miáo xiě shān   shī 

wàng yuè (  )  西 lín  ( shì ) 鹿 chái (wáng wéi )  zuò jìng tíng shān ( bái ) zhōng nán shān (wáng wéi ) shí zhōng shān  ( shì ) niàn  jiāo ·kūn lún (máo  dōng ) dēng tài shān  (yáo nài ) yǒng huà shān (kòu zhǔn ) shí liù  lìng sān shǒu (máo  dōng )  hào chū shàng rén tóng kàn shān  jīng (liǔ zōng yuán ) jiàn   ( bái ) dēng tài bái fēng ( bái ) shǔ dào nán · èr (xiāo gāng ) yóu zhōng nán shān (mèng jiāo ) chū jiàn sōng shān (zhāng lěi )  dōng shān èr shǒu ( bái )  suō xíng ·qiū  yún shān (zhāng lūn )  lín  nán wàng (láng shì yuán ) tiáo shān cāng (hán  ) jiāo shān wàng liáo shān ( bái )  shān gāo (  )  xiù fēng (yuán méi ) wǎn  xún yáng wàng  shān (mèng hào rán ) tài shān yín (xiè dào yùn )   chǔ shì shān   / chù (wēn tíng yún ) ruì  xiān ·huán chú jiē shān  (huáng tíng jiān )  jué · yún shān (máo  dōng ) wàng yuè sān shǒu · sān (  )  jué · gàn shān (máo  dōng ) wàng yuè sān shǒu · èr (  ) tiān zuò ( míng )  lán huā ·西 shān  shì páng gōng (liú yīn ) shēng zhā  · yóu 西 yán (xīn   )  měi rén ·yǐng sōng luán fēng (hóu wén yào )  jūn shān (fāng gàn ) 殿diàn qián huān ·  西 shān (táng   ) dēng é méi shān ( bái ) làng táo shā ·yún cáng é  shān (zhāng qiān hēng )  ào qīng qīng shuǐ  wān (zhèng xiè ) sòng wēn chǔ shì guī huáng shān bái é fēng ( bái ) wàng yuè sān shǒu (  ) qìn yuán chūn ·zài  yùn (zhōu quán ) shān zhōng ( yǎn ) cóng jīn zhú jiàn yuè lǐng  xíng (xiè líng yùn ) jīng huǒ shān (cén shēn ) dēng wàng chǔ shān zuì gāo dǐng (mèng hào rán )  shān  (mèng jiāo ) jiǔ quán zi ·zhǎng   shān (pān láng ) jiǔ quán zi ·zhǎng  西 shān (pān láng ) nán shān shī (hán  ) láng shān guān hǎi (wáng ān shí ) jīng  nán lán shān xià yǒu luò xīng tán ( bái ) yǒng  shí (huì biāo ) diǎn jiàng chún ·gāo xiá liú yún (wáng guó wéi ) xíng jīng huá yīn (cuī hào ) tái shān  yǒng (yuán hào wèn ) quē  èr shǒu (wáng wéi )   lìng ·shān (líng  chǔ ) wàng shān (jiǎ dǎo )   shān ( shāng yǐn ) xiàn shān 怀huái  ( bái ) dēng   shān shī (wáng shǒu rén )  shān (wáng ān shí )  qín é ·shān chóng dié ( lán xìng  ) dēng tài shān (zhāng yǎng hào ) zǎo chūn  yàn (  tiān ) tiān  (yuán hóng dào )   mán · yún shēn chù péng shān ( zhī  ) shān xíng (  )  shān (wāng zūn ) 西 sài shān (wéi yìng  ) zhàng rén shān (  ) yǒng  lán shān ( bǐng zhèng ) liù pán shān shī (liáng lián xīn ) tóng  shān    ( jiào ) yóu huáng  shān (jiāng yān ) shān zhōng ( tóng ) yǒng jīn tíng shì tóng yóu zhū jūn (yuán hào wèn ) chū wàng huái shān (huáng tíng jiān ) dēng héng shān (wāng chéng jué ) tài shān yín (  )

yuǎn xiù chū shān cuī   , fēng chuī  nòng qīng yīn 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

扫码下载

古诗文网客户端

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽