guān  qiū tiān   shī 

máo  wèi qiū fēng suǒ   (  ) sān   yán  / qiū fēng  ( bái ) tiān jìng shā ·qiū  ( zhì yuǎn ) dēng gāo (  )  jiā ào ·qiū  (fàn zhòng yān ) qiū  èr shǒu ·  (liú   ) yuè   shè  (  )   zhē ·怀huái jiù (fàn zhòng yān ) shān xíng (  ) fēng qiáo   (zhāng  ) tiān jìng shā ·qiū (bái  ) é méi shān yuè  ( bái ) shān zhōng (wáng wéi )  wàng (wáng  ) qiū  (zhāng  )     ·qiū  ( bái ) qiū xìng  shǒu ·  (  ) zhǎng xiàng  · chóng shān (  ) yān  xíng èr shǒu ·  (cáo  )   mán ·píng lín   yān  ( bái ) shuāng yuè ( shāng yǐn ) qiū  èr shǒu (liú   )  lóu chūn ·bié hòu  zhī jūn yuǎn (ōu yáng xiū ) qiū fēng  (liú chè ) jīn líng wǎn wàng (gāo chán ) qiū shēng  (ōu yáng xiū ) 宿 luò shì tíng  怀huái cuī yōng cuī gǔn ( shāng yǐn ) qiū dēng xuān chéng xiè tiǎo běi lóu ( bái ) wǎng chuān xián  zèng péi xiù cái  (wáng wéi ) qiū   qiū yuán wài  / qiū (wéi yìng  ) shào nián yóu ·cháng ān  dào  chí (liǔ yǒng ) qiū xìng  shǒu (  ) qiū fēng yǐn (liú   )  jiē xíng ·qiū  怀huái jiù (fàn zhòng yān ) cūn xíng (wáng  chēng ) ǒu chéng  / quàn xué shī (zhū  ) cháng ān qiū wàng (  ) nán xiāng  ·chóng jiǔ hán huī lóu chéng ( shì ) qiū  ( yóu ) jiāng shàng (wáng ān shí )   jiāng  (zhāng hàn )  shàng qiū  ( dài ) qiū  ǒu chéng (chéng hào ) tiān jìng shā ·qiū (zhū tíng  ) qiū   (wáng wéi ) míng yuè jiǎo  guāng ( míng ) zhōng qiū ( kōng  ) qiū dēng wàn shān  zhāng   / (mèng hào rán ) cháng ān wǎn qiū  / qiū wàng  (zhào  )  yuàn bié (mèng jiāo ) qiū liáng wǎn  (yáng wàn  ) zhè  tiān ·hán  xiāo xiāo shàng suǒ ( qīng zhào ) huàn  shā · huā ( shì )   mán ·huí wén qiū guī yuàn ( shì ) qiū   zuò  / dōng  shū (wáng wéi ) dài bié  ·qiū chuāng fēng   (cáo xuě qín ) shuāng diào  wáng sūn ·shǎng  ( qīng zhào ) qīng jiāng yǐn ·qiū 怀huái (zhāng  jiǔ )  suō xíng · hǎi   (yàn shū ) qiū  mèi · yuè shí liù  wǎn ( yóu ) cháng xìn yuàn (wáng chāng líng ) dēng  yóu yuán (  ) bié yuán jiǔ hòu yǒng suǒ 怀huái (bái   ) wēi   xíng (bái   ) sāi 鸿hóng qiū ·xún yáng  jǐng (zhōu  qīng ) tài yuán zǎo qiū ( bái ) qiū   mián (bái   ) sòng rén dōng yóu (wēn tíng yún ) mǎn tíng fāng · shuǐ jīng qiū (qín guān ) jiāng tíng  yuè sòng bié èr shǒu (wáng  )  shì ·wǎn qiū tiān (liǔ yǒng ) wén yàn (wéi yìng  )  tiān  ·qiū 怀huái (zhāng  jiǔ ) cháng xìn qiū   shǒu (wáng chāng líng ) zhǎng xiàng  ·yún   (  ) qiū  (bái   ) shǐ wén qiū fēng (liú   ) qiū  (zhū shū zhēn ) làng táo shā ·  zuò chéng qiū ( lán xìng  )   ( míng ) xiè xīn ēn ·rǎn rǎn qiū guāng liú  (  ) qīng jiāng yǐn ·qiū  ( 西  ) huàn  shā ·shān  héng qīn zhàn yūn ( shì ) qīng píng  ·hòu qióng  duàn (zhāng yán ) yǎn ér mèi ·xiāo xiāo jiāng shàng  huā ( zhù ) mèng zhōng zuò (ōu yáng xiū )  qiū (liú hàn ) 宿 dòng xiāo gōng (lín  ) chóng   zhì  (  ) cǎi lián  ·chuán dòng  guāng yàn yàn (huáng  sōng ) shēng shēng màn ·qiū shēng (jiǎng jié ) zǎo qiū sān shǒu ·  ( hún ) qiū  dēng  gōng tái shàng  yuǎn tiào (liú zhǎng qīng ) jiāng shàng qiū  (dào qián ) qiū   (zhāng zhòng  ) kāi chóu  (  )    shí  ·qiū fēng  chuāng ( míng ) péi  shū xíng  shì láng   zhōng ( bái ) zhè  tiān ·hán  xiāo xiāo shàng suǒ ( qīng zhào ) nán xiāng  ·qiū  cūn  ( lán xìng  ) zài jūn dēng chéng lóu (luò bīn wáng ) qiū  (chén   )  wàng (yáng 广guǎng ) gèng lòu  ·běn  (wáng  zhī )  yuè èr shí jiǔ  chóng ràng zhái yàn ( shāng yǐn ) qiū 宿 xiāng jiāng   (tán yòng zhī )     rén ǒu   / (dài shū lún ) luò  (kǒng shào ān ) wǎn qiū  (bái   ) zhǎng xiàng  · nián qiū ( míng ) duì zhú   (qián wéi yǎn ) jīn   ·guǐ yǒu qiū chū dōu shù (gōng  zhēn ) dìng fēng  ·jiāng shuǐ chén chén fān yǐng (yán xuǎn )    · huā qiū ( xún ) yǎn ér mèi ·  fāng cǎo xiǎo lóu (liú  )  suō xíng ·qiū  yún shān (zhāng lūn ) shù  (zhào shī xiù ) yǒng qiū jiāng (lín  )  jīn mén ·qiū gǎn ( shì ) chū qiū (mèng hào rán ) tóng wáng zhēng jūn xiāng zhōng yǒu 怀huái (zhāng wèi ) jiāng xíng    bǎi shǒu · jiǔ (qián  ) qiū xíng (  ) fén shàng jīng qiū ( tǐng ) qiū 怀huái (ōu yáng xiū ) wéi chǔ shì jiāo  (yōng táo ) gān cǎo zi ·qiū  (liǔ yǒng ) píng   ·cǎi líng rén   qiū (wáng yùn ) sòng   shàng rén (jiǎ dǎo ) jiāng shàng (wáng shì zhēn ) qiū wǎn bēi 怀huái ( gòu ) guān  lìng ·qiū yīn shí qíng jiàn xiàng (zhōu bāng yàn ) chóu liú chái sāng (táo yuān míng )   shén (zhāng  ) yàn sàn (bái   )  xiù dào zhōng (céng  ) làng táo shā ·   jīng qiū ( zhù ) fēng liú  ·qiū jiāo  shì ( lán xìng  ) cán  ( gòu ) lín jiāng xiān yǐn · kǒu (liǔ yǒng ) nán shān tián zhōng xíng (  ) dēng xīn píng lóu ( bái ) huàn  shā ·bài  tián  shuǐ  ( lán xìng  )   bēi ·jìng shuǐ  lái qiū yuè (wēn tíng yún ) juàn  (  )  zhōng qíng jìn · qíng  shuǎng (liǔ yǒng ) qiū   怀huái ( bái ) zhè  tiān ·fēng luò  liáng  shuǐ ( xiáng ) qìn yuán chūn ·zhāng  fēn qiū yuè (liú guò ) qiū  tàn sān shǒu (  ) qiū   jùn yáo  tíng shàng yàn bié ( bái )  shān  duān shàng rén fáng xiě wàng (lín  )  wàng (wēng juǎn ) dēng liǔ zhōu é shān (liǔ zōng yuán )  lóu chūn ·  jiàn shān yùn ( wén yīng ) yǒng qiū lán (jìng nuò )  yǒu suì jiǔ yuè jiǔ  (táo yuān míng ) qiū  ( bái ) péi  nán mén qiū  duì yuè  /(qián  ) xīn qiū   zhū  (wéi yìng  ) chóu huī shàng rén qiū  shān tíng yǒu zèng (chén  áng )  jīn mén ·qiū  ( shì ) xiǎo táo hóng · yǒng ( 西 cūn ) qiū wàng ( mèng yáng ) qiū  sān shǒu (qín guān )  tiān  · féng shēn  dēng  ( wén yīng )  tiān  ·绿  diāo jǐn tái chéng (zhōu bāng yàn ) shū lián dàn yuè · guì zhī xiāng qiū (zhāng  )   dié ·qiū fēng  qiè shāng  (wēn tíng yún ) cǎi sāng  ·  jīn jǐng  tóng (  ) zǎo qiū shān zhōng zuò (wáng wéi )  qiū shān xíng (cén shēn )  suō xíng ·gēng  zhōng qiū hòu èr (xīn   ) 西   yǒng ·qiū (xuē áng  ) qiū  xíng cūn  ( léi  ) ruì  xiān ·qiū gǎn ( wén yīng ) zhè  tiān ·huà   zuò ( wén yīng ) dié liàn huā ·tíng yuàn  tái hóng  (yàn  dào ) qiū wǎn dēng chéng běi mén ( yóu )  xīn láng ·qiū xiǎo (jiǎng jié ) huàn  shā · miàn tóng huā lěng  ( wén yīng )  fāng chūn ·qiū wàng (qiáo  ) yuè shàng guā zhōu ·    nán (zhāng  )  qín é · wēn lǎo yǒu guī qiáo (sūn dào xuàn )   xiàn xiān yīn ·qiū wǎn hóng bái ( wén yīng ) huàn  shā ·lòu bái chán míng yòu dào ( xiòng ) qīng píng  ·  qiē qiē ( lán xìng  )   mán ·yuè chéng wǎn tiào (liú  )   qiū  xuán qīng guāng (wáng wéi ) guān  lìng ·qiū yīn shí qíng jiàn xiàng (zhōu bāng yàn ) diǎn jiàng chún ·gēng  chóng jiǔ zài yòng ( shì )  wáng sūn ·fān yáng péng shì xiǎo lóu (jiāng kuí ) fēng  sōng · wēng yuán táng yàn  ( wén yīng ) qiū xiǎo xíng nán  jīng huāng cūn (liǔ zōng yuán )   màn ·yàn luò píng shā (cài shēn ) qiū  zhōng zèng yuán jiǔ (bái   ) qiū 怀huái (yuán hào wèn )  qiān yīng ·shuāng tiān qiū xiǎo (cài tǐng ) sāi 鸿hóng qiū ·dài rén zuò (guàn yún shí ) qīng  àn ·zhēng 鸿hóng guò jǐn qiū róng (shí xiào yǒu ) bǎi  lìng ·宿 hàn ér cūn ( lán xìng  ) yǐng mén qiū 怀huái ( bái ) qiū  yàn lín jīn zhèng míng  zhái ( shěn yán ) qiū 怀huái · èr (mèng jiāo ) yàn qīng dōu ·qiū gǎn ( wén yīng ) qiū  yuè zhōng dēng tiān tán (yáo  )  shā  驿 (liú  ) shū  shì nán suǒ huà qiū jǐng èr shǒu ( shì )  guī ·qiū jiāng dài  (shǐ   ) xiǎo chóng shān ·qiū dào cháng mén qiū cǎo (xuē zhāo yùn )  guō zhǔ 簿 · èr (táo yuān míng ) hǎo shì jìn ·háng wěi àn cái dēng (zhōu zhī  ) 宿 zàn gōng fáng (  ) qiū  ( bái ) qīng píng  ·qiū  ( shì )  jùn chéng sòng míng qīng zhī jiāng 西 ( pān lóng ) huá  yǐn ·qiū  (zhōu bāng yàn )  zhuāng zhōng qiū (yuán hào wèn ) huái yáng gǎn qiū (  ) xíng xiāng  ·qiū  míng gāo (  )  xiān 姿 ·lián  chū shēng nán  ( zhù )  jīn mén ·qiū   (niú   ) shēng zhā  ·qiū lái chóu gēng shēn (yáng  jiù ) qiū yàn (jiē   ) dài qiū qíng ( bái )  tiān  ·cuì  cán (téng bīn ) jiāng shàng qiū 怀huái ( bái )  shén yǐn ·hóng bǎn qiáo tóu qiū guāng (liǔ yǒng ) yóu yuè bēi (chéng hào ) chén zuì dōng fēng ·shān duì miàn lán duī (zhào shàn qìng ) zhǎng xiàng  ·tiě wèng chéng gāo (qín guān )   mán ·qiū guī ( càn ) jiě lián huán ·qiū qíng ( wén yīng ) tīng xiǎo jiǎo (  ) qiū  gǎn zhǔ rén guī yàn  nèi ( bái ) zhāo jūn yuàn ·    chuī 湿shī ( lán xìng  )   (kǒng píng zhòng ) 访fǎng qiū ( shāng yǐn )  fēng · sān shí jiǔ ( bái )  jīn mén ·qiū xìng ( shì )  ān jùn wǎn qiū (  ) nán jiàn zhōng  (liǔ zōng yuán ) qiū  (xiè tiǎo )  zhōng qíng ·qiū qíng ( wén yīng )  jīng qiū ·yān shuǐ kuò (zhōu  ) chū qiū  zuò zèng   líng (liǔ zōng yuán ) qíng jiāng qiū wàng (cuī  qīng ) qiū guī  èr shǒu (zhāng zhòng  ) qiū  tián yuán  xìng (fàn chéng  ) qīng  àn · zhū jǐng cān huì běi ( yóu ) 西 chéng fèi  (zhōu  ) wēi  dēng chéng èr shǒu ·  (liú chǎng )  zhōng qíng ·sòng shù   yuán  ( shì )   mán ·tíng  fān fān qiū xiàng (zhāng xiào xiáng ) qiū wǎn dēng lóu wàng nán jiāng  shǐ xīng (zhāng jiǔ líng ) qiū liǔ  shǒu · èr (wáng shì zhēn ) chóng dié jīn ·rén yín  qiū (huáng shēng ) shuǐ xiān  · guā zhōu (zhào shàn qìng ) sǎo huā yóu ·qiū shēng (wáng  sūn )  zhī (  ) zǎo qiū sān shǒu ( hún )  yuán zhú · yún  yuè (zhōu bāng yàn ) zuì péng lái ·jiàn tíng gāo  xià (liǔ yǒng ) huái yáng gǎn 怀huái (  )  zhēn gōng zhǔ bié guǎn   zèng wèi ( bái ) dié liàn huā ·yuè dào dōng nán qiū zhèng (wáng guó wéi ) qiū  cóng xiōng jiǎ dǎo (  ) qiū  shī (sūn chuò ) zhú yǐng yáo hóng ·yuè shàng lín  yīng ( wén yīng ) qīng píng  · huā piàn  ( lán xìng  ) zhǎng xiàng  ·qiū tiào (zhū zhān ) jīn zhǎn zi · qiū  西  xiǎo ( wén yīng ) qìng chūn gōng ·qiū gǎn ( wén yīng ) wén chóng (bái   ) xiǎo liáng zhōu ·qiū (guàn yún shí ) huàn  shā ·xiāo  shuí chuán dào  ( lán xìng  )  měi rén ·qiū gǎn ( wén yīng ) xīn qiū wǎn tiào ( yǐn )  zhōng qíng ·píng shāng jìng   nián (yàn  dào ) qiū ruǐ xiāng ·chí yuàn qīng yīn  jiù (yàn  dào ) qīng  àn ·jiāng nán qiū  chuí chuí (wáng guó wéi ) zǎo qiū  shè (  ) qīng píng  ·qiū guāng zhú  (chén shī dào ) qiū xìng ( yóu )  yùn chóu     qiū sòng xíng (zhào fān )  tiān  · lái shū  míng jīn (wáng yuè shān )  tiān  ·qiū shēng guǎn  qiū shēng ( è ) huàn  shā · luò  róng bìng  (wáng guó wéi ) sòng zhāng shè rén zhī jiāng dōng ( bái ) qiū  (cuī dào róng )   mán ·huí láng yuǎn  shēng qiū (féng yán  ) chóu péi shì  duì  gǎn shí jiàn zèng ( bái ) dōu mén qiū   shǒu ·  (huáng jǐng rén ) huàn  shā ·shuāng luò qiān lín   (wáng guó wéi ) làng táo shā ·qiū (zhū zhān ) qīng xìng ér ·qiū (zhū zhān ) huàn  shā ·yuè    dāng  (wáng guó wéi ) qiū jiāng xiǎo wàng (  xiū ) shǐ ān qiū  (sòng zhī wèn )  lán chái (wáng wéi ) hǎo shì jìn ·   wēi lóu (wáng guó wéi ) bēi qiū shī (yáng 广guǎng ) gèng lòu  ·qiū (zhāng shū fāng )  suàn  ·qiū wǎn    diào (yáng guān qīng ) gèng lòu  ·duì qiū shēn (sūn guāng xiàn )  yùn cài zhān míng qiū yuán  jué  (hóng shì ) qiū  yín wàng (zhào zhí xìn )  hòu qiū liáng (bái   ) gǒng běi qiū xìng  cuī míng yǔn (cén shēn ) chí shàng (zhào shī xiù ) qiū wǎn dēng  chéng ( bǎi yào ) diǎn jiàng chún ·xiàn zhāi chóu zuò zuò ( shèng zhòng ) xīn qiū (  ) zuì gōng  ·  qiū yún dàn ( xiòng ) qiū 怀huái èr shǒu (huáng tíng jiān )  chuán ·qiū guāng mǎn  ( chāng  )  héng wēng shàn tóu xié shū qiū shēng  (péng nián ) dēng méi gāng wàng jīn líng zèng  zhí gāo ( bái ) sāi shàng  wèn shuǐ (cáo yuán yòng )  liáng yuán zhì jìng tíng shān jiàn huì gōng ( bái ) wàng jīng shān (jiāng yān ) diǎn jiàng chún ·gāo liǔ chán  (wāng zǎo ) qiū bié (luó  ) zǎo qiū (  ) shēng zhā  ·qiū shè ( wén yīng ) sān táng dōng  zuò (wéi zhuāng ) qiū  dēng yáng zhōu 西 líng  ( bái ) qiū  (wáng jiàn ) jiāng xíng    bǎi shǒu ·  (qián  ) sāi shàng  (tián  ) qiū zhì 怀huái guī shī (jiāng yān ) xiāng jiāng qiū xiǎo (liú dào zhe ) qiū  (gěng wěi )  tiān  ·zhú shēn  fàng xié yáng ( wén yīng )  yáng zǎo  (wáng  ) qiū  qīng fàn ( yǎn ) qiū xiǎo fēng  ǒu   shàng (wáng kǎi yùn ) jiāng shàng  yuán liù lín zōng ( bái ) bēi qīng qiū  ( bái ) cháo tiān  ·qiū  yín ( zhì yuǎn ) qiū  wén chán ( yóu )  zhǎng sūn  jiān   (rèn   ) chóu péng zhōu xiāo 使shǐ jūn qiū zhōng yán 怀huái (yáng shì è ) qiū  shū 怀huái (xiè zhēn ) jiāng xíng qiū xìng (jīn chéng ) chóng jiǔ huì guāng huà èr què · èr (hán  ) xiāng fēi yuàn ·jīn zhī mǎn quàn  tuī ( zhì yuǎn ) qiū shēng  (liú   ) qiū fēng èr shǒu · èr (  )

bǎi huā tóu shàng kāi ,bīng xuě hán zhōng jiàn 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī wén 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽