guān  tián yuán   shī 

shān  qiū míng (wáng wéi ) yóu shān 西 cūn ( yóu ) guò  rén zhuāng (mèng hào rán ) guī  lái   bìng  (táo yuān míng ) guī yuán tián  ·  (táo yuān míng ) guī yuán tián  · sān (táo yuān míng )  shí tián yuán  xìng · èr shí (fàn chéng  ) zhōng nán bié   / chū zhì shān (wáng wéi ) shū  yīn xiān shēng  èr shǒu (wáng ān shí )   wǎng chuān zhuāng zuò  / qiū (wáng wéi ) xià zhōng nán shān guò   shān rén 宿 ( bái ) wǎng chuān xián  zèng péi xiù cái  (wáng wéi ) xún  鸿hóng jiàn   (jiǎo rán ) wèi chuān tián jiā (wáng wéi )  guò shān cūn (wáng jiàn ) jiāng cūn (  ) tián yuán   shǒu · liù  /(wáng wéi ) guī yuán tián  · èr (táo yuān míng ) jiāng cūn  shì ( kōng shǔ )  shān hǎi jīng ·  (táo yuān míng ) huàn  shā ·  ( shì ) guī yuán tián  ·  (táo yuān míng ) guī yuán tián  ·  (táo yuān míng ) guī tián  (zhāng héng ) chū qiū xíng  (yáng wàn  ) dōng  ( shì )   èr shǒu (táo yuān míng ) nán yuán shí sān shǒu (  ) xià  tián yuán  xìng (fàn chéng  ) chū jiāo (yáng shèn )    (zhāng jiǔ líng ) chūn zhōng tián yuán zuò (wáng wéi ) wén shì wài sūn  cūn shōu mài ( zhé ) xīn qíng  wàng (wáng wéi ) jué  màn xìng jiǔ shǒu ·  (  ) zhú zhī  jiǔ shǒu · jiǔ (liú   ) nán xiāng  ·qiū  cūn  ( lán xìng  ) guò shān nóng jiā ( kuàng ) xīn liáng (  ) dào tián (wéi zhuāng )   yáo (  ) jiāng shén  · shān dào zhōng shū wáng (xīn   ) qiū    wáng chǔ shì (wáng  )   · èr (táo yuān míng ) tián yuán   shǒu ·  (wáng wéi ) chūn  西 yuán (gāo  ) héng  táng chūn xiǎo ( shì liáng ) qìn yuán chūn ·zài dào   bo zhù (xīn   ) guān tián jiā (wéi yìng  )   ér ·dōng gāo   (cháo  zhī ) wǎng chuān bié  (wáng wéi ) shí  zhī jiān ( míng ) chū xià  shì (wáng ān shí ) guī yuán tián  · liù (táo yuān míng ) huàn  shā ·ruǎn cǎo píng shā guò  ( shì ) dào jiān  shì (huáng gōng  ) chóu liú chái sāng (táo yuān míng ) tián yuán   shǒu ·  (wáng wéi ) cǎi lián  (zhāng cháo )  shí tián yuán  xìng ·  shí (fàn chéng  ) huà  (jiē   ) shān jiā (liú yīn ) gēng  suì jiǔ yuè zhōng  西 tián huò (táo yuān míng )  yuán dān qiū shān  ( bái ) tián yuán   shǒu ·  (wáng wéi ) shān xíng (xiàng  ) chūn zhuāng (wáng  ) dié liàn huā ·chūn zhǎng  gāo tiān shuǐ (fàn chéng  )  lǎo   / shān nóng  (zhāng  ) shǒu xià shān zhōng xíng yín (zhù yǔn míng ) chūn yuán  shì (wáng wéi ) cūn xíng (  ) chūn  tián yuán  xìng (fàn chéng  ) guān cūn tóng   shàng ( yóu )   duàn · huā kāi ( zhì yuǎn ) sòng yǒu yóu  yuè ( xún  ) yóu dōng tián (xiè tiǎo )   (zhōu  ) qiū  xíng cūn  ( léi  ) chūn wǎn shū shān jiā (guàn xiū ) tián yuán   shǒu · sān (wáng wéi ) wǎn chūn tián yuán  xìng (fàn chéng  ) guǐ mǎo suì shǐ chūn 怀huái  tián shè èr (táo yuān míng ) jiāo yuán  shì (wáng  ) tián shè (  ) zhè  tiān ·  cūn shè (xīn   ) shāng shān  jiàn (  ) zèng  qiū chǔ shì ( bái ) tián yuán zuò (mèng hào rán )  guī (zhōu  ) lín jiāng xiān ·fēng shuǐ dòng zuò ( shì ) chūn wǎn shū shān jiā   èr shǒu (guàn xiū )  tiān  ·cuì  cán (téng bīn ) xìn nán shān ( míng ) chūn  zhú tíng zèng qián shào  guī lán (wáng wéi ) 殿diàn qián huān ·chàng yōu zāi (guàn yún shí ) dōng  tián yuán  xìng (fàn chéng  ) tián yuán   shǒu ·  (wáng wéi ) 西 cūn ( yóu ) qiū  tián yuán  xìng (fàn chéng  )  shì (wáng shì zhēn ) shān guǎn ( jìng ) shān  yáng ·jiāng shān  huà (chén cǎo ān )  shì (wáng ān shí ) xià   zhōu guò chén  shuǐ tíng  (mèng hào rán ) tián yuán   shǒu · èr (wáng wéi ) chūn wǎn shū shān jiā · èr (guàn xiū ) jiàn nán yuán  shì  jiǎo shàng rén (mèng hào rán ) guò  běi shān jiā (shī rùn zhāng )  yuè èr shí sān  wǎn tóng tài chòng (hóng yán )  宿 tián jiā (gāo shì )   西 cáo shì  zéi cáo (táo yuān míng ) zèng péi shí  (wáng wéi ) zhè  tiān ·huáng shā dào zhōng (xīn   ) gēng  suì  yuè zhōng cóng dōu hái  (táo yuān míng ) wǎn qíng (  ) xīn chǒu suì  yuè  jiǎ hái jiāng líng (táo yuān míng ) xià   gōng jiàn 访fǎng (  ) yīng   ·shān tíng  xìng (féng zi zhèn ) shuāng diào ·chén zuì dōng fēng ·guī tián (wāng yuán hēng ) shǒu chūn féng gēng zhě (liǔ zōng yuán ) guò yáng cūn (yáng wàn  ) guò bǎi jiā   jué  (yáng wàn  ) shào biàn ·wèi  zhé yāo ( shì ) bèi    dèng zhōu   (yuán hào wèn ) shí èr yuè    zhì 西 cūn ( yóu )  dào  jiā (zhāng  ) èr yuè èr  chū jiāo (wáng tíng guī )  hún shān zhuāng (sòng zhī wèn ) shē tián   shǒu ·  (wáng  chēng ) chì jiè  wáng jiǔ chéng gōng  shǔ yīng (wáng wéi ) chén zuì dōng fēng ·qià  le 绿 shuǐ ( zhì ) chén zuì dōng fēng ·xián  ( zhì ) chūn  tián jiā (sòng wǎn ) shuǐ xiān  ·  (yáng cháo yīng )  shī ·  (táo yuān míng ) quàn nóng · liù (táo yuān míng ) jīn guǒ yuán (  zhī )

fén qín zhǔ  cóng lái yǒu ,  lián xiāng   zhī !

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī wén 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽