guān  niǎo   shī 

jué  (  )   ér ·yàn qiū   / (yuán hào wèn ) huà méi niǎo (ōu yáng xiū )  xīn láng ·bié mào jiā shí èr  (xīn   )  míng ( míng )  yàn  / hòu fēi yàn (  ) zhōng  ( míng ) zǎo yàn (  ) zhè  tiān ·shí  lóu tái  cuì (yàn  dào ) yān  xíng èr shǒu · èr (cáo  ) tiān  ( shāng yǐn )  niǎo  (jiǎ  ) 鸿hóng   (liú bāng ) zhè  (zhèng  ) guī yàn (  ) guī yàn (qián  ) qīng jiāng yǐn ·qiū  ( 西  ) qīng píng  ·cǎi fāng rén yǎo (zhāng yán ) shàn zāi xíng ·shāng    zhī yīn (guàn xiū ) jiě lián huán · yàn (zhāng yán ) huà yīng (  ) liú yīng ( shāng yǐn )  jiāng nán ·xián  yàn (niú jiào ) shuāng shuāng yàn ·yǒng yàn (shǐ   )  huà (shěn zhōu ) xīn liáng (  ) 鸿hóng yàn ( míng ) chū  huái   jué  · sān (yáng wàn  ) yǒng 怀huái  shí èr shǒu ·  shí (ruǎn  ) gǎn  shí èr shǒu ·  (zhāng jiǔ líng ) xuān chéng jiàn  juān huā ( bái )  yàn èr shǒu · èr (cuī  ) hái  广guǎng líng (qín guān ) shān xíng ·  fēi fēi quàn zǎo gēng (yáo nài ) yīng suō (liú  zhuāng ) chī xiāo ( míng ) lín jiāng xiān · chūn (zhào zhǎng qīng ) suí gōng yàn (  )     (bái   ) huáng niǎo ( míng ) guī yàn shī (zhāng jiǔ líng ) shuāng shuāng yàn ·xiǎo táo xiè hòu ( wén yīng ) què  zhī · nài líng què duō mán ( míng ) gǎn  shí èr shǒu · èr (zhāng jiǔ líng ) āi wáng sūn (  ) hán shí chéng dōng  shì (wáng wéi ) yīng   ( héng ) zhāo jūn yuàn · sōng shàng ōu (yáng wàn  ) wén zhè  (yóu dòng ) zèng huáng shān  gōng qiú bái xián ( bái ) guī yàn èr shǒu (  ) yǒng lóng yīng ( lán xìng  ) hǎo shì jìn ·huā   shēng yīng (liú hàn ) shī jiū ( míng ) ruǎn láng guī ·liǔ yīn tíng yuàn zhàn fēng (céng  ) yǒng   ·zhōu zhōng gǎn jiù ( càn ) shī (pěng jiàn  )  guī ( jìng ) fān  yuàn ·wàn zhī xiāng xuě kāi  (wēn tíng yún ) chí  èr shǒu (bái   ) qiū yàn (jiē   ) qīng píng  ·liǔ biān shēn yuàn (  gāo ) wén huáng  (liǔ zōng yuán ) yàn   cháng xíng ( míng )  lóu chūn ·yàn diāo liáng huà dòng yuán (sòng zhēng  ) kōng chéng què ( bái )  tián huáng què xíng ( bái ) shuāng shuāng yàn ·mǎn chéng shè  (zhāng huì yán ) zhì zi bān ( míng ) cháng tíng yuàn màn ·yàn (zhū  zūn )  suō xíng ·èr shè liáng chén (chén yáo zuǒ )  jiē xíng ·shuāng fēng jiàn jǐn hán qīn ( míng )   (zhèng  ) yīng  (fāng xiào  ) jué  (dào qián ) gǎn  shī sān shí  shǒu · èr (chén  áng ) yǒng jià shàng yīng (cuī xuàn ) guī niǎo ·  (táo yuān míng ) yǒng yàn ( yuǎn )   mán · tóu  jiàn héng yáng (chén  sǒu )  juān xíng (  ) guī niǎo · èr (táo yuān míng ) yǒng  zhōng yàn (shěn yuē ) bié shī sān shǒu ·  ( míng ) què (hán  ) yǒng yīng  (sēng dìng zhǔ ) yǒng  (   )  wéi  zhōu qiū zhāi  宿 (zhào bǐng wén )  guī (  )

bēi shuāng xuě zhī  xià  ,tīng cháo shuǐ zhī xiāng  。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

扫码下载

古诗文网客户端

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽