miáo xiě shuǐ   shī 

huáng  lóu sòng mèng hào rán zhī 广guǎng líng ( bái ) xiǎo chí (yáng wàn  ) zèng wāng lún ( bái )  jiāng yín (bái   ) niàn  jiāo ·guò dòng tíng (zhāng xiào xiáng ) guān shū yǒu gǎn · èr (zhū  ) jiāng shàng zhí shuǐ  hǎi shì liáo duǎn shù (  ) nán  zǎo chūn (bái   ) jiǔ quán zi ·zhǎng  guān cháo (pān láng )  shēng gān zhōu · cān liáo zi ( shì ) guò fèn shuǐ lǐng (wēn tíng yún ) 宿 tóng  jiāng  广guǎng líng jiù yóu (mèng hào rán ) āi jiāng tóu (  ) cǎi sāng  · huā kāi hòu 西  (ōu yáng xiū ) jiāng xià bié sòng zhī  ( bái ) cǎi sāng  · rén jiě shǎng 西  (ōu yáng xiū ) cǎi sāng  ·tiān róng shuǐ  西  (ōu yáng xiū ) làng táo shā ·  (liú   ) jīng  ( xún  ) tàn shuǐ bié bái èr shí èr (liú   ) zhī xuān chéng jùn chū xīn lín  xiàng bǎn (xiè tiǎo )   (shī jiān  ) chū  huái   jué  · sān (yáng wàn  )  zhōu  · liù (wāng yuán liàng ) qīng  xíng  / xuān zhōu qīng  ( bái ) 西 jiāng yuè ·   (xīn   ) yáng zhī shuǐ ( míng ) tiáo shān cāng (hán  ) cǎi sāng  ·cán xiá  zhào 西  (ōu yáng xiū )  yóu gōng · xià xié yáng zhào shuǐ (zhōu bāng yàn )  měi rén ·zhè jiāng zhōu zhōng zuò (zhào mèng  ) bié chǔ yōng zhī shàn zhōng ( bái )   fàn zhōu (mèng hào rán ) wén què  · shān guān tāo (zhōu  ) héng jiāng  ·  ( bái ) huàn  shā ·hóng liǎo huā xiāng jiā àn (yàn shū )   ér ·guān cháo shàng  chéng xiàng (xīn   ) 西 guò wèi zhōu jiàn wèi shuǐ  qín chuān (cén shēn )   mán ·huà chuán chuí  cuī jūn (shū dǎn ) qīng píng  ·tán qín xiá   ( lán xìng  ) xiǎo guò yuān  (chá shèn xíng ) hán shí chéng dōng  shì (wáng wéi ) shuǐ diào  tóu ·fàn xiāng jiāng (zhāng xiào xiáng ) tīng jiā líng jiāng shuǐ shēng  shēn shàng rén (wéi yìng  ) shuāng tiān xiǎo jiǎo · zhēn jiāng shàng  (huáng  ) shān xià quán (huáng  céng ) yǐn shuǐ xíng ( qún  )  西   xiāng yuàn (zhāng xiān ) píng lán rén ·jiāng  (zhāng  jiǔ ) mǎn jiāng hóng ·qīng jiāng fēng fān shén kuài (fàn chéng  ) dēng jiāng zhōng  屿 zèng bái yún xiān shēng (mèng hào rán ) mǎn jiāng hóng ·zhōng qiū  cháo (shǐ   ) nán  ·chūn shuǐ (zhāng yán ) héng jiāng  · liù ( bái )  yuè shí   kàn cháo  jué ( shì ) 宿 lóng gōng tān (hán  ) zhōng qiū  dòng tíng  duì yuè  (chá shèn xíng ) zhēn  xiá (hán  )  yán qián táng dēng zhàng lóu wàng cháo zuò (mèng hào rán ) qiū jiāng sòng bié èr shǒu (wáng  ) xià jīng xiàn líng yáng  zhì  tān ( bái ) guì yuán  (yáng wàn  ) pàn shuǐ ( míng ) shuǐ xiān  · guā zhōu (zhào shàn qìng ) nán  ·chūn shuǐ (wáng  sūn ) shuǐ lóng yín ·tīng  qīng pèi qióng yáo (xīn   ) guò jiāng (qián  ) hòu tíng huā ·qīng    zhōu (zhào mèng  ) zǎo chūn  yàn (  tiān )  qīng cǎo  (yīn kēng ) qiū jiāng xiǎo wàng (  xiū )    shàng (cháng jiàn ) ān zhōu yīng chéng   tāng zuò ( bái )  jiāng (chén   ) làng huā (wáng shěn ) nán jiàn (wáng jiàn )

jiàn yáng liǔ fēi mián gǔn gǔn ,duì táo huā zuì liǎn xūn xūn 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

扫码下载

古诗文网客户端

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽