xiě rén shī 

qīng  àn ·yuán  (xīn   )   xíng bìng   /   (bái   )  sāo ( yuán ) chǒu  ér ·shū  shān dào zhōng  (xīn   ) cháng é ( shāng yǐn ) xiá  xíng ( bái ) mài tàn wēng (bái   ) luò shén   / gǎn zhēn  (cáo zhí ) shǔ xiàng (  )  liǔ xiān shēng chuán (táo yuān míng ) kǒu  (lín  huán ) féng xuě 宿  róng shān zhǔ rén (liú zhǎng qīng ) xún yǐn zhě    / sūn  (jiǎ dǎo ) zhú zhī  退tuì qín shī (zuǒ qiū míng ) dìng fēng  ·nán hǎi guī zèng wáng dìng ( shì ) diǎn jiàng chún ·  qiū qiān ( qīng zhào ) kǒng què dōng nán fēi bìng   / ( míng ) táng    使shǐ mìng (liú xiàng  zhuàn ) bái  piān (cáo zhí )  zhèn  (  ) gāi xià  (xiàng  )  zhèn zi ·chūn jǐng (yàn shū ) zhèng   duàn  yān (zuǒ qiū míng ) zèng bié èr shǒu ·  (  ) jiǔ  ·xiāng  rén ( yuán )  shàng sāng (yuè  shī  ) yǐn zhōng  xiān  (  ) lóng zhōng duì (chén 寿shòu ) tiān jìng shā ·xià (bái  ) yuàn qíng ( bái ) zhè  tiān ·lín duàn shān míng zhú yǐn ( shì ) qīng píng diào ·míng huā qīng guó liǎng xiāng ( bái ) lián  lìn xiàng  liè zhuàn  / (  qiān )  tán ( míng ) zhòng shù guō tuó tuó chuán (liǔ zōng yuán )  sāo (jié xuǎn )( yuán ) chūn    bái (  )  wēng (liǔ zōng yuán )  sāo (jié xuǎn )( yuán )   · suì tōu zhào jìng ( shāng yǐn ) féng xuān  mèng cháng jūn (zhàn guó  ) liú hóu lùn ( shì ) zèng  bái (  )  zèng zhāng xiān ( míng )  shān hǎi jīng · shí (táo yuān míng )  jiǔ duì yuè  (táng yín ) shào nián yóu ·bìng dāo  shuǐ (zhōu bāng yàn ) zào luó páo ·yuán lái chà  yān hóng (tāng xiǎn  ) qīng píng diào · sān ( bái ) mèng  bái èr shǒu ·  (  ) xiàn qián shàng  (guàn xiū ) kuáng  (  ) zhǎng xiàng  sān shǒu ( bái )  bái  (bái   ) gōng shū (     ) wèi  jìng  tǎo  zhào   /(luò bīn wáng ) chén yuán fāng hòu yuán gōng (liú  qìng )     ·xià  ( bái )   · zhào chūn fēng   zhōu (  ) lǎo jiàng xíng (wáng wéi ) cháo zhōng cuò ·sòng liú zhòng yuán  chū (ōu yáng xiū )  yáng zhōu ( níng )   chuán (jié xuǎn )(bān  )  jué ·wèi  mín bīng  zhào (máo  dōng ) liù yán shī ·gěi péng  怀huái tóng zhì (máo  dōng )  shī  shǒu ·  (cáo zhí ) shén   (sòng  )  rén  bēi  (zhāng  )  huán gōng  chǔ méng  wán  /(zuǒ qiū míng ) měi  piān (cáo zhí ) xián qíng  (táo yuān míng )  yuán liè zhuàn (  qiān ) huàn  shā ·  ( shì )  qín shǐ jiāng lián héng shuō qín ( míng )  rén shí yán (sēng jiā   ) dēng   hào   (sòng  ) chóu  驿 (luó yǐn ) xiǎo xīng ( míng )   shí èr bái èr shí yùn (  ) zhāng héng chuán (fàn  )  líng tái · èr (zhāng  ) zhāng zhōng chéng chuán hòu  (hán  ) zèng zhì shàng rén ( xún  ) měi rén duì yuè (táng yín ) yuàn  xíng (bān jié  )  jiàn (  )  mèng shuí xiān jué (luó guàn zhōng ) huàn  shā · wǎn bīng hán   (yàn shū )   ·  xǐng ( shì )   guāng  gāng ( míng ) jìn líng gōng  jūn (zuǒ qiū míng ) wǎng níng méi (cáo xuě qín ) běi rén shí líng (jiāng yíng  ) chí shàng èr jué (bái   ) 西 shī yǒng (wáng wéi ) qiū   mián (bái   )   miào (wēn tíng yún ) zuì chuí biān ·shuāng dié xiù luó qún (zhāng xiān ) zhāng tái liǔ · liǔ shì (hán hóng )   ( yuán )  yuán liè zhuàn (jié xuǎn )(  qiān ) shēng mín ( míng ) chóu zhū qìng  (zhāng  ) sāi 鸿hóng qiū ·chūn qíng (zhāng  jiǔ ) dān qīng yǐn zèng cáo jiāng jūn  (  ) zhè  tiān ·jiā rén ( shì ) jūn  xié lǎo ( míng ) míng dōu piān (cáo zhí )   yǒu qián shí (wáng fàn zhì )  jiǎn méi ·  广guǎng dōng shí zhī (liú  zhuāng )   (méi yáo chén ) cháo cuò lùn ( shì ) sāi xià  (  ) guǎn yàn liè zhuàn (  qiān ) zuì tài píng · tān xiǎo  zhě ( míng ) yàn  jiàn shā zhú zōu (liú xiàng ) 西   yuè bàn (zhāng dài )   yín ( bái ) míng fēi  èr shǒu ·  (wáng ān shí ) bài xīn yuè ( duān ) bié  ( guī méng ) jié 竿gān  chéng  /  rén  (hán dān chún  zhuàn )   (méi chéng ) liáng  yín ( bái ) chóu  驿 ( shāng yǐn ) dié liàn huā ·yuè  cǎi lián qiū shuǐ (ōu yáng xiū )  líng tái ·  (zhāng  ) fāng shān  chuán ( shì )  zhòng lián    qín ( míng ) chán gōng  ·wèn rén jiān shuí shì yīng (ā  wēi ) lín jiāng xiān ·qiān  xiāo xiāng ruá lán (qín guān ) cǎi fán ( míng ) cōng míng lèi (cáo xuě qín ) kǒu hào  wáng měi rén bàn zuì ( bái )  shǔ zhōng xuē tāo jiào shū (wáng jiàn )  jué ·jiǎ  (máo  dōng ) yǎn ér mèi ·chóu yún dàn dàn  xiāo (shí xiào yǒu ) cháo zhōu hán wén gōng miào bēi ( shì ) jiǎn   lán huā ·xiāng féng   ( lán xìng  ) yuǎn bié  ( bái )  xiǎo  (wéi zhuāng ) jiǎn  ( míng )   mán ·āi zhēng  nòng xiāng jiāng (yàn  dào )  hòu miào (  ) jīng zōu   kǒng  ér tàn zhī ( lōng  ) jiǔ  sòng (liú líng )  sāo ( guī méng )  zhōng zhī shuǐ  (xiāo yǎn ) sòng yǐn zhě  jué (  )  zèng xuē tāo (yuán zhěn ) tián yuán   shǒu ·  (wáng wéi )  wēi sòng liú pàn guān   西 xíng (cén shēn )   ( shì ) huái shàng  zhě (zhèng  ) tíng liáo ( míng )  dan tíng    (tāng xiǎn  )  lián tái (  jūn ) xiàng  běn  zàn (  qiān )  rán  zhú tíng (mèng hào rán )  shàng sāng ( bái )  chí  (zēng gǒng ) zèng guō jiāng jūn ( bái )   guāng hào xué (zhū  ) chūn  xíng (bào zhào )  chéng sān shǒu ( shāng yǐn ) huàn  shā · bàn cán yáng xià xiǎo ( lán xìng  ) chūn xiǎo (yuán zhěn )  hài  shī · èr shí  (gōng  zhēn )  měi yín ·西 shī (cáo xuě qín )   ( bái )   ·yǒng jiǎ  (máo  dōng ) zuì hòu zèng zhāng jiǔ  (gāo shì ) huáng huáng jīng luò xíng (cáo  ) táo huā yuán shī (táo yuān míng ) sāi shàng (liǔ kāi ) chǔ guī jìn zhī yīng (zuǒ qiū míng ) 西 jiāng yuè · bǎo  èr shǒu (cáo xuě qín ) diào xuě tíng (jiāng kuí ) lín jiāng xiān ·gěi dīng líng tóng zhì (máo  dōng )  jué · yuán (máo  dōng ) qín wáng yǐn jiǔ (  ) xiāng líng yǒng yuè · sān (cáo xuě qín ) lìn xiàng  wán  guī zhào lùn (wáng shì zhēn ) wáng miǎn hào xué  / wáng miǎn sēng (sòng lián ) dǎo liàn  ·yún bìn luàn (  ) duì chǔ wáng wèn (sòng  ) shēng zhā  ·sān chǐ lóng quán jiàn ( míng ) yǎn ér mèi · cùn héng   chūn ( è )  luò suǒ ·méi gòng chūn shān zhēng xiù (zhōu bāng yàn ) dài bái tóu yín (bào zhào ) xiào  xíng ( bái ) cǎi sāng  ·西 lóu yuè xià dāng shí (yàn  dào ) 宿 chí zhōu  shān  ,   (yáng wàn  )    ( bái ) huàn  shā ·chóu chàng mèng  shān yuè (wéi zhuāng ) zhòng guò shèng   ( shāng yǐn )   lùn zhàn (zuǒ qiū míng )  rén  (shěn yuē ) xiǎo táo hóng ·pàng  (wáng  qīng ) nán xiāng  ·hán   níng  ( shì )   ·  zuì ( shì ) xiá  xíng (wēn tíng yún ) huàn  shā ·shí  nián lái duò shì ( lán xìng  ) gāo xuān guò (  ) yóu lán   / yóu shā  ( shì )  měi yín ·míng fēi (cáo xuě qín ) duàn tài wèi  shì zhuàng (liǔ zōng yuán )   běi fāng yǒu jiā rén ( huì ) yán xiān shēng  táng  (fàn zhòng yān )  líng chuán (hóu fāng  ) dòu é yuān (guān hàn qīng ) nán   ·shì dài   liǔ (wēn tíng yún )   mán ·xìng huā hán  tuán xiāng (wēn tíng yún ) měi rén  (  xiàng  ) nán   ·yún bìn cái xīn 绿 ( shì ) dōng yáng  zhōng zèng  èr shǒu · (xiè líng yùn )   ·shōu què lún 竿gān luò zhào hóng ( lán xìng  ) jié  zi ( bái ) qīng píng  ·yīng  cán yuè (wéi zhuāng )  zhōng huā màn ·suì yuàn zhòng lián  ( shì ) jiǎ  lùn ( shì ) wén wáng ( míng ) zhè  tiān ·méi ruǐ xīn zhuāng guì  (yàn  dào )  shí  shū shàn yùn (jiāng kuí ) wáng zhāo jūn èr shǒu ( bái ) wǎn wén shān chéng xiàng  / wǎn wén (  ) dìng 西 fān ·  xiǎo yīng chūn wǎn (wēn tíng yún ) guī qíng ( duān )   mán ·fēi fēi diǎn diǎn huí táng ( míng ) xìn líng jūn qiè  jiù zhào (  qiān ) huái shàng  luò yáng  zhǔ 簿 (wéi yìng  ) nán xiāng  · shuǐ dài qīng cháo (yàn  dào ) qìn yuán chūn · jiǔ huá  xián liáng (liú  zhuāng ) fén   ( míng )  rén jiāo ·huò yún zèng zhāo yún ( shì ) huàn shā  (wáng chāng líng )  shí (táo yuān míng ) sòng dōng lái wáng xué shì  jìng (chén  áng ) dìng fēng  ·gǎn jiù ( shì ) zhè  tiān ·zhèn   xīn sǎo dài (xià sǒng ) qīng píng  · shān dào zhōng  shì (xīn   ) huàn  shā ·bài  tián  shuǐ  ( lán xìng  ) huàn  shā ·yáng huā (chén zi lóng ) bèi  wèi niè quē  ( míng ) chā yāng  (yáng wàn  ) guì zhī xiāng ·chuī xiāo rén  (liú chén wēng ) jiāng nán   shǒu ·  (chǔ guāng  ) què  zhī · nài líng què duō mán ( míng ) shū  tián ( míng ) nán  zi ·chàng wàng méi huā 驿 (fàn chéng  ) sòng wáng láng (huáng tíng jiān )  jīng zhōu zhāng chéng xiàng (wáng wéi )  jīng qín shǐ huáng  ( hún ) niàn  jiāo ·tiān dīng zhèn  (wán yán liàng )   mán ·xià jǐng huí wén ( shì )   zhōu liú 使shǐ jūn (zhāng  ) yuán dān qiū  ( bái ) shì nán róng (cáo xuě qín )    lǎo zhì  ān (huáng tíng jiān ) gèng lòu  ·xiāng jiàn  (wēn tíng yún ) zhào jiāng jūn  (cén shēn ) qìn yuán chūn ·zhāng  fēn qiū yuè (liú guò ) cán  (lái  ) zhāo jūn yuàn ·dàn zi tiāo chūn suī xiǎo (jiǎng jié ) chén zuì dōng fēng ·  (bái  ) tiān xiān  ·zǒu  tàn huā huā  ( shì )  wáng jiè  míng fēi  èr shǒu  (ōu yáng xiū )  zèng zhèng  yáng ( bái )  zi zhān  táo shī (huáng tíng jiān ) jiāo  shī (zuǒ  ) cǎi sāng  ·tóng xiá jiǔ jué fēi qióng ( lán xìng  ) chóu yuán jiǔ shì  zèng  zhú biān zhǎng (liú   ) qiáo   (zhū jǐng  )   liè zhuàn (  qiān )  yán shī ·  wén (máo  dōng ) huàn  shā · miǎo néng zhōng jiǔ shèng ( shì ) sòng zōu míng  yóu líng  (jiǎ dǎo ) huàn  shā ·xiāng  níng xiū  xiào (qín guān )   ·  yǐn ( shì ) wáng yòu jūn ( bái ) sāi xià  èr shǒu · èr (wáng  )  měi yín ·  (cáo xuě qín )  dié fēi (  ) dié liàn huā ·  fèng lóu tóng yǐn (féng yán  ) cǎi sāng  ·bǎo chāi lóu shàng zhuāng shū ( yóu ) mǎn jiāng hóng ·yōu  xiāng xún ( shì ) zèng tóu tuó shī (liú shāng )  zi zhān   (huáng tíng jiān )   hái shān yín sòng chén  shān rén (gāo shì ) lín jiāng xiān ·zuó   jiāng  chǔ ( shì )  zhōng qíng ·   ( shì ) diǎn jiàng chún · hèn ( shì )  jiāng zhǔ rén  ( bái )  ér xíng ( míng ) nán   ·zhuǎn miǎn   yǎn (wēn tíng yún ) shang shang zhě huá ( míng )  měi yín ·hóng  (cáo xuě qín ) mǎn tíng fāng ·xiāng ài diāo pán ( shì ) sān yuè guò xíng gōng (  ) xíng xiāng  ·  ( shì ) tiān zuò ( míng )  hòu miào ( míng ) shuǐ xiān  ·怀huái  (zhāng  jiǔ ) táng ér  (  ) qiáo  (xiāo  zǎo ) tiān xiān  ·liǔ   shān jīn  ( níng ) guó guó  rén  yóu  ( shì ) jīng xià   qiáo 怀huái zhāng  fáng ( bái ) shū  rén  tài zhōng   (wèi  ) jiǔ quán zi ·chǔ   guī (wēn tíng yún ) lín jiāng xiān ·zèng wáng yǒu dào ( shì ) qīng bēi · yàn yīn qín (liǔ yǒng ) yǒu gǎn ( shāng yǐn ) hán huā zàng zhì (guī yǒu guāng )  yóu xiá chéng jūn zhōng zhū jiàng  /(cuī hào )  jiā ào ·sān shí nián lái  kǒng (huáng tíng jiān ) dìng zhī fāng zhōng ( míng ) dié liàn huā ·yǎo tiǎo yàn  nián shí (wáng guó wéi ) zhàn chéng nán ( jūn ) zèng zhāng yún róng  (yáng  huán )  wén zhǎng chuán (yuán hóng dào ) qín zhōng yín shí shǒu · hūn (bái   )  tiě chuí chuán (wèi  ) yóu tài píng gōng zhǔ shān zhuāng (hán  ) huà  xué shū (ōu yáng xiū ) jiè zhī tuī  yán  (zuǒ qiū míng ) mèng jiāng nán ·xīn lái hǎo ( lán xìng  ) lín jiāng xiān ·jiā rén ( shí ) sòng rén yóu lǐng nán ( kōng shǔ )  shuǐ  (chén zi lóng ) jiǎn   lán huā ·zhú huā yáo yǐng ( lán xìng  ) huàn  shā ·chūn qíng ( shì ) shān huā  ·yín  shēng hán diào zhèng ( níng ) yǒng   · jià xuān běi  lóu (jiāng kuí ) xiǎo chóng shān ·xiè le   chūn shì ( shū  ) huá  liè zhuàn (  qiān ) chán gōng  ·zèng míng   lián ( zài  ) qiáo shān rén shàn qín (  ) diǎn jiàng chún ·xiǎo yuàn xīn liáng ( lán xìng  ) wáng sūn mǎn duì chǔ zi (zuǒ qiū míng )  jué ·liú fén (máo  dōng ) liù yāo lìng ·绿 yīn chūn jǐn (yàn  dào ) liàn qíng shēn · 殿diàn chūn nóng huā làn (máo wén  ) nóng jiā wàng qíng (yōng  zhī )   rén xíng ( jūn ) shēng zhā  ·qíng jǐng (yáo kuān ) jīng wèi  (wáng jiàn ) hǎo shì jìn · jǐng (liào shì měi ) shēng zhā  · yáng dào zhōng (máo pāng ) huàn  shā ·zèng zi wén shì rén míng (xīn   )  ràng lùn (fāng xiào  )  jūn zhī chū  ( zhào ) gōng zhōng xíng    shǒu ( bái ) jīn líng shí èr chāi zhèng  ——chāi (cáo xuě qín ) gōng  jiā  / gōng  xíng  (niè  zhōng ) nán xiāng  ·huà  tíng ráo (ōu yáng jiǒng ) jīn  jīng ·qiáo yǐn ( zhì yuǎn ) bìn yún sōng lìng ·yǒng  ( lán xìng  )  qiān yīng ·qīng míng jié (xuē zhāo yùn )  chūn jiāng    (yáng wéi zhēn )  suàn  ·qiān   jiāng jūn (xīn   ) chóu zhōng dōu xiǎo  xié dǒu jiǔ shuāng  ( bái )  lán huā ·qiū róng lǎo jǐn  róng (qín guān )  mǎn  ·zhèng shì  guā nián  ( níng ) cǎi 绿 ( míng ) méi huā luò (yáng jiǒng )  měi yín ·绿 zhū (cáo xuě qín )   xiǎo mèi  (wèi  tài hòu )  guān ( míng ) nán xiāng  ·xiāng jiàn chù ( xún )  liù  ·dòng fáng shēn (  ) qiān qiū suì ·wèi jīn líng shǐ zhì dào (xīn   ) yuàn  èr shǒu ·  (cuī guó  ) nán xiāng  ·dǎo  ( lán xìng  ) cháng ān qiū  (   )  qiān yīng ·shuāng tiān qiū xiǎo (cài tǐng ) huàn  shā ·qīng guó qīng chéng hèn yǒu (xuē zhāo yùn )  fēng ·zhuāng zhōu mèng  dié ( bái )  jīn mén ·měi rén  (yán xuǎn ) chén zuì dōng fēng ·zèng  zhū lián xiù ( zhī  )  zhōng shàng liáng wáng shū (zōu yáng ) zhè  tiān ·chóu xiào zhì (qián  zhāng ) zuì luò tuò · zhōu chāng mén liú bié ( shì )  tiān  ·yān  táo  西 líng ( wén yīng ) wáng   shì (sòng  ) zuì gōng  ·mén wài  ér fèi ( míng )   xūn ( shāng yǐn ) bèi gōng  rén (  )  suō xíng · cǎo chuāng  juǎn (wáng  sūn ) jǐn táng chūn ·zhuì  yōng shū (liǔ yǒng ) xuē shì guā  (zhào shī xiù ) miǎn chí (wāng zūn ) sòng bái  cóng jīn  dǒng jiāng jūn 西 ( bái )  guàn zi ·dàn huā shòu  (sūn guāng xiàn )     shǒu · sān (liú   )  jiā ào ·qiān  lóng pán bìng  ( shì )   xíng ( bái ) tīng zhèng  yīn tán qín (mèng hào rán ) dìng 西 fān ·hàn 使shǐ  nián  bié (wēn tíng yún ) liú  qìng (cáo xuě qín ) jiǎn   lán huā ·lóu tái xiàng xiǎo (ōu yáng xiū ) cǎi qiáo zuò (mèng hào rán )   mán ·chì lán qiáo jǐn xiāng jiē (chén  ) 西   yuán zi cái  zèng (zhào  ) zuì zhōng tiān ·jiā rén liǎn shàng hēi zhì (bái  ) 西 jiāng yuè ·wén dào shuāng xián fèng dài ( shì ) wèi gōng  liè zhuàn (  qiān ) yuàn  (wáng zhāo jūn ) zhī   (mèng jiāo ) liù zhōu  tóu · yuè è wáng miào (liú guò ) shì jīn líng zi ( bái ) shū wén shān juǎn hòu (xiè áo ) cǎi lián  ( jūn )  chǎn lùn zhèng kuān měng (zuǒ qiū míng ) nán xiāng  ·yǒu gǎn ( shì ) guǎn zhòng lùn ( xún ) mǎn gōng huā ·huā zhèng fāng (zhāng  ) liǔ zhōu dòng máng (liǔ zōng yuán ) tóng què  èr shǒu (wáng  ) 西 jiāng yuè ·fěn miàn dōu chéng zuì mèng (xīn   )    shí  ·xiù dài  huān (xiāo yǎn ) qīng  àn ·tíng xià shí liú huā luàn (wén zhēng míng ) lóng gāng qiān biǎo (ōu yáng xiū )  xiāng jué qín (zuǒ qiū míng ) huàn  shā ·zhēng wǎn tóng huā liǎng bìn (zhōu bāng yàn )     yáng  (yáng wéi zhēn ) fèng chóu jiǔ  dōng fēng dào rén  gōng (zhū  ) shuǐ lóng yín ·  fàng wēng (liú guò ) kūn lún 使shǐ zhě (  ) shuǐ lóng yín ·zèng zhào huì zhī chuī  ( shì ) hán dān cái rén jià wèi  yǎng   ( bái )  fáng xuán líng ( shì mín )  shū  tián ( míng ) 宿 zàn gōng fáng (  ) yàn qīng dōu ·lián  hǎi táng ( wén yīng )  lín xíng (wáng jiàn ) míng fēi  èr shǒu · èr (wáng ān shí ) lùn shī sān shí shǒu ·  (yuán hào wèn ) zèng  guān chàng shī (qín guān ) xiǎo chóng shān lìng · tán zhōu hóng méi (jiāng kuí ) jiāo liáo ( míng ) chūn guāng hǎo ·yíng chūn (  ) xiá fāng yuàn ·huā bàn chāi (wēn tíng yún ) jiǎ  ( míng ) qiū   sēng (ōu yáng zhān ) mǎn jiāng hóng ·jiàn kāng shǐ shuài zhì dào (xīn   ) liǔ yāo qīng ·yīng yīng miào  yāo zhī (liǔ yǒng )  měi rén ·huáng hūn yòu tīng chéng tóu ( lán xìng  ) láng  ( míng ) jīn líng shí èr chāi zhèng  ·jiǎ tàn (cáo xuě qín ) zhāo jūn  (shěn yuē )   zhān āi  (zhāng shùn mín ) zèng rén ( qún  ) jié  yuàn (huáng  rǎn ) yǎn ér mèi ·yǒng hóng  niáng ( lán xìng  )   wáng zǎi huà shān shuǐ   (  ) pān fēi  ·dài yuè  xīng dān jīng (shāng tǐng )  huán xià bài shòu zuò (zuǒ qiū míng )  wén ( míng )  chūn láng ·  qióng yàn xīn zhuāng (liǔ yǒng ) mián mán ( míng )   mán ·fēng lián yàn  yīng  (niú jiào ) wáng míng jūn (shí chóng )  zhāng shì yǐn  èr shǒu (  ) xiǎo chóng shān ·  zhāo yáng chūn yòu (wéi zhuāng ) zèng dào zhě ( yuán héng ) yàn   ( dōu  )  jīng   zhāng huì èr shǒu (kǒng píng zhòng ) gōng liú ( míng ) sòng tiān tāi sēng (jiǎ dǎo ) yuǎn shī (bái   )  biān cǎi lián  ( bái ) dié liàn huā ·jiā rén ( shì ) nán   ·yǒu gǎn ( shì )  qiú  (cháo shuō zhī ) zhè  tiān ·zèng  shuō gāo xiù yīng (wáng yùn ) zhāo jūn yuàn ·shēn jìn hǎo chūn shuí  ( lán xìng  ) shū lín  shī hòu ( shì ) zèng wài sūn (wáng ān shí ) lín jiāng xiān ·liǔ dài yáo fēng hàn shuǐ (niú   )  tóng  (zhāng  ) huàn  shā ·wǎn zhú xiāng chē  fèng (zhāng  ) nán xiāng  ·xīn yuè shàng ( xún ) zhí jìng ( míng ) xià  ( míng ) sòng fàn   zhī qìng zhōu (huáng tíng jiān ) sòng nèi xún  shān  dào shì  téng ( bái ) xīn fēng zhé  wēng (bái   ) yǒng sān liáng (táo yuān míng ) jiǎn   lán huā · tán liǎn mèi (ōu yáng xiū ) jīn líng shí èr chāi zhèng  ·miào  (cáo xuě qín )  rén chuán (liǔ zōng yuán ) zhào  líng wáng    shè (  guāng )     shí èr shǒu · sān ( míng ) gōng   (  ) jiě lián huán · biān zhòng  (jiāng kuí ) hòu cuī  xíng (fàn chéng  ) huáng líng miào   / huáng líng miào ( yuǎn )  rén  jiàn wén gōng (zuǒ qiū míng ) gāo shān liú shuǐ · xián    ( wén yīng )  róng  ( dōu  ) qiū  zèng yuǎn èr shǒu (wáng  ) nán xiāng  ·yǎn yuē  yīng  (yàn  dào ) yǒng  shì  zhě (fàn chéng  ) wǎn sháo huá (cáo xuě qín ) huáng  piān ( bái ) 绿 zhū piān (qiáo zhī zhī )  shí màn qīng wén (ōu yáng xiū ) chóu dīng chái sāng (táo yuān míng ) jiǎn   lán huā ·huà táng  yàn (ōu yáng xiū ) xiāng jiàn huān ·xiǎo huán shān zhe qīng luó (zhōu zhì lián ) jiàn  (  )  suàn  ·yān   héng táng (xiè  ) dōng fēng   zhī ·qīng guó qīng chéng ( wén yīng ) lín  (bái   )   ( wěi  ) shū duān zhōu jùn zhāi  (bāo zhěng ) qīng bēi  ·hào yuè chū yuán (liǔ yǒng ) shū dān yuán  suǒ shì  tài bái zhēn ( shì ) xiǎo chē xíng (chén zi lóng ) dōng chéng sòng yùn pàn  chá yuàn (méi yáo chén )  zuò yín (  )   ( míng ) jīn líng shí èr chāi zhèng  · chūn (cáo xuě qín ) tiān jìng shā ·wèi dǒng zhēn  zuò ( zhǐ ān ) zuǒ zhōng  gōng  shì (fāng bāo ) mǎn jiāng hóng · wáng zhāo  yùn (wāng yuán liàng ) mǎn tíng fāng ·luò  jīng  (shào  ) mǎn tíng fāng ·qiáo (zhào xiǎn hóng ) niàn  jiāo ·zhōu  zhái (zhèng xiè )   zi ( bái ) sān huái táng míng ( shì ) xiāng zhōu zhòu jǐn táng  (ōu yáng xiū ) cháng  ( míng ) jìn xiàn gōng shā shì  shēn shēng ( míng ) méi  · zhāng zhòng yuǎn (jiāng kuí )  zhōng bēi (cáo xuě qín ) cóng jūn shī  shǒu ·  (wáng càn ) chén liú shì yǐn (huáng tíng jiān ) shǒu suī yáng zuò (zhāng xún )  chǎn lùn yǐn  wéi  (zuǒ qiū míng )  ( míng ) yǒu zèng (cuī jué )  dōng 谿 gōng yōu  ( bái ) guī guó yáo ·xiāng  (wēn tíng yún ) xiàng ǎo tàn (  xiū ) sòng  bāng héng zhī xīn zhōu biǎn suǒ ·(wáng tíng guī ) sòng zhāng cān míng jīng  jiān xiàng jīng zhōu (mèng hào rán ) jiǎo gōng ( míng ) zèng wáng jiè  (ōu yáng xiū )   shén · shàng wàng cóng  (wēn tíng yún ) yīng   ·chì  怀huái  (féng zi zhèn ) shàng xíng bēi ·luò méi zhe  xiāo cán (féng yán  ) sòng zàn  shī guī sōng shān (qīng jiāng ) yǒu zi zhī yán shì   ( míng ) gōng  zhòng ěr duì qín  ( míng ) 宿 jiù péng  怀huái táo lìng (huáng tíng jiān ) shāng wēn    / shāng biān jiāng (wēn tíng yún )  shān  ·zèng héng yáng  chén xiāng (huáng tíng jiān ) zǎo chūn xíng (wáng wéi )   mán ·qīng yán  dòng jīng cháo (sūn guāng xiàn ) xià  guī shí mén jiù  ( bái ) jiě  huā ·méi huā ( wén yīng ) xiāng jiàn huān ·huā qián  yǐng lín (máo  líng )   jiàn xián (zuǒ qiū míng )  suō xíng ·xuān cǎo lán gàn (cháo duān  ) sòng hún jiāng jūn chū sài (gāo shì ) yǐn jiǔ ·èr shí (táo yuān míng ) shì tài  zuò shī (cáo zhí )  chūn lái ·jīn zhuāng bǎo jiàn cáng lóng (zhāng hóng fàn ) cháo tiān  ·xiǎo    (qiáo  ) lián  yáo (wēn tíng yún ) zhú yǐng yáo hóng ·yuán   ( wén yīng )  gōng ( míng )  guàn zi ·chūn shān  jìng ( xún )  guàn zi ·xiá pèi yún  (wēn tíng yún ) dìng 西 fān ·hǎi yàn  fēi diào  (wēn tíng yún ) wáng  wáng shì  zhì míng ( shì ) shào nián yóu · píng  (jiāng kuí ) yuàn shī èr shǒu · èr (cuī guó  ) zhǎng xiàng  ·cūn  ér (cài shēn )  chuán ·fēng zhǎn (sūn guāng xiàn )  chén shèng chuán (  jūn ) qīng píng  ·zèng chén cān  shī wén (liú  zhuāng ) zèng cuī qiū  sān shǒu ( bái )  qiū niáng shī (  )    (liú jià ) guò yǒng  wén zhǎng lǎo   ( shì ) jià chū běi guō mén xíng (ruǎn  ) fàng  xíng (chén shī dào )  lóu chūn ·kōng yuán shù   fāng (  fèng ) shū xiàng wáng miào  (wáng xiàng chūn ) zhēn xìng   ( shì ) zhì  liáng què  kuāng chéng zhǔ rén (cén shēn )  chǎn gào fàn xuān zi qīng  (zuǒ qiū míng ) wén wáng yǒu shēng ( míng ) sòng zhēng  ·guò sháo yáng (liǔ yǒng ) huáng tóu láng (  ) mǎn tíng fāng ·yǒng chá (  )  guó zuǒ   mìng (zuǒ qiū míng )   qǐng miǎn shū xiàng (zuǒ qiū míng ) mǎn tíng fāng ·kàn yuè wáng chuán (zhōu  qīng ) qiū  tīng luó shān rén dàn sān xiá liú (cén shēn ) chéng kòu gōng èr shǒu (qiàn táo ) ruǎn láng guī ·měi rén xiāo   zhòng (wáng guó wéi ) ōu yáng   àn (féng mèng lóng ) yǒng èr shū (táo yuān míng ) zhēng chén lùn (hán  )  píng piān (cáo zhí )  chuán ·yàn yáng ( xiòng ) yàn qīng dōu ·sòng  lín   nán ( wén yīng ) zèng  xūn  shí sān yuán wài ( shāng yǐn )   ér ·duì 西 fēng (zhū   ) yún zhōu qiū wàng (  jūn )  chóu  ( míng ) yǐn jiǔ · èr (táo yuān míng ) lián péng rén ( xùn ) 广guǎng xuān shàng rén pín jiàn guò (hán  )  zhōng  ( fén ) nán   ·liǎn shàng jīn xiá  (wēn tíng yún )  dào  jiā (zhāng  ) jīng qīng  (yuán méi ) zèng jiāng huá zhǎng lǎo (liǔ zōng yuán ) shén tóng zhuāng yǒu gōng ( míng ) shū  fàng wēng shī juàn hòu (lín jǐng  ) guī guó yáo ·shuāng liǎn (wēn tíng yún ) sòng líng shì láng hái xuān zhōu (yàn shū ) guān  ( shì )  hòu miào  bǎi ( shāng yǐn ) jiǎ shēng (wáng ān shí )  zhī    jìn (zuǒ qiū míng ) shāng yāng (wáng ān shí ) hán  ( míng )    / yún yáng chéng ( shāng yǐn ) zhǎng yáng  (yáng xióng )  yùn chóu     qiū sòng xíng (zhào fān ) shù jiǔ (táo yuān míng ) xiǎo táo hóng ·cǎi lián  (yáng guǒ ) wáng wéi  dào  huà ( shì )  chūn lái ·jīn   dài luó lán ( yán ) shū  jiā ōu yáng xún ( míng ) 怀huái jiù shī shāng xiè tiǎo (shěn yuē ) zèng shǔ  jiāng (wēn tíng yún ) hàn  (yáng 亿 ) chún  chū shì huì chóng huà yào  zuò (wáng ān shí ) ruì zhè  ·guān cháo ( shì )  mén guān gài jiāng jūn  (cén shēn ) qiǎn  (  ) dǒng xíng chéng ( míng )   ( kōng  ) cuī xìng zōng xiě zhēn yǒng (wáng wéi ) dōng píng liú zèng    (gāo shì ) nán   · ruǐ tiān huáng  (wēn tíng yún )   ·yún  wān  diào  wēng (zhāng zhì  )   ér ·cháo tān hàn ( míng ) zāo tián   yǐn měi yán zhōng chéng (  )   tài bái  (méi zhī huàn ) sòng ōu yáng tuī guān  huá zhōu jiān jiǔ ( shì ) wǎn zhāng wèi gōng (liú guò ) lǒng 西 xíng ·tiān shàng  suǒ yǒu ( míng ) zhú yǐng yáo hóng ·sōng chuāng  mèng chū (máo pāng ) chóu péi shì  duì  gǎn shí jiàn zèng ( bái )  dōng  (yáng xióng )  měi rén ·shū méi yuè xià  jīn (yàn  dào ) dài dōng  yín (bào zhào ) zhī  tàn (dài   ) cǎi lián  (zhāng  ) shēng zhā  ·nián nián  jìng tái (zhū shū zhēn )  shān   (guī yǒu guāng ) gōng   bǎi shǒu ·  (wáng jiàn ) 西 jiāng yuè ·  kōng wéi hèn  (zhāng liáng chén ) yǒng nèi rén zhòu mián shī (xiāo gāng )  téng ér ( duān ) zǎo qiū guò lóng   jiāng jūn shū zhāi (wáng jiàn )   chén qíng biǎo (jīn péng shuō ) xuán dōu tán   yuán  rén (  ) fèng  shèng zhì sòng shàng shū yān guó gōng (zhāng jiǔ líng ) zhè  tiān ·wǎn suì gōng gēng  yuàn (xīn   )  jiā  · bàn miàn   lóu ( wén yīng ) liǔ jìng tíng shuō shū (zhāng dài ) chén zuì dōng fēng ·   xīn mǎn ( shào kāi ) mài suàn lǎo sǒu (yuán méi )  shè shān shī  céng shān rén  (wéi fèng ) yǐn jiǔ · liù (táo yuān míng )  chǎn què chǔ    bīng (zuǒ qiū míng ) huàn huā  ( yóu ) yǐn jiǔ ·shí  (táo yuān míng ) cháo tiān  · wàn   shàng èr (zhēn shì ) tóng luò yáng  shào  guān yǒng  gōng (sūn  ) dié liàn huā · dòu chán juān gōng yàng (wáng guó wéi )   bēi (liǔ zōng yuán ) qiào shān zhōng sǒu (shī jiān  ) dān zi zhī chén  wáng ( míng ) liú yōng xíng shū sòng cài míng yuǎn  zhóu (liú yōng ) zèng qīng zhāng míng  zhí  ( bái )  dǎo  ·shōu jǐn  ( zhù ) mèng yóu sān shǒu ·  ( xuàn ) liáng 鸿hóng shàng jié (fàn  ) dēng 西 tái tòng   (xiè áo ) dēng jìng tíng běi èr xiǎo shān  shí sòng ( bái ) zhāng  zhōu huà xiàng  ( xún ) zhì páo    rén jié (  tiān ) bēi  zèng    ( wěi  ) nán chí  shǎo líng  táng (jiǎng shì quán ) wǎn liú dào  (sūn zhōng shān ) xuě zhōng ǒu  (zhèng  ) nán xiāng  ·hóng mài bèi  liú (tài xué zhū shēng )  tián  (qián gōng  ) yáng liǔ  shǒu · sān (wēn tíng yún )  huā xīn · yǎn xiāng wéi lùn qiǎn (liǔ yǒng ) shàng ōu yáng nèi hàn   shū ( xún )  guàn zi ·hán jiāo hán xiào (wēn tíng yún ) gèng lòu  ·chū qiáng huā (yàn  dào )  měi rén ·chǔ yāo  lǐng tuán xiāng (yán xuǎn )  shì zhào liáng ( míng ) shàng yuán  rén ( bái ) zèng dòu jiā xiǎo ér (zhāng  )   yuán wài xiàng guò cuī chǔ shì xìng (wáng wéi )  lóu chūn ·qióng  jiǔ miàn fēng chuī (yàn  dào ) zèng biān jiāng (wéi zhuāng ) huàn  shā ·  liú  lěng xiù (yán xuǎn )  zhōng qíng ·qiáo jiā shēn   jīn ( zhù ) dào dīng jūn ( xùn )  chéng sān shǒu ·  ( shāng yǐn ) běi tíng 西 jiāo hòu fēng dài  shòu xiáng (cén shēn ) zèng xuān chéng  wén tài shǒu jiān chéng cuī ( bái ) táng lín wèi guān (liú  ) tāo tāo  chí jiè (huì  ) sāi shàng zèng wáng tài wèi (shì  zhāo ) biàn jīng  shì èr shí shǒu ·  (liú zi huī )  liǔ zi hòu wén (hán  ) liǔ jìng tíng chuán (huáng zōng  ) yǐn jiǔ ·shí  (táo yuān míng )   bēi ·jué dài jiā rén nán de (wéi zhuāng ) 广guǎng zhé xiān yuàn · chén fàn quē chōng (dòu hóng  )  shān hǎi jīng shí sān shǒu · èr (táo yuān míng )  gōng zhì zhōng  (fàn  ) sūn tài ( míng )  zhēn xiān rén  ( bái ) huàn  shā · wèn jiāng méi shòu  ( lán xìng  )  kuì yáng zhì ( míng ) shēng zhā  ·qīng yún liǎng liǎn huā (yàn  dào ) guān wèi   xiàng gōng liè (zhāng  ) jiǒng kuàng wèi  héng zhōu  (zhèng xiè ) zèng cān liáo zi ( bái ) xuān chéng sòng liú  使shǐ  qín ( bái ) jiě mèn shí èr shǒu · liù (  ) zèng péng zi ( xùn ) xiǎo táo hóng ·xiǎo zhuāng (qiáo  ) dié liàn huā · xià tíng  chán xiǎng ( lán xìng  ) zhè  tiān ·què yuè líng fēng  xuě (kǒng  ) chóu   shǎn (liú zhǎng qīng ) shuǐ xiān  · jiàng (chén duó ) ào nǎo  (wēn tíng yún )  西  (zhāng huáng yán ) diào  yuán wén (liǔ zōng yuán ) liǔ zhōu luó chí miào bēi (hán  ) lán tián    zhě 宿 (qián  )  shēng cǎo ·jiān bié (chá  qīng ) zhòng guò  shì  shǒu (  ) shuǐ   xíng   měi shèng  (ōu yáng xiū ) zèng bié cóng shēng gāo  ( bái ) zèng zhāng gōng zhōu  chǔ shì ( bái ) yǒng hàn gāo  (wáng guī ) tóu zèng zhāng duān gōng (mèng jiāo ) wèi  zuò shēng    ( yǐng ) huàn  shā ·guì ( wén yīng )  shān  duàn yún ·xiāo shì xián  (liǔ yǒng )  suí zhōu  yáng xiān shēng  ( bái ) wǎn guò pán shí   zhèng  shàng (cén shēn ) cháng é (biān gòng ) měng  xíng ·  cóng měng  ( míng ) shào nián xíng èr shǒu ·  (wáng chāng líng ) yàn  duì  hóu wèn (zuǒ qiū míng ) bié  sòng ( bái )   穿chuān zhēn (liǔ yùn )   mán ·绿 yún bìn shàng fēi jīn (niú jiào )    èr shǒu ·  (xiāo yǎn ) jìn  zhēng 西  jiàng jūn zhǎng shǐ mèng (táo yuān míng ) táng náo   chuī  ·bēn jīng pèi (liǔ zōng yuán ) gǎn  shī sān shí  shǒu · shí (chén  áng )  yáng zhuàng shì qín jiāng jūn míng   ( bái )   sòng (hán  ) fēng zhēng (kǒng shàng rèn ) hóng lóu chūn  (cáo xuě qín )  shān  duàn yún · shù luó sān (liǔ yǒng )     shí èr shǒu ·  ( míng )  shào  jiān  chéng shān chí (  )  zhōng qíng ·liǔ yāo kōng  cuì qún ( wén yīng ) yáng xiū zhī  (luó guàn zhōng )  jiāng yīn chéng qiáng ( míng )  shuō (hán  ) cǎi sāng  ·shuǐ tíng huā shàng sān gēng ( wén yīng )  shān  duàn yún ·làng yuàn nián huá (liǔ yǒng )  měi rén ·bǎo tán jīn  yuān yāng (máo wén  ) sòng guó zhōu wáng  shì zhī rèn (   )  gēng tián xíng (dài shū lún ) zhé guì lìng ·zèng luó zhēn zhēn (qiáo  )  shān  duàn yún ·liù liù zhēn yóu (liǔ yǒng ) quàn nóng · liù (táo yuān míng ) sòng zhào pàn guān  qián  zhōng chéng shū ( bái ) huàn  shā ·  luán xiāo bié cǎi ( wén yīng ) zèng cóng sūn  xīng zǎi míng ( bái ) jiǎn   lán huā ·chuí luó jìn é (zhāng xiān ) dèng yōu  ér bǎo zhí (liú  qìng ) xiān rén (  )  jiān zhái èr shǒu (  )  shàng rén máo zhāi (  )  chú zhōu ōu yáng yǒng shū (méi yáo chén )  lán huā màn ·寿shòu qiū  ( wén yīng ) wèi yuán shào   zhōu  / tǎo (chén lín ) sòng yáo  chuán nán guī  (liú  kuí ) cháo zi yóu ( shì ) táng duō lìng ·tiáo  yǒu  zhī zhī (yǐn huàn ) zhēng  (  ) zhēn dìng  (fàn chéng  ) wén zhēng (kāng hǎi )   guò méng tún xià (chén 寿shòu ) cháng zhōu zhāng qīng yǎng  táng (ōu yáng xiū ) cuī jǐng chēng bài shī (zhāng huì yán ) huàn  shā ·shí èr hóng lián   ( lán xìng  ) táng náo   chuī  ·zhàn  láo (liǔ zōng yuán ) guì zhǔ zhēng xíng  (  ) sòng jiāng líng xuē hóu  jìn  (yuán hóng dào )  shī  shǒu · sān (cáo zhí ) sòng cuī quán bèi fàng guī dōu jìn shěng (cén shēn ) péng zhōu xiāo 使shǐ jūn chū   yàn jiàn (yáng shì è )    èr shǒu · èr (xiāo yǎn ) chén  cháng   tíng jiàn 访fǎng jùn zhōng ( shì ) táng náo   chuī  ·gāo chāng (liǔ zōng yuán )  yuán gōng  chuán ( yóu ) cáo chōng chēng xiàng (chén 寿shòu ) tóng  wáng sòng  xiù zhī    ( bái )  shān  duàn yún ·qīng dàn cháo jīn (liǔ yǒng ) jīn rén cāo zhōu (zhuāng zi )    wǎn zhōu (sūn qiáo ) mèng yóu sān shǒu · èr ( xuàn ) huáng wǎn qiǎo duì (huáng wǎn ) sòng  qīng guī nán  yáng chuān ( bái ) kǒng róng ràng  (fàn  ) gǎn  sān shí  shǒu · shí  (chén  áng ) gān lín tíng  (hán  zuǎn ) wèi zhēng zhuàng mào   zhōng rén (  guāng ) yǒng shǐ  shǒu · liù (zuǒ  ) jiāng shàng sòng  dào shì chǔ sān qīng yóu ( bái )     shí èr shǒu ·  ( míng ) wáng ān shí dài  (céng mǐn xíng )  shí jiē lái zhī shí (dài shèng ) tiān xiān  ·yàn  yīng  sān yuè ( míng )   bēi · de  nián huā xià (wéi zhuāng )  shì wén   (ōu yáng xiū )  guǎn  (zhāng lěi ) mán xìng (wáng miǎn ) xiǎo táo hóng ·shào xīng  hóu suǒ  (qiáo  ) qiū shū qiáo  shí shēng cháo èr shǒu ·(chén zǎo ) sāng  chuán (ōu yáng xiū )  xiào  chuán (yuán méi ) sòng tài zōng xué shū (wáng  zhī ) yǒng shǐ  shǒu ·  (zuǒ  )  gōng  (sòng  fèng ) chén gōng  chuán ( shì ) chéng wáng fēng  qín   (hán yīng ) xuě   ( qióng ) chén zhēn   zhì míng (guī yǒu guāng ) zi áng suì qín (féng mèng lóng ) zhǒng  ( sōng líng ) shàng zēng   lóng  shū (zhāng lěi ) gōu lóu zhě chéng tiáo (zhuāng zi )  lián chēng 、guǎn zhì  zhī luàn (zuǒ qiū míng ) wáng ān   biān shū shēng (liú  qìng ) máo yǐng chuán (hán  ) shū huáng   shī  hòu (ōu yáng xiū ) zhǔn shǎo yīng mài (tuì tuì 、ā   děng ) mài jiǔ zhě chuán (wèi  )

cháo jiàn  lǐng huáng shā  , wàng lóng chéng zhèn yún  。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī wén 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽