shī sān bǎi shǒu 

先秦两汉诗
 rǎng  (xià shāng mín  ) guān  shī jīng 》  guā shī jīng 》 táo yāo shī jīng 》 jiān jiā shī jīng 》   shī jīng 》  广guǎng shī jīng 》 cǎi wēi shī jīng 》 shuò shǔ shī jīng 》  tán shī jīng 》 xiāng shǔ shī jīng 》  shuǐ  (jīng  ) gāi xià  (xiàng  )  fēng  (liú bāng ) qiū fēng  (liú chè ) běi fāng yǒu jiā rén ( yán nián ) shàng xié (hàn yuè  mín  ) jiāng nán (hàn yuè  mín  ) cháng  xíng (hàn yuè  mín  )   (hàn yuè  mín  ) shí  cóng jūn zhēng (hàn yuè  mín  ) míng yuè  jiǎo jiǎo ( shī shí jiǔ shǒu ) dōng chéng gāo qiě zhǎng ( shī shí jiǔ shǒu ) xíng xíng chóng xíng xíng ( shī shí jiǔ shǒu ) shè jiāng cǎi  róng ( shī shí jiǔ shǒu ) tiáo tiáo qiān niú xīng ( shī shí jiǔ shǒu ) huí chē jià yán mài ( shī shí jiǔ shǒu )  cóng yuǎn fāng lái ( shī shí jiǔ shǒu ) lǐn lǐn suì yún  ( shī shí jiǔ shǒu ) huán líng shí tóng yáo ( míng )
魏晋南北朝诗
guī suī 寿shòu (cáo cāo ) hāo  xíng (cáo cāo ) guān cāng hǎi (cáo cāo ) duǎn  xíng (cáo cāo ) zèng cóng  (liú zhēn ) shì  ( gàn ) yān  xíng (cáo  ) bái  piān (cáo zhí )   shī (cáo zhí )  shī ·nán guó yǒu jiā rén (cáo zhí )  āi shī ·西 jīng luàn  xiàng (wáng càn ) zèng xiù cái  jūn · shí  ( kāng ) yǒng 怀huái  shí èr shǒu ·  (ruǎn  )  sūn hào chū tóng yáo ( míng shì ) yǒng shǐ ·  jiàn  sōng (zuǒ  )   jiāng  (zhāng hàn ) guī yuán tián  ·  (táo yuān míng ) guī yuán tián  · sān (táo yuān míng ) yǐn jiǔ ·  (táo yuān míng ) yǒng jīng  (táo yuān míng )  shān hǎi jīng ·  (táo yuān míng )  shān hǎi jīng · shí (táo yuān míng )  shī (táo yuān míng ) zhuó tān quán ( yǐn zhī ) dēng jiāng zhōng  屿 (xiè líng yùn )  xíng  nán ·  (bào zhào )  xíng  nán · liù (bào zhào ) méi huā luò (bào zhào ) zèng fàn  shī ( kǎi ) wǎn dēng sān shān hái wàng jīng  (xiè tiǎo ) wáng sūn yóu (xiè tiǎo ) zhī líng líng jùn  xīn tíng (fàn yún )    (shì bǎo yuè )    (shěn yuē ) yǒng zǎo méi ( xùn ) biān chéng  ( xùn ) shān zhōng  shī ( jūn ) zhào wèn shān zhōng  suǒ yǒu  shī (táo hóng jǐng )  ruò   (wáng  ) shǔ dào nán ·  (xiāo gāng ) shǔ dào nán · èr (xiāo gāng ) wǎn chū xīn tíng (yīn kēng ) guān shān yuè ( líng ) duàn  (liú chǎng )  wáng lín ( xìn ) zuò cán  (nán cháo mín  ) lǒng tóu   (běi cháo mín  ) shé yáng liǔ   (běi cháo mín  ) chì   (běi cháo mín  ) cháng ān jiǔ  shī (jiāng zǒng ) rén   guī (xuē dào héng ) shì yàn yǒng shí liú (kǒng shào ān )
宋诗
sāi shàng (liǔ kāi ) liǔ zhī  (zhèng wén bǎo ) cūn xíng (wáng  chēng ) chūn   xìng (wáng  chēng ) liǔ (kòu zhǔn ) shū  shàng tíng  (kòu zhǔn ) yǒng kuǐ lěi (yáng 亿 ) shān yuán xiǎo méi (lín  ) luò huā (sòng  ) 宿 gān   sēng shè (céng gōng liàng ) dōng  (méi yáo chén )  shān shān xíng (méi yáo chén ) táo zhě (méi yáo chén ) kǎo shì  dēng quán lóu (méi yáo chén ) chū qíng yóu cāng láng tíng ( shùn qīn ) xià  ( shùn qīn ) cán  (zhāng  ) wǎn  yuè yáng (ōu yáng xiū ) huà méi niǎo (ōu yáng xiū )   yuán zhēn (ōu yáng xiū ) fēng  tíng yóu chūn (ōu yáng xiū ) bié chú (ōu yáng xiū ) xiāng  ( gòu ) méi huā (wáng ān shí ) dié   jiāng tíng (wáng ān shí ) yuán  (wáng ān shí )  chuán guā zhōu (wáng ān shí ) dēng fēi lái fēng (wáng ān shí ) chūn  (wáng ān shí ) chūn  ǒu chéng (chéng hào ) xīn qíng (liú bān )  hòu chí shàng (liú bān ) shǔ hàn   (wáng lìng ) sòng chūn (wáng lìng ) cūn  (zhāng shùn mín ) yǒng liǔ (zēng gǒng ) chéng nán (zēng gǒng )  西 lín  ( shì ) huì chóng chūn jiāng wǎn jǐng ( shì )  zi yóu miǎn chí 怀huái jiù ( shì ) chūn xiāo ( shì ) yǐn  shàng chū qíng hòu  ( shì ) zèng liú jǐng wén ( shì ) hǎi táng ( shì )  shú (kǒng píng zhòng )  nèi (kǒng píng zhòng )  tóng shī (huáng tíng jiān ) dēng kuài  (huáng tíng jiān ) è zhōu nán lóu shū shì (huáng tíng jiān )  zhōng dēng yuè yáng lóu wàng jūn shān (huáng tíng jiān ) lín píng dào zhōng (dào qián ) chūn  (cháo chōng zhī ) chūn  (zhāng lěi )  zuò (zhāng lěi )  liáng (qín guān ) chūn  (qín guān ) hái  广guǎng líng (qín guān ) chūn 怀huái shì lín  (chén shī dào ) shì sān zi (chén shī dào ) chūn yóu  (  ) jué  ( tāo ) lián zhōu yáng shān guī  ( běn zhōng )   (zhū shū zhēn ) luò huā (zhū shū zhēn ) chūn  (wāng zǎo ) biàn jīng  shì (liú zi huī ) xià  jué  ( qīng zhào )  xiù dào zhōng (céng  ) sān  dào zhōng (céng  ) bìng niú ( gāng ) xiāng  dào zhōng (chén   )  qíng (chén   )  dān (chén   ) chí zhōu cuì wēi tíng (yuè fēi ) qiáo  (xiāo  zǎo ) lín ān chūn  chū  ( yóu ) jīn cuò dāo xíng ( yóu ) jiàn mén dào zhōng  wēi  ( yóu ) méi huā jué  ( yóu ) shì ér ( yóu ) shí  yuè   fēng   zuò ( yóu ) shū fèn ( yóu ) bìng  shū 怀huái ( yóu ) qiū  jiāng xiǎo chū  mén yíng liáng yǒu gǎn ( yóu )  shí tián yuán  xìng (fàn chéng  ) héng táng (fàn chéng  ) zhōu qiáo (fàn chéng  ) sān jiāng xiǎo  (yáng wàn  ) zhōu guò ān rén (yáng wàn  ) chū  huái   jué  (yáng wàn  ) xiǎo chí (yáng wàn  ) xiǎo chū jìng   sòng lín zi fāng (yáng wàn  ) 宿 xīn shì  gōng diàn (yáng wàn  )  lín ān  (lín shēng ) huó shuǐ tíng guān shū yǒu gǎn (zhū  ) chūn  (zhū  )  chūn ǒu chéng (zhāng shì ) chú fàng  shí  guī tiáo  (jiāng kuí ) guò chuí hóng (jiāng kuí ) xīn liáng (  ) yuē  (zhào shī xiù ) xiāng cūn  yuè (wēng juǎn ) jiāng cūn wǎn tiào (dài   ) huái cūn bīng hòu (dài   ) yóu yuán  zhí ( shào wēng ) luò méi (liú  zhuāng ) yīng suō (liú  zhuāng ) chū xià yóu zhāng yuán (dài mǐn ) chūn  (cáo bīn ) jué  (zhì nán ) guò líng dīng yáng (wén tiān xiáng ) èr  (zhèng  xiào ) huà  (zhèng  xiào ) hán  ( lěi ) xuě méi (( yuè )   shān zhōng (xiè fāng  ) yuè ér wān wān zhào jiǔ zhōu (nán sòng mín  )
五言绝句
jué  (wáng tíng yún ) tái shān  yǒng (yuán hào wèn ) rén chén shí èr yuè chē jià dōng shòu hòu (yuán hào wèn ) tóng ér bèi  wèi kāi hǎi táng (yuán hào wèn )  làng shā (chén  ) shān jiā (liú yīn ) dōng chéng (zhào mèng  ) lín píng  zhōu (huáng gēng ) dào jīng shī (yáng zài ) yuàn zhōng  zuò (  ) huà  (jiē hóu  )  méi (wáng miǎn )  shàng ( yuán jié ) shàng jīng  shì ( dōu  )
五言绝句
jīng shī  jiā shū (yuán kǎi ) tiān píng shān zhōng (yáng  ) chūn  西 yuán (gāo  ) xún  yǐn jūn (gāo  ) chūn yàn (wáng gōng )  huái ān (yáng shì  ) yòu   (máo xuàn ) xiāng rén zhì  huà ( chāng  ) shí huī yín ( qiān )  huà (shěn zhōu )  jìng zhòng  zhú ( dōng yáng ) yán zhì (táng yín ) chuán bǎn chuáng ( mèng yáng ) zài  chāng zuò ( zhēn qīng ) zhòng zèng  guó bīn (biān gòng ) zhú zhī  ( jǐng míng ) chū jiāo (yáng shèn ) sāi xià  (xiè zhēn ) sāi shàng  sòng yuán měi ( pān lóng ) jiù  shī (yáng  shèng )  《  táo  》( wèi )  shàng zuò (  guāng ) jīn  shī (wén jiā ) zhěn shí (gāo pān lóng ) gǎn shì (yuán hóng dào ) jiāng 宿 (tāng xiǎn  )   shuǐ (chén zi lóng )  shì (xià wán chún ) bié yún jiān (xià wán chún ) chuǎng wáng (míng cháo mín  )
五言绝句
 xuě ( wěi  ) wén zhè  (yóu dòng ) chū  yōng guān (zhū  zūn ) zhēn zhōu jué  (wáng shì zhēn ) guò  běi shān jiā (shī rùn zhāng )  xiāng dōng 驿 zūn  zhì   (chá shèn xíng ) zhōu  shū suǒ jiàn (chá shèn xíng ) guò  zhōu (chén  qián )  líng 怀huái  ( lán xìng  ) yíng huǒ (zhào zhí xìn ) líng yǐn  yuè  ( è ) zhú shí (zhèng xiè ) shān zhōng xuě hòu (zhèng xiè )  jiā (zhèng xiè ) ǒu rán zuò (  ) suì  dào jiā (jiǎng shì quán )  wéi (yuán méi )  guò jiè yuán jiàn zhǔ rén zuò yuè xià chuī  (yuán méi ) shān xíng  yǒng (yuán méi ) suǒ jiàn (yuán méi ) qiǎn xìng (yuán méi )  chūn zhì yán líng shān shuǐ shèn jiā ( yún ) lùn shī (zhào  ) shān xíng (yáo nài ) gǎn jiù (huáng jǐng rén ) bié lǎo  (huáng jǐng rén ) yǒng shǐ (gōng  zhēn )  hài  shī ·  (gōng  zhēn )  hài  shī (gōng  zhēn ) cūn  (gāo dǐng ) huà (wáng wéi ) chūn chóu (qiū féng jiǎ )  zhōng   (tán  tóng )  《 fàng wēng  》(liáng  chāo ) duì jiǔ (qiū jǐn )  zhōng zèng zōu róng (zhāng bǐng lín )

niàn jiā rén 、yīn chén bié hòu ,duì  yīng jiě xiāng  。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī wén 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽