guān  sāi xiāng   shī 

jìng   ( bái )  jiā ào ·qiū  (fàn zhòng yān ) huáng  lóu (cuī hào )  běi  shān xià (wáng wān )  jīng mén sòng bié ( bái ) jiǔ yuè jiǔ   shān dōng xiōng  (wáng wéi ) zhǎng xiàng  ( lán xìng  )  chuán guā zhōu (wáng ān shí ) wàng yuè 怀huái yuǎn  / wàng yuè 怀huái (zhāng jiǔ líng ) yuè   shè  (  ) liáng zhōu  èr shǒu ·  (wáng zhī huàn ) chūn  luò chéng wén   / chūn ( bái ) fēng qiáo   (zhāng  ) wàng jiāng nán ·chāo rán tái zuò ( shì ) cǎi wēi ( míng ) qiū  (zhāng  ) huí xiāng ǒu shū ( zhī zhāng ) jué  èr shǒu (  ) féng  jīng 使shǐ (cén shēn ) yǒng 怀huái    shǒu · sān (  )   mán · èr (wéi zhuāng )  shī sān shǒu · èr (wáng wéi ) shí   wàng yuè (wáng jiàn )   zhē ·liáo chén xiāng (zhōu bāng yàn ) shè jiāng cǎi  róng ( míng ) shān zhōng (wáng  )  hàn jiāng (sòng zhī wèn ) qīng píng  ·bié lái chūn bàn (  )   (bái   ) xíng jūn jiǔ   cháng ān  yuán (cén shēn ) chú  zuò (gāo shì ) wàng yuè yǒu gǎn (bái   ) jué  èr shǒu · èr (  )  shǐ láng zhōng qīn tīng huáng  lóu shàng ( bái )   (  ) zǎo hán jiāng shàng yǒu 怀huái  / zǎo (mèng hào rán ) qiū fēng yǐn (liú   )  yuè shí    pén tíng wàng yuè (bái   ) cūn xíng (wáng  chēng ) hán shí  wàng yín (bái   ) xiāng  ( gòu ) shǔ zhōng jiǔ   / jiǔ  dēng (wáng  )  jìn líng  chéng zǎo chūn yóu wàng ( shěn yán ) hán dān dōng zhì   jiā (bái   ) xīn nián zuò (liú zhǎng qīng ) dēng lóu  (wáng càn ) liáng zhōu  èr shǒu · èr (wáng hàn ) wǎn dēng sān shān hái wàng jīng  (xiè tiǎo ) rén   guī (xuē dào héng ) duān  ( shāng yǐn ) qiū  ( yóu ) tiáo xiào lìng ·biān cǎo (dài shū lún ) cháng gàn xíng ·jūn jiā  chǔ zhù (cuī hào )  mèng lìng ·wàn zhàng qióng  rén zuì ( lán xìng  ) xuān chéng jiàn  juān huā  / zi ( bái ) cháng ān chūn wàng ( lún ) chú   /  shān dào zhōng chú (cuī  ) zhè  tiān ·hán  xiāo xiāo shàng suǒ ( qīng zhào ) chūn xīng ( yuán héng )  shù  ( xìn ) ruǎn láng guī ·tiān biān jīn zhǎng  chéng (yàn  dào ) bēi  ( míng ) qīng jiāng yǐn ·qiū 怀huái (zhāng  jiǔ ) lín jiāng xiān ·sòng wáng jiān ( shì )    lǐng běi 驿 (sòng zhī wèn ) chūn yàn (wáng gōng )  chūn  gǎn 怀huái ( qiān ) dēng  yóu yuán (  ) zhú zhī  èr shǒu · èr (liú   )  宿 (  ) xíng xiāng  ·zhōu 宿 lán wān (jiǎng jié )  广guǎng ( míng ) cóng jūn běi zhēng (  )   mán ·luò yáng chéng  chūn guāng (wéi zhuāng ) chú  宿 shí tou 驿 (dài shū lún ) 西 jiāng yuè ·xīn qiū xiě xìng (liú chén wēng ) yǒng  dān (chén   ) tiān  chǒu  ér ·chuāng qián shuí zhǒng ( qīng zhào ) tài yuán zǎo qiū ( bái )   mán ·fēng róu  báo chūn yóu ( qīng zhào ) dié liàn huā ·zuó  qiū fēng lái wàn ( shì ) 西 jiāng  xíng (zhāng jiǔ líng ) wén yàn (wéi yìng  ) shuǐ diào  tóu · shù shí nián shì (fàn chéng  ) zhè  (zhèng  )  cháng ān guī huán yáng zhōu jiǔ yuè jiǔ (jiāng zǒng ) zhāng tái   (wéi zhuāng ) jīng shī  jiā shū (yuán kǎi ) chūn   / chūn   怀huái (cuī  ) guī yàn (  ) guī yàn (qián  ) chán gōng  ·jiǔ  (zhāng  jiǔ ) hán shí (mèng yún qīng )  shī ( míng ) chūn  西   xiè  cáo  (ōu yáng xiū ) wǎn  è zhōu ( lún ) chūn cán ( qīng zhào ) zhī xuān chéng jùn chū xīn lín  xiàng bǎn (xiè tiǎo ) yīn  (bái   ) zhì  ( shāng yǐn )   mán ·mǎn gōng míng yuè  huā (wēn tíng yún ) zhè  tiān ·yuán xiāo hòu  zhuó (yáng shèn )  zhì chuān shān shuǐ (dài shū lún ) jiǔ yuè jiǔ  dēng xuán  shān  /( zhào lín ) fēng  sōng ·wēi lóu  jìng yǐng yóu (zhāng yán ) zuì huā yīn ·huáng huā mán shuō nián nián (xīn   ) zhè  tiān ·hán  xiāo xiāo shàng suǒ ( qīng zhào )   驿 (wáng ān shí ) hèn bié (  ) dēng lóu wàng shuǐ ( kuàng ) wàng  guā shān ( bái ) zhè  tiān ·lóu shàng shuí jiāng   (zhāng yán ) jiǎn   lán huā ·huái shān yǐn yǐn (huái shàng  ) é méi shān yuè  sòng shǔ sēng yàn  ( bái ) luò  (kǒng shào ān ) qiū   zhōng (  ) nán xiāng  ·guī mèng   qiáng ( yóu ) wǎn chūn jiāng qíng  yǒu rén  / (hán cóng ) líng líng zǎo chūn (liǔ zōng yuán ) mǐn zhōng qiū  ( xún  ) xuān chéng jiàn  juān huā ( bái )  luò dào zhōng zuò (  ) yóu jīn shān  ( shì )   shuò fāng  /  sāng gān (liú zào )   mán ·guī 鸿hóng shēng duàn cán yún ( qīng zhào ) guī cháo huān ·bié àn piān zhōu sān liǎng (liǔ yǒng ) tíng qián  (wéi zhuāng ) 寿shòu yáng  ·xiāo xiāng   ( zhì yuǎn )     xiàn (wéi yìng  ) tóng wáng zhēng jūn xiāng zhōng yǒu 怀huái (zhāng wèi ) jiāng xíng    bǎi shǒu · jiǔ (qián  ) luò  chàng wàng ( dài ) nán zhōng yǒng yàn shī (wéi chéng qìng ) chūn yuǎn  / chūn yùn (  ) quán shuǐ ( míng ) ruǎn láng guī ·xiāng tiān fēng   hán (qín guān ) mǎn jiāng hóng ·  chū shōu (liǔ yǒng )   ān chéng lóu (  ) lín jiāng xiān · chūn (zhào zhǎng qīng ) dié liàn huā ·fèng   (liǔ yǒng )   mán ·huáng yún  sāi sān qiān ( lán xìng  ) mǎn jiāng hóng · è zhōu zhū 使shǐ jūn ( shì )  yuè shí   yuè èr shǒu (  ) guān  lìng ·qiū yīn shí qíng jiàn xiàng (zhōu bāng yàn ) wǎn   xiāng xiàn (chén  áng )   (  ) zhú 竿gān ( míng ) zuì luò tuò · jīng kǒu zuò ( shì ) cháo zhōng cuò ·qīng míng shí jié (zhāng yán )  宿  pán lǐng (chén quán  )  qín é ·yòng tài bái yùn ( zhī  ) zuì luò tuò · shàng chéng yuán  ( shì ) 宿 yún mèng guǎn (ōu yáng xiū ) chóng yáng (wén tiān xiáng ) tīng  (  ) diǎn jiàng chún ·shí yuè èr   shàng (gōng  zhēn )  yǒng 怀huái · guān duàn yīn xìn ( xìn ) yuàn zhōng  zuò (  ) nán  zi ·chàng wàng méi huā 驿 (fàn chéng  )  chū chéng dōng mén ( míng ) dìng 西 fān · sāi yuè míng qiān  (niú jiào )  zhōng qíng · hán máo diàn  chéng (  ) yóu  yín ( kuàng ) chūn  dēng lóu 怀huái guī (kòu zhǔn )  gàn  shè (liú zhǎng qīng ) píng lán rén ·jīn líng dào zhōng (qiáo  ) 西 guò wèi zhōu jiàn wèi shuǐ  qín chuān (cén shēn ) shēng zhā  ·luò méi tíng xiè xiāng (yàn  dào ) làng táo shā ·cáo  驿 zhé táo huā (zuǒ  )    ( bái ) ruǎn láng guī · zhōng jiàn méi (zhào zhǎng qīng ) dēng liǔ zhōu é shān (liǔ zōng yuán )  jiāng nán ·  chù (wáng shì zhēn ) qīng  àn · shān jǐn shù míng qiū (cáo  )  āi shī sān shǒu · èr (wáng càn ) jiāng xíng (yán  ) xíng zhōu (  ) jiāng wài  xiāng (wéi zhuāng ) nán xiāng  ·chūn qíng ( shì ) jiǔ quán zi ·chǔ   guī (wēn tíng yún ) shuǐ lóng yín · lái fēng  cōng cōng (chéng gāi ) shān    (jiāng shí ) suǒ chuāng hán ·hán shí (zhōu bāng yàn )  suàn  · yuè    fèng ( mèng  )  jiā ào · zhòng gāo ( yóu )  běi    / sòng yuǎn rén (zhāng  ) zǎo  yān  怀huái zhōng nán bié  (cén shēn ) liǔ (zhèng  ) diǎn jiàng chún · zhǒng é méi ( lán xìng  )  wēi chūn  wén  wén pàn guān 西 (cén shēn )  xiāng   (mèng hào rán ) dēng xiāng yáng chéng ( shěn yán ) hán shí  zhèng  shì láng (yáng huī zhī ) zuì gāo  ·gǎn 怀huái (yáo suì ) dàn huáng liǔ ·kōng chéng xiǎo jiǎo (jiāng kuí ) chéng mài 驿 tōng cháo  èr shǒu ( shì ) nán liú  láng  nèi ( bái )   / qiū   shè (  ) shuāng tóu lián ·chéng fàn zhì néng dài zhì ( yóu ) shuǐ lóng yín · shēn  zi  zhōu (jiāng kuí ) wén zhè  (yóu dòng ) lín jiāng xiān ·绿 àn tīng zhōu sān yuè (cháo  zhī ) qīng píng  · hàn ér cūn   ( lán xìng  ) è zhōu nán lóu (fàn chéng  ) fāng shù ( shuǎng )  liú  ( bái )  lóu xiǎo wàng (bái   )   běi (wáng bāo (nán běi ))  zhōng hán shí  huáng méi lín jiāng 驿 (sòng zhī wèn ) cǎi wēi (jié xuǎn )( míng )  píng wǎn xíng (wáng  ) yáo tóng  yuán wài shěn yán guò lǐng (chén quán  ) zhǒng táo xìng (bái   ) huái nán  bìng shū 怀huái  shǔ zhōng zhào ( bái ) qiū 怀huái (yuán hào wèn )  西 tóu sòng  pàn guān  jīng (cén shēn ) huàn  shā ·lóu shàng qíng tiān   (zhōu bāng yàn ) bǎi  lìng ·宿 hàn ér cūn ( lán xìng  )  zhōu  yùn (  ) guī mèng (  ) guī yàn èr shǒu (  ) guì zhōu   (róng  ) qiū  chóu wáng zhāo  (wāng yuán liàng ) yǐng mén qiū 怀huái ( bái ) yóu nán yáng qīng líng quán ( bái ) guān  píng wáng zhì ān shào  shān shuǐ ( bái ) fèng chóu   du biǎo zhàng zǎo chūn zuò (  ) rén chén hán shí (wáng ān shí ) zài  chāng zuò ( zhēn qīng )  zi yóu  qīng ( shì ) nán xiāng  ·yān   ( xún )  xuě  (jiāng zǒng )   mán ·zhēn jīng mǎn yǎn shān chéng ( lán xìng  ) fěi fēng ( míng ) dōng  (cén shēn ) shēng zhā  ·duǎn yàn  cán huā ( lán xìng  ) làng táo shā ·jiǔ  cóng  jiàn shān ( wén yīng )  shàng   zhě (zhèng  )   ān nán ( shěn yán ) mèng yáng zhōu ·wǎn yún shōu (qín guān ) huàn  shā ·bǐng chén suì  jìn  (jiāng kuí ) xiǎo xíng  xiá (wáng wéi )  cháng ān 使shǐ  péi shàng shū (jiāng zǒng ) hán   yǒu sān shǒu · sān (wáng  )   tiáo  ( xiè ) qīng píng  lìng ·lián juǎn  lán  ( míng ) sòng jiǎ  cuì méi ( shì ) zài jīng   yuán jiàn xiāng rén wèn (wáng  )   dào qīng  zuò (wáng wéi )   chū  yáng  kǒu  lǎng gōng ( xùn ) wén huáng  (liǔ zōng yuán ) shēng shēng màn ·yǒng guì huā ( wén yīng ) qiū   nèi ( bái ) qiū  gǎn zhǔ rén guī yàn  nèi ( bái ) guǐ wèi  yuè shí   zhì shí liù (céng  )   ( míng ) fèng   ·shuāng shù chóng chóng qīng zhàng (zhào  )   biàn  ( míng ) liǔ shāo qīng ·bìng jiǔ xīn qíng (huáng jiǎn ) mèng jiāng nán ·jiǔ  chí tóu sān yuè ( zhù ) shí liù  wán yuè (  ) fèng péi fēng dài  jiǔ  dēng gāo (cén shēn ) qìn yuán chūn ·hán shí yùn zhōu dào zhōng (xiè fāng  )   yáng zhōu   hǎo shì lín tíng (fāng gàn ) liú  láng  kuí  ( bái )  zhōng qíng ·qiū qíng ( wén yīng )  宿 tián jiā (dài   )  pán dòu 驿 shuǐ guǎn hòu xuān (wéi zhuāng )  guī (wéi zhuāng ) yǒu suǒ  (shěn yuē ) jiǔ quán tài shǒu  shàng zuì hòu zuò (cén shēn ) zhì zhèng gǎi yuán xīn  hán shí  shì (  )  sūn míng  怀huái jiù shān (yōng táo )    lèi jīn  / wǎn  (luò bīn wáng ) zhù yīng tái jìn ·chūn   guī  ( wén yīng ) wàng xiāng rén · guī chéng guò bàn ( hóng dìng ) ān gōng  ·ruò liǔ  qiān  (yuán  huá ) xíng zhōu  yǒng  xiōng  (zhōu   ) chūn   xiāng yǒu (wáng sēng  ) zuì táo yuán ·zèng  cháng  ( wén yīng ) tiān biān xíng (  )  zhōng hǎo ·yàn tiē hán yún   ( lán xìng  ) qīng míng chéng guǎn zhōng zhū gōng (gāo  ) yǒng 怀huái (ruǎn  ) zèng zhū yóu jiù shī ( xùn ) xiǎo xíng (zhāng wèn táo ) biān chéng  ( xùn ) cháng tíng yuàn ·  tiān shēng dōng  (  jūn )   dié ·wǎn  wèi cuī gōng shù (shǐ   ) sǎo huā yóu ·qiū shēng (wáng  sūn )  yǒng 怀huái èr shí  shǒu · èr ( xìn ) chūn  wén   (xiè fāng  )   wén pàn guān (cén shēn ) jiǔ  (wén sēn ) liù yuè sān   wén chán (bái   )  jiē xíng ·shuāng fēng jiàn jǐn hán qīn ( míng ) lín píng  zhōu (huáng gēng ) yóu jiǔ lóng tán (  tiān ) sāi 鸿hóng qiū ·shān xíng jǐng ( míng ) xià  dēng  shì wàn juǎn lóu yòng táng (wáng yáng míng ) sòng sēng nán guī (jiǎn zhǎng )  bēn ( kāi xiān ) jiǔ  gǎn  (qiū jǐn ) zuì gāo  dài tān   chūn lái ·(  rùn ) běi máng  shè shī (liú líng ) chūn cǎo (zhāng  )   lián jìn pāi ·zhōng shān xiàn  (zhōu bāng yàn ) 西 tíng chūn wàng (jiǎ zhì ) shǒu chūn féng gēng zhě (liǔ zōng yuán ) sòng  zhèn xuē shì  dōng guī (cén shēn ) zǎo qiū  shè (  ) chūn  (zhāng lěi )  jiāng nán  rén (jiā xuàn wēng )   bái   sòng sòng shào   ( bái )  xiá   (mèng hào rán ) dōng jiāo xíng wàng (wáng  ) zhè  tiān ·sòng yuán  zhī guī  (xīn   ) jīn líng hòu guān  jué  liù shǒu ·(qián qiān  ) làng táo shā ·qiū (zhū zhān ) wéi yáng dōng    zhōng èr cóng shì (wáng jiàn )   qián táng (máo kūn ) jiàn chāng jiāng (bái   ) jiāng shàng  fēng (sòng wǎn ) wàng jiāng nán ·yàn sāi xuě (huá qīng shū ) wǎn  tiān shān yǒu 怀huái jīng  (luò bīn wáng ) gèng lòu  ·qiū (zhāng shū fāng )  jiāng chūn wàng 怀huái jiāng nán  rén (zhào  ) sòng shǔ  (yōng táo ) zuì luò tuò ·jiāng tiān yún báo (zhōu  zhī ) tiáo xiào lìng · hàn (wéi yìng  )  shàng guān wěi zhǎng  chéng wǎn tiào (yán  ) zhè  tiān ·wèi xiàn dào zhōng yǒu 怀huái (shǐ   )  xià sòng xīn  zhī è (mèng hào rán ) jiǔ    yuē (huáng  fāng ) hán shí jiāng pàn (bái   )  xià  yōu guǎn xiǎo lóu chūn jǐn  (yáng wàn  ) sāi shàng  wèn shuǐ (cáo yuán yòng )  yóu (  ) hán shí jiāng zhōu mǎn táng 驿 (sòng zhī wèn ) yǒng  zhōng yàn (shěn yuē ) shuǐ diào  tóu ·sòng wáng xiū  dōng (wáng yùn ) qiū jǐn (  ) cháng jiāng wàn   (yáng  ) jiǔ  dēng qīng shuǐ yíng chéng ( zhī luán ) jiǔ yuè jiǔ  dēng cháng chéng guān (shí mào huá ) luò qiáo hán shí  zuò shí yùn (bái   ) fèng   ·shuāi liǔ shū shū tái mǎn (wáng tíng yún ) chú  cháng ān  shè (ōu yáng zhān ) yōu zhōu xīn suì zuò (zhāng shuō )  hài suì chú  liáng cūn (huáng gōng  ) biān chéng  wàng ( dài ) yuè  jiāng xíng  /   jiāng (quán   ) méi huā (wāng zhōng ) rén yuè yuán ·jīng huí  zhěn dāng nián ( zàn )     nán zhāng láng zhōng (róng  ) yóu zhāo yáng yán suì dēng 西 tíng èr shí (liǔ zōng yuán ) wàng hán gōng duī (cuī  ) shī  (  ) bēi qīng qiū  ( bái )   mán ·wēi yún hóng chèn  xiá (zhāng yuán gàn ) yuè sān shǒu ·  (  )   (yuán hào wèn ) jiǔ jiāng wén yàn (chén jūn ) tiān jìng shā ·xián  ( 西  ) jiǔ  xié wēng   jiāng zhèng  zhèng (zhū  zhī ) dēng jiàn nán 西 chuān mén gǎn 怀huái ( yóu )  jiā ào ·dōng chāng dào zhōng (zhāng yuān  ) sāi shàng féng  rén (wáng jiàn ) wàng yuè  luó mén yǐn ·yuán  (wáng  ) jiāng xíng qiū xìng (jīn chéng )  shī ·  ( míng ) lín jiāng xiān ·liù  lán gān sān  ( lán xìng  )

tiān  sān tái zuò ,rén dāng wàn  chéng 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī wén 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽