wǎn yuē  

 měi rén ·chūn huā qiū yuè  shí (  ) shēng shēng màn ·xún xún   ( qīng zhào ) 西 jiāng yuè · xíng huáng shā dào zhōng (xīn   ) chǒu  ér ·shū  shān dào zhōng  (xīn   ) 西 jiāng yuè ·shì shì  chǎng  mèng ( shì ) dié liàn huā ·tíng yuàn shēn shēn shēn  (ōu yáng xiū ) shēng zhā  ·yuán  (ōu yáng xiū )  měi rén ·tīng  (jiǎng jié ) shuǐ lóng yín · yùn zhāng zhì  yáng ( shì ) huàn  shā ·  xié fēng zuò xiǎo ( shì ) huàn  shā ·  qīng hán shàng xiǎo (qín guān )   mán ·xiǎo shān chóng dié jīn míng (wēn tíng yún ) qīng  àn ·líng   guò héng táng ( zhù )   ér ·gèng néng xiāo  fān fēng (xīn   ) zhǎng xiàng  ·biàn shuǐ liú (bái   ) qīng píng  ·chūn guī  chǔ (huáng tíng jiān ) huàn  shā · xiàng nián guāng yǒu xiàn (yàn shū ) táng duō lìng ·  mǎn tīng zhōu (liú guò )  suō xíng ·hòu guǎn méi cán (ōu yáng xiū ) jiāng chéng  ·西 chéng yáng liǔ nòng chūn (qín guān ) wàng jiāng nán ·duō shǎo hèn (  ) mǎn tíng fāng ·shān  wēi yún (qín guān ) tiān xiān  ·shuǐ diào shù shēng chí jiǔ (zhāng xiān ) cháng mìng  ·chūn  yàn (féng yán  ) dié liàn huā ·xīn  zuì lián tiān shàng ( lán xìng  ) què  zhī ·shuí dào xián qíng pāo zhì (féng yán  ) cǎi sāng  ·shí guāng zhǐ jiě cuī rén (yàn shū ) qiān qiū suì ·shù shēng  jué (zhāng xiān )   xiāng ·chūn  yóu (wéi zhuāng )  jīn mén ·fēng zhà  (féng yán  ) dié liàn huā ·wǎn zhǐ chāng  guǎn  ( qīng zhào ) zhè  tiān ·zhòng guò chāng mén wàn shì ( zhù ) mèng jiāng nán ·qiān wàn hèn (wēn tíng yún ) cǎi sāng  ·qún fāng guò hòu 西  (ōu yáng xiū ) tān  huàn  shā ·hàn dàn xiāng xiāo ( jǐng )  jiē xíng ·qiū  怀huái jiù (fàn zhòng yān ) fèng huáng tái shàng  chuī xiāo ·xiāng lěng ( qīng zhào ) lán líng wáng ·liǔ (zhōu bāng yàn )  suō xíng ·yáng liǔ huí táng ( zhù )   dié ·wàng chù  shōu yún duàn (liǔ yǒng ) shào nián yóu ·bìng dāo  shuǐ (zhōu bāng yàn )  suàn  · shì ài fēng chén (yán ruǐ ) cǎi sāng  ·hèn jūn  shì jiāng lóu ( běn zhōng )  zhōng qíng ·yǒng  pāo rén  chǔ ( xiòng ) táng duō lìng · bié ( wén yīng ) yǎn ér mèi ·yáng liǔ   nòng qīng (wáng pāng ) zhè  tiān ·yuán  yǒu suǒ mèng (jiāng kuí ) zhǎng xiàng  · shān qīng (lín  ) ruǎn láng guī ·chū xià ( shì ) fēng  sōng ·tīng fēng tīng  guò qīng ( wén yīng ) àn xiāng ·jiù shí yuè  (jiāng kuí ) tān  huàn  shā ·shǒu juàn zhēn zhū ( jǐng ) 西 jiāng yuè ·méi huā ( shì ) dǎo liàn  lìng ·shēn yuàn jìng (  ) jiāng chéng  ·jiāng jǐng ( shì ) dìng fēng  · chūn lái (liǔ yǒng )  mèng lìng ·yīng zuǐ zhuó huā hóng liū (qín guān ) qīng píng  ·jīn fēng   (yàn shū ) zhè  tiān ·xuě zhào shān chéng  zhǐ (liú zhe )  suō xíng ·xiǎo jìng hóng  (yàn shū ) huàn  shā ·dàn dàng chūn guāng hán shí ( qīng zhào ) zhǎng xiàng  ·zhé huā zhī ( yàn ) xiāo xiāng shén ·bān zhú zhī (liú   ) 西 jiāng yuè ·bǎo  sōng sōng wǎn jiù (  guāng )  xīn láng ·xià jǐng ( shì )  guàn zi ·zuó   bàn (wéi zhuāng ) qīng  àn ·nián nián shè  tíng zhēn (huáng gōng shào ) mèng jiāng nán ·lán jìn luò (huáng  sōng ) diǎn jiàng chún ·dīng wèi dōng guò  sōng (jiāng kuí ) shào nián yóu ·rùn zhōu zuò dài rén  ( shì ) dié liàn huā ·sòng chūn (zhū shū zhēn )  suō xíng ·xuě shì méi huā ( běn zhōng )  wáng sūn ·chūn  ( zhòng yuán ) dié liàn huā ·zuì bié 西 lóu xǐng  (yàn  dào ) diǎn jiàng chún ·gǎn xīng (wáng  chēng ) táng duō lìng ·liǔ  (cáo xuě qín )   niáng (  tiān ) qīng píng  · qíng yān wǎn (féng yán  ) zhòu   ·dòng fáng  de chū xiāng (liǔ yǒng ) gèng lòu  ·liǔ  zhǎng (wēn tíng yún ) zhōng qiū yuè ·zhōng qiū yuè ( yǒu zhēn ) niàn  jiāo ·chūn qíng ( qīng zhào ) qiān qiū suì ·shuǐ biān shā wài (qín guān ) qīng mén yǐn ·chūn  (zhāng xiān )   mán ·zhěn qián  jǐn qiān bān ( míng ) guì 殿diàn qiū · wǎng shì (zhū  zūn ) zhè  tiān ·huà  diāo ān xiá  (sòng  ) mǎn tíng fāng ·xià   shuǐ  xiǎng (zhōu bāng yàn ) shēng zhā  ·chūn shān yān  shōu (niú   ) dié liàn huā ·zǎo xíng (zhōu bāng yàn )  mèng lìng ·zhèng shì   jīn jǐng ( lán xìng  )  cóng huā lìng ·shāng gāo 怀huái yuǎn  (zhāng xiān ) xiāng chūn  yuè ·jìn qīng míng (huáng xiào mài )   mán ·luò yáng chéng  chūn guāng (wéi zhuāng ) niàn  jiāo ·shū dōng liú cūn  (xīn   )  lóu chūn ·chéng shàng fēng guāng yīng  (qián wéi yǎn )   zhē ·cǎo (méi yáo chén ) nán  zi · jiù (zhòng shū ) diǎn jiàng chún ·huā xìn lái shí (yàn  dào ) zhè  tiān · diǎn cán hóng  jǐn (zhōu  zhī ) mǎn tíng fāng · shuǐ jīng qiū (qín guān ) yǎn ér mèi ·chí chí chūn  nòng qīng (zhū shū zhēn )  suō xíng ·chūn  (kòu zhǔn ) lín jiāng xiān ·yǐn sàn  tíng 西  ( chāng  )  jiā ào ·xiǎo  xiān xiān fēng  (zhū  )  liáng (hán  ) xiǎo chóng shān ·liǔ àn huā míng chūn shì (zhāng liáng néng ) 西 jiāng yuè ·wèn xùn  biān chūn  (zhāng xiào xiáng ) ruǎn láng guī ·nán yuán chūn bàn  qīng (ōu yáng xiū ) shuǐ lóng yín ·chūn hèn (chén liàng )  shān  duàn yún · miào  qīng ( xún ) huàn  shā ·  xiāng  gēng lòu (wéi zhuāng ) diǎn jiàng chún ·jīn  nián nián (lín  )  jiāng nán ·chūn   (liú   )  tóng yǐng ·luò  xié ( yán ) fēng  sōng ·  jìng zhòng (  ) hàn gōng chūn · chūn  (xīn   )  shèng cháo ·liú bié ( qīng chén ) yán jiǎo ér · shè guān méi (cháo  zhī ) làng táo shā ·xiě mèng (gōng  zhēn ) gōng zhōng tiáo xiào ·tuán shàn (wáng jiàn )  wáng sūn ·xià  ( zhòng yuán ) jiě lián huán · yàn (zhāng yán ) zhù yīng tái jìn ·wǎn chūn (xīn   ) zhè  tiān ·shǎng  (cài sōng nián ) cǎi lián  ·chuán dòng  guāng yàn yàn (huáng  sōng ) zhé xiān yuàn ·qíng chuān luò  chū  (liú zhǎng qīng ) xiāng jiàn huān ·nián nián  què huā  (zhāng huì yán )  shào nián ·fēi huā shí jié (zhū  zūn ) cǎi sāng  ·huā qián shī què yóu chūn (féng yán  )  zhōng qíng · róng jīn  dòu xīn (yàn shū )  jiǎn méi ·  chūn yīn jiǔ bàn ( míng ) jiǔ quán zi ·mǎi  xìng huā ( kōng  ) diǎn jiàng chún ·  dōng fēng (céng yǔn yuán ) diǎn jiàng chún ·yǒng méi yuè (chén liàng ) zhè  tiān ·yuán xiāo hòu  zhuó (yáng shèn ) huà táng chūn ·dōng fēng chuī liǔ  chū (qín guān ) jiǎn   lán huā ·chūn yuè ( shì ) shuāng shuāng yàn ·yǒng yàn (shǐ   ) cháo zhōng cuò ·méi ( yóu ) fēng  sōng · chūn zhǎng fèi mǎi huā ( guó bǎo )  jīn mén ·chūn bàn (zhū shū zhēn )  luó xiāng ·yǒng chūn  (shǐ   ) zhè  tiān ·bié qíng (niè shèng qióng ) qīng píng  ·chí shàng  liáng (xiàng 鸿hóng zuò ) mǎn tíng fāng ·hàn shàng fán huá ( jūn bǎo  ) qìn yuán chūn ·dīng  chóng yáng qián ( lán xìng  ) zhǎng xiàng  lìng ·yān fēi fēi ( shū  ) gèng lòu  ·běn  (wáng  zhī ) wàng jiāng nán ·sān yuè  ( wén yīng ) diǎn jiàng chún ·píng què xiāng  (wáng guó wéi ) qīng píng  ·xià  yóu  (zhū shū zhēn )  suàn  ·qiū  dào kōng guī (xià wán chún ) lín jiāng xiān ·guī  (shǐ   )  fēn fēi ·lèi 湿shī lán gān huā zhe (máo pāng ) dié liàn huā · jiǎn luó  hán wèi (zhào lìng zhì ) diǎn jiàng chún ·xīn yuè juān juān (wāng zǎo ) hǎo shí guāng ·bǎo  piān  gōng yàng ( lōng  )  mèng lìng ·mén wài 绿 yīn qiān qǐng (cáo  ) lín jiāng xiān ·shì wèn méi huā  chǔ (zhāng xiào xiáng ) nán xiāng  ·guī mèng   qiáng ( yóu )  xiān 姿 ·céng yàn táo yuán shēn dòng ( cún  )  suō xíng ·yuán  (máo pāng ) jiǎn   lán huā ·ǒu jiǎn cóng zhǐ (gōng  zhēn )   lìng ·qíng gāo  zhēn (liú guò ) xíng xiāng  ·    hóng zhòng (wāng shēn ) hòu tíng huā · chūn  shí 西  ( fěi ) qiū ruǐ xiāng ·lián  shū shū fēng tòu (zhāng lěi )  shēng gān zhōu ·  guān  xuě (zhāng yán ) dìng fēng  ·jiāng shuǐ chén chén fān yǐng (yán xuǎn ) qiān qiū suì ·yǒng xià jǐng (xiè  )  suō xíng ·qíng shì yóu  (zhōu  zhī ) mài huā shēng · huā tái (zhū  zūn ) huàn  shā ·chū xià  yǐn guī (chén   ) yǎn ér mèi ·  fāng cǎo xiǎo lóu (liú  )  suàn  ·  shàng céng lóu (chéng gāi ) yān shān tíng ·běi xíng jiàn xìng huā (zhào  ) nán xiāng  jiǎn méi ·zhāo xióng shào  (  )  tiān  ·chán (wáng  sūn )  zhōng qíng ·chūn yóu (chén zi lóng )  jiā ào ·huā   wén qiāo liǎng (ōu yáng xiū ) cǎi lián lìng ·yuè huá shōu (liǔ yǒng ) yǎn ér mèi · cùn héng   chūn ( è )  guàn zi ·yuán  (jiǎng jié ) xiǎo lán gān · nián rén zài fèng huáng ( dōu  ) diǎn jiàng chún · shàng qīng fēng (wèi  rén )  lóu chūn · mǎo suì yuán  (máo pāng )   mán ·绿  qiáng rào qīng tái (chén  )  lòu chí ·yǒng 怀huái (yuán hào wèn ) huàn  shā · liǎng 竿gān tóu fēng  ( míng ) nán xiāng  ·chéng cǎi fǎng ( xún )  yóu gōng · xià xié yáng zhào shuǐ (zhōu bāng yàn )   rén ·zhú yǐng yáo hóng (wáng shēn ) fěn dié ér · zhào jìn chén  wén (xīn   ) diǎn jiàng chún ·访fǎng móu cún sǒu nán  (zhōu jìn ) fèng   ·绿 àn hóng  chūn  ( cháng gēng )   ér · nián shí rén rén  ( mèng guì )  měi rén ·dōng fēng dàng yáng qīng yún (chén liàng ) yǎn ér mèi ·píng xiāng dào zhōng zhà qíng (fàn chéng  )  lóu chūn ·chūn  (yán rén )  suàn  ·jiàn     (shí xiào yǒu ) mǎn jiāng hóng · jiā (zhèng xiè )   huā ·liǔ suǒ yīng hún (shǐ   ) gāo yáng tái ·西  chūn gǎn (zhāng yán )  suàn  ·xuě yuè zuì xiāng  (zhāng xiào xiáng ) mǎn jiāng hóng · nán jīng  shān 驿 (wáng qīng huì ) cháo zhōng cuò ·xiāng yáng  dào  líng (wán yán shú )   mán · dān hán  zhēn zhū ( míng ) huàn  shā ·mén  huā shēn mèng jiù ( wén yīng ) rén yuè yuán ·yàn běi rén zhāng shì  (  ) lán líng wáng ·bǐng  sòng chūn (liú chén wēng ) huā fàn ·xiǎo shí méi huā (zhōu bāng yàn )  jīn mén · yuè  (chén zi lóng ) dié liàn huā ·dòu kòu shāo tóu chūn  (xiè  ) lín jiāng xiān · jiù (zhāng hóng fàn ) jiāng chéng  ·wǎn  jīn líng àn cǎo (ōu yáng jiǒng )   mán ·zhǔ lián hóng luàn fēng fān (zhāng xiào xiáng ) lín jiāng xiān · chéng yuán  (máo pāng )  suàn  ·yàn zi  céng lái (jiǎng chūn lín ) zhǎng xiàng  · shū  西 líng zhū (   ) qīng  àn ·  xiāng zhuàn nóng  (gāo è ) liǔ shāo qīng · zhōng (zhòng shū ) ruǎn láng guī · xià (zhāng  liè ) làng táo shā ·  chǔ tiān kōng (yòu qīng )   mán · shān yǎn yìng xié yáng (wèi  rén )  suàn  ·zūn qián    ( ān shì ) jiǎn   lán huā · xióng zhōu 驿 (jiǎng shì  )  zhōng qíng · hán máo diàn  chéng (  )  jiāng yún ·shān yīn jiǔ   zài (zhāng yán ) huàn  shā ·wàn qǐng fēng tāo   ( shì ) zhè  tiān ·fēng luò  liáng  shuǐ ( xiáng ) rén yuè yuán ·xiǎo táo zhī shàng chūn fēng ( chí zhèng ) shēng zhā  ·yuán   chén jìng sǒu (liú  zhuāng ) qín lóu yuè ·lóu yīn quē (fàn chéng  )   luò ·  luò ( cún  )  yóu chūn shuǐ ·qín lóu dōng fēng  ( míng ) huáng jīn  ·qiè běn qián táng jiāng shàng (  yǒu ) huàn  shā ·  hán jiē wàng yuè (zhāng  )  jīn mén ·huā guò  ( hào  ) shēng zhā  ·  (péng sūn  )   mán ·luò huā   céng yīn (chén wèi ) liǔ shāo qīng ·máo shè shū  (yáng  jiù ) làng táo shā ·cáo  驿 zhé táo huā (zuǒ  ) zhè  tiān · bié (yán rén ) zhuǎn yīng  ·hán mèng (wáng jìng zhī ) jǐn chán dào ·yàn zi  nán (sòng  )  suō xíng ·fāng cǎo píng shā (zhāng zhù ) xiāng jiàn huān ·qiū fēng chuī dào jiāng cūn ( cǎi )  jiāng nán ·  chù (wáng shì zhēn ) huàn  shā ·cuì bǎo cēn  zhú jìng (zhōu bāng yàn )  yóu gōng ·rén  西 lóu yàn yǎo ( wén yīng ) nán xiāng  · yuè xiǎo hóng lóu (sūn wéi xìn ) cǎi sāng  ·bǎo chāi lóu shàng zhuāng shū ( yóu )  zhōng qíng lìng ·cháng ān 怀huái  (kāng  zhī )  fēn fēi ·hán  (  )    · hèn yuǎn yíng yáng liǔ (liú yíng )  suàn  ·fàn 西  zuò jiān yín (gāo guān guó )  suō xíng ·wǎn jǐng (chén tíng ) xiāng jiàn huān ·luò huā  mèng   ( lán xìng  )  mèng lìng ·mǎn yuàn luò huā chūn  (yáng guān qīng ) lèi jiāng yuè · liáng (huáng shēng ) nán   ·shǒu  jīn yīng  (wēn tíng yún )   mán ·huà chuán chuí  cuī jūn (shū dǎn ) huàn  shā ·hóng qiáo (wáng shì zhēn )   mán ·shān chéng  bàn cuī jīn ( zhēn guān ) huàn  shā ·  jiù yùn ( yóu ) zhù yīng tái jìn ·chú   chūn ( wén yīng )  mèng lìng · àn hóng chóu   (gōng  zhēn ) xiāng fēi yuàn · lái  héng  fēng (ā  wēi ) zhāo jūn yuàn ·chūn dào nán lóu xuě jǐn (  yǒng ) zuì huā jiān ·xiū xiāng wèn (máo wén  ) huàn  shā ·shān rào píng   hàn (zhāng yuán gàn ) diǎn jiàng chún ·shì dēng  chū qíng ( wén yīng ) zhè  tiān ·yáng liǔ dōng táng  shuǐ (jiǎng chūn lín ) táo yuán   rén · lóu shēn suǒ (qín guān )  qín é ·huā  xuě (fāng  zhì ) shū lián dàn yuè · guì zhī xiāng qiū (zhāng  ) huàn  shā ·qīng rùn fēng guāng  hòu (cháo duān  )   mán ·qiū fēng sǎo jǐn xián huā ( míng ) huàn  shā ·zhěn zhàng xūn   xiù (zhāng shǔ ) dié liàn huā ·juǎn  fēng tou hán  (zhào lìng zhì ) huàn  shā ·chūn qíng ( shì ) nán xiāng  ·  nán zhōng (ōu yáng jiǒng )  mèng lìng ·  xié yáng shā  (liú  )   mán ·shuǐ jīng lián wài juān juān (yáng  ) zhú yǐng yáo hóng · ān   yún (liào shì měi )  dié ér · dié ér (zhāng  ) dàn huáng liǔ ·kōng chéng xiǎo jiǎo (jiāng kuí )   zhē ·sòng chūn (gāo è )  měi rén ·yǐng sōng luán fēng (hóu wén yào ) dié liàn huā · shù   (wáng shì zhēn ) xiù luán fèng huā fàn · shuǐ xiān (zhōu  ) shuǐ lóng yín ·yàn máng yīng lǎn fāng cán (zhāng jié ) jiǎn   lán huā ·chūn  wén  (xiàng 鸿hóng zuò ) shào nián yóu ·jiāng nán sān yuè tīng yīng (   ) yuè shàng guā zhōu ·    nán (zhāng  ) hǎo shì jìn · jǐng (liào shì měi ) shēng zhā  · yáng dào zhōng (máo pāng )  qín é ·yáng huā (sòng zhēng  ) mǎn jiāng hóng ·yàn zi lóu zhōng (wén tiān xiáng ) gāo yáng tái · zhōu cǎo chuāng  yuè (wáng  sūn ) nán xiāng  ·huà  tíng ráo (ōu yáng jiǒng ) qīng  àn ·绿 huái yān liǔ cháng tíng (huì hóng ) jiǎn  huàn  shā ·lóu jiǎo chū xiāo ( zhù ) zhāo jūn yuàn · dān (liú  zhuāng ) huàn  shā ·宿 zuì  chóu màn  (hán  )  xīn láng ·mèng lěng huáng jīn  (jiǎng jié ) dié liàn huā ·liǔ  nián nián sān yuè (zhōu  )  mǎn  ·zhèng shì  guā nián  ( níng ) cǎi sāng  ·nián nián cái dào huā shí ( míng ) huàn  shā ·shū  yuán wēng shū ( xiáng ) qìn yuán chūn ·yǒng cài huā (chén wéi sōng )   luò ·lèi yǎn zhù (zhū  zūn )  jiāng nán ·hóng xiù bèi (niú jiào ) qīng  àn ·bèi  chū jiāo  chén (zhāng  ) diǎn jiàng chún ·jiàn chūn (wáng péng yùn ) gāo yáng tái ·qiáo yǐng liú hóng (zhū  zūn ) huàn  shā ·tíng yuàn chén chén bái  (xià yán ) duó jǐn biāo ·  (zhāng  ) tài cháng yǐn · zhōng wén  (xiàng 鸿hóng zuò ) huàn  shā ·cóng shí lóu shí  wǎng (zhèng wén chāo ) qīng  àn ·zhēng 鸿hóng guò jǐn qiū róng (shí xiào yǒu ) ruǎn láng guī ·xìng huā shū   xiāng (tóng shì nán ) zhè  tiān · liǔ lán gàn  zhù (shǐ   )  chuán ·chūn qiǎn ( lán xìng  ) diǎn jiàng chún ·chūn tiào (líng tíng kān ) zuì gōng  ·mén wài  ér fèi ( míng )  líng chūn ·zǒu  zǒu lái sān bǎi (xīn   ) nán xiāng  ·  sān yuè  jùn (chén xún ) yǒng   · yuè chū qíng (liú chén wēng ) lín jiāng xiān ·qiào  cēn  shí èr (niú   ) huàn  shā ·fěn shàng   yǒu lèi (xuē zhāo yùn )   mán ·chūn  ruǎn dàng hóng lóu (   )  jiā ào ·shī   chūn hún màn (duàn   )   bēi · yuè nán táng shuǐ mǎn (máo  líng ) qiān qiū suì ·bàn shēn píng wài (huì hóng ) huàn  shā ·zhōu  dōng liú (xuē shí  )  měi rén ·sháo huá zhēng kěn wēi rén (dǒng shì  ) dié liàn huā ·bié fàn nán  (yáng yán zhèng ) shēng zhā  ·yān  wǎn qíng tiān (wèi chéng bān ) ruì zhè  ·liú huā  yuè yǎn biān (zhào yàn duān ) lín jiāng xiān ·shēn qiū hán  yín  (yǐn è )  měi rén · lán gān wài qīng jiāng ( zhì ) xiǎo chóng shān · diǎn shū  téng liǔ (zhāng jǐng  )  jīn mén ·huā mǎn yuàn (chén  )  měi rén · liáo (chén wéi sōng ) zuì luò tuò ·zhēng yuè èr shí  zhāng (guǎn jiàn ) xiāo xiāng   ·dēng  (zhào zhǎng qīng ) qīng píng  ·gōng yuàn (huáng shēng )    ·shí liú (liú xuàn ) qīng píng  ·yǒng  (wáng  zhī ) qīng  àn ·tíng xià shí liú huā luàn (wén zhēng míng )  xīn láng ·chūn qíng (  ) huàn  shā ·hóng qiáo (wáng shì zhēn ) qīng píng  ·píng yuán fàng  (zhāng yán ) huàn  shā ·chū xià ( xiǎo luán ) dié liàn huā · yuè 怀huái rén (sòng wǎn ) hǎo shì jìn ·háng wěi àn cái dēng (zhōu zhī  ) hǎo shì jìn ·fēi xuě guò jiāng lái ( wèi lǎo ) qín lóu yuè · yún  (fàn chéng  ) ruǎn láng guī ·liǔ yīn tíng yuàn zhàn fēng (céng  )  xiāng  ·yuè guà shuāng lín hán  (chéng gāi ) xiǎo chóng shān ·绿 shù yīng  chūn zhèng (  guī ) qīng  àn ·chūn hán   chūn yīn (  huī ) fēng liú  ·chū guān jiàn táo huā (zhāng huì yán )  xíng chuán ·bié qíng (xiè jiàng ) jiǔ quán zi ·kōng   biān (sūn guāng xiàn )   mán · qún xiāng nuǎn jīn  (niú jiào ) xiǎo chóng shān lìng · tán zhōu hóng méi (jiāng kuí ) nán   ·liǔ  zhē lóu àn (zhāng  ) huàn  shā ·shàng  (yáng  ) chūn guāng hǎo ·yíng chūn (  ) xiǎo chóng shān ·shuí xiàng jiāng tóu  hèn (  )   lìng · huā jiān (zhōu  ) shēng zhā  ·qiū lái chóu gēng shēn (yáng  jiù ) zhè  tiān ·yuè mǎn péng  càn làn ( míng ) shí yàng huā · shàng fēng guāng nóng chù (  xùn )  lán huā màn · lín guī zhōu zhōng (dǒng shì  ) cháo zhōng cuò ·dài tán  chēng zuò ( yóu ) xiāo xiāng shén ·líng líng zuò (  jūn ) qīng píng  lìng ·lián juǎn  lán  ( míng )    ·tóng zhān yuán dēng jiè tán (zhū xiào zāng ) nán  · 怀huái (  zhòng ) yuè shàng hǎi táng ·xié yáng fèi yuàn zhū ( yóu )  jīn mén ·xián yuàn  (  gāo )  xìng ·dàn zhuāng duō tài ( zhù )  luó mén yǐn ·chūn jǐn  (xià wán chún ) fèng   ·shuāng shù chóng chóng qīng zhàng (zhào  )  xíng chuán ·zhēng yuè shí   wén (shǐ   ) bǎo dǐng xiàn ·chūn yuè (liú chén wēng ) dìng fēng  ·wèi yǒu shū lái   (zhuāng  ) liǔ shāo qīng ·guò  láng shí jiàn zǎo (zhào zhǎng qīng ) mǎn gōng huā ·yuè chén chén (yǐn è )  xìng ·qīng lóu chūn wǎn ( wèi lǎo ) diǎn jiàng chún ·chūn  fēng  yǒu gǎn (chén zi lóng ) huà táng chūn · zhōng xìng huā (chén zi lóng )  lóu chūn ·yàn diāo liáng huà dòng yuán (sòng zhēng  ) qīng píng  ·chūn guāng   (máo  zhèn ) fēng liú  ·máo shè 槿jǐn    (sūn guāng xiàn )  shàng huā ·yǒu 怀huái (zhāng zhù ) tài cháng yǐn ·qián  cān  guī shān (liú yàn  ) hǎo shì jìn · hòu xiǎo hán qīng (wèi  rén ) nán xiāng  ·chūn guī (sūn dào xuàn ) mèng jiāng nán ·hóng   (  jūn ) lín jiāng xiān ·  guā zhōu (   )  jīn mén ·lián lòu  (wāng shēn ) xiāng jiàn huān ·xiǎo huán shān zhe qīng luó (zhōu zhì lián ) shuāng tiān xiǎo jiǎo ·wǎn  dōng ē (zhū  zūn )  lóu chūn ·  huà táng liáng shàng (wèi chéng bān ) diǎn jiàng chún ·chūn chóu (zhào dǐng ) huàn  shā · yàn míng jiū bái zhòu (liú  )  qiān yīng ·xiǎo yuè zhuì ( níng )  měi rén ·huái yīn bié yuàn  qīng (yuán hào wèn ) hǎo shì jìn ·fēn shǒu liǔ huā tiān (chén wéi sōng ) shēng zhā  ·  ( wěi  )  jīn mén ·yáng huā luò ( qīng chén ) lín jiāng xiān ·hán liǔ (chén wéi sōng )   mán ·tíng  fān fān qiū xiàng (zhāng xiào xiáng )  shào nián ·nián shí jiǔ bàn (cáo  ) yáng liǔ zhī ·táo yuán xiān    ( kōng  ) chóng dié jīn ·rén yín  qiū (huáng shēng ) dìng 西 fān ·cāng cuì nóng yīn mǎn yuàn (máo  zhèn ) hǎo shì jìn · àn    (jiǎng yuán lóng ) gèng lòu  ·chūn  lán (niú jiào ) lín jiāng xiān · shuì yàn tīng shēn  (  fèng ) lín jiāng xiān · fēng  guò  dāng (xuē shí  ) huàn  shā · dīng bīng bèi zhàng huà (wáng péng yùn )   màn ·hán  wén jiǎo (kuàng zhōu  )  luò suǒ ·sòng shǔ shǒu jiǎng lóng  (chén fèng  ) xiāng jiàn huān ·huā qián  yǐng lín (máo  líng )   mán · huà (gōng xiáng lín )  suō xíng ·xuān cǎo lán gàn (cháo duān  ) dié liàn huā ·chūn jiāng nuǎn zhǎng táo huā (  huī ) jiě lián huán ·liǔ (gāo guān guó ) yǎn ér mèi ·píng shā fāng cǎo  tóu (hóng  kuí )  qiān yīng ·jiū   ( fěi ) diǎn jiàng chún ·hòu  gāo tiān (wáng guó wéi )  mèng lìng · diàn  bēi kōng jiǔ (xiàng hào )   mán ·  bàn (qiū jǐn )   mán · mián huā yìng cóng  (sūn guāng xiàn )  jiē xíng ·shuāng fēng jiàn jǐn hán qīn ( míng ) lín jiāng xiān ·guǐ wèi chú  zuò (  míng )  jiāng yún ·jiē hào zhāi sòng chūn  ( chéng ) làng táo shā ·yún    lán (jiǎng chūn lín ) qīng píng  ·zèng chén cān  shī wén (liú  zhuāng )  chán gōng ·rùn liù yuè   ( zhēn guān )  lóu chūn ·kōng yuán shù   fāng (  fèng )  jiā  ·guī yuàn (wāng mào lín ) zhè  tiān ·  bīng  mǎn  (shí xiào yǒu ) jīn   ·  xiù sūn ( yuè ) shēng zhā  ·ruǎn jīn bēi (jīn zhāng zōng )  jīn mén · yuè  wàng  shàng ( è ) qīng píng  ·guā zhōu  kǒu ( hào  ) yáng tái mèng ·báo luó shān  jīn  ( cún  ) nán xiāng  · shēn qiū juàn   (gāo è ) xiāng jiàn huān ·shēn lín  chù  juān (zhuāng  ) huàn  shā ·yàn lěi chú kōng  zhèng (tāng yǔn  )  jīn mén ·liǔ   (chén  )   dié ·wéi shèn  lái tiān bìng ( míng ) qīng píng  ·qiū guāng zhú  (chén shī dào )  tiān  · lái shū  míng jīn (wáng yuè shān )  tiān  ·qiū shēng guǎn  qiū shēng ( è ) qīng píng  ·  xiāng gǎng (zhū xiào zāng )  suàn  ·xuě jiāng qíng yuè (dǒng  níng ) dié liàn huā ·tíng yuàn shēn shēn rén qiāo (tán xiàn )   mán ·méi jiān zǎo shí chóu  (huáng gōng  )  mèng lìng · shǎng níng qíng   (wáng zhī dào ) jīn   ·dīng wèi  yuè guī guó (liáng  chāo ) lín jiāng xiān · zi zhēn (tán xiàn )  jīn mén ·shuāng  què (wáng tíng yún ) què qiáo xiān ·chūn qíng (huáng shēng ) zhù yīng tái jìn ·jiǎn jiāo xiāo (wén tíng shì ) zuì gōng  ·  qiū yún dàn ( xiòng ) zuì tài píng ·西  xún mèng (wáng yùn zhāng ) tiān xiān  ·cǎo 绿 qún yāo shān rǎn (wén tíng shì ) zuì tài píng ·chūn wǎn (xīn   ) jiě lián huán ·chóu rèn gōng yòng mèng chuāng (mài mèng huá ) diǎn jiàng chún ·gāo liǔ chán  (wāng zǎo ) gèng lòu  ·zhú xiāo hóng (zhào zhǎng qīng ) hǎo shì jìn ·xiāng zhōu yǒu zuò (wén tíng shì ) nán xiāng  · diào míng (gōng xiáng lín ) jǐn zhàng chūn · shàng  shū gāo yùn (xīn   )  wáng sūn ·duǎn cháng tíng zi duǎn cháng (qián méi )

 yǐn  bēi jiǔ ,yǎng líng jīn  zhāng 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī wén 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽