guān  shū qíng   shī 

qiāng jìn jiǔ ( bái ) qìn yuán chūn ·xuě (máo  dōng ) yuè yáng lóu  (fàn zhòng yān ) zuì wēng tíng  (ōu yáng xiū ) téng wáng   (wáng  ) shǔ dào nán ( bái )  zhèn zi ·wèi chén tóng   zhuàng (xīn   ) guān cāng hǎi (cáo cāo ) sān   yán  / qiū fēng  ( bái ) dēng gāo (  ) què qiáo xiān ·xiān yún nòng qiǎo (qín guān ) jǐn  ( shāng yǐn )  róng lóu sòng xīn jiàn (wáng chāng líng ) wén wáng chāng líng zuǒ qiān lóng biāo yáo yǒu ( bái ) qiū  èr shǒu ·  (liú   ) yuè xià  zhuó  shǒu ·  ( bái ) dié liàn huā ·zhù  wēi lóu fēng  (liǔ yǒng )  hài  shī ·  (gōng  zhēn ) zhǎng xiàng  ( lán xìng  ) nán xiāng  ·dēng jīng kǒu běi  tíng (xīn   ) jiāng nán chūn (  ) xiāng jiàn huān · yán  shàng 西 lóu (  ) chì  (  ) làng táo shā lìng ·lián wài  chán chán (  ) zǎo  bái  chéng  / bái  ( bái ) chūn  luò chéng wén   / chūn ( bái ) guī  lái   bìng  (táo yuān míng )  lǎng yuè xíng ( bái ) chú zhōu 西 jiàn (wéi yìng  ) wàng jiāng nán ·chāo rán tái zuò ( shì )  wàng (wáng  ) wàng dòng tíng  zèng zhāng chéng xiàng  /(mèng hào rán ) xiāng  (wáng wéi ) 宿 jiàn  jiāng (mèng hào rán ) wàng hǎi cháo ·dōng nán xíng shèng (liǔ yǒng ) féng  jīng 使shǐ (cén shēn ) chén qíng biǎo (西 jìn ·  ) yuē  (zhào shī xiù ) lín ān chūn  chū  ( yóu )   chéng nán zhuāng (cuī  )   ér ·yàn qiū   / (yuán hào wèn ) yáng zhōu màn ·huái zuǒ míng dōu (jiāng kuí ) zuǒ qiān zhì lán guān shì zhí sūn xiāng (hán  )  shēng gān zhōu ·duì xiāo xiāo   (liǔ yǒng ) bié dǒng  èr shǒu (gāo shì ) huà táng chūn · shēng  dài  shuāng ( lán xìng  ) dēng  hòu (mèng jiāo ) gāi xià  (xiàng  )  qín é ·lóu shān guān (máo  dōng ) shuāng yuè ( shāng yǐn )   ·cháng zhēng (máo  dōng )   ·rén mín jiě fàng jūn zhàn lǐng (máo  dōng )  hàn jiāng (sòng zhī wèn ) dié liàn huā ·chū sài ( lán xìng  )   ·zhòng wéi shēn xià  chóu táng ( shāng yǐn ) mǎn jǐng yóu  (yuán hóng dào ) shuǐ diào  tóu ·huáng zhōu kuài zāi tíng ( shì ) zèng bié èr shǒu · èr (  )   ( míng ) xiàng  xuān zhì (guī yǒu guāng ) hòu chì   ( shì ) chū sài èr shǒu (wáng chāng líng ) shuǐ diào  tóu ·yóu yǒng (máo  dōng ) zèng mèng hào rán ( bái ) bié dǒng  (gāo shì ) qiū  èr shǒu (liú   ) lín jiāng xiān ·hán liǔ ( lán xìng  )   jīn shān huà xiàng ( shì ) hàn jiāng lín fàn  / hàn jiāng lín (wáng wéi )    ·zuó  fēng jiān  (  ) 西 jiāng yuè ·qiǎn xìng (xīn   ) dēng kuài  (huáng tíng jiān ) wàng yuè yǒu gǎn (bái   ) shuǐ diào  tóu ·zhòng shàng jǐng gāng shān (máo  dōng ) cóng jūn xíng  shǒu (wáng chāng líng ) wén  tiān shòu jiāng zhōu   (yuán zhěn ) sòng bié (wáng wéi ) chūn  ǒu chéng (chéng hào ) jiǔ yuè shí   shì ( bái ) huàn  shā ·shēn xiàng yún shān  pàn ( lán xìng  )  shān shān xíng (méi yáo chén ) 访fǎng dài tiān shān dào shì   ( bái ) zàng huā yín (cáo xuě qín ) wǎng chuān xián  zèng péi xiù cái  (wáng wéi )  shǐ láng zhōng qīn tīng huáng  lóu shàng ( bái ) qīng píng  ·huà táng chén  ( bái ) mǎn jiāng hóng · guō  ruò tóng zhì (máo  dōng ) qīng píng  ·huì chāng (máo  dōng ) tái chéng (wéi zhuāng ) dié liàn huā ·chūn  ( guān  /   ) mèng jiāng nán ·qiān wàn hèn (wēn tíng yún ) tīng tán qín (liú zhǎng qīng ) táo huā  (zhāng  )  xīn láng ·tóng  jiàn  zài yòng (xīn   ) lín jiāng xiān ·yīng táo luò jǐn chūn guī (  ) cǎi sāng  ·qún fāng guò hòu 西  (ōu yáng xiū )   mán · bǎi  (máo  dōng ) wǎn qíng ( shāng yǐn ) qiū   shí  shǒu ( bái ) cǎi sāng  ·shuí fān yuè   liáng ( lán xìng  )  xīn láng ·bié mào jiā shí èr  (xīn   ) dēng liǔ zhōu chéng lóu  zhāng tīng fēng lián (liǔ zōng yuán ) tián jiā yuán  (mèng hào rán ) qiū xìng  shǒu (  )   lín  sēng shè ( shè )   mán ·huáng  lóu (máo  dōng ) xiāng  dào zhōng (chén   ) xiě qíng (  )  suàn  · shì ài fēng chén (yán ruǐ ) zǎo chūn chéng shuǐ  zhāng shí  yuán wài (hán  )  wéi (yuán méi ) làng táo shā ·  (liú   ) shí  yuè   fēng   zuò ·( yóu ) liù yuè èr shí    hǎi ( shì ) láo láo tíng ( bái ) dēng chí shàng lóu (xiè líng yùn ) yóu yuán (tāng xiǎn  ) zhuó jiǔ  péi  (wáng wéi )   yuán zhēn (ōu yáng xiū )  chí  ( zhào lín ) xiè tíng sòng bié ( hún ) tiān jìng shā · shì (qiáo  ) yǒng   ·péng chéng  宿 yàn zi ( shì )  tán ( míng )  méi ( shāng yǐn ) duān   shì (wén tiān xiáng ) nán  zǎo chūn (bái   ) hǎo le  (cáo xuě qín )   èr shǒu ·sòng wēn shén (máo  dōng )  ài  (bái   )  jiàn wài  yòu yán bié (  ) tàn huā  / chàng shī (  ) dài zèng èr shǒu ( shāng yǐn ) yuè xià  zhuó · èr ( bái ) jiāng shén  ·hèn bié ( shì )   shī (chén hàng ) shuǐ diào  tóu ·ān shí zài dōng hǎi ( shì ) nán   ·tiān shàng xīng  zhuǎn ( qīng zhào )  jīn líng  (zhāng  )  zhōng qíng · lái chén zuì xiè zhuāng ( qīng zhào ) jué bié shū (zhuō wén jūn )  zhōng qíng ·méi  (ōu yáng xiū ) guī sōng shān zuò (wáng wéi )   · liǔ  zi xiān shēng (máo  dōng )  āi shī sān shǒu ·  (wáng càn )  wàng (  ) suì  dào jiā  / suì  dào (jiǎng shì quán )  suō xíng ·xiǎo jìng hóng  (yàn shū )  xiǎo xiǎo  (  ) hǎo le  zhù (cáo xuě qín ) yàn yàn ( míng )  míng ( míng ) shù guó wáng shī (huā ruǐ  rén ) nán xiāng  ·  湿shī liú guāng (féng yán  )  wèn huā mén jiǔ jiā wēng (cén shēn ) huàn  shā · liǔ  zi xiān shēng (máo  dōng ) suì  guī nán shān  / guī  (mèng hào rán )  měi rén ·zhěn shàng (máo  dōng ) guān yóu  (bái   ) duì xuě (  ) wàng jiāng nán ·xián mèng yuǎn (  ) míng yuè jiǎo  guāng ( míng ) guò fèn shuǐ lǐng (wēn tíng yún ) wàng hǎi cháo ·luò yáng 怀huái  (qín guān ) jué  màn xìng jiǔ shǒu ·  (  ) cháo wáng  yáng  kěn yǐn jiǔ ( bái )   · guō  ruò tóng zhì (máo  dōng ) zèng xiù cái  jūn · shí  ( kāng ) diǎn jiàng chún ·gǎn xīng (wáng  chēng ) biāo yǒu méi ( míng ) rén yuè yuán ·zhòng gāng   hóng chén (yuán hào wèn ) shān shí (hán  ) sòng wèi wàn zhī jīng (  ) guī tián  (zhāng héng ) guān cháo ( shì ) zhè  tiān ·hán  xiāo xiāo shàng suǒ ( qīng zhào ) làng táo shā · sān (liú   ) cǎi sāng  · huā kāi hòu 西  (ōu yáng xiū ) chū dào huáng zhōu ( shì ) huàn  shā ·shuí dào piāo líng   ( lán xìng  )  luò zhī yuè (mèng hào rán ) xiǎo  (yáng wàn  ) diǎn jiàng chún ·zuì yàng qīng zhōu (qín guān ) tiān  ( shāng yǐn ) dōng shān ( míng ) liú huā  /  liú huā (hán  )  tiān  ·yǒng shì (zhāng míng shàn ) nán xiāng  ·   wáng zhōu (wáng ān shí )  mèng lìng ·zhèng shì   jīn jǐng ( lán xìng  ) yǎo yǎo hán shān dào (hán shān ) cǎo chóng ( míng )  nóng  (guǎn dào shēng ) yǒng 怀huái  shí èr shǒu (ruǎn  ) shuǐ xiān  ·yǒng jiāng nán (zhāng yǎng hào ) chūn yàn (wáng gōng )  zhēng (bái   ) dōng chéng gāo qiě zhǎng ( míng ) yān  xíng èr shǒu · èr (cáo  ) zèng bái  wáng biāo ·bìng  (cáo zhí ) jiāng chéng  ·qīng míng tiān  zuì yóu (qín guān ) 西 jiāng  xíng (zhāng jiǔ líng ) zhè  tiān ·é  guī bìng  zuò (xīn   ) fàn hǎi (wáng shǒu rén ) āi jiāng nán  bìng  ( xìn ) cán huā ( míng ) lín jiāng xiān ·zhōng dǐng shān lín dōu shì (xīn   ) niàn  jiāo ·niǎo ér wèn  (máo  dōng ) xíng xiāng  ·zhōu 宿 lán wān (jiǎng jié )  zhī huā ·  lǎo (guān hàn qīng ) zhòng sòng péi láng zhōng biǎn  zhōu (liú zhǎng qīng )  zhōng dēng yuè yáng lóu wàng jūn shān (huáng tíng jiān ) lín  tíng (wáng wéi ) nán yuán shí sān shǒu (  ) yǒng  jiāo (zhèng xiè ) diǎn jiàng chún ·xián   chuáng ( shì )   mán ·湿shī yún  dòng  qiáo ( shì ) qiū xià jīng mén ( bái ) jiǔ  lóng shān yǐn ( bái ) shí èr yuè èr   mèng yóu chén shì ( yóu )  jiā ào ·xiǎo  xiān xiān fēng  (zhū  )    shì (cuī dào róng ) bié chú (ōu yáng xiū ) diǎn jiàng chún ·huā xìn lái shí (yàn  dào ) shuǐ diào  tóu ·jīn shān guān yuè (zhāng xiào xiáng ) cǎi sāng  ·tiān róng shuǐ  西  (ōu yáng xiū ) 宿 shān  (jiǎ dǎo ) shuǐ diào  tóu ·zhōng qiū (  ) dié liàn huā ·jīng kǒu  xiāng shū ( shì )    lǐng (sòng zhī wèn ) zhōng shān  shì (wáng ān shí ) qiū  (bái   ) qìn yuán chūn ·líng shān  ān  shí (xīn   ) zhè  tiān · shān  zuò (xīn   ) jiāng tíng  yuè sòng bié èr shǒu (wáng  ) làng táo shā ·lián wài  gēng fēng ( qīng zhào )  xīn láng ·bié yǒu (máo  dōng )  zhě   shū ( míng ) luò qiáo wǎn wàng (mèng jiāo ) qīng míng èr shǒu (  ) diào bái   ( chén ) huáng zhōu xīn jiàn xiǎo zhú lóu   /(wáng  chēng ) nán líng dào zhōng  /  yuǎn (  ) fàng yán  shǒu ·  (bái   ) làng táo shā ·bái làng máng máng  hǎi (bái   ) lǐn lǐn suì yún  ( míng )  ān jùn hòu chí jué  (  ) chūn  èr shǒu ·  (jiǎ zhì ) āi yǐng ( yuán ) ǒu chéng ( qīng zhào ) cháng  xíng ( yóu )  shī ( míng ) jué   shǒu (  ) qiān qiū suì yǐn ·qiū jǐng (wáng ān shí )  jiǎn méi ·  广guǎng dōng shí zhī (liú  zhuāng ) qiǎn xìng (yuán méi ) zhǐ nán  hòu  (wén tiān xiáng ) nán   ·shū  chí táng jiàn ( zhù ) chén zuì dōng fēng ·  (bái  ) qiū lái (  ) huáng shēng jiè shū shuō (yuán méi )  ān jùn zhōng ǒu  èr shǒu · (  ) cháo cuò lùn ( shì ) mǎn jiāng hóng ·cuì  shēn tíng ( wén yīng ) qiū yuè (zhū  )  tiān  ·chuí hóng  yuè ( zài  )  jiāng nán ·duō shǎo lèi (  )   tiān shū (yuán zhěn )  měi rén ·  měi rén cǎo (xīn   ) shān  (wēng juǎn ) luò méi fēng ·rén chū jìng ( zhì yuǎn )  xiāng jiāng ( shěn yán ) zuì tài píng · tān xiǎo  zhě ( míng ) mǎn tíng fāng ·xiǎo  cáng chūn ( qīng zhào ) wǎn  è zhōu ( lún ) píng lán rén · zhēng  (yáo suì )  lán huā lìng ·  zhōng  yùn ( shì ) bái tóu yín ( bái )  zhōng   yóu èr shǒu ·  ( shì ) jiǎn   lán huā ·shāng 怀huái  bào (ōu yáng xiū ) zhè  tiān ·dōng yáng dào zhōng (xīn   ) qiū   shàng (xuē yíng )  wáng shí èr hán   zhuó yǒu 怀huái ( bái ) chūn  zuì  yán zhì ( bái ) 宿 dòng xiāo gōng (lín  ) sòng   使shǐ   西 guān jūn (cén shēn ) jīn líng wàng hàn jiāng ( bái ) nán xiāng  ·yān nuǎn  chū shōu ( lán xìng  ) chūn fàn ruò   (  qián ) huàn  shā ·bǎi  zhōng tíng bàn shì (wáng ān shí ) cǎi sāng  ·huà chuán zài jiǔ 西  (ōu yáng xiū ) fēng  sōng ·wēi lóu  jìng yǐng yóu (zhāng yán ) chūn cán ( qīng zhào ) mèng zhōng zuò (ōu yáng xiū ) liú yīng ( shāng yǐn )  lán huā · chūn  zuò ( yóu ) lín jiāng xiān ·diǎn   jiāo xīn  ( lán xìng  ) cǎi sāng  ·xiè jiā tíng yuàn cán gèng ( lán xìng  ) cháng ān  féng zhe (wéi yìng  ) yuè  (xiè zhuāng )  chōng tiān ·méi   (zhōu bāng yàn ) zhī yīn zhě chéng  (hán  ) sòng yǒu rén  shǔ ( bái )  chū  ( míng ) tàn shuǐ bié bái èr shí èr (liú   ) qiū  (zhū shū zhēn ) huá zi gāng (péi  ) sòng wéi chéng  shào  (zhāng jiǔ líng ) shān quán jiān chá yǒu 怀huái (bái   )  zhè jiāng wèn zhōu zhōng rén (mèng hào rán ) mèng jiāng nán ·hūn  jǐn ( lán xìng  ) chūn wàng   shǒu ·  (xuē tāo )  zhōng qíng · róng jīn  dòu xīn (yàn shū ) liáng  yín ( bái ) wǎn chūn guī shān   chuāng qián zhú  (qián  ) yuè  tīng  zi shùn tán qín ( bái ) bìn yún sōng lìng ·zhěn hán xiāng ( lán xìng  ) zhè  tiān ·hán  xiāo xiāo shàng suǒ ( qīng zhào )   mán ·mǎn gōng míng yuè  huā (wēn tíng yún ) hóng  dān (wáng wéi ) jiǔ quán zi ·mǎi  xìng huā ( kōng  )  wáng lín ( xìn ) mǎn tíng fāng ·hóng liǎo huā fán (qín guān )  wēi huā (bái   ) liǔ zhōu èr yuè róng  luò jǐn ǒu  (liǔ zōng yuán ) shǔ dào hòu  (zhāng shuō )  fēng ·qín wáng sǎo liù  ( bái ) cǎi sāng  ·lěng xiāng yíng biàn hóng qiáo ( lán xìng  )  měi rén · hòu tóng gàn  cái ( mèng  ) mǎn jiāng hóng ·   míng (zhāng biàn ) shuǐ diào  tóu ·píng shān táng yòng dōng (fāng yuè ) cǎi sāng  ·shí nián chén   zhōu (wáng  ) huàn  shā ·xuě hàn shuāng rán   ( shì ) huáng zhōu kuài zāi tíng  ( zhé ) qìn yuán chūn ·jiāng zhǐ jiǔ jiè jiǔ bēi (xīn   )   qiào ( xùn )  jiāng duì  (  ) huàn  shā ·shān  héng qīn zhàn yūn ( shì ) wèi chuān tián jiā (wáng wéi ) cháng mén  ·bìng  (  xiàng  )   líng tài shǒu (wáng chāng líng ) mài huā shēng · yuè yáng lóu (zhāng shùn mín ) nán   ·gǎn jiù ( shì )    shí  ·chūn lín huā duō ( míng ) shū  shàng tíng  (kòu zhǔn )  jiē yuàn · 殿diàn xià zhū lián (xiè tiǎo ) shuǐ xiān  ·zhōu zhōng (sūn zhōu qīng ) liǔ zhī  (  yáo ) qín zhōng gǎn qiū  yuǎn shàng rén  /(mèng hào rán ) cǎi sāng  ·gāo chéng  dòng lán gāng (wáng guó wéi ) méi huā (  ) fēng  tíng  (ōu yáng xiū ) jiǔ   yùn wáng gǒng ( shì ) bái yún  sòng liú shí liù guī shān ( bái ) 西 shī tān (cuī dào róng ) zhòng zèng (yuán zhěn ) zhuǎn diào mǎn tíng fāng ·fāng cǎo chí táng ( qīng zhào )  zhōng jiàn xìng huā ( róng )  lián tái (  jūn ) zài jūn dēng chéng lóu (luò bīn wáng ) zhòng bié mèng  (liǔ zōng yuán ) shuǐ diào  tóu · 西 shān qiū shuǎng ( lán xìng  ) qīng píng  ·chūn fēng  jiù (zhào lìng zhì )  mèng lìng ·chí shàng chūn guī  chǔ (qín guān ) zhòng bié  píng shì (wáng chāng líng ) shān huā  ·lín xià huāng tái dào yùn ( lán xìng  ) cǎi sāng  ·rùn zhōu duō jǐng lóu  ( shì )   jiāng biān liǔ ( xuán  ) hèn bié (  )  xiáng  shǎng  dān ( shì )  mèng hào rán (wáng wéi ) lín jiāng xiān ·qiān  xiāo xiāng ruá lán (qín guān )  xiǎo sōng ( shāng yǐn ) sòng bié (luò bīn wáng ) 鸿hóng yàn ( míng ) nán   ·yóu shǎng ( shì ) cǎi sāng  · néng   fāng fēi ( lán xìng  ) míng fēi  èr shǒu ·  (wáng ān shí )  shàng   èr shǒu (cuī dào róng )  chū xíng  /  chū  xíng ( bái )  suàn  ·fēng  湿shī xíng yún (zhāng yuán gàn ) fèng     dài jiǎn èr jué  (huáng tíng jiān ) yuè  tīng  zi shùn tán qín ( bái ) hàn tíng qiū ·bié lái yīn xìn qiān  (yàn shū ) chū jiàn sōng shān (zhāng lěi ) diǎn jiàng chún ·xīn yuè juān juān (wāng zǎo )  shǐ (wáng ān shí ) niàn  jiāo ·jǐng gāng shān (máo  dōng )   quán  (xiāng 驿   )  qíng (chén   ) chū  huái   jué  · sān (yáng wàn  ) yǒng 怀huái  shí èr shǒu ·  shí (ruǎn  )  mèng lìng ·yuán dàn (máo  dōng )    shí  ·qiū fēng  chuāng ( míng ) 殿diàn qián huān · zhōng (zhāng  jiǔ ) chū dōng  yǐn (  ) chūn yóu ( yóu )  chūn (wáng  ) bié shè  zōng  (liǔ zōng yuán ) chūn  西 yuán (gāo  )  suàn  ·dào guó  gòng chǎn zhǔ (máo  dōng ) nán xiāng  ·guī mèng   qiáng ( yóu ) shào nián yóu ·fēng lín hóng tòu wǎn yān (jiǎng jié ) yuè yáng lóu (yuán zhěn ) què  zhī ·shuí dào xián qíng pāo zhì (féng yán  )  nèi (kǒng píng zhòng ) jiě  huā ·shàng yuán (zhōu bāng yàn ) zhè  tiān ·  zhāng bié   (xīn   ) zài guò jīn líng (bāo  ) lín jiāng xiān ·zuó   rén céng yǒu ( lán xìng  ) táng shàng xíng (zhēn  )  lán huā lìng ·宿 zào kǒu wén  ( shì )  líng jué  ( bái ) zǎo chūn (bái   ) dēng guàn què lóu (chàng dāng )  shū (liǔ zōng yuán ) sān yuè (hán  ) hǎo shì jìn ·yān wài  wēi lóu ( shì ) chén  chāo shī yuàn  chán jīng (liǔ zōng yuán ) làng táo shā · èr (liú   )   驿 (wáng ān shí ) shào nián yóu ·zhāo yún   sàn qīng (zhōu bāng yàn ) xīn nián (  ) wàng jiāng nán · pān  ( míng ) shān xíng (shī rùn zhāng )  luò suǒ ·guò jǐn yáo shān  huà ( lán xìng  ) zhì  ( shāng yǐn ) dēng tài bái fēng ( bái ) bié dǒng  èr shǒu · èr (gāo shì ) yīng  zhōu ( bái )  tiān  · shuài (jiāng kuí ) qìng dōng yuán ·wàng yōu cǎo (bái  ) nán   ·zài yòng qián yùn ( shì ) jiāng shàng (wáng ān shí ) què dōng 西 mén xíng (cáo cāo ) huàn  shā ·qiǎn huà xiāng gāo   (chén  ) nán xiāng  jiǎn méi ·zhāo xióng shào  (  ) chán gōng  ·yǒng 西  (ào dūn zhōu qīng )  zhōng jiāng wàng shí chéng  xià (  ) guò xiǎo  shān   shān ( yóu ) cǎi sāng  ·shí nián qián shì zūn qián (ōu yáng xiū )   quán  (xiāng 驿   ) yáng liǔ zhī  jiǔ shǒu (liú   ) jiāng shén  · méi   shū liáng (xīn   ) shàng zhī huí (  ) 西 jiāng yuè ·   (xīn   ) táo yuán   rén · chūn ( shì ) jiǎn   lán huā ·广guǎng chāng  shàng (máo  dōng )  cóng huā ·chū chūn bìng  ( shì )  wàng (yáng 广guǎng )  sān   ( xùn ) yuè zhōng lǎn  ( bái ) xiū  hóng (  ) chǔ yín ( shāng yǐn ) huà táng chūn ·luò hóng  jìng shuǐ píng (qín guān ) gāo shān liú shuǐ ·   qīng fēng ( tài qīng )   mán ·绿  qiáng rào qīng tái (chén  )  lóu chūn · mǎo suì yuán  (máo pāng ) guān fàng bái yīng èr shǒu ( bái )   (péi  )  shén yǐn ·  piān zhōu qīng fān (liǔ yǒng )  shè   ( xún  ) shuāng diào · xíng chuán ·qiū  ( zhì yuǎn ) péi  shū xíng  shì láng   zhōng ( bái )  lán huā màn ·péng chéng 怀huái  ( dōu  ) guī cháo huān ·bié àn piān zhōu sān liǎng (liǔ yǒng ) cǎi sāng  ·cán xiá  zhào 西  (ōu yáng xiū ) qín zhèng lóu 西 lǎo liǔ (bái   )  yán shī · huáng  líng (máo  dōng )  qín é ·shāo dēng jié (liú chén wēng )  xià kǒu zhì yīng  zhōu  wàng yuè (liú zhǎng qīng ) huàn  shā · jié ( shì ) shào nián yóu ·lán gàn shí èr  píng (ōu yáng xiū ) xuě qíng wǎn wàng (jiǎ dǎo ) cǎi sāng  ·táo huā xiū zuò  qíng ( lán xìng  ) guàn  cháng  guò chūn shí ( xùn )     xiàn (wéi yìng  ) quàn jiǔ (  líng ) zhè  tiān ·chuī  cán yān   (liǔ yǒng ) cǎi shū yuàn (shàng guān zhāo róng ) nán xiāng  · chǔ cuì  gōu ( lán xìng  ) 西 lóu (zēng gǒng ) yuè    yǐn jiǔ xìng huā xià ( shì )   ( shāng yǐn ) chūn   shì  /  yùn chūn (  xùn ) tīng dǒng  dàn  jiā shēng jiān   (  ) chéng   (  ) dié liàn huā ·cóng tīng zhōu xiàng cháng shā (máo  dōng ) xuān zhōu sòng péi tǎn pàn guān wǎng shū zhōu (  )  měi rén ·chóu hén mǎn   rén ( lán xìng  )   hòu  cháng ān  rén (  ) qiū lián (liú yīn ) lín jiāng xiān ·yīng táo luò jǐn chūn guī (  ) yǎn ér mèi ·lóu shàng huáng hūn xìng huā (ruǎn yuè ) xiāng jiàn huān ·wēi yún   yáo fēng ( lán xìng  )  lín táo jiāng  běi tíng liú bié (cén shēn ) zèng nèi ( bái ) 寿shòu yáng  ·xiāo xiāng   ( zhì yuǎn ) hòu tíng huā  zi · shù hòu tíng (  ) niàn  jiāo ·liú bié xīn jià xuān (liú guò ) zèng guō jiāng jūn ( bái ) lín jiāng xiān ·huì zhōu gǎi qián yùn ( shì ) zèng què xià péi shè rén (qián  ) zhè  tiān · zuì xǐng lái chūn yòu (yàn  dào ) zuì zhe (hán  )  chuán ·qiū  (yán xuǎn ) lín zhōng shī ( 鸿hóng zhāng )  měi rén ·cán dēng fēng miè  yān ( lán xìng  ) shàng sān xiá ( bái ) wèi chéng féng  rén  / mián  (luó yǐn ) nán  zi ·chūn jǐng (tián wèi )  jūn zhī chū  (liú  ) shí yùn · èr (táo yuān míng )  jiē xíng ·qián shí xiǎo yǐn chūn tíng (liǔ yǒng ) bēi chóu  (liú  jūn ) fén shàng jīng qiū ( tǐng )   yuán míng qián nán zèng bié (huáng tíng jiān ) huà táng chūn ·  yóu ( shì ) huàn  shā · 湿shī qīng míng xiāng huǒ (zhū dūn  ) zhòng guò shèng   ( shāng yǐn ) rén yuè yuán ·chūn wǎn  yùn (zhāng  jiǔ ) zhōng  ·shān  yáng (chén cǎo ān ) míng yuè zhú rén lái ( chí zhèng )  tiān  ·qiū jiāng  bié (zhào shàn qìng )  kuài  ·xún yáng jiāng ( zhì yuǎn ) 宿 chí zhōu  shān  ,   (yáng wàn  ) zhé guì lìng ·wèn qín huái (kǒng shàng rèn ) sòng jiàn   yán sǒu (xīn   )  zhōu dōng chéng wǎn wàng (qín guān ) zuì liú dōng  (hán  )  xīn láng ·bīng hòu   (jiǎng jié ) làng táo shā (ōu yáng xiū )  tiān  ·chán (wáng  sūn ) wàng jiāng dōng ·jiāng shuǐ 西 tóu  yān (huáng tíng jiān ) wàng hǎi cháo ·qín fēng cāng cuì (qín guān ) yuàn wáng sūn ·chūn  ( qīng zhào )   ·diào luó róng huán tóng zhì (máo  dōng ) rén yuè yuán ·xuán dōu guān  táo qiān (yuán hào wèn )   mán ·huáng yún  sāi sān qiān ( lán xìng  )  liǔ (wēn tíng yún ) qīng jiāng yǐn ·xiāng  ( zài  ) cāng láng tíng  ( shùn qīn ) 宿 bái   (zhāng  ) sòng   shàng rén (jiǎ dǎo ) tóng zhū gōng dēng  ēn   (  ) jué  màn xìng jiǔ shǒu · èr (  ) chūn   zhuó èr shǒu ( bái ) mǎn jiāng hóng ·gàn zhōu  shàng chéng chén (xīn   ) shēng zhā  ·yào míng guī qíng (chén  ) dié liàn huā ·chuāng wài hán  tiān  (féng yán  ) zǎo xíng (chén   ) zhōu guò xiè tán sān shǒu · sān (yáng wàn  )  zhōng hǎo ·bié    mèng  ( lán xìng  ) shí   shàng zuì  (yuán jié ) guò  zhōu ( shùn qīn )    shí  ·chūn fēng dòng chūn ( míng ) què qiáo xiān · yǒu shān xíng shū suǒ (xīn   )  shān  ·méi (cáo  )    ·shǐ  shí láng shí ( míng ) 殿diàn qián huān · suān zhāi yùn (zhāng  jiǔ ) yuàn  xíng ( xìn ) shuǐ kǒu xíng zhōu èr shǒu (zhū  ) gēng  suì jiǔ yuè zhōng  西 tián huò (táo yuān míng ) chūn jiāng huā yuè  èr shǒu (zhāng zi róng )  měi rén ·zhāng fān   réng sāo (chén   ) zhú yǐng yáo hóng ·fāng liǎn yún hóng (zhōu bāng yàn )  měi rén ·xiǎo méi zhī shàng dōng jūn (yàn  dào ) chūn   yǒng (gāo háng )  chéng  (bào zhào ) wǎn  xún yáng wàng  shān (mèng hào rán ) cǎi sāng  ·tíng qián chūn zhú hóng yīng (  ) zǎo chūn  wàng (wáng  ) yuè xià  zhuó · sān ( bái ) jué  màn xìng jiǔ shǒu (  ) yóu jīn shān  ( shì ) qīng píng  ·tài shān shàng zuò (yuán hào wèn ) chū chéng  quán  yáng jìng zhī (  ) wǎn táo huā (bái   ) zhè  tiān ·  xiāng jiān xiǎo  (yàn  dào ) huàn  shā ·mén  huā shēn mèng jiù ( wén yīng )  mèng lìng ·huáng  qīng tái guī  ( lán xìng  ) yòu   (yuán jié ) shuǐ lóng yín · yùn lín shèng   (cháo  zhī )  lián huán yǐng · chǔ ( lán xìng  )  zhōu   · luò hán tīng (zhōu bāng yàn )   shén ·fēng jǐn yàn háng gāo ( lán xìng  )  chūn yǒu gǎn  yǒu rén ( xuán  ) jiǎn   lán huā · xióng zhōu 驿 (jiǎng shì  ) zài běi   (zhào  ) 宿  shān xià ( bái ) huàn  shā · guàn tiān   làng ( lán xìng  ) zhōng qiū (zhèng  ) jiě pèi lìng ·    (zhū  zūn )  jiàn 驿 xiǎo   /  jiàn (wēn tíng yún ) 西 jiāng yuè ·qiū shōu   (máo  dōng ) lín jiāng xiān ·jīn   yān gōng shù (xīn   ) fèng  jiǎ zhì shè rén zǎo cháo  míng (  ) huáng niǎo ( míng ) dié liàn huā ·xiào yàn qiū lián shēng 绿 (yàn  dào ) hán guī yuàn (bái   ) jīn   ·jiāng 西 míng yán bié  ( lán xìng  )   (fàn chéng  )  fēng háo shì  ( bái ) liáng yuán yín ( bái ) yuàn  xíng ( bái ) zuì luò tuò · jīng kǒu zuò ( shì ) ruì  xiān · méi (xīn   ) chǒu  ér · lái jiǔ xǐng qīng  (qín guān )  shè ( shāng yǐn )  shān ( shāng yǐn ) dié liàn huā ·lián  fēng qīng shuāng  (yàn shū ) jīn shí  hòu  ( qīng zhào )  luò zhī yuè (mèng hào rán ) zuì péng lái ·guī  shān (wáng  sūn ) chóng yáng (wén tiān xiáng )  jiàn bié shù  huáng  shì  xiāng (liú zhǎng qīng )  suō xíng · cǎo chóu yān (yàn shū ) kǎo shì  dēng quán lóu (méi yáo chén ) shān xíng (xiàng  ) xiǎo chóng shān ·  xiá xiāo   (chén liàng ) dìng 西 fān · sāi yuè míng qiān  (niú jiào ) shù zhōng cǎo ( bái ) xià  宿 biǎo xiōng huà jiù (dòu shū xiàng ) diǎn jiàng chún · shàng qīng fēng (wèi  rén ) qīng píng  · shān dào zhōng  shì (xīn   )  zuò ( zhì ) chūn zhuāng (wáng  ) yǒu suǒ  (xiāo yǎn ) chūn yóu (wáng lìng ) chén zuì dōng fēng ·  (bái  ) chū shòu guān  gāo guān cǎo táng (cén shēn )  xián bīn ·xiǎo lóu shēn xiàng kuáng yóu (liǔ yǒng ) jiāng shén  ·sòng yuán  zhī guī  (xīn   )   ·yǒu suǒ  (máo  dōng ) dōng hái ( shāng yǐn ) hán  zuò (jiē   ) wǎn  ( yóu ) lín jiāng xiān yǐn · kǒu (liǔ yǒng ) làng táo shā ·  chǔ tiān kōng (yòu qīng ) dié liàn huā ·chūn zhǎng  gāo tiān shuǐ (fàn chéng  ) lín jiāng xiān ·dàn shuǐ sān nián huān  (yàn  dào )  lóu chūn ·hóng  kěn fàng qióng bāo ( qīng zhào )  jiāng duì jiǔ (  ) jiāng méi (  ) dié liàn huā ·cháng ài 西  chūn  (ōu yáng xiū ) guān  rén chuī  ( bái ) 宿 chǔ guó  yǒu 怀huái (zhào  ) shí zhōu màn · yǒu qiū  xīng zhōu (zhāng yuán gàn ) liǔ zhī ·jiāng nán àn (zhū dūn  ) yǒng qiū liǔ ( yìng huái ) gǎn 怀huái ( qīng zhào ) dōng  tóng yǒu rén fàn xiāo xiāng ( xún  ) zhòng bié xuē huá (wáng  ) sòng dōng lái wáng xué shì  jìng (chén  áng )  lǎo   / shān nóng  (zhāng  ) tóng wáng zhēng jūn xiāng zhōng yǒu 怀huái (zhāng wèi )  suàn  ·shí zài yǎng gāo míng (zhào zhǎng qīng ) sān  lìng ·chūn  jǐn (ōu yáng jiǒng )  zi zhān  táo shī (huáng tíng jiān )    jìn péi  lái xiāng kàn shuō (wáng wéi ) xián   zhū  (wéi yìng  )  lóu chūn ·luò yáng zhèng zhí fāng fēi (ōu yáng xiū )  suàn  · jiān zài zuò (  fāng ) qīng píng  ·jiǎn jiào shān yuán shū suǒ (xīn   )  shí (táo yuān míng )  guān shān (cáo cāo ) gān   duō jǐng lóu (zēng gǒng ) lín jiāng xiān ·qín lóu  jiàn chuī xiāo (  ) yǒng yíng ( shì nán )  jué · yún shān (máo  dōng ) jiǎn   lán huā ·chūn  wén  (xiàng 鸿hóng zuò )  mèng lìng ·yǒu  ( shì ) shuǐ diào  tóu ·huái yīn zuò (zhū dūn  ) tiān jìng shā · shàng sòng bié (zhāng  jiǔ )   zhāng shū ( jūn ) táng chóng huī gōng zhǔ shǒu hén  hán nèi (ōu yáng xiū )  jīng mén wàng chǔ (chén  áng ) zèng   pàn guān chāng hào ( bái )   xiāng ·huā huā (wēn tíng yún ) niàn  jiāo ·西   rén yùn (xīn   ) 殿diàn qián huān ·jiǔ bēi nóng ( zhì ) yǐn jiǔ ·  (táo yuān míng ) zèng xīn píng shào nián ( bái ) cǎi sāng  · dēng shū jǐn hóng jiān ( lán xìng  ) xiè shū ( shāng yǐn ) lóng tán  zuò (wáng shǒu rén ) huáng zhōu ( yóu ) shān  yáng ·wèi yāng 怀huái  (zhāng yǎng hào )  luó xiāng ·hóng  (zhāng yán ) hàn gōng chūn ·kuài  péng lái  guān (xīn   ) yǒng xiè  / yǒng páng xiè chéng zhè (  xiū ) bái yàn (yuán kǎi )  suō xíng ·rùn  lóng xiāo ( wén yīng ) shào nián yóu ·duān  zèng huáng shǒu  ( shì ) lín zhōng shī (kǒng róng )  suàn  ·zhú   zhī méi (xiàng zi yīn ) huàn  shā ·yáng huā (chén zi lóng )   mán ·chūn yún chuī sàn xiāng lián ( lán xìng  )  yuán wēi zhī shū (bái   )  niè   míng fēi  ( pān lóng ) zèng chén shāng (  ) shí yùn (táo yuān míng ) shuǐ xiān  ·xún méi (qiáo  ) cǎi sāng  ·bái  shang píng zhū lán ( lán xìng  ) jié jié gāo · dòng tíng 鹿 jiǎo miào ( zhì )  jīng zhōu zhāng chéng xiàng (wáng wéi ) cūn xíng (  ) jīn    èr shǒu · èr ( zhēn guān ) qīng píng  ·tán qín xiá   ( lán xìng  )  zhōng qíng jìn · qíng  shuǎng (liǔ yǒng ) hái jiù  (táo yuān míng ) dìng fēng  ·zhì zài yān xiá  yǐn ( xún ) sòng liú  zhí  ān 西 (wáng wéi )  jīn mén ·shì zhī mìng  (huáng tíng jiān ) diǎn jiàng chún ·yǒng fēng lán ( lán xìng  ) āi wáng sūn (  ) héng jiāng  · èr ( bái )  yǒng 怀huái · guān duàn yīn xìn ( xìn )  shān  duān shàng rén fáng xiě wàng (lín  ) zhè  tiān ·é  guī bìng  zuò (xīn   ) xíng xiāng  ·sān shān zuò (xīn   ) cǎi sāng  ·tóng xiá jiǔ jué fēi qióng ( lán xìng  ) dié liàn huā ·  fèng lóu tóng yǐn (féng yán  )  péi  dēng shǔ zhōu dōng tíng sòng  (  ) jiǔ quán zi ·luó dài  xiāng (wēn tíng yún ) qiū   dòu yuán wài chóng   xīn (liú   ) nán xiāng  ·chūn qíng ( shì ) shān guǐ yáo ·wèn  nián (xīn   ) xíng zhōu (  ) diǎn jiàng chún ·shí yuè èr   shàng (gōng  zhēn )   ǒu zuò (guàn xiū ) xià  yóu shān jiā tóng xià shào  (luò bīn wáng ) qiū   jùn yáo  tíng shàng yàn bié ( bái ) huàn  shā ·yáng liǔ yīn zhōng zhù cǎi (yàn shū ) gǎn huáng ēn ·   hóng chén (zhào  ) huàn  shā ·chóng jiǔ jiù yùn ( shì ) qìn yuán chūn ·guān cháo ( wěi  )  suàn  · yuè    fèng ( mèng  ) dié liàn huā ·xiǎo  kuī xuān shuāng yàn (qín guān ) zài 宿  guān ( shè )  bǎi  táo huā (hán  ) jiǔ quán zi ·chǔ   guī (wēn tíng yún ) shuǐ xiān  ·西  tàn méi (yáng cháo yīng ) lín jiāng xiān ·  dēng wàng  lóu ( shì ) shào biàn ·chūn  ( shì ) làng táo shā ·tàn chūn ( shì )   zhū ·luò chéng chūn wǎn ( shì ) dié liàn huā ·xiǎo yuàn shēn shēn mén yǎn (ōu yáng xiū )  lǎo zhú ( bái ) guò  yuán  ér yìn  quán  /(  ) guò shǐ huáng  (wáng wéi )   shén (zhāng  ) yǒng   ·tóu lǎo kōng shān (xīn   ) cháo zhōng cuò ·cháng nián xīn shì  lín (fàn chéng  ) chū guān ( lán ) zhào zhuī  dōu èr yuè zhì  tíng shàng (liǔ zōng yuán )  luó mén yǐn · xiá zhào shuǐ (zhào áng ) cán  ( gòu ) xuě  gǎn jiù ( yóu ) shān  yáng ·shì  ān xiān shēng 西 (liú shí zhōng ) mǎn jiāng hóng ·guò biàn liáng  gōng chéng (duàn   )  dié ér · dié ér (zhāng  ) hóng xiù xié ·wǎn qiū ( zhì yuǎn )  āi shī sān shǒu · èr (wáng càn )  suō xíng ·chū chūn ( càn ) dòng tíng  fēng ( táng )  jiā ào ·lín shuǐ zòng héng huí wǎn ( shì )  zhōng hǎo ·shí yuè chū   fēng ( lán xìng  ) diǎn jiàng chún ·yǒu 怀huái  zhōu ( wén yīng ) yàn zi lái zhōu zhōng zuò (  )   mán ·nán yuán mǎn  duī qīng (wēn tíng yún )  shì  xié  (zhào  ) guì gōng   lán  (  )  gàn  shè (liú zhǎng qīng ) zhé lǐng nán dào zhōng zuò (   ) lín jiāng xiān · chéng yuán  (máo pāng ) liǔ shāo qīng ·máo shè shū  (yáng  jiù )  yuán (wáng wéi )   mán · qíng   líng lóng (wēn tíng yún )  xìng ( xún  ) sān jué  (  )  shì (  ) shān zhè   ( bái ) jīn líng 驿 ·  (wén tiān xiáng )   zhē ·sòng chūn (gāo è ) guò cuī  zhàng shuǐ tíng ( bái ) dōng zhì  怀huái xiāng líng (bái   )   tóng ·xiāng  shēn shēn (liǔ yǒng )   mán ·ruǐ huáng  xiàn dāng shān (wēn tíng yún )   (zhōu  ) mèng jiāng nán ·xīn lái hǎo ( lán xìng  ) jiāng xíng (yán  ) 西 jiāng yuè ·tiān 线xiàn xiù chuáng rén juàn ( wén yīng )  guī ( róng )  suàn  ·báo huàn  dōng 西 (huáng gōng  ) huàn  shā ·qīng rùn fēng guāng  hòu (cháo duān  ) jīng mén 西 xià ( shāng yǐn ) yóu chì shí jìn fān hǎi (xiè líng yùn ) niàn  jiāo ·tiān dīng zhèn  (wán yán liàng ) shān diàn ( lún )  fāng chūn ·qiū wàng (qiáo  ) xìng huā tiān yǐng ·绿    yuān (jiāng kuí )  yóu sōng fēng tíng ( shì ) chóu zhū jiān    ( yán  ) luò méi fēng ·shān  shù (zhū lián xiù )   tóng (cáo cāo ) gèng lòu  ·bèi jiāng lóu (wēn tíng yún ) diǎn jiàng chún ·xiǎo yuàn xīn liáng ( lán xìng  )  wén yáo (liú   )  bàn  ·yàn yáng tiān  (liǔ yǒng ) zhòng chūn jiāo wài (wáng  ) liǔ (zhèng  ) hǎo shì jìn · jǐng (liào shì měi ) jiǔ   qín gòu (chén shī dào )  wén jié bào (máo  dōng ) shuǐ lóng yín · shēn  zi  zhōu (jiāng kuí ) làng táo shā ·hóng yǐng 湿shī yōu chuāng ( lán xìng  ) héng jiāng  liù shǒu ( bái )  shàng  shī (yuán méi ) chū zhì  líng   shí èr bái 、(jiǎ zhì ) qīng píng  ·dōng fēng  jiù (liú yǎn ) shān  yáng ·chóu méi jǐn zhòu (chén cǎo ān ) qīng píng  ·luò yáng chóu jué (wēn tíng yún ) chóu biān lóu (xuē tāo )  hài  shī (sān bǎi shí  shǒu (gōng  zhēn ) dié liàn huā · shù   (wáng shì zhēn ) dié liàn huā ·tíng yuàn  tái hóng  (yàn  dào )  shì zǒu jiāo wài shì yǒu (chén   ) shēng zhā  · yóu 西 yán (xīn   ) chūn cán ( yóu ) chén zuì dōng fēng ·guà jué  sōng  ( zhì ) xiāng kǒu sòng yǒu rén  /  kǒu ( pín ) liù yuè shí   宿 dōng lín  ( yóu ) chū zhì  líng   shí èr bái 、(jiǎ zhì )  rén jiāo ·hòu tíng méi huā kāi yǒu ( qīng zhào ) cǎi lián  (wáng  ) yuè shàng guā zhōu ·    nán (zhāng  ) nán   · gài qīng xīn 绿 (chéng gāi ) nán  zi ·chàng wàng méi huā 驿 (fàn chéng  ) jiǎn   lán huā ·xīn yuè ( lán xìng  )   gòng yuàn yuè jìn shì jiù shì (ōu yáng xiū ) shì zhāng  chéng wáng jiào kān (yàn shū ) hòu  wǎn zuò (chén shī dào ) lín jiāng xiān ·dōng   hán bīng  ( shì )   mán · lái hào yuè cái dāng (wēn tíng yún ) shè shān qiū  zuò (  jūn ) hán shí (zhào dǐng ) zuì péng lái ·chóng jiǔ shàng jūn yóu ( shì )  ér xíng ( míng ) dēng liǔ zhōu é shān (liǔ zōng yuán ) shān zhōng  zuò (wén  wēng )   / qiū   shè (  ) chū yǐng kǒu chū jiàn huái shān shì  zhì ( shì )   běi guī (gāo shì ) xiǎo chóng shān ·xiè le   chūn shì ( shū  ) míng shén ( shāng yǐn ) lín jiāng xiān · yán sūn yǒu ( lán xìng  ) yǒng cǎo (  zhī )  huáng huā màn · yàn ( shuāng qīng ) zhè  tiān ·nèn 绿 chóng chóng kàn de (fàn chéng  )  qín é ·shāng  bié ( mèng guì ) xiàn shān 怀huái  (chén  áng ) cháng píng jiàn tóu  (  )  lán huā ·西 shān  shì páng gōng (liú yīn )  zhèng suǒ nán lán ( zàn ) chí kǒu fēng  liú sān  (huáng tíng jiān ) qīng píng  · hàn ér cūn   ( lán xìng  ) zǎo  yān  怀huái zhōng nán bié  (cén shēn )   ér ·jiǔ biān liú tóng nián  (liú chén wēng ) rùn zhōu tīng  jiǎo  / wǎn  ( shè ) huàn  shā ·kěn   qíng róng  ( lán xìng  ) cǎi sāng  ·  jīn jǐng  tóng (  ) jīn shān wǎn tiào (qín guān ) yǐn jiǔ ·  (táo yuān míng ) jiāng guǎn (wáng jiàn ) shuǐ lóng yín · míng fēng  xiāo xiāo (liú  ) làng táo shā · sòng chǔ yún kōng (yòu qīng )  mèng (cáo xuě qín ) lín jiāng xiān ·jiān jiān  hán chūn bàn (yàn  dào )  xīn láng · jiāng (jiǎng jié ) cāng láng tíng 怀huái guàn zhī ( shùn qīn ) dào yáng quán ( xùn )  tíng (  ) chóu   jiàn  (liú zhǎng qīng ) jiāng líng 使shǐ zhì  zhōu (wáng jiàn ) tíng yún · èr (táo yuān míng ) hòu yóu (  ) nán   ·zhuǎn miǎn   yǎn (wēn tíng yún ) suí zhōu zuò (wéi zhuāng ) chóu  tiān sān yuè sān  jiàn  (yuán zhěn ) hǎo shì jìn ·biàn jīng  yàn wén jiào (hán yuán  ) huái shàng  shì  广guǎng líng qīn  (wéi yìng  ) bái  chéng 怀huái  (chén  áng ) fèng xián bēi ·yǒu měi yáo qīng néng rǎn (liǔ yǒng ) jiā rén zuì · jǐng xiāo xiāo   (liǔ yǒng ) chūn hán (méi yáo chén )  wéi 驿 (wēn tíng yún ) huā fàn ·xiè huáng  ān chú   ( wén yīng ) dǒng táo  ( míng ) hán   yǒu sān shǒu ·  (wáng  ) guò fán chuān jiù  (wéi zhuāng )  wáng shè rén zhú lóu ( jiā yòu )  suō xíng · liǔ  jiān ( lán xìng  ) jiāng chéng  ·píng shā qiǎn cǎo jiē tiān ( hào  ) wàng niú tóu  (  ) yáng liǔ zhī · chūn yuàn wài zuì zhǎng (wēn tíng yún ) jīn líng   (luó yǐn ) guò píng  怀huái   xiān shí zài bìng (huáng tíng jiān ) jīng wèi  (wáng jiàn )  xíng chuán ·mǎn yǎn dōng fēng fēi  (ōu yáng xiū ) dào qiū ( shāng yǐn ) ruì  xiān ·jiāo yuán chū guò  (yuán  huá ) fàn  sōng jiāng (wáng  chēng ) yǎn ér mèi ·zhōng yuán  yǒu gǎn ( lán xìng  ) bèi gōng  rén (  ) zhēng yuè shí   wén jīng yǒu dēng hèn ( shāng yǐn ) dié liàn huā ·yǎn  fēng guāng liú  ( lán xìng  ) nán liú  láng  nèi ( bái ) xuě hòu dào qián míng  suì 宿 ( shì ) zhòng xīng luó liè  míng shēn (hán shān ) fèng  wéi tài shǒu zhì (wáng wéi ) zhōng   wàng 西 yuán zhí yuè shàng (liǔ zōng yuán ) chū zhì  líng   shí èr bái 、(jiǎ zhì )    ·gāo ài shān yǐn  (zhāng yán ) zhōu guò xiè tán sān shǒu · èr (yáng wàn  ) dōng jīng  (zhāng héng )  shí  xīn péi xiù cái  jiàn guò (wáng wéi ) bìng zhōng gǎn 怀huái (  )  dài huā ·qīng chūn  chǔ fēng guāng (ōu yáng xiū ) qīng  bàn  wén  ( bái )  mèng lìng · huái shān lóu ( shì ) 宿 yún   (wēn tíng yún ) qīng píng  ·jiāng chóu   ( lán xìng  ) zhè  tiān ·huà   zuò ( wén yīng ) tài cháng yǐn · zhōng wén  (xiàng 鸿hóng zuò ) wàng zhōng nán shān    yǐn zhě ( bái ) dìng fēng  ·nuǎn  xián chuāng yìng  (ōu yáng jiǒng ) yǒng cán (jiǎng  gōng ) shēng zhā  ·guān shēn   xián (yàn  dào ) chú   宿 cháng zhōu chéng wài èr shǒu ( shì ) dìng fēng  ·gǎn jiù ( shì ) jīn  jīng · xián (zhāng  jiǔ ) qīng bēi ·dòng shuǐ xiāo hén (liǔ yǒng ) tiáo  chóu liáng gěng bié hòu jiàn  (liú zhǎng qīng ) xiá fāng yuàn ·píng xiù kǎn (wēn tíng yún ) 宿 qīng  zhǔ rén ( bái ) hóng jiāo (liǔ zōng yuán ) zhòu mèng (  ) shuǐ xiān  ·yuè qīng xiāo tái (qiáo  ) liǔ yíng  ·tàn shì ( qiān zhāi ) dìng 西 fān ·hàn 使shǐ  nián  bié (wēn tíng yún )   mán ·zhēn jīng mǎn yǎn shān chéng ( lán xìng  ) jīn   ·wèi 西 míng ( lán xìng  )   ·zhāng guān dào zhōng (máo  dōng ) qìn yuán chūn ·shì wàng yīn shān ( lán xìng  ) huàn  shā · liǔ  zi xiān shēng (máo  dōng )   mán ·chóng shēng   jīng qiū (qín guān ) huàn  shā ·yáng liǔ qiān tiáo sòng  ( lán xìng  )  lán huā màn ·chāi tóng huā làn màn (liǔ yǒng ) guān  sàn guān  yǒu gǎn ( yóu ) shào nián yóu ·  bīng yíng shòu  (ōu yáng xiū ) rén yuè yuán · mén 怀huái  (zhāng  jiǔ ) jiāng chéng  ·bìng  chūn jǐn (chén zi lóng )   zhě  kān (liú   ) dōng  mén fàn zhōu èr shǒu ( bái ) huàn  shā ·lóu shàng qíng tiān   (zhōu bāng yàn ) 西 jiāng yuè ·zhēn jué shǎng ruì xiāng èr ( shì )  huáng  wén yuán (liǔ zōng yuán ) wàng hǎi lóu wǎn jǐng  jué ( shì ) 访fǎng yǐn zhě (guō xiáng zhèng ) táng chéng (  )  tiān  · shàng fèi  (zhāng  jiǔ ) nán xiāng  ·yān   ( xún ) líng yǐn  yuè  ( è ) què  zhī ·guò rén jiā fèi yuán zuò (gōng  zhēn ) yǒng cháng chéng (wāng zūn ) mǎn tíng fāng ·hòu xuě fān  ( lán xìng  )  xīn láng ·shuì  liú yīng  ( mèng  ) huàn  shā ·quán  dào zhōng  mǐn (xīn   )  ān jùn zhōng ǒu  èr shǒu · (  )  tiān  · ér piāo (zhāng míng shàn ) gāo guān  kǒu zhāo zhèng  (cén shēn ) yǒng   · jià xuān běi  lóu (jiāng kuí ) diǎn jiàng chún ·huáng huā chéng zǎo wàng ( lán xìng  ) zhù yīng tái jìn · duō cái ( míng ) xiāng nán  shì (dài shū lún )  mén  (wáng wéi ) qiū  chóu wáng zhāo  (wāng yuán liàng )   héng zhōu shū yīn  shī  (liǔ zōng yuán ) tiān xiān  ·yuè luò chéng   wèi ( lán xìng  ) zǎo shàng  pán lǐng (cén shēn ) bēn wáng dào zhōng  shǒu ( bái )  zhōng  zuò (yuán kǎi ) bēi  xíng ( bái )  huái nán yǒu rén ( bái ) xià xún yáng chéng fàn péng   huáng pàn ( bái ) guǐ mǎo suì shí èr yuè zhōng zuò  cóng (táo yuān míng ) è zhōu nán lóu (fàn chéng  ) shān xíng  shì (wáng zhì ) cháo zhōng cuò ·shǔ xián qín zhù  guān ( lán xìng  )  qiān yīng ·yuè    (shǐ   )

 chǔ  wèi bié ,cháng ān qīng  mén 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī wén 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽