guān     shī 

 shuō (hán  ) bái  piān ( bái )  shī èr shí sān shǒu ·  (  ) tiáo xiào lìng ·  (wéi yìng  ) bái  ( míng )  bái  ( bái )  shī èr shí sān shǒu ·  (  )  shī èr shí sān shǒu · èr (  )  shī èr shí sān shǒu · shí  (  )  shī èr shí sān shǒu · jiǔ (  ) bìng  (  )  shī èr shí sān shǒu ·  (  ) wéi fěng  shì zhái guān cáo jiāng jūn huà (  )  shī èr shí sān shǒu · shí (  )  liú  ( bái ) qīng píng  ·píng yuán fàng  (zhāng yán )  shī èr shí sān shǒu · sān (  ) huàn  shā · dīng bīng bèi zhàng huà (wáng péng yùn )  tiě ( míng ) yǒu  ( míng ) jiōng ( míng ) shū hán gàn    ( shì ) shòu   (gōng kāi ) lǎo  (yáo  ) tiān  èr shǒu ·  (liú chè )  shī èr shí sān shǒu · èr shí (  ) tiān  èr shǒu · èr (liú chè ) cōng  (wàn chǔ ) wèi jié  chì biāo   (cén shēn ) hán gàn  shí   ( shì )  shī èr shí sān shǒu · shí  (  )  shī èr shí sān shǒu · shí  (  )  shī èr shí sān shǒu · shí  (  )  shī èr shí sān shǒu · shí sān (  )  shī èr shí sān shǒu · liù (  )  shī èr shí sān shǒu · shí liù (  )

mín wéi bāng běn ,běn  bāng níng 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

扫码下载

古诗文网客户端

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽