guān    qíng rén jié   shī 

què qiáo xiān ·xiān yún nòng qiǎo (qín guān ) qiū  (  ) tiáo tiáo qiān niú xīng ( míng ) xíng xiāng  ·  ( qīng zhào ) què qiáo xiān ·  ( shì )   (bái   ) 西 jiāng yuè ·xīn qiū xiě xìng (liú chén wēng ) chén zuì dōng fēng ·  ( zhì ) xīn wèi   ( shāng yǐn )   (yáng  ) què qiáo xiān ·  (fàn chéng  )   (  ) èr láng shén ·yán guāng xiè (liǔ yǒng ) zhè  tiān ·dāng  jiā  què  (yàn  dào )   ( níng ) què qiáo xiān ·  sòng chén lìng  ( shì )   (luó yǐn )   èr shǒu ·  ( róng )  xiāng   (mèng hào rán )  chūn lái ·  ( míng ) xiǎo chóng shān ·  bìng zhōng ( wèi lǎo ) duó jǐn biāo ·  (zhāng  )   èr shǒu · èr ( róng )  qiū huá ·  qián   sòng ( wén yīng ) qiū ruǐ xiāng ·  ( wén yīng )  zhī xiāng jìn ·  ( wén yīng )   mán ·  (chén shī dào ) què qiáo xiān ·yún lín zhǔ  rùn  ( tài qīng ) zuì péng lái ·  shāng    ( wén yīng )  qiū huá ·  ( wén yīng ) huàn  shā ·  nián nián xìn  (máo wén  ) liù me lìng ·  gōng   ( wén yīng ) rén shēn   ( shāng yǐn ) què qiáo xiān ·  chū chū (yán ruǐ ) què qiáo xiān · shā   wèi yǒu (zhào   )  chán gōng ·rùn liù yuè   ( zhēn guān ) què qiáo xiān ·yuè lóng xīng dàn (xiè  ) zǎo qiū jīng kǒu   zhāng shì   ( jiā yòu ) hán zhuāng zhá zhōu zhōng   (yáo xiè ) dié liàn huā · què qiáo chéng cuī fèng (yàn  dào ) zhé guì lìng ·  zèng  zhě (qiáo  )    (zhāng lěi )     piān (chén quán  ) fèng   ·jiǎ chén   ( wén yīng )    (wáng jiàn )  zhōng qíng ·  ( wén yīng ) liǔ shāo qīng ·  (liú zhèn ) tóng  shān    ( jiào )   穿chuān zhēn (liǔ yùn )  zhǎng sūn  jiān   (rèn   )

cháng jiāng  hóng guàn ,pán rào  xià 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

扫码下载

古诗文网客户端

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽