guān  sāi niàn   shī 

chūn jiāng huā yuè  (zhāng ruò  ) jiāng chéng  · mǎo zhēng yuè èr shí ( shì )  měi rén ·chūn huā qiū yuè  shí (  ) sān   yán  / qiū fēng  ( bái )   ( shāng yǐn ) jǐn  ( shāng yǐn )  jiǎn méi ·hóng ǒu xiāng cán  diàn ( qīng zhào )    běi ( shāng yǐn ) dié liàn huā ·zhù  wēi lóu fēng  (liǔ yǒng ) zuì huā yīn ·  nóng yún chóu yǒng ( qīng zhào ) xiāng jiàn huān · yán  shàng 西 lóu (  ) làng táo shā lìng ·lián wài  chán chán (  )  suàn  · zhù cháng jiāng tóu ( zhī  )   zhē ·怀huái jiù (fàn zhòng yān ) xiāng  (wáng wéi ) tiáo tiáo qiān niú xīng ( míng ) fèng qiú huáng (  xiàng  ) dié liàn huā ·kǎn  chóu yān lán  (yàn shū )  jiǎn méi ·   huā shēn  (táng yín )     ·qiū  ( bái ) qiū xìng  shǒu ·  (  ) nán    èr shǒu  / xīn (wēn tíng yún ) zhǎng xiàng  ·  ( bái )  huáng   (huáng tíng jiān )  shū suǒ jiàn ( shào wēng )  qín é ·xiāo shēng yàn ( bái )  yáng zhōu hán chuò pàn guān (  )  suō xíng ·chēn zhōu  shè (qín guān )  shàng shòu xiáng chéng wén  (  ) yān  xíng èr shǒu ·  (cáo  ) yuè  (  ) wàng jiāng nán ·shū   (wēn tíng yún )   ·zhòng wéi shēn xià  chóu táng ( shāng yǐn ) 西 zhōu  ( míng ) chūn  ( bái ) jiǔ  ·xiāng  rén ( yuán )  lóu chūn ·chūn hèn (yàn shū ) qiǎn bēi 怀huái sān shǒu · èr (yuán zhěn ) cǎi sāng  ·ér jīn cái dào dāng shí ( lán xìng  )  怀huái shí liù shǒu · shí  (huáng jǐng rén ) yìn  cháng chéng  xíng ( míng ) cóng jūn xíng  shǒu (wáng chāng líng ) làng táo shā ·jiè wèn jiāng cháo  hǎi (bái   ) huí xiāng ǒu shū èr shǒu ( zhī zhāng ) juǎn ěr ( míng )  āi shī (cáo zhí )  jīn mén ·fēng zhà  (féng yán  ) zhè  tiān ·zhòng guò chāng mén wàn shì ( zhù ) nán xiāng  · yáng yuán  shí  ( shì )    shǒu (yuán zhěn ) dié liàn huā ·chūn  ( guān  /   )   ·lái shì kōng yán  jué zōng ( shāng yǐn )  qiū  yóu  jiāng ( shāng yǐn )  rén (zhāng  ) zhǎng xiàng  · èr ( bái ) chē yáo yáo piān (fàn chéng  ) tān  huàn  shā ·hàn dàn xiāng xiāo ( jǐng ) fèng huáng tái shàng  chuī xiāo ·xiāng lěng ( qīng zhào ) yǒu suǒ  ( míng ) zhè  tiān ·zuì pāi chūn shān  jiù (yàn  dào ) qīng qīng  pàn cǎo ( míng ) liú bié  (  )  zhōng qíng ·yǒng  pāo rén  chǔ ( xiòng ) zhǎng xiàng  sān shǒu ( bái ) chūn yuàn  /  zhōu  (jīn chāng  ) cháng gàn xíng èr shǒu ( bái ) xíng xiāng  ·tiān  qiū guāng ( qīng zhào ) jiāng lóu jiù gǎn  / jiāng lóu gǎn (zhào  ) cǎi  ( míng )   tíng (dài shū lún ) chú  tài yuán hán shén ( qiān ) jiāng líng chóu wàng   ān  / ( xuán  )   chéng  quē qiáo zhī zhī  /(chén quán  ) dìng fēng  · chūn lái (liǔ yǒng ) lín jiāng xiān ·dòu cǎo jiē qián chū jiàn (yàn  dào ) yáo chí ( shāng yǐn ) dōng shān ( míng )  měi rén · gōng  (shū dǎn )     ·dōng  ( bái ) zhè  tiān ·xuě zhào shān chéng  zhǐ (liú zhe ) 西 jiāng yuè ·bǎo  sōng sōng wǎn jiù (  guāng )  měi rén ·zhěn shàng (máo  dōng ) wàng jiāng nán ·xián mèng yuǎn (  ) qiū   (wáng wéi ) shào nián yóu ·rùn zhōu zuò dài rén  ( shì ) jiǎn   lán huā ·tiān  jiù hèn (qín guān ) mèng dōng hán  zhì ( míng )  jiāng shàng  chǔ shì (jiǎ dǎo )  líng  láng zhōng ( shāng yǐn ) qīng píng  · qíng yān wǎn (féng yán  ) guān shān yuè ( líng )   ·fèng wěi xiāng luó báo  zhòng ( shāng yǐn ) huàn  shā ·shuí dào piāo líng   ( lán xìng  )  hào chū shàng rén tóng kàn shān  jīng (liǔ zōng yuán )  tái  (quán   )  chóu shī (zhāng héng ) sòng chén zi guī jiāng dōng  / sòng (wáng wéi ) wàng 驿 tái (bái   ) shēng zhā  ·chūn shān yān  shōu (niú   ) cǎo chóng ( míng ) tóng  shí  zuì  yuán jiǔ (bái   ) niàn  jiāo ·shū dōng liú cūn  (xīn   )  shī sān shǒu  /  yǒng sān (wáng wéi )  shī  shǒu ·  (cáo zhí )  fén ( míng ) shēng zhā  ·guān shān hún mèng zhǎng (yàn  dào )  suō xíng ·chūn  (kòu zhǔn ) píng lán rén · zhēng  (yáo suì )   mán ·wèn jūn  shì qīng  ( lán xìng  ) dān yáng sòng wéi cān jūn (yán wéi ) ǒu chéng ( qīng zhào ) cāng  yáo ·tiān (cài shēn ) làng táo shā ·lián wài  gēng fēng ( qīng zhào )  shēng ( míng ) qīng píng  ·fēng huán  bìn ( lán xìng  ) shēng zhā  ·xīn yuè   méi (niú   ) zhōu zhōng  yuán jiǔ shī (bái   )  qiān yīng ·xiǎo yuè zhuì (  ) cǎi sāng  ·xiè jiā tíng yuàn cán gèng ( lán xìng  )  jiāng nán ·duō shǎo lèi (  )   mán ·shuò fēng chuī sàn sān gēng ( lán xìng  )  āi (cáo zhí ) shí èr yuè guò yáo mín  ·bié qíng (wáng shí  ) nán   ·xiāng  wān wān huà (qín guān )  zhèn zi ·yàn zi  guī shí jié (yàn shū ) dié liàn huā · zhōu shàng yuán ( shì ) dōng wǎn duì xuě    shì jiā (wáng wéi ) zhé xiān yuàn ·qíng chuān luò  chū  (liú zhǎng qīng ) dào wáng shī sān shǒu (pān yuè ) zhè  tiān ·zhī shàng liú yīng  lèi (qín guān ) hàn tíng qiū ·bié lái yīn xìn qiān  (yàn shū ) cǎi sāng  ·huā qián shī què yóu chūn (féng yán  )    (shěn yuē ) wàng jiāng nán ·tiān shàng yuè ( míng ) chūn mèng (cén shēn ) shào nián yóu ·suàn lái hǎo jǐng zhī  ( lán xìng  ) huà táng chūn ·dōng fēng chuī liǔ  chū (qín guān ) qiū   (zhāng zhòng  )  xuān  ·  (wáng miǎn )   mán ·huí wén dōng guī yuàn ( shì ) zhè  tiān ·hán  xiāo xiāo shàng suǒ ( qīng zhào ) nán   ·gǎn jiù ( shì ) hán shí  jīng shī zhū  (wéi yìng  ) liǔ shāo qīng ·sòng  méi  (liú guò ) jiǔ bié  ( bái ) xiè  zhēn zhū (jiāng cǎi píng )  jīn mén ·chūn bàn (zhū shū zhēn ) wàng  shān (liú   ) qìn yuán chūn ·mèng  ruò (liú  zhuāng ) xíng xiāng  ·dān yáng  shù  ( shì ) huàn  shā ·liǎo àn fēng duō  yòu (sūn guāng xiàn )  jiǎn méi ·怀huái jiù (wāng yuán liàng )  mèng hào rán (wáng wéi )    ·sān gēng yuè ( zhù ) chūn  (huáng  rǎn ) dié liàn huā ·yòu dào 绿 yáng céng zhé ( lán xìng  ) xióng zhì ( míng )   (  ) fèng     dài jiǎn èr jué  (huáng tíng jiān ) sòng bié (luò bīn wáng ) dié liàn huā ·chūn shì lán shān fāng cǎo ( shì ) mǎn tíng fāng ·hàn shàng fán huá ( jūn bǎo  )    (ōu yáng xiū ) liǔ shāo qīng ·chūn gǎn (liú chén wēng ) shé yáng liǔ ( bái ) chūn guī  (zhāng zhòng  )  lán huā lìng ·宿 zào kǒu wén  ( shì )  suàn  ·qiū  dào kōng guī (xià wán chún ) dié liàn huā ·nuǎn  qíng fēng chū  ( qīng zhào )  fēn fēi ·lèi 湿shī lán gān huā zhe (máo pāng ) jiāng lóu wǎn tiào jǐng  xiān  yín wán (bái   ) chūn  jīng zhōng yǒu 怀huái ( shěn yán )   jiàn ( bái )  mèi wén (yuán méi )  xiān 姿 ·céng yàn táo yuán shēn dòng ( cún  )    · zhǎng   mián ( míng ) pǐn lìng ·chá  (huáng tíng jiān ) chūn yuàn ( bái ) nán xiāng  ·sòng shù  ( shì ) huà táng chūn ·  yóu ( shì ) diào xuě tíng (jiāng kuí )  zhù  shī ( shāng yǐn ) guī yuàn èr shǒu ·  (chén  yún )   mán · lóu míng yuè zhǎng xiàng (wēn tíng yún ) cǎi sāng  ·hǎi tiān shuí fàng bīng lún ( lán xìng  )   (chén  lán ) làng táo shā màn ·mèng jué tòu chuāng fēng (liǔ yǒng ) zhú chuāng wén fēng  miáo   kōng shǔ (  )  hóng  ·diàn zhěn yāo liáng (jiāng kuí )   mán ·huí wén ( shì ) jiǔ   shǒu ·  (  ) rén yuè yuán ·chūn wǎn  yùn (zhāng  jiǔ ) xiāng jiàn huān ·wēi yún   yáo fēng ( lán xìng  ) xiǎo táo hóng · chéng qiū  dòu huā (zhāng  jiǔ ) dōng   wēn fēi qīng ( xuán  ) lín jiāng xiān ·  西 chí chí shàng (cháo chōng zhī )  měi rén ·chóu hén mǎn   rén ( lán xìng  )  yóu gōng · xià xié yáng zhào shuǐ (zhōu bāng yàn ) xiǎo róng ( míng ) zhǎng xiàng  sān shǒu · èr ( bái ) zǎo chūn  wáng hàn yáng ( bái ) huàn  shā · xiē  tóng lèi zhà ( lán xìng  )  jūn zhī chū  (liú  )  zhōu  (wáng wéi )  mèng lìng ·huáng  qīng tái guī  ( lán xìng  )  míng cháo ·  huā jiān xiāng jiàn (ōu yáng jiǒng ) dié liàn huā ·bǎi chǐ zhū lóu lín  (wáng guó wéi ) rén    èr shí  (gāo shì )  měi rén ·cán dēng fēng miè  yān ( lán xìng  ) lín jiāng xiān · hǎi shí nián bīng  (chén  ) huàn  shā · guàn tiān   làng ( lán xìng  ) shēng zhā  ·yào míng guī qíng (chén  ) yuàn  xíng ( xìn ) guī qíng ( duān )  suàn  ·chūn qíng (qín zhàn ) zài běi   (zhào  )  qín é ·méi xiè le (liú  zhuāng ) lín jiāng xiān · chéng yuán  (máo pāng ) zhé guì lìng ·guò duō jǐng lóu (zhōu wén zhì )  suō xíng · cǎo chóu yān (yàn shū ) lín jiāng xiān ·qín lóu  jiàn chuī xiāo (  ) chōng  (  rén )  lán huā lìng · ōu gōng 西  ( shì ) jiāng méi (  )  mèng lìng ·yǒu  ( shì ) 怀huái tiān jīng zhì lǎo yīn 访fǎng zhī (chén   ) yáng zhī shuǐ ( míng ) qīng píng  · huā fāng cǎo (wéi zhuāng ) jiǎn   lán huā · xióng zhōu 驿 (jiǎng shì  )  chén   jīn líng (wáng shì zhēn ) jiāng nán  (liǔ yùn )  yóu chūn shuǐ ·qín lóu dōng fēng  ( míng ) huáng jīn  ·qiè běn qián táng jiāng shàng (  yǒu ) xiǎo táo hóng ·mǎn chéng yān shuǐ yuè wēi (yáng guǒ ) xiāng yáng hán shí   wén  (dòu gǒng ) guò yàn zhī   wèi (cén shēn ) gèng lòu  ·xiāng jiàn  (wēn tíng yún ) qīng píng  ·yān qīng  xiǎo ( lán xìng  ) xián   zhū  (wéi yìng  ) wàn   táng yuè (  ) shài jiù  (zhōu 寿shòu chāng )  bǎi    duì yuè (  )  dié fēi (  ) cǎi lián  (wáng  )   mán · huā mǎn yuàn piāo xiāng (máo  zhèn ) nán xiāng  · yuè xiǎo hóng lóu (sūn wéi xìn ) huá xià ( kōng  )  qín é ·qíng   (chéng gāi ) sān  lìng ·chūn  jǐn (ōu yáng jiǒng )  jīn mén ·qiū  ( shì ) fēng liú  ·  tíng gāo xià (zhāng lěi ) huàn  shā ·fèng  pāo cán qiū cǎo ( lán xìng  )   mán ·shān chéng  bàn cuī jīn ( zhēn guān ) qīng shāng yuàn ·jiā méng 驿 zuò ( yóu ) jiāng xíng  yuǎn ( bái ) shì  ( gàn ) diǎn jiàng chún ·shì dēng  chū qíng ( wén yīng ) huái shàng  shì  广guǎng líng qīn  (wéi yìng  ) gǎn huáng ēn · zhuāng zi wén zhū huì (xīn   ) huàn  shā ·lóu  chūn jiāng bǎi chǐ (zhāng xiān ) xìng huā tiān yǐng ·绿    yuān (jiāng kuí ) cǎi sāng  ·  jīn jǐng  tóng (  )   mán · láng hái shàng céng lóu (zhāng xiān )    shí  · cóng bié huān ( míng ) jiāng nán  (  ) niàn  jiāo ·dòng tíng chūn wǎn (xīn   ) jiǎn   lán huā ·zhú huā yáo yǐng ( lán xìng  )  jiā  · zhōu cǎo chuāng  lín (zhāng yán ) qīng qīng shuǐ zhōng  èr shǒu (hán  ) chū guān 宿 pán dòu guǎn duì cóng  yǒu ( shāng yǐn ) fèng  wéi tài shǒu zhì (wáng wéi )  wài zhēng  (chén  lán ) jiāng nán  qíng ( yǒng )  měi rén · lóu piāo miǎo  yān (ōu yáng chè ) làng táo shā ·hóng yǐng 湿shī yōu chuāng ( lán xìng  )  zhōng hǎo ·shí yuè chū   fēng ( lán xìng  ) qìn yuán chūn ·宿 ǎi  kōng (qín guān )  jiē xíng ·bié dōng shān ( zhù ) guī guó yáo ·jīn fěi cuì (wéi zhuāng ) rén yuè yuán ·chūn   shàng (zhāng  jiǔ ) cāng láng tíng 怀huái guàn zhī ( shùn qīn ) hán   yǒu sān shǒu ·  (wáng  ) jīng mén 西 xià ( shāng yǐn ) shēng zhā  · yáng dào zhōng (máo pāng ) zhì  ( míng ) sǎo huā yóu ·jiǔ  怀huái guī (zhōu  ) chuán yán   ·qián táng yuán  (wāng yuán liàng ) huàn  shā ·lòu bái chán míng yòu dào ( xiòng ) qīng  àn ·绿 huái yān liǔ cháng tíng (huì hóng )  xīn láng ·mèng lěng huáng jīn  (jiǎng jié ) tīng jiǎo  guī ( kuàng ) jiǎn  huàn  shā ·qiū shuǐ xié yáng ( zhù ) méi huā luò (yáng jiǒng ) huàn  shā ·qín chuān huì    ( wén yīng ) xiá fāng yuàn ·píng xiù kǎn (wēn tíng yún )   mán ·chūn guī ( càn )  lóu chūn · shí méi è chū níng (ōu yáng xiū ) huàn  shā ·yáng liǔ qiān tiáo sòng  ( lán xìng  ) fēng liú  ·xīn 绿 xiǎo chí táng (zhōu bāng yàn )  chūn lái ·tài dìng sān nián bǐng yín (zhāng  )  tiān  ·yān  táo  西 líng ( wén yīng ) dìng fēng  ·nuǎn  xián chuāng yìng  (ōu yáng jiǒng )   mán ·chūn  ruǎn dàng hóng lóu (   ) nán   · duò  shū  (wēn tíng yún ) dǎo  piān ( bái ) yàn qīng dōu ·qiū gǎn ( wén yīng ) chūn cóng tiān shàng lái ·hǎi jiǎo piāo líng (  ) guī yuàn · nián  bié yàn chū guī (zhāng hóng (táng )) cǎi lián  ( jūn ) yáng liǔ zhī ·qiū  xiāng guī   ( xiòng ) liǎng tóng xīn ·chǔ xiāng chūn wǎn (yàn  dào )  guī ·qiū jiāng dài  (shǐ   ) 西 jiāng yuè ·fěn miàn dōu chéng zuì mèng (xīn   ) yíng chūn  · chūn ( wén  zhōng )  xīn láng ·chūn qíng (  )  guàn zi · huā yān cǎo (zhāng  )  zhōng   yóu èr shǒu · èr ( shì )  jiā ào ·sòng tái shǒu jiāng láng zhōng ( shì )   ( míng )   (huáng é ) shān huā  · huà xīn qíng mèng  ( lán xìng  )   xu fēng  jiā rén (cén shēn )  qún yāo ·bān shè diào (zhāng xiān ) dié liàn huā ·xiāo  lán chéng kàn lǎo ( lán xìng  )  liú zhēn shī ( gàn ) hán shí shàng zhǒng (yáng wàn  ) guī guó yáo ·chūn  wǎn (wéi zhuāng ) yàn guī liáng ·zhī jǐn cái piān xiě  (liǔ yǒng ) sòng chén  shì  bié (fàn yún ) shēng zhā  ·qiū lái chóu gēng shēn (yáng  jiù ) zuì luò tuò ·bǐng yín zhōng qiū (guō yīng xiáng ) yuán dàn kǒu zhàn yòng liǔ  zi 怀huái rén (dǒng   ) jiāng shén  ·shí   táng xiǎo yǐn ( wén yīng ) jīn  duì  róng ·shàng yuán ( lán xìng  )  jiǎn méi · de tóng shāo   (xīn   ) lín jiāng xiān ·yōu guī  shǔ wén yīng (máo  zhèn )   mán ·qiū guī ( càn ) zǎo lán xiāng ·huái ān chóng  ( wén yīng ) jiě lián huán ·qiū qíng ( wén yīng ) qīng píng  ·liǔ biān shēn yuàn (  gāo ) sān   ·shāng diào méi xuě (zhōu bāng yàn ) huàn  shā ·hóng ǒu huā xiāng dào kǎn ( xún )   zèng jīn rén (bào lìng huī ) wàng jiāng nán ·yōu zhōu jiǔ  (wāng yuán liàng )  xìng ·qīng lóu chūn wǎn ( wèi lǎo ) mǎn jiāng hóng ·zhòu   yīn (zhōu bāng yàn ) zài yān jīng zuò (sòng gōng zōng ) tàn fāng xīn · zhōng yuán  chéng tiān ( wén yīng ) jīng zhōu  ( bái )  lán huā màn ·dīng wèi zhōng qiū (liú  zhuāng ) qīng  àn ·xīn qiāng  chàng shuāng jīn ( wén yīng ) dǎo  shī (liǔ yùn ) jiǔ quán zi ·yáng liǔ  fēng ( xiòng ) sān shān wàng jīn líng  yīn shū ( bái ) diào chuán guī ·绿 jìng chūn shēn hǎo rǎn ( zhù ) huàn  shā ·  zhōng zhāi zhōu zhōng ( wén yīng ) chūn  ( wén  zhōng ) dòu bǎi huā ·  sháo guāng míng mèi (liǔ yǒng ) hòu tíng huā ·  (shào hēng zhēn ) fān xiāng lìng ·jīn  yóu nuǎn shè méi ( shì ) zhēng   · huān yōu huì (liǔ yǒng ) duǎn  xíng (cáo  ) shēng zhā  ·  ( wěi  )  suàn  ·liáng guà xiǎo yún qīng ( wén yīng )   mán ·fèng huáng xiāng duì pán jīn (wēn tíng yún ) wàng   (shī jiān  )   mán ·huí táng fēng   wén ( xún ) xiǎo táo hóng ·   shàng liǔ yīn (yáng guǒ ) jiāng lóu yuè (bái   ) zèng  shī sān shǒu (qín jiā ) huàn  shā ·  chóu xīn shuò yàn ( lán xìng  )  zhú xīn ·huā 穿chuān lián  tòu ( wén yīng ) huàn  shā · xià piān  dàn báo ( xún )  yuán zhú · yún  yuè (zhōu bāng yàn )   xiāng màn ·jìn chóng yáng (yáo yún wén )  juān huā  hóng  (zhēn shān mín ) guī yuàn piān (jiāng zǒng )  shān  · qián shì  yuè (jiāng kuí )  měi rén ·hǎo fēng wēi jiē lián jīng (sūn guāng xiàn ) wàng xiāng rén ·chūn  ( zhù ) huā xīn dòng ·liǔ ( wén yīng )     shǒu (shì bǎo yuè )  luò wàng jiāng zèng xún chéng shī (bào zhào ) lán líng wáng ·juǎn zhū  (zhāng yuán gàn )   bié (jiāng yān )   mán ·  bàn (qiū jǐn ) yīng   · mén 怀huái  (féng zi zhèn )  zhī xiāng jìn ·sòng rén yóu nán  ( wén yīng ) chūn yīn (zhū biàn ) hái gāo guān tán kǒu liú bié shè  (cén shēn ) què qiáo xiān · qiǎo lóu kōng ( lán xìng  )  jiào shū  xiōng  / sòng hán (  ) hǎo shì jìn ·zhè jiāng lóu wén  (wāng yuán liàng ) yáng tái mèng ·báo luó shān  jīn  ( cún  ) 西 shàng   fén (chén   ) sòng wéi rén shí xiōng   guān (  ) nán lóu zhōng wàng suǒ chí  (xiè líng yùn ) qìng chūn gōng ·qiū gǎn ( wén yīng ) huàn  shā ·xiāo  shuí chuán dào  ( lán xìng  )  tiān  · yún quē chù  duō (gāo guān guó ) lín jiāng xiān · fān   shēng chí (yǐn è ) qīng lóu yuàn (wáng chāng líng ) jiāng  (wáng ān shí ) lín jiāng xiān · tíng   dòu nóng (yán xuǎn ) tóng wáng zhǔ 簿 yǒu suǒ  (xiè tiǎo ) mǎn  huā ·dōng (zhāng shū fāng ) zhuǎn diào èr láng shén ·mèn lái   (zhāng xiào xiáng ) dié liàn huā · jǐng liú nián zhēn  (wáng guó wéi ) nán xiāng  ·dǎo  ( zhēn guān )  jūn zhī chū  (yōng  zhī ) huàn  shā ·èr yuè chūn huā yàn luò (yàn  dào ) yīng   · mén 怀huái  (féng zi zhèn ) jiāng shàng  shān yīn cuī shào  guó  (mèng hào rán ) bié shī èr shǒu · èr (fàn yún ) shēng zhā  ·nián nián  jìng tái (zhū shū zhēn )  qiū yáng  jiāng  mèng hào rán (liú shèn  )  wēi zhī  yuè   zuò (bái   ) sòng  zhōu gāo cān jūn hái jīng ( zhào lín ) kuì suì  / bié suì  / ( shì ) chú    mèi (bái   ) lín jiāng xiān ·   huā  chǔ (yuán hào wèn ) gǎn jìng (bái   )  dǎo  ·shōu jǐn  ( zhù ) mài huā shēng ·lóu shàng jiǔ chí chú (zhāng shùn mín ) zhōng qiū   jiāng tíng shàng duì yuè 怀huái ( shùn qīn ) zhòu   ·dōng (zhào xiǎn hóng )  jīn mén ·shuāng  què (wáng tíng yún ) jiě pèi lìng ·rén xíng huā  (shǐ   ) zèng  èr shǒu  /  yún quán (wéi huáng ) yōu hèn shī (ān  fāng  )   mán · tóu  jiàn héng yáng (chén  sǒu ) gǒng běi qiū xìng  cuī míng yǔn (cén shēn ) huàn  shā ·  liú  lěng xiù (yán xuǎn ) dào shì rén (jiāng yān ) nán   ·yòu shì  西  (wáng guó wéi ) què qiáo xiān ·sòng fěn qīng xíng (xīn   ) huái hǎi duì xuě zèng  ǎi ( bái ) qīng  àn ·  fāng huí yùn sòng (huáng  lín ) zhú zhī (liú   ) jiǎn   lán huā ·huā cóng lěng yǎn ( lán xìng  ) shēng zhā  ·chuāng   jiā  (sūn guāng xiàn )  ōu yáng zhān (tài yuán  ) fèng   ·jiǎ chén   ( wén yīng ) lín jiāng xiān ·hǎi táng xiāng lǎo chūn jiāng ( níng )  zhào zi ·fēng qiē qiē (yǐn è ) luò méi fēng ·lóu tái xiǎo (zhōu wén zhì ) zhè  tiān ·què yuè líng fēng  xuě (kǒng  ) xiǎo táo hóng ·chūn guī yuàn (qiáo  ) dōng  yǐn ·lǒng tóu méi bàn  (yuán  huá ) zhú yǐng yáo hóng ·sòng huì zōng (máo pāng )   hào ( qún  )   mán · huā cái xiē lián xiān ( lán xìng  ) wèi  zuò shēng    ( yǐng ) shuǐ lóng yín ·qiū xìng (   ) gèng lòu  ·zhú xiāo hóng (zhào zhǎng qīng ) hǎo shì jìn ·chóu zhǎn cuì luó qīn (wáng guó wéi ) qìng dōng yuán · luó yáng 驿 (zhào shàn qìng ) liù me lìng ·xuě cán fēng xìn (yàn  dào ) guān shān yuè (wáng bāo (nán běi cháo ))  chuán ·zhào  ( xiòng ) huàn  shā ·  luán xiāo bié cǎi ( wén yīng ) hǎo shì jìn ·méi piàn zuò tuán fēi (léi yīng chūn ) qīng qīng shuǐ zhōng  sān shǒu · sān (hán  ) sòng wéi   bié ( xùn ) huàn  shā ·zhī fěn táng kōng biàn 绿 ( lán xìng  ) zǎo   lián 驿   (zēng guó fān ) zèng yuǎn ( kuàng ) zhé guì lìng · chuāng  liú mèng luán (qiáo  )  gāo lìng ( shì )  jīn mén ·shān xián  (céng kuí ) hǎo shì jìn ·  xiàng jiā yuán ( lán xìng  ) huàn  shā ·lèi  hóng jiān   ( lán xìng  )

rén  tōng jīn  , niú  jīn  。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī wén 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽