wǎn yuē  

 měi rén ·chūn huā qiū yuè  shí (  ) shēng shēng màn ·xún xún   ( qīng zhào ) 西 jiāng yuè · xíng huáng shā dào zhōng (xīn   ) què qiáo xiān ·xiān yún nòng qiǎo (qín guān ) chǒu  ér ·shū  shān dào zhōng  (xīn   ) dié liàn huā ·tíng yuàn shēn shēn shēn  (ōu yáng xiū ) 西 jiāng yuè ·shì shì  chǎng  mèng ( shì ) shēng zhā  ·yuán  (ōu yáng xiū )  měi rén ·tīng  (jiǎng jié ) huàn  shā ·  qīng hán shàng xiǎo (qín guān ) shuǐ lóng yín · yùn zhāng zhì  yáng ( shì )   mán ·xiǎo shān chóng dié jīn míng (wēn tíng yún ) huàn  shā ·  xié fēng zuò xiǎo ( shì ) qīng  àn ·líng   guò héng táng ( zhù ) qīng píng  ·chūn guī  chǔ (huáng tíng jiān ) zhǎng xiàng  ·biàn shuǐ liú (bái   )   ér ·gèng néng xiāo  fān fēng (xīn   ) huàn  shā · xiàng nián guāng yǒu xiàn (yàn shū ) táng duō lìng ·  mǎn tīng zhōu (liú guò )  suō xíng ·hòu guǎn méi cán (ōu yáng xiū ) jiāng chéng  ·西 chéng yáng liǔ nòng chūn (qín guān )  jiāng nán ·duō shǎo hèn (  ) tiān xiān  ·shuǐ diào shù shēng chí jiǔ (zhāng xiān ) mǎn tíng fāng ·shān  wēi yún (qín guān ) cháng mìng  ·chūn  yàn (féng yán  ) dié liàn huā ·xīn  zuì lián tiān shàng ( lán xìng  ) cǎi sāng  ·shí guāng zhǐ jiě cuī rén (yàn shū ) qiān qiū suì ·shù shēng  jué (zhāng xiān ) què  zhī ·shuí dào xián qíng pāo zhì (féng yán  ) dié liàn huā ·wǎn zhǐ chāng  guǎn  ( qīng zhào ) mèng jiāng nán ·qiān wàn hèn (wēn tíng yún )  jīn mén ·fēng zhà  (féng yán  )   xiāng ·chūn  yóu (wéi zhuāng ) cǎi sāng  ·qún fāng guò hòu 西  (ōu yáng xiū ) zhè  tiān ·zhòng guò chāng mén wàn shì ( zhù ) tān  huàn  shā ·hàn dàn xiāng xiāo ( jǐng )  suàn  · shì ài fēng chén (yán ruǐ )  jiē xíng ·qiū  怀huái jiù (fàn zhòng yān )  zhōng qíng ·yǒng  pāo rén  chǔ ( xiòng )  suō xíng ·yáng liǔ huí táng ( zhù ) shào nián yóu ·bìng dāo  shuǐ (zhōu bāng yàn )   dié ·wàng chù  shōu yún duàn (liǔ yǒng ) lán líng wáng ·liǔ (zhōu bāng yàn ) fèng huáng tái shàng  chuī xiāo ·xiāng lěng ( qīng zhào ) cǎi sāng  ·hèn jūn  shì jiāng lóu ( běn zhōng ) táng duō lìng · bié ( wén yīng ) yǎn ér mèi ·yáng liǔ   nòng qīng (wáng pāng ) zhè  tiān ·yuán  yǒu suǒ mèng (jiāng kuí ) ruǎn láng guī ·chū xià ( shì ) zhǎng xiàng  · shān qīng (lín  ) tān  huàn  shā ·shǒu juàn zhēn zhū ( jǐng ) fēng  sōng ·tīng fēng tīng  guò qīng ( wén yīng ) dǎo liàn  lìng ·shēn yuàn jìng (  ) àn xiāng ·jiù shí yuè  (jiāng kuí ) 西 jiāng yuè ·méi huā ( shì )  mèng lìng ·yīng zuǐ zhuó huā hóng liū (qín guān ) zhè  tiān ·xuě zhào shān chéng  zhǐ (liú zhe ) jiāng chéng  ·jiāng jǐng ( shì ) huàn  shā ·dàn dàng chūn guāng hán shí ( qīng zhào ) dìng fēng  · chūn lái (liǔ yǒng ) qīng píng  ·jīn fēng   (yàn shū ) zhǎng xiàng  ·zhé huā zhī ( yàn )  suō xíng ·xiǎo jìng hóng  (yàn shū ) xiāo xiāng shén ·bān zhú zhī (liú   ) mèng jiāng nán ·lán jìn luò (huáng  sōng ) 西 jiāng yuè ·bǎo  sōng sōng wǎn jiù (  guāng ) dié liàn huā ·sòng chūn (zhū shū zhēn ) qīng  àn ·nián nián shè  tíng zhēn (huáng gōng shào ) shào nián yóu ·rùn zhōu zuò ( shì )  xīn láng ·xià jǐng ( shì )  wáng sūn ·chūn  ( zhòng yuán )  guàn zi ·zuó   bàn (wéi zhuāng ) diǎn jiàng chún ·dīng wèi dōng guò  sōng (jiāng kuí ) dié liàn huā ·zuì bié 西 lóu xǐng  (yàn  dào ) qīng píng  · qíng yān wǎn (féng yán  ) diǎn jiàng chún ·gǎn xīng (wáng  chēng ) táng duō lìng ·liǔ  (cáo xuě qín ) qiān qiū suì ·shuǐ biān shā wài (qín guān )  suō xíng ·xuě shì méi huā ( běn zhōng ) zhòu   ·dòng fáng  de chū xiāng (liǔ yǒng )   niáng (  tiān ) qīng mén yǐn ·chūn  (zhāng xiān ) gèng lòu  ·liǔ  zhǎng (wēn tíng yún ) xiāng chūn  yuè ·jìn qīng míng (huáng xiào mài ) niàn  jiāo ·chūn qíng ( qīng zhào )   mán ·zhěn qián  jǐn qiān bān ( míng )  mèng lìng ·zhèng shì   jīn jǐng ( lán xìng  ) dié liàn huā ·zǎo xíng (zhōu bāng yàn ) mǎn tíng fāng ·xià   shuǐ  xiǎng (zhōu bāng yàn )   zhē ·cǎo (méi yáo chén ) zhōng qiū yuè ·zhōng qiū yuè ( yǒu zhēn ) zhè  tiān ·huà  diāo ān xiá  (sòng  ) nán  zi ·shí  qīng shān yuǎn (zhòng shū )  cóng huā lìng ·shāng gāo 怀huái yuǎn  (zhāng xiān )  lóu chūn ·chéng shàng fēng guāng yīng  (qián wéi yǎn ) yǎn ér mèi ·chí chí chūn  nòng qīng (zhū shū zhēn ) guì 殿diàn qiū · wǎng shì (zhū  zūn ) shēng zhā  ·chūn shān yān  shōu (niú   ) zhè  tiān · diǎn cán hóng  jǐn (zhōu  zhī )   mán ·luò yáng chéng  chūn guāng (wéi zhuāng ) niàn  jiāo ·shū dōng liú cūn  (xīn   )  suō xíng ·chūn  (kòu zhǔn )  jiā ào ·xiǎo  xiān xiān fēng  (zhū  ) mǎn tíng fāng · shuǐ jīng qiū (qín guān ) ruǎn láng guī ·nán yuán chūn bàn  qīng (ōu yáng xiū ) shuǐ lóng yín ·chūn hèn (chén liàng )  liáng (hán  ) diǎn jiàng chún ·huā xìn lái shí (yàn  dào ) lín jiāng xiān ·yǐn sàn  tíng 西  ( chāng  )  shān  duàn yún · miào  qīng ( xún )  tóng yǐng ·luò  xié ( yán ) diǎn jiàng chún ·jīn  nián nián (lín  )  jiāng nán ·chūn   (liú   )  shèng cháo ·liú bié ( qīng chén ) xiǎo chóng shān ·liǔ àn huā míng chūn shì (zhāng liáng néng ) làng táo shā ·xiě mèng (gōng  zhēn ) 西 jiāng yuè ·wèn xùn  biān chūn  (zhāng xiào xiáng ) huàn  shā ·  xiāng  gēng lòu (wéi zhuāng ) hàn gōng chūn · chūn  (xīn   ) cǎi lián  ·chuán dòng  guāng yàn yàn (huáng  sōng )  wáng sūn ·xià  ( zhòng yuán ) zhè  tiān ·shǎng  (cài sōng nián ) gōng zhōng tiáo xiào ·tuán shàn (wáng jiàn ) fēng  sōng ·  jìng zhòng (  ) cǎi sāng  ·huā qián shī què yóu chūn (féng yán  ) xiāng jiàn huān ·nián nián  què huā  (zhāng huì yán ) zhù yīng tái jìn ·wǎn chūn (xīn   ) diǎn jiàng chún ·  dōng fēng (céng yǔn yuán )  zhōng qíng · róng jīn  dòu xīn (yàn shū )  shào nián ·fēi huā shí jié (zhū  zūn ) jiǔ quán zi ·mǎi  xìng huā ( kōng  ) huà táng chūn ·dōng fēng chuī liǔ  chū (qín guān ) jiě lián huán · yàn (zhāng yán ) yán jiǎo ér · shè guān méi (cháo  zhī ) shuāng shuāng yàn ·yǒng yàn (shǐ   ) zhé xiān yuàn ·qíng chuān luò  chū  (liú zhǎng qīng ) jiǎn   lán huā ·chūn yuè ( shì )  jiǎn méi ·  chūn yīn jiǔ bàn ( míng ) mǎn tíng fāng ·hàn shàng fán huá ( jūn bǎo  )  jīn mén ·chūn bàn (zhū shū zhēn ) zhè  tiān ·yuán xiāo hòu  zhuó (yáng shèn ) gèng lòu  ·běn  (wáng  zhī ) qīng píng  ·chí shàng  liáng (xiàng 鸿hóng zuò ) qīng píng  ·xià  yóu  (zhū shū zhēn ) diǎn jiàng chún ·yǒng méi yuè (chén liàng ) diǎn jiàng chún ·xīn yuè juān juān (wāng zǎo ) cháo zhōng cuò ·méi ( yóu )  luó xiāng ·yǒng chūn  (shǐ   ) diǎn jiàng chún ·píng què xiāng  (wáng guó wéi ) zhǎng xiàng  lìng ·yān fēi fēi ( shū  ) zhè  tiān ·bié qíng (niè shèng qióng )  suàn  ·qiū  dào kōng guī (xià wán chún ) wàng jiāng nán ·sān yuè  ( wén yīng ) qìn yuán chūn ·dīng  chóng yáng qián ( lán xìng  ) fēng  sōng · chūn zhǎng fèi mǎi huā ( guó bǎo ) nán xiāng  ·guī mèng   qiáng ( yóu ) dié liàn huā · jiǎn luó  hán wèi (zhào lìng zhì ) hòu tíng huā · chūn  shí 西  ( fěi )  xiān 姿 ·céng yàn táo yuán shēn dòng ( cún  )  fēn fēi ·lèi 湿shī lán gān huā zhe (máo pāng ) yǎn ér mèi ·  fāng cǎo xiǎo lóu (liú  )   lìng ·qíng gāo  zhēn (liú guò ) hǎo shí guāng ·bǎo  piān  gōng yàng ( lōng  ) xíng xiāng  ·    hóng zhòng (wāng shēn )  suō xíng ·qíng shì yóu  (zhōu  zhī ) huàn  shā ·chū xià  yǐn guī (chén   ) nán xiāng  jiǎn méi ·zhāo xióng shào  (  )  guàn zi ·yuán  (jiǎng jié ) qiān qiū suì ·yǒng xià jǐng (xiè  ) dìng fēng  ·jiāng shuǐ chén chén fān yǐng (yán xuǎn )  jiā ào ·huā   wén qiāo liǎng (ōu yáng xiū )  suō xíng ·yuán  (máo pāng )  lóu chūn · mǎo suì yuán  (máo pāng )   mán ·绿  qiáng rào qīng tái (chén  ) qiū ruǐ xiāng ·lián  shū shū fēng tòu (zhāng lěi ) mài huā shēng · huā tái (zhū  zūn )  suàn  ·  shàng céng lóu (chéng gāi )  shēng gān zhōu ·  guān  xuě (zhāng yán )  mèng lìng ·mén wài 绿 yīn qiān qǐng (cáo  ) fèng   ·绿 àn hóng  chūn  ( cháng gēng )   ér · nián shí rén rén  ( mèng guì ) huàn  shā · liǎng 竿gān tóu fēng  ( míng ) yān shān tíng ·běi xíng jiàn xìng huā (zhào  ) nán xiāng  ·chéng cǎi fǎng ( xún ) fěn dié ér · zhào jìn chén  wén (xīn   ) cǎi lián lìng ·yuè huá shōu (liǔ yǒng )  yóu gōng · xià xié yáng zhào shuǐ (zhōu bāng yàn )  lóu chūn ·chūn  (yán rén ) lín jiāng xiān ·shì wèn méi huā  chǔ (zhāng xiào xiáng ) lán líng wáng ·bǐng  sòng chūn (liú chén wēng )   huā ·liǔ suǒ yīng hún (shǐ   ) jiǎn   lán huā ·ǒu jiǎn cóng zhǐ (gōng  zhēn ) mǎn jiāng hóng · nán jīng  shān 驿 (wáng qīng huì )   rén ·zhú yǐng yáo hóng (wáng shēn )  tiān  ·chán (wáng  sūn )  měi rén ·dōng fēng dàng yáng qīng yún (chén liàng ) yǎn ér mèi · cùn héng   chūn ( è ) mǎn jiāng hóng · jiā (zhèng xiè )   mán · dān hán  zhēn zhū ( míng )  jīn mén · yuè  (chén zi lóng ) dié liàn huā ·dòu kòu shāo tóu chūn  (xiè  )  suàn  ·xuě yuè zuì xiāng  (zhāng xiào xiáng )  suàn  ·jiàn     (shí xiào yǒu ) ruǎn láng guī · xià (zhāng  liè ) lín jiāng xiān ·guī  (shǐ   )  zhōng qíng ·chūn yóu (chén zi lóng ) gāo yáng tái ·西  chūn gǎn (zhāng yán ) huàn  shā ·mén  huā shēn mèng jiù ( wén yīng ) jiǎn   lán huā · xióng zhōu 驿 (jiǎng shì  ) qīng  àn ·  xiāng zhuàn nóng  (gāo è )  suàn  ·yàn zi  céng lái (jiǎng chūn lín ) jiāng chéng  ·wǎn  jīn líng àn cǎo (ōu yáng jiǒng )  suàn  ·zūn qián    ( ān shì ) yǎn ér mèi ·píng xiāng dào zhōng zhà qíng (fàn chéng  ) diǎn jiàng chún ·访fǎng móu cún sǒu nán  (zhōu jìn )  zhōng qíng · hán máo diàn  chéng (  ) diǎn jiàng chún · shàng qīng fēng (wèi  rén ) rén yuè yuán ·yàn běi rén zhāng shì  (  )    · hèn yuǎn yíng yáng liǔ (liú yíng ) huā fàn ·xiǎo shí méi huā (zhōu bāng yàn )  jiāng yún ·shān yīn jiǔ   zài (zhāng yán ) zhǎng xiàng  · shū  西 líng zhū (   ) làng táo shā ·  chǔ tiān kōng (yòu qīng )  jiāng nán ·  chù (wáng shì zhēn ) huàn  shā ·wàn qǐng fēng tāo   ( shì )  lòu chí ·yǒng 怀huái (yuán hào wèn )  suō xíng ·fāng cǎo píng shā (zhāng zhù )  fēn fēi ·hán  (  )  mèng lìng ·mǎn yuàn luò huā chūn  (yáng guān qīng )  yóu chūn shuǐ ·qín lóu dōng fēng  ( míng ) huàn  shā ·  hán jiē wàng yuè (zhāng  ) huáng jīn  ·qiè běn qián táng jiāng shàng (  yǒu )  yóu gōng ·rén  西 lóu yàn yǎo ( wén yīng ) rén yuè yuán ·xiǎo táo zhī shàng chūn fēng ( chí zhèng )  suàn  ·fàn 西  zuò jiān yín (gāo guān guó ) cháo zhōng cuò ·xiāng yáng  dào  líng (wán yán shú )   luò ·  luò ( cún  ) jǐn chán dào ·yàn zi  nán (sòng  ) lín jiāng xiān · jiù (zhāng hóng fàn ) xiǎo lán gān · nián rén zài fèng huáng ( dōu  )  suō xíng ·wǎn jǐng (chén tíng ) zhuǎn yīng  ·hán mèng (wáng jìng zhī )   mán ·zhǔ lián hóng luàn fēng fān (zhāng xiào xiáng )  zhōng qíng lìng ·cháng ān 怀huái  (kāng  zhī )   mán ·huà chuán chuí  cuī jūn (shū dǎn ) zhè  tiān ·fēng luò  liáng  shuǐ ( xiáng ) zhè  tiān ·yáng liǔ dōng táng  shuǐ (jiǎng chūn lín ) làng táo shā ·cáo  驿 zhé táo huā (zuǒ  ) qín lóu yuè ·lóu yīn quē (fàn chéng  ) zhè  tiān · bié (yán rén )  mèng lìng · àn hóng chóu   (gōng  zhēn )   mán · shān yǎn yìng xié yáng (wèi  rén ) xiāng fēi yuàn · lái  héng  fēng (ā  wēi ) diǎn jiàng chún ·shì dēng  chū qíng ( wén yīng )   mán ·luò huā   céng yīn (chén wèi ) shēng zhā  ·yuán   chén jìng sǒu (liú  zhuāng ) xiāng jiàn huān ·luò huā  mèng   ( lán xìng  ) zuì huā jiān ·xiū xiāng wèn (máo wén  )  qín é ·huā  xuě (fāng  zhì ) nán   ·shǒu  jīn yīng  (wēn tíng yún )  jīn mén ·huā guò  ( hào  ) huàn  shā ·shān rào píng   hàn (zhāng yuán gàn ) liǔ shāo qīng · zhōng (zhòng shū )  dié ér · dié ér (zhāng  ) shēng zhā  ·  (péng sūn  ) liǔ shāo qīng ·máo shè shū  (yáng  jiù ) lín jiāng xiān · chéng yuán  (máo pāng )   zhē ·sòng chūn (gāo è ) shào nián yóu ·jiāng nán sān yuè tīng yīng (   ) huàn  shā ·qīng rùn fēng guāng  hòu (cháo duān  ) huàn  shā ·  jiù yùn ( yóu ) nán xiāng  · yuè xiǎo hóng lóu (sūn wéi xìn )  měi rén ·yǐng sōng luán fēng (hóu wén yào ) táo yuán   rén · lóu shēn suǒ (qín guān ) dié liàn huā ·juǎn  fēng tou hán  (zhào lìng zhì ) hǎo shì jìn · jǐng (liào shì měi )   mán ·shuǐ jīng lián wài juān juān (yáng  ) huàn  shā ·cuì bǎo cēn  zhú jìng (zhōu bāng yàn ) dié liàn huā · shù   (wáng shì zhēn ) huàn  shā ·hóng qiáo (wáng shì zhēn ) xiù luán fèng huā fàn · shuǐ xiān (zhōu  ) yuè shàng guā zhōu ·    nán (zhāng  ) zhāo jūn yuàn · dān (liú  zhuāng ) dàn huáng liǔ ·kōng chéng xiǎo jiǎo (jiāng kuí ) zhāo jūn yuàn ·chūn dào nán lóu xuě jǐn (  yǒng ) nán xiāng  ·  nán zhōng (ōu yáng jiǒng )  mèng lìng ·  xié yáng shā  (liú  ) shū lián dàn yuè · guì zhī xiāng qiū (zhāng  ) mǎn jiāng hóng ·yàn zi lóu zhōng (wén tiān xiáng ) xiāng jiàn huān ·qiū fēng chuī dào jiāng cūn ( cǎi ) jiǎn   lán huā ·chūn  wén  (xiàng 鸿hóng zuò ) nán xiāng  ·huà  tíng ráo (ōu yáng jiǒng ) huàn  shā ·chūn qíng ( shì ) zhù yīng tái jìn ·chú   chūn ( wén yīng ) cǎi sāng  ·bǎo chāi lóu shàng zhuāng shū ( yóu ) diǎn jiàng chún ·chūn tiào (líng tíng kān ) qìn yuán chūn ·yǒng cài huā (chén wéi sōng ) huàn  shā ·fěn shàng   yǒu lèi (xuē zhāo yùn ) huàn  shā ·宿 zuì  chóu màn  (hán  )   luò ·lèi yǎn zhù (zhū  zūn ) huàn  shā ·zhěn zhàng xūn   xiù (zhāng shǔ ) gāo yáng tái · zhōu cǎo chuāng  yuè (wáng  sūn ) shuǐ lóng yín ·yàn máng yīng lǎn fāng cán (zhāng jié ) qīng  àn ·zhēng 鸿hóng guò jǐn qiū róng (shí xiào yǒu ) qīng  àn ·绿 huái yān liǔ cháng tíng (huì hóng ) huàn  shā ·zhōu  dōng liú (xuē shí  )  xīn láng ·mèng lěng huáng jīn  (jiǎng jié ) diǎn jiàng chún ·jiàn chūn (wáng péng yùn ) lèi jiāng yuè · liáng (huáng shēng )  chuán ·chūn qiǎn ( lán xìng  )   mán ·chūn  ruǎn dàng hóng lóu (   ) tài cháng yǐn · zhōng wén  (xiàng 鸿hóng zuò )  qín é ·yáng huā (sòng zhēng  ) cǎi sāng  ·nián nián cái dào huā shí ( míng ) duó jǐn biāo ·  (zhāng  )  líng chūn ·zǒu  zǒu lái sān bǎi (xīn   ) dié liàn huā ·bié fàn nán  (yáng yán zhèng )  měi rén · lán gān wài qīng jiāng ( zhì ) shēng zhā  ·yān  wǎn qíng tiān (wèi chéng bān )  jiāng nán ·hóng xiù bèi (niú jiào ) zuì gōng  ·mén wài  ér fèi ( míng ) shēng zhā  · yáng dào zhōng (máo pāng ) ruǎn láng guī ·xìng huā shū   xiāng (tóng shì nán ) qīng  àn ·bèi  chū jiāo  chén (zhāng  ) huàn  shā ·chū xià ( xiǎo luán ) jiǎn  huàn  shā ·lóu jiǎo chū xiāo ( zhù ) lín jiāng xiān ·shēn qiū hán  yín  (yǐn è ) qiān qiū suì ·bàn shēn píng wài (huì hóng )  xíng chuán ·bié qíng (xiè jiàng )   mán ·shān chéng  bàn cuī jīn ( zhēn guān )   bēi · yuè nán táng shuǐ mǎn (máo  líng )   mán ·qiū fēng sǎo jǐn xián huā ( míng ) hǎo shì jìn ·fēi xuě guò jiāng lái ( wèi lǎo ) ruì zhè  ·liú huā  yuè yǎn biān (zhào yàn duān )  mǎn  ·zhèng shì  guā nián  ( níng ) qīng píng  ·yǒng  (wáng  zhī ) huàn  shā ·hóng qiáo (wáng shì zhēn ) lín jiāng xiān ·qiào  cēn  shí èr (niú   ) yǒng   · yuè chū qíng (liú chén wēng ) zhè  tiān · liǔ lán gàn  zhù (shǐ   ) qīng píng  ·píng yuán fàng  (zhāng yán )  měi rén ·sháo huá zhēng kěn wēi rén (dǒng shì  ) qīng  àn ·tíng xià shí liú huā luàn (wén zhēng míng ) ruǎn láng guī ·liǔ yīn tíng yuàn zhàn fēng (céng  )  jiā ào ·shī   chūn hún màn (duàn   ) nán   ·liǔ  zhē lóu àn (zhāng  ) qīng píng  ·gōng yuàn (huáng shēng )  xiāng  ·yuè guà shuāng lín hán  (chéng gāi ) zuì luò tuò ·zhēng yuè èr shí  zhāng (guǎn jiàn ) dié liàn huā ·liǔ  nián nián sān yuè (zhōu  ) qín lóu yuè · yún  (fàn chéng  ) xiǎo chóng shān · diǎn shū  téng liǔ (zhāng jǐng  ) xiāo xiāng   ·dēng  (zhào zhǎng qīng ) zhú yǐng yáo hóng · ān   yún (liào shì měi )  lán huā màn · lín guī zhōu zhōng (dǒng shì  )   lìng · huā jiān (zhōu  ) xiǎo chóng shān lìng · tán zhōu hóng méi (jiāng kuí ) huàn  shā ·shàng  (yáng  ) xiǎo chóng shān ·shuí xiàng jiāng tóu  hèn (  ) cháo zhōng cuò ·dài tán  chēng zuò ( yóu ) xiāo xiāng shén ·líng líng zuò (  jūn ) nán xiāng  ·  sān yuè  jùn (chén xún ) huàn  shā ·cóng shí lóu shí  wǎng (zhèng wén chāo ) zhè  tiān ·yuè mǎn péng  càn làn ( míng )  měi rén · liáo (chén wéi sōng ) yuè shàng hǎi táng ·xié yáng fèi yuàn zhū ( yóu ) shí yàng huā · shàng fēng guāng nóng chù (  xùn )  jīn mén ·xián yuàn  (  gāo ) dìng fēng  ·wèi yǒu shū lái   (zhuāng  )  xīn láng ·chūn qíng (  )  xíng chuán ·zhēng yuè shí   wén (shǐ   )  xìng ·qīng lóu chūn wǎn ( wèi lǎo ) qīng píng  lìng ·lián juǎn  lán  ( míng ) xiǎo chóng shān ·绿 shù yīng  chūn zhèng (  guī )  xìng ·dàn zhuāng duō tài ( zhù ) huàn  shā ·shū  yuán wēng shū ( xiáng )    ·shí liú (liú xuàn ) fēng liú  ·chū guān jiàn táo huā (zhāng huì yán ) hǎo shì jìn · hòu xiǎo hán qīng (wèi  rén )  lóu chūn ·yàn diāo liáng huà dòng yuán (sòng zhēng  ) liǔ shāo qīng ·guò  láng shí jiàn zǎo (zhào zhǎng qīng )    ·tóng zhān yuán dēng jiè tán (zhū xiào zāng ) fēng liú  ·máo shè 槿jǐn    (sūn guāng xiàn ) mǎn gōng huā ·yuè chén chén (yǐn è ) qīng  àn ·chūn hán   chūn yīn (  huī ) chūn guāng hǎo ·yíng chūn (  ) hǎo shì jìn ·háng wěi àn cái dēng (zhōu zhī  ) dié liàn huā · yuè 怀huái rén (sòng wǎn ) huàn  shā ·tíng yuàn chén chén bái  (xià yán )  luó mén yǐn ·chūn jǐn  (xià wán chún ) qīng píng  ·chūn guāng   (máo  zhèn ) gāo yáng tái ·qiáo yǐng liú hóng (zhū  zūn )  shàng huā ·yǒu 怀huái (zhāng zhù ) hǎo shì jìn ·fēn shǒu liǔ huā tiān (chén wéi sōng ) jiǔ quán zi ·kōng   biān (sūn guāng xiàn ) mèng jiāng nán ·hóng   (  jūn ) fèng   ·shuāng shù chóng chóng qīng zhàng (zhào  )   mán ·tíng  fān fān qiū xiàng (zhāng xiào xiáng ) shēng zhā  ·  ( wěi  ) nán  · 怀huái (  zhòng ) diǎn jiàng chún ·chūn  fēng  yǒu gǎn (chén zi lóng ) nán xiāng  ·chūn guī (sūn dào xuàn ) shēng zhā  ·qiū lái chóu gēng shēn (yáng  jiù ) tài cháng yǐn ·qián  cān  guī shān (liú yàn  )  lóu chūn ·  huà táng liáng shàng (wèi chéng bān )   mán · qún xiāng nuǎn jīn  (niú jiào ) huà táng chūn · zhōng xìng huā (chén zi lóng ) lín jiāng xiān ·  guā zhōu (   ) diǎn jiàng chún ·chūn chóu (zhào dǐng ) lín jiāng xiān · fēng  guò  dāng (xuē shí  ) huàn  shā · dīng bīng bèi zhàng huà (wáng péng yùn ) bǎo dǐng xiàn ·chūn yuè (liú chén wēng ) shuāng tiān xiǎo jiǎo ·wǎn  dōng ē (zhū  zūn ) lín jiāng xiān ·hán liǔ (chén wéi sōng )   màn ·hán  wén jiǎo (kuàng zhōu  ) xiāng jiàn huān ·xiǎo huán shān zhe qīng luó (zhōu zhì lián ) yáng liǔ zhī ·táo yuán xiān    ( kōng  )  jīn mén ·yáng huā luò ( qīng chén ) xiāng jiàn huān ·huā qián  yǐng lín (máo  líng )   mán · huà (gōng xiáng lín )  shào nián ·nián shí jiǔ bàn (cáo  )  jiāng yún ·jiē hào zhāi sòng chūn  ( chéng ) chóng dié jīn ·rén yín  qiū (huáng shēng ) dìng 西 fān ·cāng cuì nóng yīn mǎn yuàn (máo  zhèn )  jīn mén ·huā mǎn yuàn (chén  )  měi rén ·huái yīn bié yuàn  qīng (yuán hào wèn )  qiān yīng ·xiǎo yuè zhuì ( níng )  luò suǒ ·sòng shǔ shǒu jiǎng lóng  (chén fèng  )  jīn mén ·lián lòu  (wāng shēn ) lín jiāng xiān · shuì yàn tīng shēn  (  fèng ) diǎn jiàng chún ·hòu  gāo tiān (wáng guó wéi )  jiē xíng ·shuāng fēng jiàn jǐn hán qīn ( míng ) lín jiāng xiān ·guǐ wèi chú  zuò (  míng )  mèng lìng · diàn  bēi kōng jiǔ (xiàng hào )  suō xíng ·xuān cǎo lán gàn (cháo duān  ) huàn  shā · yàn míng jiū bái zhòu (liú  ) shēng zhā  ·ruǎn jīn bēi (jīn zhāng zōng ) dié liàn huā ·chūn jiāng nuǎn zhǎng táo huā (  huī )  lóu chūn ·kōng yuán shù   fāng (  fèng ) gèng lòu  ·chūn  lán (niú jiào ) hǎo shì jìn · àn    (jiǎng yuán lóng )  chán gōng ·rùn liù yuè   ( zhēn guān )   mán ·  bàn (qiū jǐn ) yǎn ér mèi ·píng shā fāng cǎo  tóu (hóng  kuí ) jīn   ·  xiù sūn ( yuè )  jiā  ·guī yuàn (wāng mào lín ) yáng tái mèng ·báo luó shān  jīn  ( cún  ) xiāng jiàn huān ·shēn lín  chù  juān (zhuāng  ) làng táo shā ·yún    lán (jiǎng chūn lín )  qiān yīng ·jiū   ( fěi ) qīng píng  ·zèng chén cān  shī wén (liú  zhuāng ) nán xiāng  · shēn qiū juàn   (gāo è )  jīn mén ·liǔ   (chén  )  jīn mén · yuè  wàng  shàng ( è ) jiě lián huán ·liǔ (gāo guān guó ) zhè  tiān ·  bīng  mǎn  (shí xiào yǒu ) qīng píng  ·guā zhōu  kǒu ( hào  )   dié ·wéi shèn  lái tiān bìng ( míng ) huàn  shā ·yàn lěi chú kōng  zhèng (tāng yǔn  ) qīng píng  ·qiū guāng zhú  (chén shī dào ) qīng píng  ·  xiāng gǎng (zhū xiào zāng )   mán · mián huā yìng cóng  (sūn guāng xiàn )  tiān  ·qiū shēng guǎn  qiū shēng ( è )  tiān  · lái shū  míng jīn (wáng yuè shān ) dié liàn huā ·tíng yuàn shēn shēn rén qiāo (tán xiàn )  suàn  ·xuě jiāng qíng yuè (dǒng  níng )  jīn mén ·shuāng  què (wáng tíng yún )   mán ·méi jiān zǎo shí chóu  (huáng gōng  )  mèng lìng · shǎng níng qíng   (wáng zhī dào ) lín jiāng xiān · zi zhēn (tán xiàn ) jīn   ·dīng wèi  yuè guī guó (liáng  chāo ) què qiáo xiān ·chūn qíng (huáng shēng ) zhù yīng tái jìn ·jiǎn jiāo xiāo (wén tíng shì ) zuì tài píng ·chūn wǎn (xīn   ) zuì gōng  ·  qiū yún dàn ( xiòng ) tiān xiān  ·cǎo 绿 qún yāo shān rǎn (wén tíng shì ) jiě lián huán ·chóu rèn gōng yòng mèng chuāng (mài mèng huá ) diǎn jiàng chún ·gāo liǔ chán  (wāng zǎo ) zuì tài píng ·西  xún mèng (wáng yùn zhāng ) hǎo shì jìn ·xiāng zhōu yǒu zuò (wén tíng shì ) gèng lòu  ·zhú xiāo hóng (zhào zhǎng qīng )  wáng sūn ·duǎn cháng tíng zi duǎn cháng (qián méi ) nán xiāng  · diào míng (gōng xiáng lín ) jǐn zhàng chūn · shàng  shū gāo yùn (xīn   )

dēng zhōu wàng qiū yuè ,kōng  xiè jiāng jūn 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī wén 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽