guān  niǎo   shī 

jué  (  )   ér ·yàn qiū   / (yuán hào wèn ) huà méi niǎo (ōu yáng xiū )  xīn láng ·bié mào jiā shí èr  (xīn   )  yàn  / hòu fēi yàn (  )  míng ( míng ) zhōng  ( míng ) tiān  ( shāng yǐn ) zǎo yàn (  ) zhè  tiān ·shí  lóu tái  cuì (yàn  dào )  niǎo  (jiǎ  ) yān  xíng èr shǒu · èr (cáo  ) zhè  (zhèng  ) 鸿hóng   (liú bāng ) guī yàn (  ) qīng píng  ·cǎi fāng rén yǎo (zhāng yán ) qīng jiāng yǐn ·qiū  ( 西  ) guī yàn (qián  )  jiāng nán ·xián  yàn (niú jiào ) liú yīng ( shāng yǐn ) shàn zāi xíng ·shāng    zhī yīn (guàn xiū ) huà yīng (  ) jiě lián huán · yàn (zhāng yán ) shuāng shuāng yàn ·yǒng yàn (shǐ   )  huà (shěn zhōu ) xīn liáng (  ) 鸿hóng yàn ( míng ) chū  huái   jué  · sān (yáng wàn  ) yǒng 怀huái  shí èr shǒu ·  shí (ruǎn  ) xuān chéng jiàn  juān huā ( bái ) gǎn  shí èr shǒu ·  (zhāng jiǔ líng ) hái  广guǎng líng (qín guān ) shān xíng ·  fēi fēi quàn zǎo gēng (yáo nài )  yàn èr shǒu · èr (cuī  ) lín jiāng xiān · chūn (zhào zhǎng qīng ) yīng suō (liú  zhuāng )     (bái   ) suí gōng yàn (  ) guī yàn shī (zhāng jiǔ líng ) huáng niǎo ( míng ) shuāng shuāng yàn ·xiǎo táo xiè hòu ( wén yīng ) gǎn  shí èr shǒu · èr (zhāng jiǔ líng ) chī xiāo ( míng ) què  zhī · nài líng què duō mán ( míng ) āi wáng sūn (  ) yàn zi lái zhōu zhōng zuò (  ) zhāo jūn yuàn · sōng shàng ōu (yáng wàn  ) hán shí chéng dōng  shì (wáng wéi ) yīng   ( héng ) wén zhè  (yóu dòng ) zèng huáng shān  gōng qiú bái xián ( bái ) yǒng lóng yīng ( lán xìng  ) qiū yàn (jiē   ) ruǎn láng guī ·liǔ yīn tíng yuàn zhàn fēng (céng  ) chí  èr shǒu (bái   ) hǎo shì jìn ·huā   shēng yīng (liú hàn ) guī yàn èr shǒu (  ) wén huáng  (liǔ zōng yuán ) fān  yuàn ·wàn zhī xiāng xuě kāi  (wēn tíng yún ) shī (pěng jiàn  ) yàn   cháng xíng ( míng ) shī jiū ( míng ) qīng píng  ·liǔ biān shēn yuàn (  gāo )  lóu chūn ·yàn diāo liáng huà dòng yuán (sòng zhēng  ) kōng chéng què ( bái ) shuāng shuāng yàn ·mǎn chéng shè  (zhāng huì yán ) yǒng   ·zhōu zhōng gǎn jiù ( càn )  guī ( jìng ) zhì zi bān ( míng )  suō xíng ·èr shè liáng chén (chén yáo zuǒ )  tián huáng què xíng ( bái )  jiē xíng ·shuāng fēng jiàn jǐn hán qīn ( míng ) cháng tíng yuàn màn ·yàn (zhū  zūn )   (zhèng  ) yīng  (fāng xiào  ) yǒng jià shàng yīng (cuī xuàn ) gǎn  shī sān shí  shǒu · èr (chén  áng ) jué  (dào qián ) yǒng yàn ( yuǎn )   mán · tóu  jiàn héng yáng (chén  sǒu ) guī niǎo ·  (táo yuān míng )  juān xíng (  ) yǒng  zhōng yàn (shěn yuē ) yǒng yīng  (sēng dìng zhǔ ) guī niǎo · èr (táo yuān míng ) bié shī sān shǒu ·  ( míng ) què (hán  ) yǒng niǎo (   )

míng suì qiū fēng zhī zài huì ,zàn shí fēn shǒu  xiāng  。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

扫码下载

古诗文网客户端

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽