā ·zǎo xíng (zhōu bāng yàn ) chūn  bié yǒu rén èr shǒu ·  (chén  áng ) bié shī èr shǒu ·  (fàn yún ) dié liàn huā ·mǎn  shuāng huá nóng shì (wáng guó wéi ) zhè  tiān · diǎn cán hóng  jǐn (zhōu  zhī ) shuǐ diào  tóu ·sòng yáng mín zhān (xīn   ) bié chú (ōu yáng xiū ) sòng  shí  zhī jiāng nán  / (mèng hào rán ) shào nián yóu ·cēn  yān shù  líng (liǔ yǒng ) shì cháng ān jūn (wáng ān shí ) fèng huáng tái shàng  chuī xiāo ·cùn cùn ( shuāng qīng ) huàn  shā ·mén  huā shēn mèng jiù ( wén yīng ) tàn shuǐ bié bái èr shí èr (liú   ) huàn  shā ·  xiāng  gēng lòu (wéi zhuāng ) dìng fēng  · shàng sòng fàn kuò zhī (xīn   )  jiǎn méi ·  广guǎng dōng shí zhī (liú  zhuāng )  kuài  ·bié qíng (guān hàn qīng )  suàn  ·fēng  sòng rén lái (yóu  gōng ) bǎn qiáo xiǎo bié ( shāng yǐn )  měi rén ·yǒu měi táng zèng shù  ( shì ) nán xiāng  ·yān nuǎn  chū shōu ( lán xìng  ) bié  ( guī méng )  gōng  shǔ zhōng   ( shāng yǐn ) èr zi chéng zhōu ( míng ) yǎn ér mèi ·xiāo xiāo jiāng shàng  huā ( zhù ) 西 jiāng yuè ·xié shǒu kàn huā shēn jìng ( zhù ) zhòng bié mèng  (liǔ zōng yuán )  bié  (bái   ) bié fàn ān chéng (shěn yuē ) dié liàn huā ·huáng  kāi shí shāng  (yàn  dào ) làng táo shā ·xiǎo 绿 jiān cháng hóng (yàn  dào ) dié liàn huā · miào lán tíng jīn  ( yóu ) sòng rén  ān 西 (cén shēn ) liǔ shāo qīng ·sòng  méi  (liú guò ) yuǎn bié  ( bái ) zhè  tiān ·bié qíng (niè shèng qióng ) bié shè  zōng  (liǔ zōng yuán ) shào nián yóu ·cǎo (gāo guān guó ) sòng bié (luò bīn wáng ) chū  yáng zi  yuán  jiào shū (wéi yìng  ) huàn  shā ·  bēi shēn   ( qīng zhào ) huàn  shā · shàng 西 fēng   (yàn shū ) 绿 luó qún ·dōng fēng liǔ  zhǎng ( zhù ) sòng  zhōng chéng zhī xiāng zhōu  / (liú zhǎng qīng )   mán ·xīn hán zhōng jiǔ qiāo chuāng ( lán xìng  )  fēn fēi ·lèi 湿shī lán gān huā zhe (máo pāng ) zhāo jūn yuàn ·sòng bié ( shì ) shuǐ diào  tóu · yǐn   quàn (xīn   ) huàn  shā · jié ( shì ) jiāng chéng  · shān zhú  sòng shù ( shì ) lǐng shàng féng jiǔ bié zhě yòu bié (quán   )  suō xíng ·qíng shì yóu  (zhōu  zhī ) mǎn jiāng hóng ·sòng  zhèng zhī  xíng (xīn   ) xiè chí chūn ·cán hán xiāo jǐn ( zhī  ) nán   ·huái 绿  chuāng àn (huáng tíng jiān ) 广guǎng líng zèng bié ( bái )   bié (wéi zhuāng ) chū chū chéng liú bié (bái   ) lín jiāng xiān · guǒ zhōu zuò ( yóu ) cǎi lián lìng ·yuè huá shōu (liǔ yǒng )  xīn láng ·bīng hòu   (jiǎng jié ) shuǐ diào  tóu ·jiāng shàng chūn shān yuǎn ( cháng gēng ) xiāng sòng ( xùn )  xīn láng · jiǔ cháng tíng shuō (xīn   ) duì xuě èr shǒu ( shāng yǐn ) yǐng tíng liú bié (yuán hào wèn ) jué  sòng  shān (liú zi huī )  tiān  ·zhè jiāng qiū (yáo suì ) sòng rén guī jīng shī (chén   ) mǎn jiāng hóng ·gàn zhōu  shàng chéng chén (xīn   )  suàn  ·jiàn     (shí xiào yǒu ) làng táo shā ·dān yáng   tíng  ( yóu ) ruǎn láng guī ·gōng yāo niǎo niǎo cuì huán (qín guān )  tiān  ·qiū jiāng  bié (zhào shàn qìng ) xià  宿 biǎo xiōng huà jiù (dòu shū xiàng ) qīng píng  ·yīng  cán yuè (wéi zhuāng ) qīng bēi · luò shuāng zhōu (liǔ yǒng ) bié chǔ yōng zhī shàn zhōng ( bái ) chǒu  ér · lái jiǔ xǐng qīng  (qín guān )    ·liǔ  méi (wèi chéng bān ) shān huā  · chù qíng 怀huái  wèn (liú chén wēng ) lín jiāng xiān ·sòng guāng zhōu céng 使shǐ jūn (zhōu  zhī )   mán ·西  ( shì ) xiá kǒu sòng yǒu rén ( kōng shǔ ) nán  zi ·chàng wàng méi huā 驿 (fàn chéng  ) lín jiāng xiān ·dàn shuǐ sān nián huān  (yàn  dào ) sòng chǔ yōng zhī  chāng ( bái ) guān bié zhě (wáng wéi ) jiù    shī  / bié shī ( míng ) bié sòng cháng shì (yǐn shì )  shào nián ·bié  xià (cháo  zhī ) 西 guò wèi zhōu jiàn wèi shuǐ  qín chuān (cén shēn ) xiǎo chóng shān ·huā yuàn shēn    ( zhù ) zhè  tiān ·xiū  yín diāo xiǎo  (fàn chéng  ) sòng cóng xiōng gào (fāng gàn )  yóu gōng ·rén  西 lóu yàn yǎo ( wén yīng ) diǎn jiàng chún · zhōng féng guǎn cuì (zhào yàn duān ) hán   yǒu sān shǒu · èr (wáng  ) mǎn jiāng hóng ·zhēng yuè shí sān  sòng ( shì ) cǎi yún guī ·héng gāo xiàng wǎn  qīng (liǔ yǒng ) nán yáng sòng  ( bái )   mán ·cǎi zhōu zài   chóu ( zhù ) qīng bēi · yàn yīn qín (liǔ yǒng ) xiǎo táo hóng · xiāo shēng duàn fèng huáng (yáng guǒ )   dié ·qiū fēng  qiè shāng  (wēn tíng yún ) huàn  shā ·yáng liǔ yīn zhōng zhù cǎi (yàn shū ) sòng xià hóu shěn jiào shū dōng guī (qián  ) qīng  àn · huái yān liǔ cháng tíng (huì hóng ) chūn  bié yǒu rén èr shǒu · èr (chén  áng ) fèng chuī shēng  ( bái )    shí  · cóng bié huān ( míng ) qiān qiū suì ·dàn yān píng chǔ (liú  ) sòng cuī zi hái jīng (cén shēn ) shēng zhā  · bié ( shì ) shēng zhā  ·zhuì    yún (yàn  dào )  měi rén ·lián xiān xiǎo  chí táng (zhōu bāng yàn ) 西  wǎn guī huí wàng  shān  zèng (bái   ) shé yáng liǔ    shǒu ( míng )   tóng ·xiāng  shēn shēn (liǔ yǒng )  liáo yuàn ·shàng  rén  cán zuì (zhōu bāng yàn ) shēng zhā  ·qíng jǐng (yáo kuān ) nán xiāng  ·zhōu zhōng  mèng (xīn   ) luò méi fēng ·shān  shù (zhū lián xiù ) dài  sòng rén zhī xīn ān ( juān )  qín é ·shāng  bié ( mèng guì )  bié wéi  shì (gāo shì )   mán · guī   chéng lóu ( shī zhōng ) gāo yáng tái · zhōu cǎo chuāng  yuè (wáng  sūn ) ruì  xiān ·jiāo yuán chū guò  (yuán  huá ) qīng  àn ·绿 huái yān liǔ cháng tíng (huì hóng ) sòng chén   西 jūn (mèng hào rán )   luò ·lèi yǎn zhù (zhū  zūn ) sòng yuǎn (  ) tiáo  chóu liáng gěng bié hòu jiàn  (liú zhǎng qīng ) shǎo shì xuě qíng sòng wáng níng (  ) jiǔ quán zi ·  huā líng ( xún )  西 tóu sòng  pàn guān  jīng (cén shēn ) qīng  àn ·zhēng 鸿hóng guò jǐn qiū róng (shí xiào yǒu ) qīng shān 湿shī biàn ·dào wáng ( lán xìng  )   mán ·cuī huā wèi xiē huā  ( lán xìng  )  guī ·xiāng zhōng sòng   huá (jiāng kuí )   èr shǒu · èr ( róng ) huàn  shā · shǒu  qiáo liǔ shì (xuē zhāo yùn ) shǔ guó xián (  )  tiān  ·yān  táo  西 líng ( wén yīng ) làng táo shā màn ·xiǎo yīn zhòng (zhōu bāng yàn ) huàn  shā ·fěn shàng   yǒu lèi (xuē zhāo yùn ) lín xíng   yóu  bié ( xùn ) píng lán rén ·guī yuàn (wáng yuán dǐng ) liú bié  shí  xiōng  péi shí sān ( bái ) hǎo shì jìn ·lián wài  gēng fēng ( lán xìng  ) dié liàn huā ·  绿 yáng zāi hòu (zhāng xiān ) huàn  shā ·wàn  yīn shān wàn  ( lán xìng  )   mán · jiāo (zhāng  )  lán huā · lóu zhū  héng jīn (yàn shū ) yīng tiān cháng ·píng jiāng  nuǎn yuān yāng (máo wén  ) sòng dǒng yuán  (xiè  ) zhī 广guǎng líng 宿 cháng èr nán guō yōu  ( bái )  xiāng  ·yuè guà shuāng lín hán  (chéng gāi ) lín jiāng xiān yǐn ·shàng guó (liǔ yǒng ) diǎn jiàng chún ·zài  sòng qián gōng yǒng ( shì )  jùn chéng sòng míng qīng zhī jiāng 西 ( pān lóng )   ( shāng yǐn ) jiǎn   lán huā ·sòng bié ( shì ) guī guó yáo ·chūn  wǎn (wéi zhuāng )   bié ( kuàng ) dài qiū qíng ( bái )  shén yǐn ·hóng bǎn qiáo tóu qiū guāng (liǔ yǒng ) chuán xià kuí zhōu guō 宿  湿shī   (  ) fèng xián bēi ·zhuī huǐ dāng chū  shēn (liǔ yǒng ) wàng jiāng nán ·chūn shuì  (jīn  shū )   mán ·bǎo hán diàn què jīn  (wēn tíng yún ) sòng wáng  shí  guī dōng dōu ( xuàn ) sòng sūn yǒu ( lán xìng  )  qín é · jūn bié (fáng shùn qīng ) zhōu zhōng wàng yuè (zhū chāo ) 西 nán xíng què  xiāng sòng zhě ( shāng yǐn )   shén · miào duì hán cháo (wēn tíng yún ) qīng  àn ·lín   guǎn  怀huái (huáng gōng  ) ruǎn láng guī ·xiāo xiāng mén wài shuǐ píng (qín guān ) qìn yuán chūn ·sòng wēng bīn yáng yóu è ( wén yīng ) bié wéi shào  ( bái ) 寿shòu yáng  ·bié zhū lián xiù ( zhì ) làng táo shā ·hǎo hèn zhè fēng ér (shí xiào yǒu ) sòng   guān  jiàn  cāng (hán yuán  )  lán huā màn ·sòng guī yún  yàn (zhāng xiào xiáng )  jiǎn méi ·chàng dào yáng guān   (liú xiān lún )  mèng lìng ·diǎn  kōng jiē shū  (wáng guó wéi ) shí chéng  ( míng ) wèi jùn bié  míng  yīn běi yóu ( bái ) wàng yuǎn xíng ·xiù wéi shuì  (liǔ yǒng ) què qiáo xiān · shā   wèi yǒu (zhào   ) huàn  shā ·  chóu xīn shuò yàn ( lán xìng  ) diǎn jiàng chún ·jīn  rén guī (jiāng kuí ) sòng wài shēng 怀huái  shàng rén guī xiāng shì (qián  ) sòng  wén tài shǒu  xuān chéng (wáng wéi ) jīn bié  ·  (huáng zūn xiàn ) fēng liú  ·fēng lín diāo wǎn  (zhōu bāng yàn ) màn chéng sān shǒu ( shāng yǐn ) zhè  tiān ·sòng ōu yáng guó ruì  (xīn   ) zhēng mín ( míng ) fēng  sōng ·guì ( wén yīng ) tiān xiāng · méi ( wén yīng )   bié (jiāng yān ) sòng dùn  ( shì ) jiāng jīn sòng liú guāng    (yīn kēng )  zhī xiāng jìn ·sòng rén yóu nán  ( wén yīng ) chūn bié shī  shǒu · sān (xiāo  xiǎn )  lán huā màn ·hèn yīng huā jiàn lǎo (  yǒng ) jiě dié xiè ·zuì yún yòu jiān xǐng  ( wén yīng ) sāi 鸿hóng qiū ·shān xíng jǐng ( míng ) sòng sēng nán guī (jiǎn zhǎng ) gǎn huáng ēn ·chū jīng mén yǒu gǎn ( jùn mín )  yàn nán líng liú bié ( jiā yòu )  yuǎn (zhāng  )   shén ·tóng  sài shén lái (wēn tíng yún ) sòng rén yóu lǐng nán (dài shū lún )   shā   sòng cóng shū xiàng (wéi yìng  ) méi fēng  ·  méi fēng  ( míng ) zuì gāo  guò hóng xiù xié · xīn (jiǎ  )  jiù yóu ·bié huáng dàn wēng ( wén yīng ) qiū ruǐ xiāng ·chí yuàn qīng yīn  jiù (yàn  dào ) cuàn  láng   jiāng liú bié zōng shí ( bái ) bái yún yáo ( míng ) liǔ hán yān · qiáo liǔ (máo wén  ) sòng zhāng shè rén zhī jiāng dōng ( bái ) dòng tíng   fēng zèng zhāng shí  shǔ (hán  ) bié shī èr shǒu · èr (fàn yún ) nán xiāng  ·huā luò wèi  bēi (yàn  dào ) qīng píng  ·chūn xiāo shuì zhòng (xīn   )  zhōng qíng ·xiǎo méi fēng yùn zuì yāo (yàn  dào ) miǎn ài xíng èr shǒu sòng xiǎo  zhī  (  ) xīn shì 驿 bié guō tóng nián (zhāng yǒng ) fèng  shèng zhì sòng shàng shū yān guó gōng (zhāng jiǔ líng ) sòng yuán gǎo shī shī (liǔ zōng yuán ) jǐn jīn zhōu zhōng duì jiǔ bié liú shàn chōng (yáng shèn ) nán xiāng  ·luò  zhào lóu chuán (zhū  ) zèng xuē jiào shū ( bái )  mèng lìng · shǎng níng qíng   (wáng zhī dào ) jiāng shàng bié  xiù cái (wéi zhuāng ) sòng jiāng shuǐ cáo hái yuǎn guǎn (xiè tiǎo ) jiāng chéng  ·zhàng  yuān yāng jiāo jǐng ( níng ) làng táo shā ·hǎi  fēi chén zhōng yǒu (bái   ) mǎn jiāng hóng ·sòng liào shū rén  quē (yán  ) qìn yuán chūn ·sòng   dài gǒng ( céng  )  qīng  jiàn wǎn chuán shì xīn hūn  ( gàn )   xiān ·tiān  guī zhōu (jiǎng chūn lín ) shēng zhā  ·kuáng huā qǐng  xiāng (yàn  dào ) què qiáo xiān ·sòng fěn qīng xíng (xīn   ) què qiáo xiān ·xiù qīn chū zhǎn (wáng guó wéi ) chóu  lán lìng ·huā yīn yuè (yàn  dào ) xuān chéng sòng liú  使shǐ  qín ( bái ) hóng dòu   shǒu · èr (wáng guó wéi ) nán xiāng  ·huà  lǎn xūn xiāng (yàn  dào ) huàn  shā ·绿 liǔ cáng  jìng yǎn (yàn  dào ) zhú yǐng yáo hóng ·sòng huì zōng (máo pāng ) 西 使shǐ jiān sòng mèng xué shì nán yóu ( zhào lín ) qiū bié (luó  ) fēng  sōng ·wèi yǒu rén fàng qín  ( wén yīng ) 西 jiāng yuè ·sòng zhū pàn yīng (xiè  ) liù me lìng ·xuě cán fēng xìn (yàn  dào ) yáng chūn  ·bié qíng (wáng  chéng )  wáng sūn ·duǎn cháng tíng zi duǎn cháng (qián méi )  chuán ·zhào  ( xiòng ) chūn bié shī  shǒu ·  (xiāo  xiǎn ) jiāng shén  ·sòng wēng  fēng   ( wén yīng ) sòng hán zi shī shì láng  (chén liàng ) sòng wéi   bié ( xùn ) zuì zhōng liú bié yǒng shū   (méi yáo chén ) niàn  jiāo ·fēng fān gèng  (zhāng xiào xiáng ) jiǔ quán zi ·fāng cǎo cháng chuān (féng yán  ) sòng  zhòng shí yǐn shì běi hái (wáng yùn ) táo yuán   rén ·yuè shān qīng duàn ( wén yīng ) zhēng yuè huì  西 guī zhōu zhōng zuò (ài  shū ) péng zhōu xiāo 使shǐ jūn chū   yàn jiàn (yáng shì è ) sòng   chéng  shì huán xiāng (  ) bié   (zhāng  )

chūn  mǎn yuán guān  zhù , zhī hóng xìng chū qiáng lái 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī wén 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽