guān  tián yuán   shī 

shān  qiū míng (wáng wéi ) yóu shān 西 cūn ( yóu ) guò  rén zhuāng (mèng hào rán ) guī  lái   bìng  (táo yuān míng ) guī yuán tián  ·  (táo yuān míng ) guī yuán tián  · sān (táo yuān míng ) zhōng nán bié   / chū zhì shān (wáng wéi )  shí tián yuán  xìng · èr shí (fàn chéng  ) shū  yīn xiān shēng  èr shǒu (wáng ān shí )   wǎng chuān zhuāng zuò  / qiū (wáng wéi ) xià zhōng nán shān guò   shān rén 宿 ( bái ) wǎng chuān xián  zèng péi xiù cái  (wáng wéi ) wèi chuān tián jiā (wáng wéi ) xún  鸿hóng jiàn   (jiǎo rán ) jiāng cūn (  )  guò shān cūn (wáng jiàn ) tián yuán   shǒu · liù  /(wáng wéi ) guī yuán tián  · èr (táo yuān míng ) jiāng cūn  shì ( kōng shǔ )  shān hǎi jīng ·  (táo yuān míng ) huàn  shā ·  ( shì ) guī tián  (zhāng héng )   èr shǒu (táo yuān míng ) guī yuán tián  ·  (táo yuān míng ) dōng  ( shì ) guī yuán tián  ·  (táo yuān míng ) chū qiū xíng  (yáng wàn  ) nán yuán shí sān shǒu (  ) xià  tián yuán  xìng (fàn chéng  ) chū jiāo (yáng shèn )    (zhāng jiǔ líng ) chūn zhōng tián yuán zuò (wáng wéi ) wén shì wài sūn  cūn shōu mài ( zhé ) zhú zhī  jiǔ shǒu · jiǔ (liú   ) xīn qíng  wàng (wáng wéi ) jué  màn xìng jiǔ shǒu ·  (  ) guò shān nóng jiā ( kuàng ) nán xiāng  ·qiū  cūn  ( lán xìng  ) chūn  西 yuán (gāo  ) dào tián (wéi zhuāng ) qiū    wáng chǔ shì (wáng  ) xīn liáng (  ) tián yuán   shǒu ·  (wáng wéi )   · èr (táo yuān míng ) jiāng shén  · shān dào zhōng shū wáng (xīn   )   yáo (  ) guān tián jiā (wéi yìng  ) wǎng chuān bié  (wáng wéi ) qìn yuán chūn ·zài dào   bo zhù (xīn   ) tián yuán   shǒu ·  (wáng wéi ) shān jiā (liú yīn ) héng  táng chūn xiǎo ( shì liáng ) huàn  shā ·ruǎn cǎo píng shā guò  ( shì ) shí  zhī jiān ( míng ) chū xià  shì (wáng ān shí )   ér ·dōng gāo   (cháo  zhī ) guī yuán tián  · liù (táo yuān míng )  shí tián yuán  xìng ·  shí (fàn chéng  ) gēng  suì jiǔ yuè zhōng  西 tián huò (táo yuān míng )  lǎo   / shān nóng  (zhāng  ) huà  (jiē   ) chóu liú chái sāng (táo yuān míng ) tián yuán   shǒu ·  (wáng wéi ) dié liàn huā ·chūn zhǎng  gāo tiān shuǐ (fàn chéng  )  yuán dān qiū shān  ( bái ) chūn  tián yuán  xìng (fàn chéng  ) dào jiān  shì (huáng gōng  ) cǎi lián  (zhāng cháo )   duàn · huā kāi ( zhì yuǎn ) shǒu xià shān zhōng xíng yín (zhù yǔn míng ) chūn zhuāng (wáng  ) shān xíng (xiàng  )   (zhōu  ) chūn yuán  shì (wáng wéi ) sòng yǒu yóu  yuè ( xún  ) cūn xíng (  ) yóu dōng tián (xiè tiǎo ) guān cūn tóng   shàng ( yóu ) qiū  xíng cūn  ( léi  ) tián yuán   shǒu · sān (wáng wéi ) guǐ mǎo suì shǐ chūn 怀huái  tián shè èr (táo yuān míng ) chūn wǎn shū shān jiā (guàn xiū ) chūn wǎn shū shān jiā   èr shǒu (guàn xiū ) jiāo yuán  shì (wáng  ) wǎn chūn tián yuán  xìng (fàn chéng  ) shāng shān  jiàn (  ) tián shè (  ) zhè  tiān ·  cūn shè (xīn   ) lín jiāng xiān ·fēng shuǐ dòng zuò ( shì ) tián yuán zuò (mèng hào rán ) shān guǎn ( jìng ) zèng  qiū chǔ shì ( bái )  guī (zhōu  ) 西 cūn ( yóu ) chūn  zhú tíng zèng qián shào  guī lán (wáng wéi ) xìn nán shān ( míng ) 殿diàn qián huān ·chàng yōu zāi (guàn yún shí )  tiān  ·cuì  cán (téng bīn ) dōng  tián yuán  xìng (fàn chéng  ) tián yuán   shǒu ·  (wáng wéi ) chūn wǎn shū shān jiā · èr (guàn xiū )  shì (wáng shì zhēn )  shì (wáng ān shí ) shān  yáng ·jiāng shān  huà (chén cǎo ān ) qiū  tián yuán  xìng (fàn chéng  ) xià   zhōu guò chén  shuǐ tíng  (mèng hào rán ) jiàn nán yuán  shì  jiǎo shàng rén (mèng hào rán ) tián yuán   shǒu · èr (wáng wéi ) guò  běi shān jiā (shī rùn zhāng )  宿 tián jiā (gāo shì ) guò yáng cūn (yáng wàn  ) zhè  tiān ·huáng shā dào zhōng (xīn   )   西 cáo shì  zéi cáo (táo yuān míng ) xīn chǒu suì  yuè  jiǎ hái jiāng líng (táo yuān míng ) zèng péi shí  (wáng wéi )  yuè èr shí sān  wǎn tóng tài chòng (hóng yán ) gēng  suì  yuè zhōng cóng dōu hái  (táo yuān míng ) wǎn qíng (  ) xià   gōng jiàn 访fǎng (  ) yīng   ·shān tíng  xìng (féng zi zhèn ) shào biàn ·wèi  zhé yāo ( shì ) bèi    dèng zhōu   (yuán hào wèn )  dào  jiā (zhāng  ) shǒu chūn féng gēng zhě (liǔ zōng yuán ) shuāng diào ·chén zuì dōng fēng ·guī tián (wāng yuán hēng ) guò bǎi jiā   jué  (yáng wàn  ) shí èr yuè    zhì 西 cūn ( yóu ) èr yuè èr  chū jiāo (wáng tíng guī )  hún shān zhuāng (sòng zhī wèn ) chì jiè  wáng jiǔ chéng gōng  shǔ yīng (wáng wéi ) shē tián   shǒu ·  (wáng  chēng ) chén zuì dōng fēng ·qià  le 绿 shuǐ ( zhì ) chū xià jiāng cūn (gāo  ) chén zuì dōng fēng ·xián  ( zhì ) shuǐ xiān  ·  (yáng cháo yīng )  shī ·  (táo yuān míng ) chūn  tián jiā (sòng wǎn ) luò  (  ) wǎng chuān xián  (wáng wéi ) quàn nóng · liù (táo yuān míng ) zhāng  tián shè (zhèng  ) jīn guǒ yuán (  zhī ) chéng    xiān shēng ( xiù cái )

cǎi zhōu zài   chóu dòng 。 duān gèng jiè qiáo fēng sòng 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī wén 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽