guān  sāi niàn   shī 

chūn jiāng huā yuè  (zhāng ruò  )  měi rén ·chūn huā qiū yuè  shí (  ) jiāng chéng  · mǎo zhēng yuè èr shí ( shì ) sān   yán  / qiū fēng  ( bái )   ( shāng yǐn ) jǐn  ( shāng yǐn )  jiǎn méi ·hóng ǒu xiāng cán  diàn ( qīng zhào )    běi ( shāng yǐn ) dié liàn huā ·zhù  wēi lóu fēng  (liǔ yǒng ) zuì huā yīn ·  nóng yún chóu yǒng ( qīng zhào ) xiāng jiàn huān · yán  shàng 西 lóu (  ) làng táo shā lìng ·lián wài  chán chán (  )  suàn  · zhù cháng jiāng tóu ( zhī  )   zhē ·怀huái jiù (fàn zhòng yān ) tiáo tiáo qiān niú xīng ( míng ) xiāng  (wáng wéi ) fèng qiú huáng (  xiàng  ) dié liàn huā ·kǎn  chóu yān lán  (yàn shū )  jiǎn méi ·   huā shēn  (táng yín )     ·qiū  ( bái ) qiū xìng  shǒu ·  (  ) nán    èr shǒu  / xīn (wēn tíng yún ) zhǎng xiàng  ·  ( bái )  shū suǒ jiàn ( shào wēng )  yáng zhōu hán chuò pàn guān (  )  qín é ·xiāo shēng yàn ( bái )  huáng   (huáng tíng jiān )  shàng shòu xiáng chéng wén  (  )  suō xíng ·chēn zhōu  shè (qín guān ) wàng jiāng nán ·shū   (wēn tíng yún ) yān  xíng èr shǒu ·  (cáo  ) yuè  (  )   ·zhòng wéi shēn xià  chóu táng ( shāng yǐn ) 西 zhōu  ( míng ) chūn  ( bái )  lóu chūn ·chūn hèn (yàn shū ) xiāng  rén ( yuán ) cǎi sāng  ·ér jīn cái dào dāng shí ( lán xìng  ) qiǎn bēi 怀huái sān shǒu · èr (yuán zhěn )  怀huái shí liù shǒu · shí  (huáng jǐng rén ) huí xiāng ǒu shū èr shǒu ( zhī zhāng ) cóng jūn xíng  shǒu (wáng chāng líng ) làng táo shā ·jiè wèn jiāng cháo  hǎi (bái   ) juǎn ěr ( míng ) yìn  cháng chéng  xíng ( míng )  āi shī (cáo zhí ) dié liàn huā ·chūn  ( guān  /   )  jīn mén ·fēng zhà  (féng yán  )    shǒu (yuán zhěn ) nán xiāng  · yáng yuán  shí  ( shì )  qiū  yóu  jiāng ( shāng yǐn )  rén (zhāng  ) zhè  tiān ·zhòng guò chāng mén wàn shì ( zhù )   ·lái shì kōng yán  jué zōng ( shāng yǐn ) zhǎng xiàng  · èr ( bái ) tān  huàn  shā ·hàn dàn xiāng xiāo ( jǐng ) chē yáo yáo piān (fàn chéng  )  zhōng qíng ·yǒng  pāo rén  chǔ ( xiòng ) zhè  tiān ·zuì pāi chūn shān  jiù (yàn  dào ) fèng huáng tái shàng  chuī xiāo ·xiāng lěng ( qīng zhào ) liú bié  (  ) qīng qīng  pàn cǎo ( míng )   dān yuán  (wéi yìng  ) chūn yuàn  /  zhōu  (jīn chāng  ) yǒu suǒ  ( míng ) zhǎng xiàng  sān shǒu ( bái ) cháng gàn xíng èr shǒu ( bái ) chú  tài yuán hán shén ( qiān ) xíng xiāng  ·tiān  qiū guāng ( qīng zhào )   tíng (dài shū lún ) jiāng líng chóu wàng   ān  / ( xuán  ) jiāng lóu jiù gǎn  / jiāng lóu gǎn (zhào  ) zhè  tiān ·xuě zhào shān chéng  zhǐ (liú zhe ) tíng yún (táo yuān míng ) cǎi  ( míng ) lín jiāng xiān ·dòu cǎo jiē qián chū jiàn (yàn  dào ) dìng fēng  · chūn lái (liǔ yǒng )   chéng  quē qiáo zhī zhī  /(chén quán  )     ·dōng  ( bái ) yáo chí ( shāng yǐn )  měi rén · gōng  (shū dǎn ) 西 jiāng yuè ·bǎo  sōng sōng wǎn jiù (  guāng ) qiū   (wáng wéi )  měi rén ·zhěn shàng (máo  dōng ) shào nián yóu ·rùn zhōu zuò ( shì ) guān shān yuè ( líng ) wàng jiāng nán ·xián mèng yuǎn (  ) qīng píng  · qíng yān wǎn (féng yán  )  líng  láng zhōng ( shāng yǐn ) jiǎn   lán huā ·tiān  jiù hèn (qín guān ) wàng 驿 tái (bái   ) mèng dōng hán  zhì ( míng )  hào chū shàng rén tóng kàn shān  jīng (liǔ zōng yuán )  jiāng shàng  chǔ shì (jiǎ dǎo )   ·fèng wěi xiāng luó báo  zhòng ( shāng yǐn ) huàn  shā ·shuí dào piāo líng   ( lán xìng  )  tái  (quán   ) dōng shān ( míng ) sòng chén zi guī jiāng dōng  / sòng (wáng wéi ) cǎo chóng ( míng )  chóu shī (zhāng héng )  fén ( míng ) tóng  shí  zuì  yuán jiǔ (bái   )  shī  shǒu ·  (cáo zhí ) shēng zhā  ·chūn shān yān  shōu (niú   )  shī sān shǒu  /  yǒng sān (wáng wéi ) bié yuán jiǔ hòu yǒng suǒ 怀huái (bái   ) niàn  jiāo ·shū dōng liú cūn  (xīn   )  suō xíng ·chūn  (kòu zhǔn ) làng táo shā ·lián wài  gēng fēng ( qīng zhào ) qīng píng  ·fēng huán  bìn ( lán xìng  ) dān yáng sòng wéi cān jūn (yán wéi )  tóng yǐng ·luò  xié ( yán ) ǒu chéng ( qīng zhào ) shēng zhā  ·xīn yuè   méi (niú   )   mán ·wèn jūn  shì qīng  ( lán xìng  ) shēng zhā  ·guān shān hún mèng zhǎng (yàn  dào )  jiāng nán ·duō shǎo lèi (  ) cāng  yáo ·tiān (cài shēn )  shēng ( míng )  zhèn zi ·yàn zi  guī shí jié (yàn shū ) ǒu zuò  lǎng zhī (bái   ) zhōu zhōng  yuán jiǔ shī (bái   ) píng lán rén · zhēng  (yáo suì )  āi (cáo zhí ) nán   ·xiāng  wān wān huà (qín guān )   mán ·shuò fēng chuī sàn sān gēng ( lán xìng  ) cǎi sāng  ·huā qián shī què yóu chūn (féng yán  )    (shěn yuē )  xuān  ·  (wáng miǎn ) cǎi sāng  ·xiè jiā tíng yuàn cán gèng ( lán xìng  ) dié liàn huā · zhōu shàng yuán ( shì )  qiān yīng ·xiǎo yuè zhuì (  ) wàng jiāng nán ·tiān shàng yuè ( míng ) hán shí  jīng shī zhū  (wéi yìng  ) zhè  tiān ·zhī shàng liú yīng  lèi (qín guān ) zhè  tiān ·hán  xiāo xiāo shàng suǒ ( qīng zhào ) chūn mèng (cén shēn ) xiè  zhēn zhū (jiāng cǎi píng ) shí èr yuè guò yáo mín  ·bié qíng (wáng shí  ) liǔ shāo qīng ·sòng  méi  (liú guò ) huà táng chūn ·dōng fēng chuī liǔ  chū (qín guān ) qìn yuán chūn ·mèng  ruò (liú  zhuāng ) wàng  shān (liú   ) xíng xiāng  ·dān yáng  shù  ( shì ) qiū   (zhāng zhòng  ) shào nián yóu ·suàn lái hǎo jǐng zhī  ( lán xìng  ) nán   ·gǎn jiù ( shì ) huàn  shā ·liǎo àn fēng duō  yòu (sūn guāng xiàn ) dié liàn huā ·yòu dào 绿 yáng céng zhé ( lán xìng  ) zhé xiān yuàn ·qíng chuān luò  chū  (liú zhǎng qīng ) dōng wǎn duì xuě    shì jiā (wáng wéi ) chūn  (huáng  rǎn )   mán ·huí wén dōng guī yuàn ( shì ) sòng bié (luò bīn wáng )   (  )  jiǎn méi ·怀huái jiù (wāng yuán liàng ) mǎn tíng fāng ·hàn shàng fán huá ( jūn bǎo  )  mèng hào rán (wáng wéi )  jīn mén ·chūn bàn (zhū shū zhēn ) jiǔ bié  ( bái ) hàn tíng qiū ·bié lái yīn xìn qiān  (yàn shū ) fèng     dài jiǎn èr jué  (huáng tíng jiān ) chūn guī  (zhāng zhòng  ) dào wáng shī sān shǒu (pān yuè ) jiāng lóu wǎn tiào jǐng  xiān  yín wán (bái   ) xióng zhì ( míng ) shé yáng liǔ ( bái )  suàn  ·qiū  dào kōng guī (xià wán chún )    ·sān gēng yuè ( zhù ) chūn  jīng zhōng yǒu 怀huái ( shěn yán )  lán huā lìng ·宿 zào kǒu wén  ( shì )    · zhǎng   mián ( míng )    (ōu yáng xiū )  xiān 姿 ·céng yàn táo yuán shēn dòng ( cún  )  fēn fēi ·lèi 湿shī lán gān huā zhe (máo pāng )   jiàn ( bái ) dié liàn huā ·nuǎn  qíng fēng chū  ( qīng zhào ) liǔ shāo qīng ·chūn gǎn (liú chén wēng )   (chén  lán ) chūn yuàn ( bái ) dié liàn huā ·chūn shì lán shān fāng cǎo ( shì ) nán xiāng  ·sòng shù  ( shì ) guī yuàn èr shǒu ·  (chén  yún )  mèi wén (yuán méi )   mán · lóu míng yuè zhǎng xiàng (wēn tíng yún ) jiǔ   shǒu ·  (  ) làng táo shā màn ·mèng jué tòu chuāng fēng (liǔ yǒng )  hóng  ·diàn zhěn yāo liáng (jiāng kuí )   mán ·huí wén ( shì ) pǐn lìng ·chá  (huáng tíng jiān ) zhú chuāng wén fēng  miáo   kōng shǔ (  )  měi rén ·chóu hén mǎn   rén ( lán xìng  ) zǎo chūn  wáng hàn yáng ( bái ) cǎi sāng  ·hǎi tiān shuí fàng bīng lún ( lán xìng  ) xiāng jiàn huān ·wēi yún   yáo fēng ( lán xìng  ) xiǎo róng ( míng ) huàn  shā · xiē  tóng lèi zhà ( lán xìng  ) diào xuě tíng (jiāng kuí )  míng cháo ·  huā jiān xiāng jiàn (ōu yáng jiǒng )  yóu gōng · xià xié yáng zhào shuǐ (zhōu bāng yàn )  měi rén ·cán dēng fēng miè  yān ( lán xìng  ) lín jiāng xiān ·  西 chí chí shàng (cháo chōng zhī )  jūn zhī chū  (liú  ) huà táng chūn ·  yóu ( shì ) rén yuè yuán ·chūn wǎn  yùn (zhāng  jiǔ ) rén    èr shí  (gāo shì )  zhōu  (wáng wéi ) lín jiāng xiān · hǎi shí nián bīng  (chén  )  zhù  shī ( shāng yǐn ) xiǎo táo hóng · chéng qiū  dòu huā (zhāng  jiǔ ) shēng zhā  ·yào míng guī qíng (chén  ) dōng   wēn fēi qīng ( xuán  ) dié liàn huā ·bǎi chǐ zhū lóu lín  (wáng guó wéi ) guī qíng ( duān ) yuàn  xíng ( xìn ) chōng  (  rén ) zhǎng xiàng  sān shǒu · èr ( bái ) zhé guì lìng ·guò duō jǐng lóu (zhōu wén zhì )  mèng lìng ·huáng  qīng tái guī  ( lán xìng  )  qín é ·méi xiè le (liú  zhuāng ) zài běi   (zhào  ) jiǎn   lán huā · xióng zhōu 驿 (jiǎng shì  ) huàn  shā · guàn tiān   làng ( lán xìng  )  suō xíng · cǎo chóu yān (yàn shū ) gèng lòu  ·xiāng jiàn  (wēn tíng yún )  chén   jīn líng (wáng shì zhēn ) jiāng méi (  ) yáng zhī shuǐ ( míng )  qín é ·qíng   (chéng gāi ) xiāng yáng hán shí   wén  (dòu gǒng )  lán huā lìng · ōu gōng 西  ( shì ) lín jiāng xiān ·qín lóu  jiàn chuī xiāo (  ) sān  lìng ·chūn  jǐn (ōu yáng jiǒng ) jiāng nán  (liǔ yùn ) xián   zhū  (wéi yìng  ) wàn   táng yuè (  ) qīng píng  ·yān qīng  xiǎo ( lán xìng  )  mèng lìng ·yǒu  ( shì ) huáng jīn  ·qiè běn qián táng jiāng shàng (  yǒu )  yóu chūn shuǐ ·qín lóu dōng fēng  ( míng ) jiāng xíng  yuǎn ( bái ) guò yàn zhī   wèi (cén shēn ) qīng píng  · huā fāng cǎo (wéi zhuāng ) 怀huái tiān jīng zhì lǎo yīn 访fǎng zhī (chén   ) huá xià ( kōng  )   mán · huā mǎn yuàn piāo xiāng (máo  zhèn ) xiǎo táo hóng ·mǎn chéng yān shuǐ yuè wēi (yáng guǒ ) diǎn jiàng chún ·shì dēng  chū qíng ( wén yīng )  dié fēi (  )  měi rén · lóu piāo miǎo  yān (ōu yáng chè )  suàn  ·chūn qíng (qín zhàn ) huàn  shā ·lóu  chūn jiāng bǎi chǐ (zhāng xiān )  wài zhēng  (chén  lán )  bǎi    duì yuè (  ) qīng shāng yuàn ·jiā méng 驿 zuò ( yóu ) shài jiù  (zhōu 寿shòu chāng ) huàn  shā ·fèng  pāo cán qiū cǎo ( lán xìng  ) lín jiāng xiān · chéng yuán  (máo pāng ) fēng liú  ·  tíng gāo xià (zhāng lěi ) jiāng nán  (  )   mán · láng hái shàng céng lóu (zhāng xiān )  zhōng hǎo ·shí yuè chū   fēng ( lán xìng  ) jiāng nán  qíng ( yǒng ) shì  ( gàn ) jīng mén 西 xià ( shāng yǐn ) xìng huā tiān yǐng ·绿    yuān (jiāng kuí ) nán xiāng  · yuè xiǎo hóng lóu (sūn wéi xìn ) cǎi lián  (wáng  ) chū guān 宿 pán dòu guǎn duì cóng  yǒu ( shāng yǐn )    shí  · cóng bié huān ( míng ) làng táo shā ·hóng yǐng 湿shī yōu chuāng ( lán xìng  ) guī guó yáo ·jīn fěi cuì (wéi zhuāng ) qìn yuán chūn ·宿 ǎi  kōng (qín guān ) rén yuè yuán ·chūn   shàng (zhāng  jiǔ ) gǎn huáng ēn · zhuāng zi wén zhū huì (xīn   ) cǎi sāng  ·  jīn jǐng  tóng (  ) cāng láng tíng 怀huái guàn zhī ( shùn qīn ) huái shàng  shì  广guǎng líng qīn  (wéi yìng  )  chūn lái ·tài dìng sān nián bǐng yín (zhāng  ) hán   yǒu sān shǒu ·  (wáng  )  jiā  · zhōu cǎo chuāng  lín (zhāng yán ) sǎo huā yóu ·jiǔ  怀huái guī (zhōu  )   mán ·chūn guī ( càn ) tīng jiǎo  guī ( kuàng ) qīng qīng shuǐ zhōng  èr shǒu (hán  )  tiān  ·yān  táo  西 líng ( wén yīng ) qīng  àn ·绿 huái yān liǔ cháng tíng (huì hóng ) fèng  wéi tài shǒu zhì (wáng wéi )  xīn láng ·mèng lěng huáng jīn  (jiǎng jié ) dìng fēng  ·nuǎn  xián chuāng yìng  (ōu yáng jiǒng )   mán ·chūn  ruǎn dàng hóng lóu (   ) xiá fāng yuàn ·píng xiù kǎn (wēn tíng yún ) yàn qīng dōu ·qiū gǎn ( wén yīng ) shēng zhā  · yáng dào zhōng (máo pāng )  lóu chūn · shí méi è chū níng (ōu yáng xiū ) guī yuàn · nián  bié yàn chū guī (zhāng hóng ) huàn  shā ·yáng liǔ qiān tiáo sòng  ( lán xìng  )  jīn mén ·qiū  ( shì )   mán ·shān chéng  bàn cuī jīn ( zhēn guān )  guī ·qiū jiāng dài  (shǐ   ) chuán yán   ·qián táng yuán  (wāng yuán liàng ) 西 jiāng yuè ·fěn miàn dōu chéng zuì mèng (xīn   ) huàn  shā ·qín chuān huì    ( wén yīng ) zhì  ( míng ) hán shí shàng zhǒng (yáng wàn  ) nán   · duò  shū  (wēn tíng yún )  jiē xíng ·bié dōng shān ( zhù ) méi huā luò (yáng jiǒng ) cǎi lián  ( jūn ) niàn  jiāo ·dòng tíng chūn wǎn (xīn   ) jiǎn   lán huā ·zhú huā yáo yǐng ( lán xìng  ) yíng chūn  · chūn ( wén  zhōng )   (huáng é )   ( míng ) chūn cóng tiān shàng lái ·hǎi jiǎo piāo líng (  ) huàn  shā ·lòu bái chán míng yòu dào ( xiòng )  jiā ào ·sòng tái shǒu jiāng láng zhōng ( shì ) yáng liǔ zhī ·qiū  xiāng guī   ( xiòng ) yàn guī liáng ·zhī jǐn cái piān xiě  (liǔ yǒng ) fēng liú  ·xīn 绿 xiǎo chí táng (zhōu bāng yàn ) yuán dàn kǒu zhàn yòng liǔ  zi 怀huái rén (dǒng   ) jiāng shén  ·shí   táng xiǎo yǐn ( wén yīng ) dié liàn huā ·xiāo  lán chéng kàn lǎo ( lán xìng  ) jiě lián huán ·qiū qíng ( wén yīng ) guī guó yáo ·chūn  wǎn (wéi zhuāng ) jīn  duì  róng ·shàng yuán ( lán xìng  )   mán ·qiū guī ( càn )  qún yāo ·bān shè diào (zhāng xiān )  xīn láng ·chūn qíng (  ) tàn fāng xīn · zhōng yuán  chéng tiān ( wén yīng ) wàng jiāng nán ·yōu zhōu jiǔ  (wāng yuán liàng )  xìng ·qīng lóu chūn wǎn ( wèi lǎo )   xu fēng  jiā rén (cén shēn ) shān huā  · huà xīn qíng mèng  ( lán xìng  )  guàn zi · huā yān cǎo (zhāng  )  liú zhēn shī ( gàn ) sān shān wàng jīn líng  yīn shū ( bái ) zuì luò tuò ·bǐng yín zhōng qiū (guō yīng xiáng ) jiǎn  huàn  shā ·qiū shuǐ xié yáng ( zhù ) lín jiāng xiān ·yōu guī  shǔ wén yīng (máo  zhèn ) qīng píng  ·liǔ biān shēn yuàn (  gāo )  jiǎn méi · de tóng shāo   (xīn   )  suàn  ·liáng guà xiǎo yún qīng ( wén yīng )   zèng jīn rén (bào lìng huī ) dòu bǎi huā ·  sháo guāng míng mèi (liǔ yǒng ) sān   ·shāng diào méi xuě (zhōu bāng yàn ) sòng chén  shì  bié (fàn yún ) qīng  àn ·xīn qiāng  chàng shuāng jīn ( wén yīng )  lán huā màn ·dīng wèi zhōng qiū (liú  zhuāng ) huàn  shā ·hóng ǒu huā xiāng dào kǎn ( xún ) huàn  shā ·  zhōng zhāi zhōu zhōng ( wén yīng ) mǎn jiāng hóng ·zhòu   yīn (zhōu bāng yàn ) shēng zhā  ·  ( wěi  ) shēng zhā  ·qiū lái chóu gēng shēn (yáng  jiù ) dǎo  piān ( bái ) hòu tíng huā ·  (shào hēng zhēn ) diào chuán guī ·绿 jìng chūn shēn hǎo rǎn ( zhù ) jīng zhōu  ( bái ) fān xiāng lìng ·jīn  yóu nuǎn shè méi ( shì ) chūn  ( wén  zhōng ) liǎng tóng xīn ·chǔ xiāng chūn wǎn (yàn  dào ) jiǔ quán zi ·yáng liǔ  fēng ( xiòng )   mán ·huí táng fēng   wén ( xún ) xiǎo táo hóng ·   shàng liǔ yīn (yáng guǒ )   mán ·fèng huáng xiāng duì pán jīn (wēn tíng yún )  zhú xīn ·huā 穿chuān lián  tòu ( wén yīng ) zǎo lán xiāng ·huái ān chóng  ( wén yīng ) zhēng   · huān yōu huì (liǔ yǒng ) wàng   (shī jiān  ) guī yuàn piān (jiāng zǒng ) jiāng lóu yuè (bái   ) huàn  shā · xià piān  dàn báo ( xún )  yuán zhú · yún  yuè (zhōu bāng yàn )     shǒu (shì bǎo yuè ) huā xīn dòng ·liǔ ( wén yīng ) zèng  shī sān shǒu (qín jiā )   xiāng màn ·jìn chóng yáng (yáo yún wén ) què qiáo xiān · qiǎo lóu kōng ( lán xìng  ) lán líng wáng ·juǎn zhū  (zhāng yuán gàn )  shān  · qián shì  yuè (jiāng kuí ) huàn  shā ·  chóu xīn shuò yàn ( lán xìng  )   bié (jiāng yān )  zhī xiāng jìn ·sòng rén yóu nán  ( wén yīng ) dǎo  shī (liǔ yùn ) nán lóu zhōng wàng suǒ chí  (xiè líng yùn ) chūn yīn (zhū biàn ) yáng tái mèng ·báo luó shān  jīn  ( cún  )  zhōng   yóu èr shǒu · èr ( shì ) hái gāo guān tán kǒu liú bié shè  (cén shēn )   mán ·  bàn (qiū jǐn ) duǎn  xíng (cáo  ) sòng wéi rén shí xiōng   guān (  ) hǎo shì jìn ·zhè jiāng lóu wén  (wāng yuán liàng )  tiān  · yún quē chù  duō (gāo guān guó ) yīng   · mén 怀huái  (féng zi zhèn ) 西 shàng   fén (chén   ) qìng chūn gōng ·qiū gǎn ( wén yīng ) wàng xiāng rén ·chūn  ( zhù ) lín jiāng xiān · fān   shēng chí (yǐn è ) huàn  shā ·xiāo  shuí chuán dào  ( lán xìng  ) lín jiāng xiān · tíng   dòu nóng (yán xuǎn ) jiāng  (wáng ān shí ) zhuǎn diào èr láng shén ·mèn lái   (zhāng xiào xiáng ) qīng lóu yuàn (wáng chāng líng )  juān huā  hóng  (zhēn shān mín ) dié liàn huā · jǐng liú nián zhēn  (wáng guó wéi ) yīng   · mén 怀huái  (féng zi zhèn ) huàn  shā ·èr yuè chūn huā yàn luò (yàn  dào )  měi rén ·hǎo fēng wēi jiē lián jīng (sūn guāng xiàn ) mǎn  huā ·dōng (zhāng shū fāng ) bié shī èr shǒu · èr (fàn yún ) nán xiāng  ·dǎo  ( zhēn guān )  jūn zhī chū  (yōng  zhī ) tóng wáng zhǔ 簿 yǒu suǒ  (xiè tiǎo )  jiào shū  xiōng  / sòng hán (  )  luò wàng jiāng zèng xún chéng shī (bào zhào ) zài yān jīng zuò (sòng gōng zōng ) sòng  zhōu gāo cān jūn hái jīng ( zhào lín ) jiāng shàng  shān yīn cuī shào  guó  (mèng hào rán ) shēng zhā  ·nián nián  jìng tái (zhū shū zhēn )  wēi zhī  yuè   zuò (bái   )  qiū yáng  jiāng  mèng hào rán (liú shèn  ) mài huā shēng ·lóu shàng jiǔ chí chú (zhāng shùn mín )  jīn mén ·shuāng  què (wáng tíng yún ) chú    mèi (bái   ) lín jiāng xiān ·   huā  chǔ (yuán hào wèn ) kuì suì  / bié suì  / ( shì ) gǎn jìng (bái   )   mán · tóu  jiàn héng yáng (chén  sǒu ) nán   ·yòu shì  西  (wáng guó wéi ) jiě pèi lìng ·rén xíng huā  (shǐ   ) qīng  àn ·  fāng huí yùn sòng (huáng  lín ) huái hǎi duì xuě zèng  ǎi ( bái ) què qiáo xiān ·sòng fěn qīng xíng (xīn   ) dào shì rén (jiāng yān ) fèng   ·jiǎ chén   ( wén yīng ) zèng  èr shǒu  /  yún quán (wéi huáng ) zhòu   ·dōng (zhào xiǎn hóng )  zhào zi ·fēng qiē qiē (yǐn è ) shēng zhā  ·chuāng   jiā  (sūn guāng xiàn ) huàn  shā ·  liú  lěng xiù (yán xuǎn )  ōu yáng zhān (tài yuán  ) gǒng běi qiū xìng  cuī míng yǔn (cén shēn ) lín jiāng xiān ·hǎi táng xiāng lǎo chūn jiāng ( níng ) luò méi fēng ·lóu tái xiǎo (zhōu wén zhì ) xiǎo táo hóng ·chūn guī yuàn (qiáo  ) zhè  tiān ·què yuè líng fēng  xuě (kǒng  )   mán · huā cái xiē lián xiān ( lán xìng  ) shuǐ lóng yín ·qiū xìng (   ) dōng  yǐn ·lǒng tóu méi bàn  (yuán  huá ) jiǎn   lán huā ·huā cóng lěng yǎn ( lán xìng  ) yōu hèn shī (ān  fāng  )   hào ( qún  ) gèng lòu  ·zhú xiāo hóng (zhào zhǎng qīng )  dǎo  ·shōu jǐn  ( zhù ) liù me lìng ·xuě cán fēng xìn (yàn  dào ) hǎo shì jìn ·chóu zhǎn cuì luó qīn (wáng guó wéi ) zhú yǐng yáo hóng ·sòng huì zōng (máo pāng ) qìng dōng yuán · luó yáng 驿 (zhào shàn qìng ) huàn  shā ·  luán xiāo bié cǎi ( wén yīng ) zhú zhī (liú   )  chuán ·zhào  ( xiòng ) sòng wéi   bié ( xùn ) hǎo shì jìn ·méi piàn zuò tuán fēi (léi yīng chūn ) guān shān yuè (wáng bāo (nán běi cháo )) qīng qīng shuǐ zhōng  sān shǒu · sān (hán  ) zhé guì lìng · chuāng  liú mèng luán (qiáo  ) huàn  shā ·zhī fěn táng kōng biàn 绿 ( lán xìng  )

 xián rèn néng , shí  ér shì  。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī wén 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽