guān   zhì   shī 

mǎn jiāng hóng ·xiě 怀huái (yuè fēi ) téng wáng   (wáng  ) xíng  nán ·  ( bái ) máo  wèi qiū fēng suǒ   (  ) guò líng dīng yáng (wén tiān xiáng ) chū shī biǎo  / qián chū shī biǎo (zhū  liàng ) wàng yuè (  )  sāo ( yuán ) chóu  tiān yáng zhōu chū féng  shàng jiàn (liú   ) cháng  xíng (hàn yuè  ) dēng guàn què lóu (wáng zhī huàn ) zhú shí (zhèng xiè ) dōng   shū shì zi  ( yóu ) xuě méi ( yuè ) fēng ( jiào ) quàn xué (yán zhēn qīng ) xíng  nán sān shǒu ( bái ) cóng jūn xíng (yáng jiǒng ) sòng dōng yáng  shēng  (sòng lián ) jīn   ( qiū niáng ) quàn xué shī  / ǒu chéng (zhū  ) nán yuán shí sān shǒu ·  (  ) shào nián xíng  shǒu (wáng wéi )   jiāng tíng (  ) bìng  shū 怀huái ( yóu ) xiǎo sōng ( xún  ) tái (yuán méi ) bái 鹿 dòng èr shǒu ·  (wáng zhēn bái )  cháo ( xùn ) lùn shī  shǒu · èr (zhào  )  wèi liù jué  · èr (  ) quàn xué (mèng jiāo ) chóu  tiān yǒng lǎo jiàn shì (liú   ) shàng táng kāi shì sòng (huáng  chán shī )  shù dēng chéng kǒu zhàn shì jiā rén èr (lín   )   xiǎo xiàng ( xùn ) chū sài (  lín ) yáng  jiāng (wén tiān xiáng ) tiě chǔ chéng zhēn (zhù  ) màn gǎn (gōng  zhēn ) wàng quē tái (  guāng ) é zèng  (bái   )   ( yuán ) shǐ wén qiū fēng (liú   ) zhuàng shì piān (zhāng huà ) gōu jiàn miè  ( míng ) huà yīng (  ) dài chū   běi mén xíng (bào zhào ) dìng fēng  · gāo zuǒ cáng 使shǐ jūn (huáng tíng jiān ) lèi jiāng yuè ·驿 zhōng yán bié (dèng shàn ) dōng  guī jiù shān ( bái ) qín xué (wāng zhū )  xīn láng · xīn yòu ān  jiàn (chén liàng )  cháo ( yóu )  shuài ( míng ) wáng miǎn hào xué  / wáng miǎn sēng (sòng lián ) shī kuàng zhuàng jìn píng gōng (hán fēi ) èr  (zhèng  xiào )  zhāng xiào biāo ( shēn ) zèng liáng rèn  tóng nián (huáng zūn xiàn ) èr wēng dēng tài shān ( míng ) lǐng nán jiāng xíng (liǔ zōng yuán ) zèng wéi shì  huáng cháng èr shǒu ( bái )  西 tóu sòng  pàn guān  jīng (cén shēn ) mìng zi (táo yuān míng ) sōng (chéng yàn xióng ) zèng wéi  shū zi chūn èr shǒu ( bái ) ōu yáng xiū   (ōu yáng xiū )

tòng  liù jūn  gǎo  ,chōng guān   wèi hóng yán 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

扫码下载

古诗文网客户端

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽