guān  sāi xiāng   shī 

jìng   ( bái )  jiā ào ·qiū  (fàn zhòng yān ) huáng  lóu (cuī hào )  běi  shān xià (wáng wān )  jīng mén sòng bié ( bái ) jiǔ yuè jiǔ   shān dōng xiōng  (wáng wéi ) zhǎng xiàng  ( lán xìng  )  chuán guā zhōu (wáng ān shí ) wàng yuè 怀huái yuǎn  / wàng yuè 怀huái (zhāng jiǔ líng ) yuè   shè  (  ) liáng zhōu  èr shǒu ·  (wáng zhī huàn ) chūn  luò chéng wén   / chūn ( bái ) fēng qiáo   (zhāng  ) wàng jiāng nán ·chāo rán tái zuò ( shì ) qiū  (zhāng  ) cǎi wēi ( míng ) huí xiāng ǒu shū ( zhī zhāng ) féng  jīng 使shǐ (cén shēn ) jué  èr shǒu (  ) yǒng 怀huái    shǒu · sān (  )  shī sān shǒu · èr (wáng wéi ) shí   wàng yuè   láng zhōng (wáng jiàn )   mán · èr (wéi zhuāng )   zhē ·liáo chén xiāng (zhōu bāng yàn ) shān zhōng (wáng  )  hàn jiāng (sòng zhī wèn ) shè jiāng cǎi  róng ( míng ) qīng píng  ·bié lái chūn bàn (  )   (bái   ) xíng jūn jiǔ   cháng ān  yuán (cén shēn ) chú  zuò (gāo shì ) wàng yuè yǒu gǎn (bái   ) jué  èr shǒu · èr (  )  shǐ láng zhōng qīn tīng huáng  lóu shàng ( bái ) zǎo hán jiāng shàng yǒu 怀huái  / zǎo (mèng hào rán )   (  ) qiū fēng yǐn (liú   ) hán shí  wàng yín (bái   )  yuè shí    pén tíng wàng yuè (bái   ) xīn nián zuò (liú zhǎng qīng ) shǔ zhōng jiǔ   / jiǔ  dēng (wáng  )  jìn líng  chéng zǎo chūn yóu wàng ( shěn yán ) cūn xíng (wáng  chēng ) xiāng  ( gòu ) hán dān dōng zhì   jiā (bái   ) liáng zhōu  èr shǒu · èr (wáng hàn ) rén   guī (xuē dào héng ) dēng lóu  (wáng càn ) wǎn dēng sān shān hái wàng jīng  (xiè tiǎo ) duān  ( shāng yǐn ) qiū  ( yóu ) tiáo xiào lìng ·biān cǎo (dài shū lún ) xuān chéng jiàn  juān huā  / zi ( bái ) cháng gàn xíng ·jūn jiā  chǔ zhù (cuī hào )  mèng lìng ·wàn zhàng qióng  rén zuì ( lán xìng  ) chú   /  shān dào zhōng chú (cuī  ) cháng ān chūn wàng ( lún ) chūn xīng ( yuán héng ) zhè  tiān ·hán  xiāo xiāo shàng suǒ ( qīng zhào ) qīng jiāng yǐn ·qiū 怀huái (zhāng  jiǔ ) ruǎn láng guī ·tiān biān jīn zhǎng  chéng (yàn  dào ) bēi  ( míng )  chūn  gǎn 怀huái ( qiān )    lǐng běi 驿 (sòng zhī wèn ) yǒng  dān (chén   ) 西 jiāng yuè ·xīn qiū xiě xìng (liú chén wēng ) chūn yàn (wáng gōng ) zhú zhī  èr shǒu · èr (liú   )  shù  ( xìn )  宿 (  )  广guǎng ( míng ) 西 jiāng  xíng (zhāng jiǔ líng ) tài yuán zǎo qiū ( bái ) xíng xiāng  ·zhōu 宿 lán wān (jiǎng jié ) chú  宿 shí tou 驿 (dài shū lún ) cóng jūn běi zhēng (  ) dié liàn huā ·zuó  qiū fēng lái wàn ( shì )   mán ·luò yáng chéng  chūn guāng (wéi zhuāng ) shuǐ diào  tóu · shù shí nián shì (fàn chéng  ) wén yàn (wéi yìng  )   mán ·fēng róu  báo chūn yóu ( qīng zhào ) tiān  chǒu  ér ·chuāng qián shuí zhǒng ( qīng zhào ) zhè  (zhèng  ) dēng  yóu yuán (  ) lín jiāng xiān ·sòng wáng jiān ( shì ) jīng shī  jiā shū (yuán kǎi )  cháng ān guī huán yáng zhōu jiǔ yuè jiǔ (jiāng zǒng ) zhāng tái   (wéi zhuāng ) hán shí (mèng yún qīng ) guī yàn (  ) guī yàn (qián  ) zhé guì lìng ·jiǔ  (zhāng  jiǔ ) wǎn  è zhōu ( lún ) chūn  西   xiè  cáo  (ōu yáng xiū ) chūn   / chūn   怀huái (cuī  )  shī ( míng ) chūn cán ( qīng zhào ) fēng  sōng ·wēi lóu  jìng yǐng yóu (zhāng yán ) yīn  (bái   )   mán ·mǎn gōng míng yuè  huā (wēn tíng yún ) jiǔ yuè jiǔ  dēng xuán  shān  /( zhào lín ) zhī xuān chéng jùn chū xīn lín  xiàng bǎn (xiè tiǎo ) zuì huā yīn ·huáng huā mán shuō nián nián (xīn   )  zhì chuān shān shuǐ (dài shū lún ) zhè  tiān ·hán  xiāo xiāo shàng suǒ ( qīng zhào ) dēng lóu wàng shuǐ ( kuàng ) hèn bié (  ) zhè  tiān ·lóu shàng shuí jiāng   (zhāng yán ) zhè  tiān ·yuán xiāo hòu  zhuó (yáng shèn ) wǎn chūn jiāng qíng  yǒu rén  / (hán cóng ) nán xiāng  ·guī mèng   qiáng ( yóu ) xuān chéng jiàn  juān huā ( bái ) luò  (kǒng shào ān ) líng líng zǎo chūn (liǔ zōng yuán ) zhì  ( shāng yǐn )   驿 (wáng ān shí ) wàng  guā shān ( bái ) qiū   zhōng (  ) mǐn zhōng qiū  ( xún  ) jiǎn   lán huā ·huái shān yǐn yǐn (huái shàng  ) é méi shān yuè  sòng shǔ sēng yàn  ( bái ) tíng qián  (wéi zhuāng )   shuò fāng  /  sāng gān (liú zào ) luò  chàng wàng ( dài )   mán ·guī 鸿hóng shēng duàn cán yún ( qīng zhào ) chūn yuǎn  / chūn yùn (  ) guī cháo huān ·bié àn piān zhōu sān liǎng (liǔ yǒng ) nán zhōng yǒng yàn shī (wéi chéng qìng )     xiàn (wéi yìng  ) quán shuǐ ( míng )  luò dào zhōng zuò (  ) 寿shòu yáng  ·xiāo xiāng   ( zhì yuǎn )   ān chéng lóu (  ) ruǎn láng guī ·xiāng tiān fēng   hán (qín guān ) jiāng xíng    bǎi shǒu · jiǔ (qián  )   mán ·huáng yún  sāi sān qiān ( lán xìng  ) lín jiāng xiān · chūn (zhào zhǎng qīng )   (  ) mǎn jiāng hóng ·  chū shōu (liǔ yǒng ) mǎn jiāng hóng · è zhōu zhū 使shǐ jūn ( shì ) yóu  yín ( kuàng )  qín é ·yòng tài bái yùn ( zhī  )  yuè shí   yuè èr shǒu (  ) dié liàn huā ·fèng   (liǔ yǒng ) zǎo chūn  wàng (wáng  ) yóu jīn shān  ( shì ) guān  lìng ·qiū yīn shí qíng jiàn xiàng (zhōu bāng yàn ) zhú 竿gān ( míng ) zuì luò tuò · jīng kǒu zuò ( shì ) tóng wáng zhēng jūn xiāng zhōng yǒu 怀huái (zhāng wèi ) chóng yáng (wén tiān xiáng ) 宿 yún mèng guǎn (ōu yáng xiū ) dìng 西 fān · sāi yuè míng qiān  (niú jiào )  宿  pán lǐng (chén quán  )  zhōng qíng · hán máo diàn  chéng (  ) cháo zhōng cuò ·qīng míng shí jié (zhāng yán ) wǎn   xiāng xiàn (chén  áng ) yuàn zhōng  zuò (  )  jiāng nán ·  chù (wáng shì zhēn ) zuì luò tuò · shàng chéng yuán  ( shì ) tīng  (  ) píng lán rén ·jīn líng dào zhōng (qiáo  )  chū chéng dōng mén ( míng ) qīng  àn · shān jǐn shù míng qiū (cáo  ) xíng zhōu (  )    ( bái ) jiāng wài  xiāng (wéi zhuāng ) 西 guò wèi zhōu jiàn wèi shuǐ  qín chuān (cén shēn ) chūn  dēng lóu 怀huái guī (kòu zhǔn ) làng táo shā ·cáo  驿 zhé táo huā (zuǒ  ) shēng zhā  ·luò méi tíng xiè xiāng (yàn  dào )  yǒng 怀huái · guān duàn yīn xìn ( xìn ) nán xiāng  ·chūn qíng ( shì ) diǎn jiàng chún ·shí yuè èr   shàng (gōng  zhēn )  suàn  · yuè    fèng ( mèng  )  xiāng   (mèng hào rán ) jiǔ quán zi ·chǔ   guī (wēn tíng yún ) ruǎn láng guī · zhōng jiàn méi (zhào zhǎng qīng )  āi shī sān shǒu · èr (wáng càn ) zuì gāo  ·gǎn 怀huái (yáo suì ) shān    (jiāng shí )  gàn  shè (liú zhǎng qīng )  jiā ào · zhòng gāo ( yóu ) shuǐ lóng yín · lái fēng  cōng cōng (chéng gāi ) jiāng xíng (yán  ) liǔ (zhèng  ) shuǐ lóng yín · shēn  zi  zhōu (jiāng kuí ) lín jiāng xiān ·绿 àn tīng zhōu sān yuè (cháo  zhī ) nán  zi ·chàng wàng méi huā 驿 (fàn chéng  ) dēng xiāng yáng chéng ( shěn yán ) dàn huáng liǔ ·kōng chéng xiǎo jiǎo (jiāng kuí ) dēng liǔ zhōu é shān (liǔ zōng yuán )   běi (wáng bāo (nán běi ))   / qiū   shè (  )  liú  ( bái )  wēi chūn  wén  wén pàn guān 西 (cén shēn ) zǎo  yān  怀huái zhōng nán bié  (cén shēn ) qīng píng  · hàn ér cūn   ( lán xìng  ) shuāng tóu lián ·chéng fàn zhì néng dài zhì ( yóu ) suǒ chuāng hán ·hán shí (zhōu bāng yàn )  lóu xiǎo wàng (bái   ) fāng shù ( shuǎng ) nán liú  láng  nèi ( bái )  běi    / sòng yuǎn rén (zhāng  )  zi yóu  qīng ( shì ) cǎi wēi (jié xuǎn )( míng ) wén zhè  (yóu dòng ) chéng mài 驿 tōng cháo  èr shǒu ( shì ) diǎn jiàng chún · zhǒng é méi ( lán xìng  ) yǐng mén qiū 怀huái ( bái ) fèng chóu   du biǎo zhàng zǎo chūn zuò (  ) guì zhōu   (róng  ) qiū 怀huái (yuán hào wèn ) guān  píng wáng zhì ān shào  shān shuǐ ( bái )   mán ·zhēn jīng mǎn yǎn shān chéng ( lán xìng  )  zhōng hán shí  huáng méi lín jiāng 驿 (sòng zhī wèn ) bǎi  lìng ·宿 hàn ér cūn ( lán xìng  ) huàn  shā ·lóu shàng qíng tiān   (zhōu bāng yàn )  xuě  (jiāng zǒng ) nán xiāng  ·yān   ( xún ) qiū  chóu wáng zhāo  (wāng yuán liàng ) è zhōu nán lóu (fàn chéng  ) zhǒng táo xìng (bái   ) rén chén hán shí (wáng ān shí ) yóu nán yáng qīng líng quán ( bái )   ān nán ( shěn yán )  西 tóu sòng  pàn guān  jīng (cén shēn ) fěi fēng ( míng )  cháng ān 使shǐ  péi shàng shū (jiāng zǒng ) guī mèng (  )   tiáo  ( xiè ) hán shí  zhèng  shì láng (yáng huī zhī ) huàn  shā ·bǐng chén suì  jìn  (jiāng kuí ) zài  chāng zuò ( zhēn qīng ) hán   yǒu sān shǒu · sān (wáng  ) guī yàn èr shǒu (  ) yáo tóng  yuán wài shěn yán guò lǐng (chén quán  ) wén huáng  (liǔ zōng yuán ) dōng  (cén shēn )  píng wǎn xíng (wáng  ) shēng shēng màn ·yǒng guì huā ( wén yīng ) shí liù  wán yuè (  )  zhōu  yùn (  ) xiǎo xíng  xiá (wáng wéi ) qīng píng  lìng ·lián juǎn  lán  ( míng ) huái nán  bìng shū 怀huái  shǔ zhōng zhào ( bái ) liú  láng  kuí  ( bái ) qiū  gǎn zhǔ rén guī yàn  nèi ( bái )   chū  yáng  kǒu  lǎng gōng ( xùn ) qiū   nèi ( bái ) zài jīng   yuán jiàn xiāng rén wèn (wáng  )  zhōng qíng ·qiū qíng ( wén yīng ) zhù yīng tái jìn ·chūn   guī  ( wén yīng ) mèng yáng zhōu ·wǎn yún shōu (qín guān ) qìn yuán chūn ·hán shí yùn zhōu dào zhōng (xiè fāng  ) mèng jiāng nán ·jiǔ  chí tóu sān yuè ( zhù ) guǐ wèi  yuè shí   zhì shí liù (céng  ) jiǔ quán tài shǒu  shàng zuì hòu zuò (cén shēn )  guī (wéi zhuāng )   biàn  ( míng )   dào qīng  zuò (wáng wéi )  pán dòu 驿 shuǐ guǎn hòu xuān (wéi zhuāng ) yǒu suǒ  (shěn yuē ) sòng jiǎ  cuì méi ( shì ) fèng   ·shuāng shù chóng chóng qīng zhàng (zhào  )   ( míng ) zhì zhèng gǎi yuán xīn  hán shí  shì (  ) xíng zhōu  yǒng  xiōng  (zhōu   ) xiǎo xíng (zhāng wèn táo ) biān chéng  ( xùn ) qīng míng chéng guǎn zhōng zhū gōng (gāo  ) liǔ shāo qīng ·bìng jiǔ xīn qíng (huáng jiǎn ) làng táo shā ·jiǔ  cóng  jiàn shān ( wén yīng )   yáng zhōu   hǎo shì lín tíng (fāng gàn ) chūn   xiāng yǒu (wáng sēng  )    lèi jīn  / wǎn  (luò bīn wáng ) fèng péi fēng dài  jiǔ  dēng gāo (cén shēn ) zuì táo yuán ·zèng  cháng  ( wén yīng ) tiān biān xíng (  )  sūn míng  怀huái jiù shān (yōng táo )  zhōng hǎo ·yàn tiē hán yún   ( lán xìng  ) shēng zhā  ·duǎn yàn  cán huā ( lán xìng  ) chūn  wén   (xiè fāng  ) sǎo huā yóu ·qiū shēng (wáng  sūn )   dié ·wǎn  wèi cuī gōng shù (shǐ   ) ān gōng  ·ruò liǔ  qiān  (yuán  huá ) jiǔ  (wén sēn )  yǒng 怀huái èr shí  shǒu · èr ( xìn ) cháng tíng yuàn ·  tiān shēng dōng  (  jūn ) zèng zhū yóu jiù shī ( xùn ) wàng xiāng rén · guī chéng guò bàn ( hóng dìng )  jiē xíng ·shuāng fēng jiàn jǐn hán qīn ( míng ) lín píng  zhōu (huáng gēng ) yóu jiǔ lóng tán (  tiān ) liù yuè sān   wén chán (bái   )  宿 tián jiā (dài   )  shàng   zhě (zhèng  ) jiǔ  gǎn  (qiū jǐn ) chūn cǎo (zhāng  ) sòng sēng nán guī (jiǎn zhǎng ) chūn  (zhāng lěi ) shǒu chūn féng gēng zhě (liǔ zōng yuán )   lián jìn pāi ·zhōng shān xiàn  (zhōu bāng yàn ) xià  dēng  shì wàn juǎn lóu yòng táng (wáng yáng míng )   wén pàn guān (cén shēn ) běi máng  shè shī (liú líng ) sòng  zhèn xuē shì  dōng guī (cén shēn ) zuì gāo  dài tān   chūn lái ·(  rùn )  jiāng nán  rén (jiā xuàn wēng )   bái   sòng sòng shào   ( bái ) sāi 鸿hóng qiū ·shān xíng jǐng ( míng ) dōng jiāo xíng wàng (wáng  ) làng táo shā ·qiū (zhū zhān ) zhè  tiān ·sòng yuán  zhī guī  (xīn   )  xiá   (mèng hào rán ) jīn líng hòu guān  jué  liù shǒu ·(qián qiān  ) 西 tíng chūn wàng (jiǎ zhì ) wàng jiāng nán ·yàn sāi xuě (huá qīng shū ) gèng lòu  ·qiū (zhāng shū fāng ) wǎn  tiān shān yǒu 怀huái jīng  (luò bīn wáng ) jiāng shàng  fēng (sòng wǎn ) wéi yáng dōng    zhōng èr cóng shì (wáng jiàn ) sòng shǔ  (yōng táo ) zuì luò tuò ·jiāng tiān yún báo (zhōu  zhī )  xià sòng xīn  zhī è (mèng hào rán ) zhè  tiān ·wèi xiàn dào zhōng yǒu 怀huái (shǐ   ) sāi shàng  wèn shuǐ (cáo yuán yòng )   qián táng (máo kūn ) fèng   ·shuāi liǔ shū shū tái mǎn (wáng tíng yún ) yǒng  zhōng yàn (shěn yuē )  jiāng chūn wàng 怀huái jiāng nán  rén (zhào  ) chú  cháng ān  shè (ōu yáng zhān ) shuǐ diào  tóu ·sòng wáng xiū  dōng (wáng yùn ) hán shí jiāng zhōu mǎn táng 驿 (sòng zhī wèn ) jiǔ  dēng qīng shuǐ yíng chéng ( zhī luán ) luò qiáo hán shí  zuò shí yùn (bái   ) jiǔ yuè jiǔ  dēng cháng chéng guān (shí mào huá )  xià  yōu guǎn xiǎo lóu chūn jǐn  (yáng wàn  ) hán shí jiāng pàn (bái   ) biān chéng  wàng ( dài ) jiàn chāng jiāng (bái   )  shàng guān wěi zhǎng  chéng wǎn tiào (yán  ) yuè  jiāng xíng  /   jiāng (quán   ) qiū jǐn (  ) yóu zhāo yáng yán suì dēng 西 tíng èr shí (liǔ zōng yuán ) jiǔ    yuē (huáng  fāng ) jiǔ jiāng wén yàn (chén jūn ) yuè sān shǒu ·  (  )  jiā ào ·dōng chāng dào zhōng (zhāng yuān  )   mán ·wēi yún hóng chèn  xiá (zhāng yuán gàn ) jiǔ  xié wēng   jiāng zhèng  zhèng (zhū  zhī ) tiān jìng shā ·xián  ( 西  )

  èr sān  ,yān cūn   jiā 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī wén 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽