táng shī sān bǎi shǒu 

五言绝句
xíng gōng (yuán zhěn ) dēng guàn què lóu (wáng zhī huàn ) xīn jià niáng  (wáng jiàn ) xiāng  (wáng wéi )  shī (wáng wéi ) 鹿 chái (wáng wéi ) zhú  guǎn (wáng wéi ) shān zhōng sòng bié (wáng wéi ) wèn liú shí jiǔ (bái   )  shū  (西  rén ) jìng   ( bái ) yuàn qíng ( bái ) dēng  yóu yuán ( shāng yǐn ) tīng zhēng ( duān )  hàn jiāng (sòng zhī wèn )  zhèn  (  ) 宿 jiàn  jiāng (mèng hào rán ) chūn xiǎo (mèng hào rán ) chūn yuàn (jīn chāng  ) jiāng xuě (liǔ zōng yuán ) qiū   qiū yuán wài (wéi yìng  ) zhōng nán wàng  xuě ( yǒng ) gōng  (zhāng  ) xún yǐn zhě   (jiǎ dǎo ) sòng cuī jiǔ (péi  ) sòng líng chè shàng rén (liú zhǎng qīng ) tīng tán qín (liú zhǎng qīng ) sòng shàng rén (liú zhǎng qīng )  tái  (quán   )
七言绝句
 róng lóu sòng xīn jiàn (wáng chāng líng ) guī yuàn (wáng chāng líng ) chūn gōng  (wáng chāng líng ) jiǔ yuè jiǔ   shān dōng xiōng  (wáng wéi ) liáng zhōu  (wáng hàn ) hòu gōng  (bái   ) gōng zhōng  (zhū qìng  ) jìn shì shàng zhāng shuǐ  (zhū qìng  ) féng  jīng 使shǐ (cén shēn ) huáng  lóu sòng mèng hào rán zhī 广guǎng líng ( bái ) zǎo  bái  chéng ( bái )  shàng shòu xiáng chéng wén  (  ) jiǎ shēng ( shāng yǐn ) suí gōng ( shāng yǐn ) yáo chí ( shāng yǐn ) cháng é ( shāng yǐn )    běi ( shāng yǐn )  líng  láng zhōng ( shāng yǐn ) wèi yǒu ( shāng yǐn ) jiāng nán féng  guī nián (  ) zèng bié ·  (  ) zèng bié · èr (  ) jīn  yuán (  )  yáng zhōu hán chuò pàn guān (  ) qiǎn 怀huái (  ) qiū  (  ) jiāng   xīng dēng  yóu yuán  jué (  ) chì  (  )  qín huái (  ) zhēng rén yuàn (liǔ zhōng yōng ) jīn líng  (wéi zhuāng ) chú zhōu 西 jiàn (wéi yìng  ) táo huā  (zhāng  )  rén (zhāng  )  jīn líng  (zhāng  ) zèng nèi rén (zhāng  )  líng tái ·  (zhāng  )  líng tái · èr (zhāng  ) fēng qiáo   (zhāng  ) lǒng 西 xíng (chén táo )  shī ( míng ) huí xiāng ǒu shū ·  ( zhī zhāng ) yáo  yuàn (wēn tíng yún ) yuè  (liú fāng píng ) chūn yuàn (liú fāng píng )   xiàng (liú   ) chūn  (liú   )  wéi  (zhèng tián ) hán shí (hán hóng )  liáng (hán  ) gōng  ( kuàng )
五言律诗
sòng  shào  zhī rèn shǔ zhōu (wáng  ) sòng  zhōu  使shǐ jūn (wáng wéi ) hàn jiāng lín tiào (wáng wéi ) zhōng nán bié  (wáng wéi ) zhōng nán shān (wáng wéi ) chóu zhāng shào  (wáng wéi ) guò xiāng   (wáng wéi ) wǎng chuān xián  zèng péi xiù cái  (wáng wéi ) shān  qiū míng (wáng wéi ) guī sōng shān zuò (wáng wéi )  běi  shān xià (wáng wān ) yún yáng guǎn  hán shēn 宿 bié ( kōng shǔ )  wài   lún jiàn 宿 ( kōng shǔ ) zéi píng hòu sòng rén běi guī ( kōng shǔ )    yuán cǎo sòng bié (bái   )    lǐng běi 驿 (sòng zhī wèn )  zuǒ shěng  shí  (cén shēn ) tīng shǔ sēng jùn tán qín ( bái )   niú zhǔ 怀huái  ( bái ) zèng mèng hào rán ( bái )  jīng mén sòng bié ( bái ) sòng yǒu rén ( bái )  jiàn wài  yòu yán bié (  ) liáng  ( shāng yǐn ) běi qīng luó ( shāng yǐn ) chán ( shāng yǐn ) fēng  ( shāng yǐn ) luò huā ( shāng yǐn ) dēng yuè yáng lóu (  ) fèng  驿 zhòng sòng yán gōng  yùn (  ) bié fáng tài wèi  (  )   shū 怀huái (  ) zhì  èr zài   jīng jīn guāng mén (  ) yuè   shè  (  ) tiān  怀huái  bái (  ) yuè  (  ) chūn wàng (  ) chūn 宿 zuǒ shěng (  )  宿 (  ) chūn gōng yuàn ( xún  )  jìn líng  chéng zǎo chūn yóu wàng ( shěn yán )  shī sān shǒu · sān (chén quán  ) 宿 tóng  jiāng  广guǎng líng jiù yóu (mèng hào rán ) liú bié wáng wéi (mèng hào rán ) zǎo hán yǒu 怀huái (mèng hào rán ) suì  guī nán shān (mèng hào rán ) guò  rén zhuāng (mèng hào rán ) qín zhōng  yuǎn shàng rén (mèng hào rán ) wàng dòng tíng  zèng zhāng chéng xiàng (mèng hào rán )  zhū  dēng xiàn shān (mèng hào rán ) yàn méi dào shì shān fáng (mèng hào rán ) zhāng tái   (wéi zhuāng ) huái shàng  huì liáng zhōu  rén (wéi yìng  )     sòng  cáo (wéi yìng  ) jīng zōu   kǒng  ér tàn zhī (táng xuán zōng )  shàng qiū  ( dài ) chǔ jiāng 怀huái  sān shǒu ·  ( dài ) chú  yǒu 怀huái (cuī  )  yàn (cuī  )   shān  hòu chán yuàn (cháng jiàn ) wàng yuè 怀huái yuǎn (zhāng jiǔ líng ) shū biān shì (zhāng qiáo ) méi fān  rén (zhāng  ) qiū   quē  tóng guān 驿 lóu ( hún ) zǎo qiū ( hún ) sòng rén dōng yóu (wēn tíng yún ) xún  鸿hóng jiàn   (jiǎo rán ) xún nán  cháng dào shì (liú zhǎng qīng ) xīn nián zuò (liú zhǎng qīng ) qiū  dēng  gōng tái shàng  yuǎn tiào (liú zhǎng qīng ) sòng  zhōng chéng guī hàn yáng bié  (liú zhǎng qīng ) jiàn bié wáng shí  nán yóu (liú zhǎng qīng ) shǔ xiān zhǔ miào (liú   ) quē  (liú shèn  ) sòng  duān ( lún ) sòng sēng guī  běn (qián  )  kǒu shū zhāi  yáng  quē (qián  ) zài  yǒng chán (luò bīn wáng ) jiāng xiāng  rén ǒu   shè (dài shū lún ) chóu chéng yán qiū   shì jiàn zèng (hán hóng )
七言律诗
qiǎn bēi 怀huái sān shǒu ·  (yuán zhěn ) qiǎn bēi 怀huái sān shǒu · èr (yuán zhěn ) qiǎn bēi 怀huái sān shǒu · sān (yuán zhěn ) zèng guō  shì (wáng wéi )  jiǎ zhì shè rén zǎo cháo  míng gōng (wáng wéi ) fèng  shèng zhì cóng péng lái xiàng xīng qìng  dào (wáng wéi )   wǎng chuān zhuāng zuò (wáng wéi ) wàng yuè yǒu gǎn (bái   ) fèng  zhōng shū shè rén jiǎ zhì zǎo cháo (cén shēn ) dēng jīn líng fèng huáng tái ( bái )   ·zhòng wéi shēn xià  chóu táng ( shāng yǐn )   ·fèng wěi xiāng luó báo  zhòng ( shāng yǐn )   ·xiāng jiàn shí nán bié  nán ( shāng yǐn )   ·lái shì kōng yán  jué zōng ( shāng yǐn )   ·  dōng fēng   lái ( shāng yǐn )   ·zuó  xīng chén zuó  fēng ( shāng yǐn ) chūn  ( shāng yǐn ) chóu  驿 ( shāng yǐn ) jǐn  ( shāng yǐn ) suí gōng ( shāng yǐn ) sòng wèi wàn zhī jīng (  ) yǒng 怀huái   ·  (  ) yǒng 怀huái   · èr (  ) yǒng 怀huái   · sān (  ) yǒng 怀huái   ·  (  ) yǒng 怀huái   ·  (  ) 宿  (  )   (  ) wén guān jūn shōu  nán  běi (  ) dēng gāo (  ) dēng lóu (  ) shǔ xiàng (  )  zhì (  )  wàng (  ) dēng liǔ zhōu chéng lóu  zhāng tīng fēng lián  zhōu  chūn  (huáng  rǎn )   dān yuán  (wéi yìng  ) wàng  mén ( yǒng ) pín  (qín tāo  ) sòng  shào  biǎn xiá zhōng wáng shào  biǎn (gāo shì ) jiǔ  dēng wàng xiān tái chéng liú míng  (cuī shǔ ) dēng huáng  lóu (cuī hào ) xíng jīng huá yīn (cuī hào )  zhōu nán  (wēn tíng yún )   miào (wēn tíng yún ) jiāng zhōu zhòng bié xuē liù liǔ (liú zhǎng qīng ) cháng shā guò jiǎ  zhái (liú zhǎng qīng )  xià kǒu zhì yīng  zhōu  wàng yuè yáng (liú zhǎng qīng ) 西 sài shān 怀huái  (liú   ) wǎn  è zhōu ( lún ) zèng què xià péi shè rén (qián  ) gōng  (xuē féng ) tóng  xiān yóu guān (hán hóng )
五言古诗
zéi 退tuì shì guān  (yuán jié ) tóng cóng  xiāo nán zhāi wán yuè  shān yīn  wèi chuān tián jiā (wáng wéi ) 西 shī yǒng (wáng wéi ) sòng bié (wáng wéi ) sòng   qián luò  huán xiāng (wáng wéi ) qīng  (wáng wéi )  gāo shì xuē  tóng dēng  ēn  (cén shēn ) xià zhōng nán shān guò   shān rén 宿 zhì jiǔ ( bái ) yuè xià  zhuó  shǒu ·  ( bái ) chūn  ( bái ) mèng  bái ·  (  ) mèng  bái · èr (  ) wàng yuè (  ) zèng wèi  chǔ shì (  ) jiā rén (  ) qiū dēng lán shān  zhāng  (mèng hào rán ) xià  nán tíng 怀huái xīn  (mèng hào rán ) 宿  shī shān fáng dài dīng   zhì (mèng hào rán ) xún 西 shān yǐn zhě   (qiū wèi ) chén  chāo shī yuàn  chán jīng (liǔ zōng yuán )   (liǔ zōng yuán ) sòng yáng shì  (wéi yìng  ) cháng ān  féng zhe (wéi yìng  )     xiàn (wéi yìng  ) dōng jiāo (wéi yìng  ) jùn zhāi  zhōng  zhū wén shì yàn  (wéi yìng  ) chū  yáng zi  yuán  jiào shū (wéi yìng  )  quán jiāo shān zhōng dào shì (wéi yìng  ) 宿 wáng chāng líng yǐn  (cháng jiàn ) gǎn  · 鸿hóng hǎi shàng lái (zhāng jiǔ líng ) gǎn  ·lán  chūn wēi ruí (zhāng jiǔ líng ) gǎn  ·yōu rén guī   (zhāng jiǔ líng ) gǎn  ·jiāng nán yǒu dān  (zhāng jiǔ líng ) chūn fàn ruò   (  qián )
七言古诗
shí   shàng zuì  (yuán jié ) cháng hèn  (bái   )   xíng (bái   ) zǒu  chuān xíng fèng sòng fēng dài  chū shī (cén shēn ) lún tái  fèng sòng fēng dài  chū shī (cén shēn ) bái xuě  sòng  pàn guān guī jīng (cén shēn ) xuān zhōu xiè tiǎo lóu jiàn bié jiào shū shū yún ( bái )  shān yáo   shì   zhōu ( bái ) mèng yóu tiān  yín liú bié ( bái ) jīn líng jiǔ  liú bié ( bái ) hán bēi ( shāng yǐn ) tīng dǒng  dàn  jiā shēng jiān   (  ) tīng ān wàn shàn chuī    (  )   (  ) sòng chén zhāng  (  ) qín  (  )  bǎi xíng (  ) guān gōng sūn  niáng    jiàn  xíng (  ) wéi fěng  shì zhái guān cáo jiāng jūn huà  (  ) dān qīng yǐn zèng cáo  jiāng jūn (  )  hán jiàn  (  )  guī 鹿 mén shān  (mèng hào rán )  wēng (liǔ zōng yuán ) dēng yōu zhōu tái  (chén  áng ) shí   (hán  ) shān shí (hán  )  yuè shí   zèng zhāng gōng cáo (hán  )  héng yuè miào suì 宿 yuè   mén lóu (hán  )
乐府
liáng zhōu  (wáng zhī huàn ) chū sài ·qín shí míng yuè hàn shí guān (wáng chāng líng ) sāi shàng  ·chán míng kōng sāng lín (wáng chāng líng ) sāi xià  ·yìn   qiū shuǐ (wáng chāng líng ) cháng xìn yuàn (wáng chāng líng ) wèi chéng  (wáng wéi ) qiū   (wáng wéi ) luò yáng  ér xíng (wáng wéi ) lǎo jiàng xíng (wáng wéi ) táo yuán xíng (wáng wéi ) qīng píng diào ·yún xiǎng  shang huā xiǎng róng ( bái ) qīng píng diào · zhī hóng yàn  níng xiāng ( bái ) qīng píng diào ·míng huā qīng guó liǎng xiāng huān ( bái ) xíng  nán ·jīn zūn qīng jiǔ dòu shí qiān ( bái ) xíng  nán · dào  qīng tiān ( bái ) xíng  nán ·yǒu ěr   yǐng chuān shuǐ ( bái ) qiāng jìn jiǔ ( bái )  jiē yuàn ( bái ) zhǎng xiàng  ·  ( bái ) zhǎng xiàng  · èr ( bái ) cháng gàn xíng ·  ( bái ) shǔ dào nán ( bái )     ·chūn  ( bái )     ·xià  ( bái )     ·qiū  ( bái )     ·dōng  ( bái ) guān shān yuè ( bái ) jiāng nán  (  )  cóng jūn xíng (  ) āi wáng sūn (  ) bīng chē xíng (  )  rén xíng (  ) āi jiāng tóu (  ) jīn   ( míng )   jiàn (chén quán  ) liè  cāo (mèng jiāo ) yóu  yín (mèng jiāo ) yān  xíng (gāo shì ) cháng gàn xíng ·jūn jiā  chǔ zhù (cuī hào ) cháng gàn xíng ·jiā lín jiǔ jiāng shuǐ (cuī hào ) sāi xià  ·jiù líng jīn   ( lún ) sāi xià  ·lín àn cǎo jīng fēng ( lún ) sāi xià  ·yuè hēi yàn fēi gāo ( lún ) sāi xià  ·  chǎng qióng yán ( lún )

  yáng xīn lìng ,qiān yíng gòng   。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī wén 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽