guān  miáo xiě shān 、shuǐ   shī 

山水
shān zhōng (wáng  ) jiāng xuě (liǔ zōng yuán ) dēng guàn què lóu (wáng zhī huàn )   mán ·shū jiāng 西 zào kǒu  (xīn   ) bié yún jiān (xià wán chún ) yóu shān 西 cūn ( yóu ) liáng zhōu  èr shǒu ·  (wáng zhī huàn ) wàng dòng tíng (liú   ) cóng jūn xíng  shǒu ·  (wáng chāng líng ) wàng  shān   ( bái ) shí yuè zhī jiāo ( míng ) hàn jiāng lín fàn (wáng wéi ) sòng guì zhōu yán dài  tóng yòng nán  (hán  ) qián táng  chūn xíng (bái   ) jiāng nán chūn (  )  zhū yuán  shū ( jūn ) guān cāng hǎi (cáo cāo ) sòng yǒu rén xún yuè zhōng shān shuǐ ( bái ) wàng  shān   shuǐ èr shǒu ( bái ) guī sōng shān zuò (wáng wéi ) hòu chì   ( shì ) wǎn dēng sān shān hái wàng jīng  (xiè tiǎo ) yǐn  shàng chū qíng hòu  ( shì )    (zhāng zhì  )  chuán guā zhōu (wáng ān shí ) shān  qiū míng (wáng wéi )   lài (xiè líng yùn ) huàn  shā (jiāng  ) zhǎng xiàng  ( lán xìng  ) zhú zhī  èr shǒu · èr (liú   )
wàng yuè (  ) 鹿 chái (wáng wéi ) guān shān yuè ( bái )  zuò jìng tíng shān ( bái )  西 lín  ( shì )   shān  hòu chán yuàn (cháng jiàn ) dēng fēi lái fēng (wáng ān shí ) 西 jiāng yuè · xíng huáng shā dào zhōng (xīn   ) bái xuě  sòng  pàn guān guī jīng (cén shēn ) zǎo  bái  chéng ( bái ) chū sài èr shǒu ·  (wáng chāng líng ) yǐn jiǔ ·  (táo yuān míng ) shān xíng (  )  fēng · shí jiǔ ( bái ) wàng yuè (  ) zǎo qiū dān  nán lóu chóu dòu gōng héng ( bái ) yàn ér luò jiān  shèng lìng (zhāng yǎng hào ) dēng yǒng jiā 绿 zhàng shān (xiè líng yùn ) guò  rén zhuāng (mèng hào rán ) qiū dēng lán shān  zhāng  (mèng hào rán ) niǎo míng jiàn (wáng wéi ) zhōng nán bié  (wáng wéi ) shān zhōng (wáng wéi ) shān zhōng  shī ( jūn ) xià  shān zhōng ( bái ) shān zhōng ( yǎn ) dēng   shān shī (wáng shǒu rén ) liù pán shān shī (liáng lián xīn ) sān shàn 殿diàn  wàng shān dēng shī (jiāng zǒng )  shè shān shī  céng shān rén  (wéi fèng ) zhú zhī  jiǔ shǒu · jiǔ (liú   ) chǔ gōng yuàn èr shǒu ·  ( shè ) nán  zi (wáng yán ) ruǎn láng guī ·chéng zhèng wáng shí èr  (  )  yǒu rén shān  (huáng tāo ) shān    (yáng shì è ) yóu huáng  shān (jiāng yān ) chūn wǎn shū shān jiā   èr shǒu (guàn xiū ) wén què  · shān guān tāo (zhōu  )  shān (líng  chǔ )   chǔ shì shān  (wēn tíng yún )  jiù shān sēng (wáng jiàn ) mǎn jiāng hóng ·shān   shì (xīn   ) qiū   jiù shān (zi lán ) jiāo shān wàng liáo shān ( bái ) zhú yǐng yáo hóng ·yuán   ( wén yīng ) ruǎn láng guī (  guāng ) diǎn jiàng chún ·yuè shān jiàn méi ( wén yīng ) mǎn jiāng hóng ·jiāng xíng  yáng  wēng yùn (xīn   ) zuì péng lái ·guī  shān (zhān  ) shān  shì líng chè shàng rén (jiǎo rán ) guī yuán tián  ·  (táo yuān míng )  qín é ·shān chóng dié ( lán xìng  ) làng táo shā ·jiǔ  cóng  jiàn shān  jiǔ  nán xiāng  ·shān guǒ shú ( xún ) shuǐ diào  tóu ·jiāng shàng chūn shān yuǎn ( cháng gēng )   mán · shān yǎn yìng xié yáng  (wèi  rén ) yáng xiàn  ( shì ) tóng  shān    ( jiào ) xíng tián dēng hǎi kǒu pán 屿 shān (xiè líng yùn )  guàn zi ·chūn shān  jìng ( xún ) cháo zhōng cuò ·sòng liú zhòng yuán  chū shǒu wéi yáng  tiān xiān  ·cǎo 绿 qún yāo shān rǎn dài (wén tíng shì ) ruì  xiān ·huán chú jiē shān  (huáng tíng jiān )  hào chū shàng rén tóng kàn shān  jīng huá qīn    luò suǒ ( lán xìng  ) huàn  shā (zhāng yuán gàn ) zhǎng xiàng  · chóng shān (  ) làng táo shā ·yún cáng é  shān (zhāng qiān hēng )   mán · yún shēn chù péng shān yǎo ( zhī  )
qiāng jìn jiǔ ( bái ) huàn  shā ·yóu  shuǐ qīng quán  ( shì ) sān xiá ( dào yuán ) jiān jiā ( míng ) yǒng é (luò bīn wáng ) wàng tiān mén shān ( bái ) zèng wāng lún ( bái )  jiāng nán (bái   ) xiǎo chí (yáng wàn  ) huì chóng chūn jiāng wǎn jǐng ( shì ) xuān zhōu xiè tiǎo lóu jiàn bié jiào shū shū yún ( bái ) wàng  shān   ( bái ) yóu dòng tíng   shǒu · èr ( bái )  zhōu  · liù (wāng yuán liàng ) jīng luàn  hòu tiān ēn liú  láng  jiù yóu shū 怀huái  jiāng xià bié sòng zhī  ( bái ) táo yuán xíng (wáng wéi ) 宿 jiàn  jiāng (mèng hào rán )  jiāng yín (bái   ) wàng dòng tíng  zèng zhāng chéng xiàng (mèng hào rán ) huáng  lóu sòng mèng hào rán zhī 广guǎng líng ( bái ) téng wáng   (wáng  ) zhú zhī  èr shǒu ·  (liú   ) jiāng pàn   xún huā ·  (  ) chú zhōu 西 jiàn (wéi yìng  ) liáng zhōu  sān shǒu · sān (zhāng  )   bēi ·jìng shuǐ  lái qiū yuè (wēn tíng yún ) lín jiāng xiān ( lán xìng  )  měi rén (yàn  dào ) huàn  shā (huàn  shā ) zhī shuǐ (zhèng bǎn qiáo )  suō xíng ·xián yóu (liú jiāng sūn ) jiǔ quán zi ·shuǐ  fēng qīng ( xiòng )  luó mén yǐn (zhào áng ) líng xìng é ér shuǐ (cáo xuě qín ) líng lóng  fàn (gāo guān guó ) táng náo   chuī  shí èr shǒu ·    ào qīng qīng shuǐ  wān (zhèng xiè ) shí èr láng ·chuí hóng qiáo ( wén yīng ) làng táo shā (zuǒ  ) mǎn tíng fāng ·shuǐ bào  chéng (wáng guó wéi ) xiāng kǒu guǎn xiāo xiāng èr shuǐ suǒ huì (liǔ zōng yuán ) gèng lòu  (ōu yáng jiǒng ) sǎo huā yóu ·sòng chūn  jiāng cūn ( wén yīng )  suō xíng ·yuè huá  shuǐ ( lán xìng  ) gāo yáng tái (guō lín )  xiāng  zhú chē  shuǐ jīng dào  yún shū  néng  shū  shì nán suǒ huà qiū jǐng ( shì ) jīng nán xià  shuǐ lóu 怀huái zhāo qiū zhí shàng rén yún mèng  huàn  shā (zhāng xiào xiáng ) huàn  shā (zhào lìng )  jiā ào yǐn (hóng shì )  lán huā (yàn shū ) huàn  shā (zhōu bāng yàn )  lóu chūn ( xiòng ) fén shuǐ    (sūn guāng xiàn )   mán (sūn guāng xiàn ) dié liàn huā (wáng  zhī ) shí zhōu màn ·hán shuǐ  hén (zhāng yuán gàn )  měi rén · gōng  (shū dǎn )  yóu gōng (zhōu bāng yàn )  kǒu wàng  shān   shuǐ (zhāng jiǔ líng )

pín ér  chǎn , ér  jiāo 

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

lèi xíng 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽