sòng  jīng xuǎn 

shuǐ diào  tóu ·míng yuè  shí yǒu ( shì ) shēng shēng màn ·xún xún   ( qīng zhào )  suàn  ·yǒng méi ( yóu )  lín líng ·hán chán  qiè (liǔ yǒng ) què qiáo xiān ·xiān yún nòng qiǎo (qín guān )  jiǎn méi ·hóng ǒu xiāng cán  diàn ( qīng zhào ) huàn  shā ·  xīn  jiǔ  (yàn shū )  líng chūn ·chūn wǎn ( qīng zhào )  mèng lìng ·cháng   tíng   ( qīng zhào )  mèng lìng ·zuó   shū fēng zhòu ( qīng zhào ) chǒu  ér ·shū  shān dào zhōng  (xīn   ) chāi tóu fèng ·hóng  shǒu ( yóu ) zuì huā yīn ·  nóng yún chóu yǒng ( qīng zhào )  jiā ào ·tiān jiē yún tāo lián xiǎo ( qīng zhào )  suàn  · zhù cháng jiāng tóu ( zhī  )   zhē ·怀huái jiù (fàn zhòng yān ) dié liàn huā ·tíng yuàn shēn shēn shēn  (ōu yáng xiū ) shuǐ lóng yín ·dēng jiàn kāng shǎng xīn tíng (xīn   ) 西 jiāng yuè ·shì shì  chǎng  mèng ( shì ) shēng zhā  ·yuán  (ōu yáng xiū )  měi rén ·tīng  (jiǎng jié ) chāi tóu fèng ·shì qíng báo (táng wǎn )  zhōng qíng ·dāng nián wàn   fēng ( yóu ) lín jiāng xiān ·mèng hòu lóu tái gāo suǒ (yàn  dào ) shuǐ lóng yín · yùn zhāng zhì  yáng ( shì )  lóu chūn ·zūn qián   guī  (ōu yáng xiū ) diǎn jiàng chún ·  qiū qiān ( qīng zhào ) zhè  tiān ·guì huā ( qīng zhào ) yáng guān  ·zhōng qiū yuè ( shì ) qīng píng  ·nián nián xuě  ( qīng zhào )  lóu chūn ·chūn jǐng (sòng  ) zhè  tiān ·sòng rén (xīn   ) xiǎo chóng shān ·zuó  hán qióng  zhù (yuè fēi ) jiāng chéng  ·西 chéng yáng liǔ nòng chūn (qín guān ) mǎn tíng fāng ·shān  wēi yún (qín guān ) huàn  shā ·guī qíng ( qīng zhào )  lóu chūn ·bié hòu  zhī jūn yuǎn (ōu yáng xiū ) yǒng   ·luò  róng jīn ( qīng zhào ) qiān qiū suì ·shù shēng  jué (zhāng xiān ) dié liàn huā ·nuǎn  qíng fēng chū  ( qīng zhào )  xīn láng ·bié mào jiā shí èr  (xīn   ) zhǎng xiàng  ·zhǎng xiàng  (yàn  dào )  suàn  · shì ài fēng chén (yán ruǐ )  jiē xíng ·qiū  怀huái jiù (fàn zhòng yān )   dié ·wàng chù  shōu yún duàn (liǔ yǒng ) zhè  tiān ·zuì pāi chūn shān  jiù (yàn  dào ) lán líng wáng ·liǔ (zhōu bāng yàn ) fèng huáng tái shàng  chuī xiāo ·xiāng lěng ( qīng zhào ) cǎi sāng  ·hèn jūn  shì jiāng lóu ( běn zhōng ) jiǎn   lán huā ·mài huā dān shàng ( qīng zhào )   jīng ·báo qīn xiǎo zhěn liáng tiān (liǔ yǒng ) táng duō lìng · bié ( wén yīng ) diǎn jiàng chún ·guī  ( qīng zhào ) yǎn ér mèi ·yáng liǔ   nòng qīng (wáng pāng ) zhè  tiān ·yuán  yǒu suǒ mèng (jiāng kuí ) xíng xiāng  ·  ( qīng zhào ) zhǎng xiàng  ·huā shì  (ōu yáng xiū ) zhǎng xiàng  · shān qīng (lín  ) fēng  sōng ·tīng fēng tīng  guò qīng ( wén yīng ) àn xiāng ·jiù shí yuè  (jiāng kuí ) nán xiāng  ·chóng jiǔ hán huī lóu chéng ( shì )   mán ·jīn líng shǎng xīn tíng wèi (xīn   ) nán   ·tiān shàng xīng  zhuǎn ( qīng zhào ) zhǎng xiàng  · (  yǒng )  zhōng qíng ·méi  (ōu yáng xiū ) shuǐ diào  tóu ·  shū  yóu (xīn   ) huàn  shā ·dàn dàng chūn guāng hán shí ( qīng zhào )  jiā ào ·huà  shēng zhōng hūn yòu (yàn shū ) lín jiāng xiān ·dòu cǎo jiē qián chū jiàn (yàn  dào ) dìng fēng  · chūn lái (liǔ yǒng ) dié liàn huā ·mèng  jiāng nán yān shuǐ (yàn  dào )  měi rén · gōng  (shū dǎn ) dié liàn huā ·sòng chūn (zhū shū zhēn )  xīn láng ·xià jǐng ( shì ) dié liàn huā ·zuì bié 西 lóu xǐng  (yàn  dào ) zhè  tiān ·zuò zhōng yǒu méi shān yǐn (huáng tíng jiān ) diǎn jiàng chún ·gǎn xīng (wáng  chēng )  yuǎn rén ·hóng  huáng huā qiū  (yàn  dào ) jiǎn   lán huā ·tiān  jiù hèn (qín guān ) jiāng nán chūn · miǎo miǎo (kòu zhǔn ) qiān qiū suì ·shuǐ biān shā wài (qín guān ) zhòu   ·dòng fáng  de chū xiāng (liǔ yǒng )  suō xíng ·xuě shì méi huā ( běn zhōng ) ruǎn láng guī ·tiān biān jīn zhǎng  chéng (yàn  dào )  shēng gān zhōu ·zhāi qīng méi jiàn jiǔ (tāng huī ) xiāng chūn  yuè ·jìn qīng míng (huáng xiào mài ) shuāng diào  wáng sūn •shǎng  ( qīng zhào ) niàn  jiāo ·chūn qíng ( qīng zhào ) 西 jiāng yuè ·xīn qiū xiě xìng (liú chén wēng )  xīn láng ·jiǔ  (liú  zhuāng )  lóu chūn ·chéng shàng fēng guāng yīng  (qián wéi yǎn ) zhè  tiān · diǎn cán hóng  jǐn (zhōu  zhī ) yàn shān tíng ·běi xíng jiàn xìng huā (zhào  )  suō xíng ·chūn  (kòu zhǔn )  měi rén · táo tiān shàng zāi  (qín guān ) ruǎn láng guī ·nán yuán chūn bàn  qīng (ōu yáng xiū ) zhè  tiān ·jiā zhù cāng yān luò zhào ( yóu ) diǎn jiàng chún ·jīn  nián nián (lín  ) qīng píng  · shàng  qiáo (xīn   )  shèng cháo ·liú bié ( qīng chén ) cāng  yáo ·tiān (cài shēn ) huàn  shā ·mén  huā shēn mèng jiù ( wén yīng ) nán xiāng  ·dōng  (huáng shēng ) 西 jiāng yuè ·xié shǒu kàn huā shēn jìng ( zhù ) ān gōng  ·yuǎn àn shōu cán  (liǔ yǒng ) zhù yīng tái jìn ·wǎn chūn (xīn   ) qīng píng  ·chūn wǎn (wáng ān guó ) zhè  tiān ·zhī shàng liú yīng  lèi (qín guān ) jiě lián huán · yàn (zhāng yán ) shào nián yóu ·cǎo (gāo guān guó )  suàn  ·lán (cáo  ) jiǎn   lán huā ·chūn yuè ( shì ) fèng xiāo yín ·suǒ  chóu (hán zhěn )  jiǎn méi ·怀huái jiù (wāng yuán liàng )  jīn mén ·chūn bàn (zhū shū zhēn ) yǎn ér mèi ·chóu yún dàn dàn  xiāo (shí xiào yǒu ) hàn tíng qiū ·bié lái yīn xìn qiān  (yàn shū ) wàng jiāng nán ·sān yuè  ( wén yīng )    ·sān gēng yuè ( zhù ) qín lóu yuè ·fāng fēi xiē (xiàng zi yīn ) dié liàn huā · jiǎn luó  hán wèi (zhào lìng zhì ) shuǐ diào  tóu · jiǔ duì xié  (yáng yán zhèng ) hòu tíng huā · chūn  shí 西  ( fěi ) shào nián yóu ·zhāo yún   sàn qīng (zhōu bāng yàn )  fēn fēi ·lèi 湿shī lán gān huā zhe (máo pāng )  suō xíng ·qíng shì yóu  (zhōu  zhī ) jiǎn   lán huā ·huái shān yǐn yǐn (huái shàng  ) shuāng tiān xiǎo jiǎo ·méi (fàn chéng  ) xiè chí chūn ·cán hán xiāo jǐn ( zhī  )   mán ·chūn lái chūn  cuī rén (zhāng yuán gàn ) cháng tíng yuàn màn ·jiàn chuī jǐn (jiāng kuí )  bàn  ·dòng yún àn dàn tiān  (liǔ yǒng ) huàn  shā ·shuāng  míng xiāo shuǐ zhàn (zhāng xiào xiáng ) ruǎn láng guī ·shào xīng  mǎo  xuě (xiàng zi yīn ) shuǐ diào  tóu ·jiāng shàng chūn shān yuǎn ( cháng gēng ) jiāng méi yǐn ·rén jiān  bié  duō (jiāng kuí ) lín jiāng xiān ·  西 chí chí shàng (cháo chōng zhī ) mǎn jiāng hóng · nán jīng  shān 驿 (wáng qīng huì ) wàng jiāng nán ·jiāng nán yuè (wáng  ) zuì gāo lóu ·jiù shí xīn shì (chéng gāi ) jiǎn   lán huā · nián jīn  ( běn zhōng )  xīn láng · jiǔ cháng tíng shuō (xīn   )  zhōng qíng ·chū lín xìng  luò jīn (zhōu bāng yàn ) huàn  shā · zi shāng chūn yōng gèng ( qīng zhào )  qín é ·yòng tài bái yùn ( zhī  )  suàn  ·jiàn     (shí xiào yǒu ) jiǎn   lán huā · xióng zhōu 驿 (jiǎng shì  ) dié liàn huā ·xiào yàn qiū lián shēng 绿 (yàn  dào ) mǎn jiāng hóng ·sòng   dài gǒng ( qián ) shuāng tiān xiǎo jiǎo · cǎi shí é méi (hán yuán  ) jiě lián huán ·yuàn 怀huái  tuō (zhōu bāng yàn ) qìng qīng cháo ·jìn   zhāng ( qīng zhào ) zhè  tiān ·zhèn   xīn sǎo dài (xià sǒng )  yóu gōng ·rén  西 lóu yàn yǎo ( wén yīng ) táng duō lìng ·qiū  yǒu gǎn (chén yǔn píng )   mán ·huà chuán chuí  cuī jūn (shū dǎn )  qín é ·huā shēn shēn (zhèng wén  ) què qiáo xiān ·shuō méng shuō shì (shǔ  ) diǎn jiàng chún ·shì dēng  chū qíng ( wén yīng ) shí zhōu màn ·hán shuǐ  hén (zhāng yuán gàn ) mǎn jiāng hóng · zhāng téng wáng  ( qián )  lán huā màn ·yīng    jìn (dài   )   mán ·cǎi zhōu zài   chóu ( zhù ) qīng píng  ·fèng chéng chūn qiǎn (chén yǔn píng )  líng chūn ·rén dào yǒu qíng  yǒu (lián jìng  ) qīng shāng yuàn ·jiā méng 驿 zuò ( yóu ) wěi fàn ·   kōng jiē (liǔ yǒng ) niàn  jiāo ·   jiāng shū  (wáng lán ) dié liàn huā ·juǎn  fēng tou hán  (zhào lìng zhì ) xiù luán fèng huā fàn · shuǐ xiān (zhōu  ) zhāo jūn yuàn · dān (liú  zhuāng )  jūn wáng ·  gōng liǔ  gōng (xiè  jiā ) chǔ tiān yáo guò qīng jiāng yǐn ·yǒu  ( huì ) hǎo shì jìn ·biàn jīng  yàn wén jiào (hán yuán  ) jiāng chéng  ·píng shā qiǎn cǎo jiē tiān ( hào  )  qín é ·zhōng zhāi shàng yuán  sàn (liú chén wēng ) gāo yáng tái ·luò méi ( wén yīng ) chuán yán   ·qián táng yuán  (wāng yuán liàng ) làng táo shā màn ·xiǎo yīn zhòng (zhōu bāng yàn ) shuāng  fēi ·chóng jiǔ ( wén yīng )  xiāng  ·yuè guà shuāng lín hán  (chéng gāi ) cǎi sāng  ·péng làng  (zhū dūn  ) liàn xiù qīn ·liǔ  kōng yǒu qiān wàn (zhào  guāng )  měi rén ·piān zhōu sān  qiū táng (chén   ) dié liàn huā ·  绿 yáng zāi hòu (zhāng xiān )  liáo yuàn ·shàng  rén  cán zuì (zhōu bāng yàn ) wàng jiāng nán ·yōu zhōu jiǔ  (wāng yuán liàng ) xiàn xiān yīn ·diào xuě xiāng tíng méi (zhōu  ) wàng jiāng nán ·chūn shuì  (jīn  shū ) jīn   ·péi  zhāi xiān shēng cāng ( wén yīng )  jīng qiū ·yān shuǐ kuò (zhōu  ) nán  · 怀huái (  zhòng )  suō xíng ·hán cǎo yān guāng kuò (kòu zhǔn ) sān shū mèi ·guò  chéng jiù  yǒu ( wén yīng )  lóu chūn ·huá táng lián  piāo xiāng (zhōu duān chén )  shān qīng ·jīn  míng (zhào jìn ) zuì táo yuán ·zèng  cháng  ( wén yīng ) juàn xún fāng màn ·  xiàng wǎn (wáng pāng ) zuì luò tuò · shǎng jǐng lóng mén zhuī (zhào  ) zhè  tiān ·shǒu niǎn xiāng jiān  xiǎo (yàn  dào ) zhǎng xiàng  ·cūn  ér (cài shēn )   mán ·shāng  yuàn (jiāng kāi ) huàn  shā ·xián nòng zhēng xián lǎn  (yàn  dào ) chá píng ér · nián xiāng féng shēn yuàn ( yuán yīng ) làng táo shā ·  měi rén cǎo (xīn   )  jīn mén ·chūn yòu lǎo (wáng ān shí ) lín jiāng xiān ·qiān  cháng ān míng  (liú tóng )  lán huā màn ·hèn yīng huā jiàn lǎo (  yǒng ) mǎn jiāng hóng ·xiǎo yuàn shēn shēn (yuè  )  jiā ào yǐn · yuè shuǐ hán fēng (hóng shì ) lín jiāng xiān ·dēng líng xiāo tái gǎn 怀huái ( zhī  ) nán xiāng  ·fēng  mǎn píng zhōu (chén liàng ) zhǎng xiàng  ·nán gāo fēng (yuán zhèng zhēn ) huā xīn dòng ·chūn  (ruǎn   ) wàng jiāng nán ·yàn sāi xuě (huá qīng shū )   mán · tóu  jiàn héng yáng (chén  sǒu ) qīng  àn ·  fāng huí yùn sòng (huáng  lín ) jiāng méi yǐn · jiāng méi (hóng hào ) qīng píng  ·怀huái rén (zhào chóng )   mán ·xiāng dōng 驿 (fàn chéng  ) zhè  tiān ·wèi xiàn dào zhōng yǒu 怀huái (shǐ   ) 西  · wáng qián zhāi yùn (cáo bīn )

 wén  niáng huàn  shēng ,dàn wén huáng  liú shuǐ míng jiàn jiàn 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī wén 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽