guān  méi huā   shī 

 suàn  ·yǒng méi (máo  dōng )  suàn  ·yǒng méi ( yóu ) méi huā (wáng ān shí )  méi (wáng miǎn ) xuě méi ( yuè )  shī sān shǒu · èr (wáng wéi ) shān yuán xiǎo méi èr shǒu (lín  ) qīng píng  ·nián nián xuě  ( qīng zhào ) 西 zhōu  ( míng ) zèng fàn  shī ( kǎi ) bái méi (wáng miǎn ) méi huā jué  èr shǒu ·  ( yóu ) zǎo méi (zhāng wèi ) xuě méi · èr ( méi  ) shàng táng kāi shì sòng (huáng  chán shī ) lín jiāng xiān ·méi ( qīng zhào ) shān zhōng xuě hòu (zhèng xiè )  méi ( shāng yǐn ) méi huā (cuī dào róng )  jiā ào ·xuě   zhī chūn xìn ( qīng zhào ) 西 jiāng yuè ·méi huā ( shì ) hán  ( lěi ) méi huā luò (bào zhào ) jué  (wáng tíng yún ) zǎo méi (  )  méi (zhāng niè )  yàn ér ·téng chuáng zhǐ zhàng cháo mián ( qīng zhào )   shān zhōng (xiè fāng  ) zǎo méi (liǔ zōng yuán ) shū yǐng ·tái zhī zhuì  (jiāng kuí ) yǒng zǎo méi  / yáng zhōu  cáo ( xùn ) niàn  jiāo ·méi (xīn   )  měi rén · zhōu jiàn méi zuò (huáng tíng jiān ) hóng méi (wáng shí péng ) hàn gōng chūn ·méi (cháo chōng zhī ) méi huā (chén liàng ) shēng zhā  ·zhòng  méi (xīn   ) lín jiāng xiān ·tàn méi (xīn   ) mǎn tíng fāng ·xiǎo  cáng chūn ( qīng zhào ) nán xiāng  ·dōng  (huáng shēng ) méi huā jué  · èr ( yóu ) què  zhī ·méi luò fán zhī qiān wàn (féng yán  ) yán jiǎo ér · shè guān méi (cháo  zhī ) méi huā (  )   mán ·méi xuě (zhōu bāng yàn ) diǎn jiàng chún ·yǒng méi yuè (chén liàng ) cháo zhōng cuò ·méi ( yóu ) 西 jiāng yuè ·yǒng méi ( shì ) zǎo chūn (bái  chán ) méi huā (wáng ān shí ) yǒng hóng méi huā  “hóng ” (cáo xuě qín ) luò méi (liú  zhuāng ) jiāng shén  · méi   shū liáng (xīn   ) 访fǎng miào   hóng méi (cáo xuě qín ) shuāng tiān xiǎo jiǎo ·méi (fàn chéng  ) yǎn ér mèi ·yǒng méi ( lán xìng  ) hóng méi sān shǒu ·  ( shì ) zhǎng xiàng  · méi (liú  zhuāng ) lín jiāng xiān ·shì wèn méi huā  chǔ (zhāng xiào xiáng ) yǒng méi jiǔ shǒu (gāo  ) dìng fēng  ·hóng méi ( shì ) zhāo jūn yuàn ·méi huā (zhèng  ) méi huā luò ( zhào lín ) àn xiāng shū yǐng (jiāng kuí ) nán xiāng  ·méi huā   yáng yuán ( shì )   mán ·huí wén ( shì )  shān  ·méi (cáo  )  suàn  ·xuě yuè zuì xiāng  (zhāng xiào xiáng )  qín é ·méi xiè le (liú  zhuāng ) ruì  xiān · méi (xīn   )  suō xíng ·xuě zhōng kàn méi huā (wáng  ) jiāng méi (  )  lóu chūn ·hóng  kěn fàng qióng bāo ( qīng zhào ) diǎn jiàng chún ·méi (zhū  ) yǒng hóng méi huā  “huā ” (cáo xuě qín ) huā fàn ·xiǎo shí méi huā (zhōu bāng yàn ) méi huā (luó  ) luò méi ( rán ) zǎo méi (xiè xiè )  lóu chūn ·dōng shān tàn méi (liú zhèn )  suàn  ·zhú   zhī méi (xiàng zi yīn ) shuǐ xiān  ·xún méi (qiáo  ) zǎo méi (dào yuán )  péi  dēng shǔ zhōu dōng tíng sòng  (  ) shuǐ xiān  ·西  tàn méi (yáng cháo yīng ) ruǎn láng guī · zhōng jiàn méi (zhào zhǎng qīng ) liǔ shāo qīng ·máo shè shū  (yáng  jiù ) shí  yuè zhōng xún zhì  fēng jiè jiàn ( shāng yǐn )  xiáng   méi (lín   ) guān méi yǒu gǎn (liú yīn )  rén jiāo ·hòu tíng méi huā kāi yǒu ( qīng zhào )   mán ·chūn fēng shì shǒu xiān méi (zhào lìng zhì ) dié liàn huā ·liǎng àn yuè qiáo huā bàn (zhēn  xiù ) yǒng hóng méi huā  “méi ” (cáo xuě qín ) huā fàn ·xiè huáng  ān chú   ( wén yīng ) méi (  ) shuāng tiān xiǎo jiǎo ·méi (xiāo tài lái ) shū yǐng ·méi yǐng (zhāng yán ) jiě  huā ·yún róng  xuě (shī yuè )  lóu chūn · shí méi è chū níng (ōu yáng xiū ) yǒng luò méi (xiè tiǎo ) gāo yáng tái ·luò méi ( wén yīng ) diǎn jiàng chún ·yuè shān jiàn méi ( wén yīng ) xiǎo chóng shān lìng · tán zhōu hóng méi (jiāng kuí ) luò méi ( yóu ) shí  yuè èr shí liù  sōng fēng tíng ( shì ) xuě  méi huā shī (yīn kēng ) cháo zhōng cuò ·dài tán  chēng zuò ( yóu ) yuè shàng hǎi táng ·xié yáng fèi yuàn zhū ( yóu ) shí yàng huā · shàng fēng guāng nóng chù (  xùn ) yǒng   ·tàn méi  shí zhāi yùn ( wén yīng )  fàn yǐn yuàn fāng zhàng méi (yàn dūn  ) jiǔ  méi huā yǒng (míng běn )   xiàn xiān yīn · jǐng tíng méi (wáng  sūn ) xiàn xiān yīn ·diào xuě xiāng tíng méi (zhōu  ) liǔ shāo qīng ·guò  láng shí jiàn zǎo (zhào zhǎng qīng ) jīn   ·péi  zhāi xiān shēng cāng ( wén yīng )  huà méi ( fāng yīng ) sān   ·shāng diào méi xuě (zhōu bāng yàn ) wáng yuán zhāng dào zhī méi huà ( wèi ) kàn méi jué  ( yóu ) xuán  kàn méi ( yuán ) huā fàn ·tái méi (wáng  sūn )  è hóng ·pén méi (zhū  yán ) luò méi (liú  zhuāng ) méi huā (wáng miǎn ) àn xiāng shū yǐng ·jiā zhōng gōng   ( wén yīng ) liú chūn lìng ·yǒng méi huā (shǐ   ) jiě  huā ·méi huā ( wén yīng ) méi (wáng  ) tàn chūn (huáng shù )   mán ·yuè méi bàn chāi qīng hán ( níng ) zuì gāo lóu ·yǒng méi (chén liàng ) lǐng méi (zhāng dào qià ) méi huā jué  ( yóu ) dié liàn huā · duǒ jiāng méi chūn dài (zhào dǐng )  zhōng qíng ·xiǎo méi fēng yùn zuì yāo (yàn  dào ) méi huā (chén háo cuì fēi )  méi èr shǒu (xiāo  zǎo ) jiāng méi yǐn · jiāng méi (hóng hào ) zhè  tiān ·què yuè líng fēng  xuě (kǒng  )  méi (yóu mào ) jīn   ·shū yǐng lín shū juàn ( lán xìng  )

cún wéi shàn zhī xīn ,  yāo wéi shàn zhī míng 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

lèi xíng 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽