sòng  jīng xuǎn 

shuǐ diào  tóu ·míng yuè  shí yǒu ( shì ) shēng shēng màn ·xún xún   ( qīng zhào )  lín líng ·hán chán  qiè (liǔ yǒng )  suàn  ·yǒng méi ( yóu ) què qiáo xiān ·xiān yún nòng qiǎo (qín guān )  jiǎn méi ·hóng ǒu xiāng cán  diàn ( qīng zhào ) huàn  shā ·  xīn  jiǔ  (yàn shū )  líng chūn ·chūn wǎn ( qīng zhào )  mèng lìng ·cháng   tíng   ( qīng zhào )  mèng lìng ·zuó   shū fēng zhòu ( qīng zhào ) chǒu  ér ·shū  shān dào zhōng  (xīn   ) chāi tóu fèng ·hóng  shǒu ( yóu ) zuì huā yīn ·  nóng yún chóu yǒng ( qīng zhào )  jiā ào ·tiān jiē yún tāo lián xiǎo ( qīng zhào )  suàn  · zhù cháng jiāng tóu ( zhī  )   zhē ·怀huái jiù (fàn zhòng yān ) 西 jiāng yuè ·shì shì  chǎng  mèng ( shì ) dié liàn huā ·tíng yuàn shēn shēn shēn  (ōu yáng xiū ) shuǐ lóng yín ·dēng jiàn kāng shǎng xīn tíng (xīn   ) shēng zhā  ·yuán  (ōu yáng xiū )  měi rén ·tīng  (jiǎng jié ) chāi tóu fèng ·shì qíng báo (táng wǎn )  zhōng qíng ·dāng nián wàn   fēng ( yóu ) lín jiāng xiān ·mèng hòu lóu tái gāo suǒ (yàn  dào ) shuǐ lóng yín · yùn zhāng zhì  yáng ( shì )  lóu chūn ·zūn qián   guī  (ōu yáng xiū ) diǎn jiàng chún ·  qiū qiān ( qīng zhào ) zhè  tiān ·guì huā ( qīng zhào ) yáng guān  ·zhōng qiū yuè ( shì ) zhè  tiān ·sòng rén (xīn   ) qīng píng  ·nián nián xuě  ( qīng zhào )  lóu chūn ·chūn jǐng (sòng  ) xiǎo chóng shān ·zuó  hán qióng  zhù (yuè fēi ) jiāng chéng  ·西 chéng yáng liǔ nòng chūn (qín guān ) mǎn tíng fāng ·shān  wēi yún (qín guān )  lóu chūn ·bié hòu  zhī jūn yuǎn (ōu yáng xiū ) yǒng   ·luò  róng jīn ( qīng zhào ) huàn  shā ·guī qíng ( qīng zhào ) qiān qiū suì ·shù shēng  jué (zhāng xiān ) dié liàn huā ·nuǎn  qíng fēng chū  ( qīng zhào )  xīn láng ·bié mào jiā shí èr  (xīn   )  jiē xíng ·qiū  怀huái jiù (fàn zhòng yān ) zhǎng xiàng  ·zhǎng xiàng  (yàn  dào ) fèng huáng tái shàng  chuī xiāo ·xiāng lěng ( qīng zhào ) lán líng wáng ·liǔ (zhōu bāng yàn ) zhè  tiān ·zuì pāi chūn shān  jiù (yàn  dào )   dié ·wàng chù  shōu yún duàn (liǔ yǒng )  suàn  · shì ài fēng chén (yán ruǐ ) jiǎn   lán huā ·mài huā dān shàng ( qīng zhào ) cǎi sāng  ·hèn jūn  shì jiāng lóu ( běn zhōng )   jīng ·báo qīn xiǎo zhěn liáng tiān (liǔ yǒng ) diǎn jiàng chún ·guī  ( qīng zhào ) táng duō lìng · bié ( wén yīng ) yǎn ér mèi ·yáng liǔ   nòng qīng (wáng pāng ) zhè  tiān ·yuán  yǒu suǒ mèng (jiāng kuí ) zhǎng xiàng  · shān qīng (lín  ) xíng xiāng  ·  ( qīng zhào ) fēng  sōng ·tīng fēng tīng  guò qīng ( wén yīng ) àn xiāng ·jiù shí yuè  (jiāng kuí ) zhǎng xiàng  ·huā shì  (ōu yáng xiū ) nán xiāng  ·chóng jiǔ hán huī lóu chéng ( shì ) zhǎng xiàng  · (  yǒng ) shuǐ diào  tóu ·  shū  yóu (xīn   ) nán   ·tiān shàng xīng  zhuǎn ( qīng zhào )   mán ·jīn líng shǎng xīn tíng wèi (xīn   )  zhōng qíng ·méi  (ōu yáng xiū ) dìng fēng  · chūn lái (liǔ yǒng ) lín jiāng xiān ·dòu cǎo jiē qián chū jiàn (yàn  dào )  měi rén · gōng  (shū dǎn ) huàn  shā ·dàn dàng chūn guāng hán shí ( qīng zhào )  jiā ào ·huà  shēng zhōng hūn yòu (yàn shū ) dié liàn huā ·mèng  jiāng nán yān shuǐ (yàn  dào )  xīn láng ·xià jǐng ( shì ) zhè  tiān ·zuò zhōng yǒu méi shān yǐn (huáng tíng jiān ) jiǎn   lán huā ·tiān  jiù hèn (qín guān ) dié liàn huā ·sòng chūn (zhū shū zhēn )  suō xíng ·xuě shì méi huā ( běn zhōng )  yuǎn rén ·hóng  huáng huā qiū  (yàn  dào ) dié liàn huā ·zuì bié 西 lóu xǐng  (yàn  dào ) diǎn jiàng chún ·gǎn xīng (wáng  chēng ) zhòu   ·dòng fáng  de chū xiāng (liǔ yǒng )  shēng gān zhōu ·zhāi qīng méi jiàn jiǔ (tāng huī ) ruǎn láng guī ·tiān biān jīn zhǎng  chéng (yàn  dào ) niàn  jiāo ·chūn qíng ( qīng zhào ) qiān qiū suì ·shuǐ biān shā wài (qín guān ) shuāng diào  wáng sūn ·shǎng  ( qīng zhào ) jiāng nán chūn · miǎo miǎo (kòu zhǔn )  xīn láng ·jiǔ  (liú  zhuāng ) xiāng chūn  yuè ·jìn qīng míng (huáng xiào mài ) 西 jiāng yuè ·xīn qiū xiě xìng (liú chén wēng ) yàn shān tíng ·běi xíng jiàn xìng huā (zhào  )  lóu chūn ·chéng shàng fēng guāng yīng  (qián wéi yǎn ) zhè  tiān · diǎn cán hóng  jǐn (zhōu  zhī )  měi rén · táo tiān shàng zāi  (qín guān )  suō xíng ·chūn  (kòu zhǔn ) zhè  tiān ·jiā zhù cāng yān luò zhào ( yóu ) ruǎn láng guī ·nán yuán chūn bàn  qīng (ōu yáng xiū ) huàn  shā ·mén  huā shēn mèng jiù ( wén yīng ) cāng  yáo ·tiān (cài shēn ) qīng píng  · shàng  qiáo (xīn   ) diǎn jiàng chún ·jīn  nián nián (lín  )  shèng cháo ·liú bié ( qīng chén ) nán xiāng  ·dōng  (huáng shēng ) jiě lián huán · yàn (zhāng yán ) zhù yīng tái jìn ·wǎn chūn (xīn   ) 西 jiāng yuè ·xié shǒu kàn huā shēn jìng ( zhù ) zhè  tiān ·zhī shàng liú yīng  lèi (qín guān ) qīng píng  ·chūn wǎn (wáng ān guó ) hàn tíng qiū ·bié lái yīn xìn qiān  (yàn shū ) ān gōng  ·yuǎn àn shōu cán  (liǔ yǒng ) yǎn ér mèi ·chóu yún dàn dàn  xiāo (shí xiào yǒu )  suàn  ·lán (cáo  ) jiǎn   lán huā ·chūn yuè ( shì )  jīn mén ·chūn bàn (zhū shū zhēn ) fèng xiāo yín ·suǒ  chóu (hán zhěn )  jiǎn méi ·怀huái jiù (wāng yuán liàng )    ·sān gēng yuè ( zhù ) shào nián yóu ·cǎo (gāo guān guó ) qín lóu yuè ·fāng fēi xiē (xiàng zi yīn ) wàng jiāng nán ·sān yuè  ( wén yīng ) shuǐ diào  tóu · jiǔ duì xié  (yáng yán zhèng ) jiǎn   lán huā ·huái shān yǐn yǐn (huái shàng  )  fēn fēi ·lèi 湿shī lán gān huā zhe (máo pāng ) dié liàn huā · jiǎn luó  hán wèi (zhào lìng zhì ) shào nián yóu ·zhāo yún   sàn qīng (zhōu bāng yàn ) shuāng tiān xiǎo jiǎo ·méi (fàn chéng  ) zuì gāo lóu ·jiù shí xīn shì (chéng gāi ) hòu tíng huā · chūn  shí 西  ( fěi )  suō xíng ·qíng shì yóu  (zhōu  zhī ) cháng tíng yuàn màn ·jiàn chuī jǐn (jiāng kuí ) wàng jiāng nán ·jiāng nán yuè (wáng  ) xiè chí chūn ·cán hán xiāo jǐn ( zhī  ) ruǎn láng guī ·shào xīng  mǎo  xuě (xiàng zi yīn ) jiāng méi yǐn ·rén jiān  bié  duō (jiāng kuí ) shuǐ diào  tóu ·jiāng shàng chūn shān yuǎn ( cháng gēng )  xīn láng · jiǔ cháng tíng shuō (xīn   )  bàn  ·dòng yún àn dàn tiān  (liǔ yǒng ) lín jiāng xiān ·  西 chí chí shàng (cháo chōng zhī ) jiǎn   lán huā · nián jīn  ( běn zhōng ) huàn  shā ·shuāng  míng xiāo shuǐ zhàn (zhāng xiào xiáng )   mán ·chūn lái chūn  cuī rén (zhāng yuán gàn )  zhōng qíng ·chū lín xìng  luò jīn (zhōu bāng yàn )  suàn  ·jiàn     (shí xiào yǒu ) huàn  shā · zi shāng chūn yōng gèng ( qīng zhào ) qìng qīng cháo ·jìn   zhāng ( qīng zhào ) mǎn jiāng hóng · nán jīng  shān 驿 (wáng qīng huì ) mǎn jiāng hóng ·sòng   dài gǒng ( qián )  qín é ·yòng tài bái yùn ( zhī  ) jiě lián huán ·yuàn 怀huái  tuō (zhōu bāng yàn ) zhè  tiān ·zhèn   xīn sǎo dài (xià sǒng ) dié liàn huā ·xiào yàn qiū lián shēng 绿 (yàn  dào ) mǎn jiāng hóng · zhāng téng wáng  ( qián ) jiǎn   lán huā · xióng zhōu 驿 (jiǎng shì  ) shuāng tiān xiǎo jiǎo · cǎi shí é méi (hán yuán  ) táng duō lìng ·qiū  yǒu gǎn (chén yǔn píng )  lán huā màn ·yīng    jìn (dài   )  yóu gōng ·rén  西 lóu yàn yǎo ( wén yīng )  qín é ·huā shēn shēn (zhèng wén  ) shí zhōu màn ·hán shuǐ  hén (zhāng yuán gàn ) què qiáo xiān ·shuō méng shuō shì (shǔ  ) jiāng chéng  ·píng shā qiǎn cǎo jiē tiān ( hào  ) qīng píng  ·fèng chéng chūn qiǎn (chén yǔn píng )   mán ·huà chuán chuí  cuī jūn (shū dǎn ) qīng shāng yuàn ·jiā méng 驿 zuò ( yóu )   mán ·cǎi zhōu zài   chóu ( zhù ) diǎn jiàng chún ·shì dēng  chū qíng ( wén yīng ) hǎo shì jìn ·biàn jīng  yàn wén jiào (hán yuán  ) wěi fàn ·   kōng jiē (liǔ yǒng ) dié liàn huā ·juǎn  fēng tou hán  (zhào lìng zhì ) niàn  jiāo ·   jiāng shū  (wáng lán )  líng chūn ·rén dào yǒu qíng  yǒu (lián jìng  ) xiù luán fèng huā fàn · shuǐ xiān (zhōu  )  liáo yuàn ·shàng  rén  cán zuì (zhōu bāng yàn )  měi rén ·piān zhōu sān  qiū táng (chén   ) cǎi sāng  ·péng làng  (zhū dūn  ) chǔ tiān yáo guò qīng jiāng yǐn ·yǒu  ( huì ) chuán yán   ·qián táng yuán  (wāng yuán liàng )  jūn wáng ·  gōng liǔ  gōng (xiè  jiā ) gāo yáng tái ·luò méi ( wén yīng ) zhāo jūn yuàn · dān (liú  zhuāng ) làng táo shā màn ·xiǎo yīn zhòng (zhōu bāng yàn )  qín é ·zhōng zhāi shàng yuán  sàn (liú chén wēng ) dié liàn huā ·  绿 yáng zāi hòu (zhāng xiān )  xiāng  ·yuè guà shuāng lín hán  (chéng gāi ) shuāng  fēi ·chóng jiǔ ( wén yīng ) liàn xiù qīn ·liǔ  kōng yǒu qiān wàn (zhào  guāng ) sān shū mèi ·guò  chéng jiù  yǒu ( wén yīng ) nán  · 怀huái (  zhòng ) wàng jiāng nán ·chūn shuì  (jīn  shū ) jīn   ·péi  zhāi xiān shēng cāng ( wén yīng ) xiàn xiān yīn ·diào xuě xiāng tíng méi (zhōu  ) wàng jiāng nán ·yōu zhōu jiǔ  (wāng yuán liàng )  suō xíng ·hán cǎo yān guāng kuò (kòu zhǔn )  jīng qiū ·yān shuǐ kuò (zhōu  ) zuì táo yuán ·zèng  cháng  ( wén yīng )  lóu chūn ·huá táng lián  piāo xiāng (zhōu duān chén )  shān qīng ·jīn  míng (zhào jìn ) zhè  tiān ·shǒu niǎn xiāng jiān  xiǎo (yàn  dào ) zuì luò tuò · shǎng jǐng lóng mén zhuī (zhào  ) zhǎng xiàng  ·cūn  ér (cài shēn )   mán ·shāng  yuàn (jiāng kāi ) juàn xún fāng màn ·  xiàng wǎn (wáng pāng )  lán huā màn ·hèn yīng huā jiàn lǎo (  yǒng ) huàn  shā ·xián nòng zhēng xián lǎn  (yàn  dào ) làng táo shā ·  měi rén cǎo (xīn   ) chá píng ér · nián xiāng féng shēn yuàn ( yuán yīng ) lín jiāng xiān ·qiān  cháng ān míng  (liú tóng )  jīn mén ·chūn yòu lǎo (wáng ān shí )  jiā ào yǐn · yuè shuǐ hán fēng (hóng shì ) mǎn jiāng hóng ·xiǎo yuàn shēn shēn (yuè  ) lín jiāng xiān ·dēng líng xiāo tái gǎn 怀huái ( zhī  ) zhǎng xiàng  ·nán gāo fēng (yuán zhèng zhēn ) nán xiāng  ·fēng  mǎn píng zhōu (chén liàng ) huā xīn dòng ·chūn  (ruǎn   ) wàng jiāng nán ·yàn sāi xuě (huá qīng shū )   mán · tóu  jiàn héng yáng (chén  sǒu ) qīng  àn ·  fāng huí yùn sòng (huáng  lín ) zhè  tiān ·wèi xiàn dào zhōng yǒu 怀huái (shǐ   ) qīng píng  ·怀huái rén (zhào chóng ) jiāng méi yǐn · jiāng méi (hóng hào )   mán ·xiāng dōng 驿 (fàn chéng  ) 西  · wáng qián zhāi yùn (cáo bīn )

huā shí tóng zuì  chūn chóu ,zuì zhé huā zhī zuò jiǔ chóu 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī wén 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽