sòng  sān bǎi shǒu 

卷一·唐五代词
  mán ·píng lín   yān  zhī ( bái )  qín é ·xiāo shēng yàn ( bái ) sān   yán ( bái )    ·西 sài shān qián bái  fēi (zhāng zhì  ) tiáo xiào lìng ·biān cǎo (dài shū lún ) gōng zhōng tiáo xiào ·tuán shàn (wáng jiàn ) zhú zhī  ·shān táo hóng huā mǎn shàng tou (liú   ) xiāo xiāng shén ·bān zhú zhī (liú   )  jiāng nán ·jiāng nán hǎo (bái   )  jiāng nán sān shǒu (bái   ) zhǎng xiàng  ·biàn shuǐ liú (bái   ) huā fēi huā ·huā fēi huā (bái   ) làng táo shā ·jiè wèn jiāng cháo  hǎi shuǐ (bái   ) cǎi lián  ·hàn dàn xiāng lián shí qǐng bēi (huáng  sōng ) mèng jiāng nán ·lán jìn luò (huáng  sōng ) wàng jiāng nán ·shū   (wēn tíng yún )   mán ·xiǎo shān chóng dié jīn míng miè (wēn tíng yún ) gèng lòu  ·liǔ  zhǎng (wēn tíng yún )   mán ·hóng lóu bié  kān chóu chàng (wéi zhuāng )   mán ·rén rén jǐn shuō jiāng nán hǎo (wéi zhuāng )   mán ·quàn jūn jīn   chén zuì (wéi zhuāng )  guàn zi · yuè shí  (wéi zhuāng )  guàn zi ·zuó   bàn (wéi zhuāng )   xiāng ·chūn  yóu (wéi zhuāng ) huàn  shā ·hóng liǎo  tóu qiū zhèng  (xuē zhāo yùn )  jiāng nán ·xián  yàn (niú jiào ) shēng zhā  ·xīn yuè   méi (niú   )  shān  duàn yún · miào  qīng zhàng ( xún ) nán xiāng  ·chéng cǎi fǎng ( xún )
卷二·唐五代词
 zhōng qíng ·yǒng  pāo rén  chǔ  (  ) huàn  shā ·liǎo àn fēng duō  yòu xiāng (sūn guāng wán )  jīn mén ·fēng zhà  (féng yán  ) què  zhī ·shuí dào xián qíng pāo zhì jiǔ (féng yán  ) què  zhī ·  xíng yún  chǔ  (féng yán  ) qīng píng  · qíng yān wǎn (féng yán  ) cháng mìng  ·chūn  yàn (féng yán  ) tān  huàn  shā ( jǐng ) tān  huàn  shā ( jǐng )    ·zuó  fēng jiān  (  )  měi rén ·chūn huā qiū yuè  shí le (  )  měi rén ·fēng huí xiǎo yuàn tíng  绿 (  ) xiāng jiàn huān · yán  shàng 西 lóu (  ) xiāng jiàn huān ·lín huā xiè le chūn hóng (  ) zhǎng xiàng  · chóng shān (  ) làng táo shā lìng ·lián wài  chán chán (  ) qīng píng  ·bié lái chūn bàn (  ) dǎo liàn  lìng ·shēn yuàn jìng (  )  zhèn zi · shí nián lái jiā guó (  ) lín jiāng xiān ·yǐn sàn  tíng 西  ( chāng  )   mán ·zhěn qián  jǐn qiān bān yuàn ( míng ) què  zhī · nài líng què duō mán  ( míng ) huàn  shā · liǎng 竿gān tóu fēng  píng ( míng ) wàng jiāng nán ·tiān shàng yuè ( míng )
卷三·北宋词
diǎn jiàng chún ·gǎn xīng (wáng  chēng ) jiǔ quán zi ·zhǎng  guān cháo (pān láng ) xiāng  lìng · shān qīng (lín  )  suō xíng ·chūn  (kòu zhǔn )   zhē ·怀huái jiù (fàn zhòng yān )  jiā ào ·qiū  (fàn zhòng yān ) dié liàn huā ·zhù  wēi lóu fēng   (liǔ yǒng ) dìng fēng  · chūn lái (liǔ yǒng )  lín líng ·hán chán  qiè (liǔ yǒng ) wàng hǎi cháo ·dōng nán xíng shèng (liǔ yǒng )  xiān yǐn ·cái guò  nián (liǔ yǒng )  shēng gān zhōu (liǔ yǒng ) ān gōng  ·yuǎn àn shōu cán  (liǔ yǒng )  chōng tiān ·huáng jīn bǎng shàng (liǔ yǒng ) tiān xiān  ·shuǐ diào shù shēng chí jiǔ tīng (zhāng xiān ) qiān qiū suì ·shù shēng  jué (zhāng xiān ) qīng mén yǐn ·chūn  (zhāng xiān ) zuì chuí biān ·shuāng dié xiù luó qún (zhāng xiān ) huàn  shā ·  xīn  jiǔ  bēi (yàn shū ) huàn  shā · xiàng nián guāng yǒu xiàn shēn (yàn shū ) qīng píng  ·hóng jiān xiǎo  (yàn shū ) shān tíng liǔ ·zèng  zhě (yàn shū ) dié liàn huā ·kǎn  chóu yān lán   (yàn shū )  zhèn zi ·chūn jǐng (yàn shū )  tíng yàn · dài jiāng shān  huà (zhāng biàn )  lóu chūn ·chūn jǐng (sòng  )  shèng cháo ·liú bié ( qīng chén )
卷四·北宋词
 zhōng qíng ·méi  (ōu yáng xiū )  suō xíng ·hòu guǎn méi cán (ōu yáng xiū ) shēng zhā  ·yuán  (ōu yáng xiū ) dié liàn huā ·tíng yuàn shēn shēn shēn   (ōu yáng xiū )  jiā ào ·huā   wén qiāo liǎng jiǎng (ōu yáng xiū )  jiā ào ·jìn  mén qián  shuǐ zhǎng (ōu yáng xiū ) làng táo shā · jiǔ zhù dōng fēng (ōu yáng xiū ) fèng xiāo yín ·suǒ  chóu (hán zhěn ) guì zhī xiāng ·jīn líng 怀huái  (wáng ān shí )  jiā ào ·píng àn xiǎo qiáo qiān zhàng bào (wáng ān shí ) làng táo shā lìng ·  liǎng shuāi wēng (wáng ān shí ) qīng píng  ·chūn wǎn (wáng ān guó )  suàn  ·sòng bào hào rán zhī zhè dōng (wáng guān ) lín jiāng xiān ·mèng hòu lóu tái gāo suǒ (yàn  dào ) dié liàn huā ·zuì bié 西 lóu xǐng   (yàn  dào ) qīng píng  ·liú rén  zhù (yàn  dào ) zhè  tiān ·cǎi xiù yīn qín pěng  zhōng (yàn  dào ) zhè  tiān ·xiǎo lìng zūn qián jiàn  xiāo (yàn  dào ) ruǎn láng guī ·jiù xiāng cán fěn shì dāng chū (yàn  dào ) mài huā shēng · yuè yáng lóu (zhāng shùn mín ) shuǐ lóng yín · yùn zhāng zhì  yáng huā  ( shì ) dìng fēng  ( shì ) shuǐ diào  tóu ·bǐng chén zhōng qiū ( shì ) niàn  jiāo ·chì  怀huái  ( shì ) 西 jiāng yuè ·shì shì  chǎng  mèng ( shì ) 西 jiāng yuè ·qǐng zài huáng zhōu ( shì ) lín jiāng xiān · yǐn dōng  xǐng  zuì ( shì ) dìng fēng  · tīng 穿chuān lín   shēng ( shì )  suàn  ·huáng zhōu dìng huì yuàn   zuò ( shì ) dòng xiān  ·bīng    ( shì ) jiāng chéng  · zhōu chū liè ( shì ) jiāng chéng  ( shì ) dié liàn huā ·chūn jǐng ( shì ) yǒng   ·péng chéng  宿 yàn zi lóu ( shì ) huàn  shā ·yóu  shuǐ qīng quán  ( shì ) huàn  shā ·   jīn luò zǎo huā ( shì )
卷五·北宋词
 suàn  · zhù cháng jiāng tóu ( zhī  ) jiǎn   lán huā ·jìng  (huáng cháng ) yǎn ér mèi ·yáng liǔ   nòng qīng róu (wáng  ) niàn  jiāo ·duàn hóng   (huáng tíng jiān ) shuǐ diào  tóu ·yóu lǎn (huáng tíng jiān ) qīng píng  ·chūn guī  chǔ (huáng tíng jiān ) zhè  tiān ·zuò zhōng yǒu méi shān yǐn  shǐ  dòng xiān  ·xuě yún sàn jìn ( yuán yīng )  jiā ào ·xiǎo  xiān xiān fēng   (zhū  ) qīng mén yǐn · chǒng rén (shí yàn ) wàng hǎi cháo ·luò yáng 怀huái  (qín guān )  liù  · wēi tíng (qín guān ) mǎn tíng fāng ·shān  wēi yún (qín guān ) jiāng chéng  ·西 chéng yáng liǔ nòng chūn róu (qín guān ) què qiáo xiān ·xiān yún nòng qiǎo (qín guān ) qiān qiū suì ·shuǐ biān shā wài (qín guān )  suō xíng ·chēn zhōu  shè (qín guān ) huàn  shā ·  qīng hán shàng xiǎo lóu (qín guān ) xíng xiāng  ·shù rào cūn zhuāng (qín guān ) bàn  tóng ·zhòng guò chāng mén wàn shì fēi ( zhù ) chǔ shēng  ·zhēn miàn yíng ( zhù ) fāng xīn  ·yáng liǔ huí táng ( zhù ) héng táng  ·líng   guò héng táng  ( zhù ) liù zhōu  tóu ·shào nián xiá  ( zhù ) shí zhōu yǐn ·báo  chū hán ( zhù )  yuè rén ·  dōng fēng fàng  shí ( zhù ) nán  zi ·shí  qīng shān yuǎn (sēng zhòng shū )  zhōng qíng ·bǎo yuè shān zuò (sēng zhòng shū )   ér ·dōng gāo   (cháo  zhī ) yán jiǎo ér · shè guān méi (cháo  zhī ) qiū ruǐ xiāng ·lián  shū shū fēng tòu (zhāng lěi ) lín jiāng xiān ·wèi  xíng cáng shuí kěn xìn (hóu méng )
卷六·北宋词
ruì lóng yín · shí chūn jǐng (zhōu bāng yàn ) mǎn tíng fāng (zhōu bāng yàn )   zhē ·liáo chén xiāng (zhōu bāng yàn ) shào nián yóu ·bìng dāo  shuǐ (zhōu bāng yàn )  yóu gōng · xià xié yáng zhào shuǐ (zhōu bāng yàn ) jiě  huā ·shàng yuán (zhōu bāng yàn ) lán líng wáng ·liǔ (zhōu bāng yàn ) liù chǒu ·luò huā (zhōu bāng yàn ) 西  · shí jīn líng (zhōu bāng yàn )  měi rén ·shū   jìng tián jiā xiǎo (zhōu bāng yàn ) dié liàn huā ·zǎo xíng (zhōu bāng yàn )  lóu chūn ·táo   zuò cóng róng zhù (zhōu bāng yàn ) jiāng shén  ·xìng huā cūn guǎn jiǔ  fēng (xiè  )  fēn fēi ·lèi 湿shī lán gān huā zhe  (máo pāng ) shuǐ diào  tóu ·qiū  jiàn jiāng wǎn ( mèng  ) diǎn jiàng chún ·shào xīng  mǎo dēng jué dǐng xiǎo tíng  diǎn jiàng chún ·xīn yuè juān juān (wāng zǎo )  shān  ·méi (cáo  ) sān tái ·qīng míng yìng zhì (  yǒng ) hǎo shì jìn ·yáo shǒu chū hóng chén (zhū dūn  ) xiāng jiàn huān ·jīn líng chéng shàng 西 lóu (zhū dūn  ) zhè  tiān ·西 dōu zuò (zhū dūn  ) jiǎn   lán huā · xióng zhōu 驿 (jiǎng xìng   ) nán  zi ·shān míng yún yīn zhòng (wáng yán ) yān shān tíng ·běi xíng jiàn xìng huā (zhào  ) nán   ·tiān shàng xīng  zhuǎn ( qīng zhào )  jiǎn méi ·hóng ǒu xiāng cán  diàn ( qīng zhào )  jiā ào ·tiān jiē yún tāo lián xiǎo  ( qīng zhào )  mèng lìng ·cháng   tíng   ( qīng zhào )  mèng lìng ·zuó   shū fēng zhòu ( qīng zhào ) fèng huáng tái shàng  chuī xiāo ( qīng zhào ) qīng píng  ·nián nián xuě  ( qīng zhào ) dié liàn huā ·nuǎn  qíng fēng chū  dòng ( qīng zhào ) zhè  tiān ·hán  xiāo xiāo shàng suǒ chuāng ( qīng zhào ) zuì huā yīn ·  nóng yún chóu yǒng zhòu ( qīng zhào )  líng chūn ·chūn wǎn ( qīng zhào ) diǎn jiàng chún ·  qiū qiān ( qīng zhào ) yǒng   ·luò  róng jīn ( qīng zhào ) shēng shēng màn ·xún xún   ( qīng zhào )
卷七·南宋词
dié liàn huā ·chūn zhǎng  gāo tiān shuǐ miàn (fàn chéng  ) cǎi sāng  ·hèn jūn  shì jiāng lóu yuè ( běn zhōng ) qín lóu yuè ·fāng fēi xiē (xiàng zi yīn )  qín é · jūn bié (fáng shùn qīng ) cāng  yáo ·tiān (cài shēn )  wáng sūn ·chūn  ( zhòng yuán ) lín jiāng xiān · dēng xiǎo   luò zhōng jiù yóu   xīn láng ·    chéng xiàng (zhāng yuán gàn )  xīn láng ·sòng  bāng héng (zhāng yuán gàn ) liǔ shāo qīng ·máo shè shū  (yáng  jiù ) yìn   ·biān tóu chūn wèi dào (cáo xūn ) mǎn jiāng hóng ·xiě 怀huái (yuè fēi ) xiǎo chóng shān ·zuó  hán qióng  zhù míng (yuè fēi ) zhè  tiān · diǎn cán hóng  jǐn shí (zhōu  zhī ) shuāng tiān xiǎo jiǎo · cǎi shí é méi tíng (hán yuán  ) yǎn ér mèi ·chí chí chūn  nòng qīng róu (zhū shū zhēn )  jīn mén ·chūn bàn (zhū shū zhēn ) dié liàn huā ·sòng chūn (zhū shū zhēn )  suō xíng ·qiū  yún shān (zhāng lūn ) ruì  xiān ·jiāo yuán chū guò  (yuán  huá ) chāi tóu fèng ·hóng  shǒu ( yóu ) qiū  mèi · yuè shí liù wǎn dēng gāo ( yóu )  suàn  ·yǒng méi ( yóu )  yóu gōng · mèng  shī  hún ( yóu ) què qiáo xiān ·huá dēng zòng  ( yóu )  zhōng qíng ·dāng nián wàn   fēng hóu ( yóu ) chāi tóu fèng ·shì qíng báo (táng wǎn )
卷八·南宋词
 suàn  ·  shàng céng lóu (chéng gāi ) zhāo jūn yuàn · sōng shàng ōu (yáng wàn  ) hǎo shì jìn · yuè shí sān   (yáng wàn  )  suàn  · shì ài fēng chén (yán ruǐ ) liù zhōu  tóu ·zhǎng huái wàng duàn (zhāng xiào xiáng ) shuǐ diào  tóu · páng yòu  (zhāng xiào xiáng ) niàn  jiāo ·guò dòng tíng (zhāng xiào xiáng ) 西 jiāng yuè ·wèn xùn  biān chūn  (zhāng xiào xiáng ) 西 jiāng yuè · fēng shān fēng xià (zhāng xiào xiáng ) lín jiāng xiān · chūn (zhào zhǎng qīng )   ér ·gèng néng xiāo  fān fēng  (xīn   ) shuǐ lóng yín ·chǔ tiān qiān   yún (xīn   )   mán ·shū jiāng 西 zào kǒu  (xīn   ) qīng  àn ·yuán  (xīn   ) qīng píng  ·cūn  (xīn   ) qīng píng  · 宿  shān wáng shì ān (xīn   ) shuǐ lóng yín ·guò nán jiàn shuāng  lóu (xīn   ) 西 jiāng yuè · xíng huáng shā dào zhōng (xīn   )  xīn láng ·bié mào jiā shí èr  (xīn   )  xīn láng ·shén   shuāi  (xīn   ) chǒu  ér ·shū  shān dào zhōng  (xīn   ) tài cháng yǐn ·jiàn kāng zhōng qiū  wèi  shū qián    zhèn zi ·wèi chén tóng   zhuàng     zhè  tiān ·yǒu  kǎi rán tán gōng míng (xīn   ) 西 jiāng yuè ·qiǎn xìng (xīn   ) yǒng   ·jīng kǒu běi  tíng 怀huái  (xīn   ) nán xiāng  ·dēng jīng kǒu běi  tíng (xīn   )  suàn  ·jiàn     (shí xiào yǒu ) shuǐ diào  tóu ·sòng zhāng  mào  qīng 使shǐ   shuǐ lóng yín ·chūn hèn (chén liàng ) táng duō lìng ·  mǎn tīng zhōu (liú guò ) 西 jiāng yuè ·táng shàng móu chén zūn  (liú guò )
卷九·南宋词
diǎn jiàng chún ·dīng wèi dōng guò  sōng zuò (jiāng kuí )  suō xíng ·yàn yàn qīng yíng (jiāng kuí ) zhè  tiān · yǒu zhī qiū tiáo   (jiāng kuí ) niàn  jiāo ·nào hóng   (jiāng kuí )  tiān  · shuài (jiāng kuí ) yáng zhōu màn ·huái zuǒ míng dōu (jiāng kuí ) cháng tíng yuàn màn ·jiàn chuī jǐn (jiāng kuí ) àn xiāng ·jiù shí yuè  (jiāng kuí ) shū yǐng ·tái zhī zhuì  (jiāng kuí ) fēng  sōng · chūn zhǎng fèi mǎi huā qián ( guó bǎo ) liǔ shāo qīng ·yuè yáng lóu (dài   ) jiǎn   lán huā ·shā shān yún  ( bǐng ) shuāng shuāng yàn ·yǒng yàn (shǐ   )  luó xiāng ·yǒng chūn  (shǐ   ) jiāng chéng  ·huà lóu lián  juǎn xīn qíng (  gāo ) yàn qīng dōu ·chū chūn (  gāo ) làng táo shā · shàng  lóu kàn (hán liú ) shuāng tiān xiǎo jiǎo · zhēn jiāng shàng   (huáng  )  lóu chūn ·chūn  (yán rén ) qìn yuán chūn · jiǔ huá  xián liáng (liú  zhuāng ) zhǎng xiàng  · méi (liú  zhuāng )  xīn láng ·sòng chén zhēn zhōu zi huá (liú  zhuāng )  xīn láng ·jiǔ  (liú  zhuāng )  lóu chūn · lín tuī (liú  zhuāng )  suàn  ·piàn piàn dié  qīng (liú  zhuāng )  jiǎn méi ·zhōu guò  jiāng (jiǎng jié )  měi rén ·tīng  (jiǎng jié )
卷十·南宋词
mǎn jiāng hóng ·sòng   dài gǒng ( qián ) jiāng chéng  ·shì biǎo zhí liú guó huá ( qián )  shān  · shù (sòng  xùn )  jīn mén ·huā guò  ( hào  ) qīng  àn ·nián nián shè  tíng zhēn 线xiàn (huáng gōng shào ) xiāng chūn  yuè ·jìn qīng míng (huáng xiào mài ) zhǎng xiàng  ·huā shēn shēn (chén dōng  ) shuǐ diào  tóu ·píng shān táng yòng dōng  yùn (fāng yuè ) huàn  shā ·mén  huā shēn mèng jiù yóu ( wén yīng ) fēng  sōng ·tīng fēng tīng  guò qīng míng ( wén yīng ) yīng   ·chūn wǎn gǎn 怀huái ( wén yīng )  shēng gān zhōu ( wén yīng ) táng duō lìng · bié ( wén yīng ) qīng píng  ·gōng yuàn (huáng nòng )  xīn láng ·西  (wén  wēng ) 西 jiāng yuè ·xīn qiū xiě xìng (liú chén wēng ) lán líng wáng ·bǐng  sòng chūn (liú chén wēng ) mǎn jiāng hóng ·tài   róng (wáng qīng huì )  shēng gān zhōu (zhāng yán ) qīng píng  ·hòu qióng  duàn (zhāng yán )

qíng chuān   hàn yáng shù ,fāng cǎo   yīng  zhōu 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī wén 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽