guān   zhì   shī 

mǎn jiāng hóng ·xiě 怀huái (yuè fēi ) téng wáng   (wáng  ) xíng  nán ·  ( bái ) máo  wèi qiū fēng suǒ   (  ) guò líng dīng yáng (wén tiān xiáng ) wàng yuè (  ) chū shī biǎo  / qián chū shī biǎo (zhū  liàng ) chóu  tiān yáng zhōu chū féng  shàng jiàn (liú   )  sāo ( yuán ) cháng  xíng (hàn yuè  ) dēng guàn què lóu (wáng zhī huàn ) zhú shí (zhèng xiè ) dōng   shū shì zi  ( yóu ) xuě méi ( yuè ) fēng ( jiào ) quàn xué (yán zhēn qīng ) cóng jūn xíng (yáng jiǒng ) xíng  nán sān shǒu ( bái ) jīn   ( qiū niáng ) quàn xué shī  / ǒu chéng (zhū  ) sòng dōng yáng  shēng  (sòng lián ) nán yuán shí sān shǒu ·  (  ) shào nián xíng  shǒu (wáng wéi )   jiāng tíng (  ) bìng  shū 怀huái ( yóu ) xiǎo sōng ( xún  ) tái (yuán méi ) bái 鹿 dòng èr shǒu ·  (wáng zhēn bái ) lùn shī  shǒu · èr (zhào  )  cháo ( xùn )  wèi liù jué  · èr (  ) quàn xué (mèng jiāo ) shàng táng kāi shì sòng (huáng  chán shī ) chóu  tiān yǒng lǎo jiàn shì (liú   )  shù dēng chéng kǒu zhàn shì jiā rén èr (lín   ) yáng  jiāng (wén tiān xiáng ) chū sài (  lín )   xiǎo xiàng ( xùn ) tiě chǔ chéng zhēn (zhù  ) màn gǎn (gōng  zhēn ) wàng quē tái (  guāng ) é zèng  (bái   )   ( yuán ) zhuàng shì piān (zhāng huà ) shǐ wén qiū fēng (liú   ) dài chū   běi mén xíng (bào zhào ) huà yīng (  ) dìng fēng  · gāo zuǒ cáng 使shǐ jūn (huáng tíng jiān ) lèi jiāng yuè ·驿 zhōng yán bié (dèng shàn ) dōng  guī jiù shān ( bái ) qín xué (wāng zhū )  xīn láng · xīn yòu ān  jiàn (chén liàng ) shī kuàng zhuàng jìn píng gōng (hán fēi )  shuài ( míng )  cháo ( yóu ) èr  (zhèng  xiào ) wáng miǎn hào xué (sòng lián )  zhāng xiào biāo ( shēn ) èr wēng dēng tài shān ( míng ) zèng liáng rèn  tóng nián (huáng zūn xiàn ) gōu jiàn miè  ( míng ) lǐng nán jiāng xíng (liǔ zōng yuán ) zèng wéi shì  huáng cháng èr shǒu ( bái )  西 tóu sòng  pàn guān  jīng (cén shēn ) mìng zi (táo yuān míng ) sōng (chéng yàn xióng ) zèng wéi  shū zi chūn èr shǒu ( bái )

  shì qīng jiāng jiāng shàng cūn ,xiāng guī  lěng luò shuí chǒu wèn ?hǎo   qiáo cuì  píng lán rén 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

扫码下载

古诗文网客户端

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽