xiě rén shī 

qīng  àn ·yuán  (xīn   )   xíng bìng   /   (bái   )  sāo ( yuán ) chǒu  ér ·shū  shān dào zhōng  (xīn   ) cháng é ( shāng yǐn ) mài tàn wēng (bái   ) xiá  xíng ( bái ) luò shén  (cáo zhí ) shǔ xiàng (  )  liǔ xiān shēng chuán (táo yuān míng ) kǒu  (lín  huán ) zhú zhī  退tuì qín shī (zuǒ qiū míng ) xún yǐn zhě    / sūn  (jiǎ dǎo ) féng xuě 宿  róng shān zhǔ rén (liú zhǎng qīng ) dìng fēng  ·nán hǎi guī zèng wáng dìng ( shì ) diǎn jiàng chún ·  qiū qiān ( qīng zhào ) táng    使shǐ mìng (liú xiàng  zhuàn ) kǒng què dōng nán fēi bìng   / ( míng ) gāi xià  (xiàng  )  zhèn  (  ) bái  piān (cáo zhí )  zhèn zi ·chūn jǐng (yàn shū ) zèng bié èr shǒu ·  (  ) lóng zhōng duì (chén 寿shòu ) tiān jìng shā ·xià (bái  ) zhèng   duàn  yān (zuǒ qiū míng ) yuàn qíng ( bái )  shàng sāng (yuè  shī  ) yǐn zhōng  xiān  (  ) zhè  tiān ·lín duàn shān míng zhú yǐn ( shì ) xiāng  rén ( yuán ) lián  lìn xiàng  liè zhuàn (jié xuǎn (  qiān )  tán ( míng ) qīng píng diào ·míng huā qīng guó liǎng xiāng ( bái ) zhòng shù guō tuó tuó chuán (liǔ zōng yuán )  sāo (jié xuǎn )( yuán ) chūn    bái (  )  wēng (liǔ zōng yuán )   · suì tōu zhào jìng ( shāng yǐn ) liú hóu lùn ( shì )  shān hǎi jīng · shí (táo yuān míng ) zèng  bái (  ) shào nián yóu ·bìng dāo  shuǐ (zhōu bāng yàn ) kuáng  (  )  jiǔ duì yuè  (táng yín )  zèng zhāng xiān ( shì ) gōng shū (     ) chén yuán fāng hòu yuán gōng (liú  qìng ) yóu yuán (tāng xiǎn  ) mèng  bái èr shǒu ·  (  ) qīng píng diào · sān ( bái )  bái  (bái   ) xiàn qián shàng  (guàn xiū )     ·xià  ( bái ) zhǎng xiàng  sān shǒu ( bái )  sāo (jié xuǎn )( yuán ) féng xuān  mèng cháng jūn (zhàn guó  )  rén  bēi  (zhāng  ) cháo zhōng cuò ·sòng liú zhòng yuán  chū (ōu yáng xiū ) lǎo jiàng xíng (wáng wéi )  yáng zhōu ( níng ) wèi  jìng  tǎo  zhào   /(luò bīn wáng )   chuán (bān  )  shī  shǒu ·  (cáo zhí )  jué ·wèi  mín bīng  zhào (máo  dōng ) shén   (sòng  )   · zhào chūn fēng   zhōu (  )  rén shí yán (sēng jiā   ) liù yán shī ·gěi péng  怀huái tóng zhì (máo  dōng ) měi  piān (cáo zhí )  yuán liè zhuàn (  qiān ) xián qíng  (táo yuān míng ) huàn  shā ·  ( shì ) xiǎo xīng ( míng ) zhāng héng chuán (fàn  ) dēng   hào   (sòng  ) chóu  驿 (luó yǐn )  líng tái · èr (zhāng  ) zèng zhì shàng rén ( xún  )   shí èr bái èr shí yùn (  ) měi rén duì yuè (táng yín ) běi rén shí líng (jiāng yíng  ) yuàn  xíng (bān jié  )  huán gōng  chǔ méng  wán (zuǒ qiū míng )  jiàn (  ) huàn  shā · wǎn bīng hán   (yàn shū )  mèng shuí xiān jué (luó guàn zhōng )  qín  lián héng shuō qín ( míng )   guāng ( míng )   ·  xǐng ( shì ) chí shàng èr jué (bái   ) zhāng zhōng chéng chuán hòu  (hán  ) 西 shī yǒng (wáng wéi ) zhāng tái liǔ · liǔ shì (hán hóng )   miào (wēn tíng yún )   ( yuán )  yuán liè zhuàn (jié xuǎn )(  qiān ) jūn  xié lǎo ( míng ) zuì chuí biān ·shuāng dié xiù luó qún (zhāng xiān ) qiū   mián (bái   ) zhè  tiān ·jiā rén ( shì ) chóu zhū qìng  (zhāng  ) yàn  jiàn shā zhú zōu (liú xiàng ) dān qīng yǐn zèng cáo jiāng jūn  (  ) sāi 鸿hóng qiū ·chūn qíng (zhāng  jiǔ ) jié 竿gān  chéng (hán dān chún  zhuàn ) bié  ( guī méng )  jiǎn méi ·  广guǎng dōng shí zhī (liú  zhuāng ) sāi xià  (  )   (méi yáo chén ) cháo cuò lùn ( shì )   yǒu qián shí (wáng fàn zhì ) guǎn yàn liè zhuàn (  qiān ) zuì tài píng · tān xiǎo  zhě ( míng ) fāng shān  chuán ( shì )   yín ( bái ) kǒu hào  wáng měi rén bàn zuì ( bái ) bài xīn yuè ( duān ) chóu  驿 ( shāng yǐn ) míng dōu piān (cáo zhí ) cǎi fán ( míng )  líng tái ·  (zhāng  )   (méi chéng ) chán gōng  ·wèn rén jiān shuí shì yīng (ā  wēi ) liáng  yín ( bái )  shǔ zhōng xuē tāo jiào shū (wáng jiàn ) dié liàn huā ·yuè  cǎi lián qiū shuǐ (ōu yáng xiū ) shēng mín ( míng ) jiǎn  ( míng )  sāo ( guī méng ) 西   yuè bàn (zhāng dài ) cháo zhōu hán wén gōng miào bēi ( shì ) jiǎn   lán huā ·xiāng féng   ( lán xìng  )  xiǎo  (wéi zhuāng ) jìn líng gōng  jūn (zuǒ qiū míng )  hòu miào (  )  lián tái (  jūn )  jué ·jiǎ  (máo  dōng ) lín jiāng xiān ·qiān  xiāo xiāng ruá lán (qín guān ) jīng zōu   kǒng  ér tàn zhī ( lōng  ) míng fēi  èr shǒu ·  (wáng ān shí ) yǎn ér mèi ·chóu yún dàn dàn  xiāo (shí xiào yǒu )  rán  zhú tíng (mèng hào rán ) sòng yǐn zhě  jué (  )  zhōng zhī shuǐ  (xiāo yǎn )   mán ·āi zhēng  nòng xiāng jiāng (yàn  dào )   guāng hào xué (zhū  ) tián yuán   shǒu ·  (wáng wéi ) huái shàng  zhě (zhèng  ) yuǎn bié  ( bái ) huàn  shā · bàn cán yáng xià xiǎo ( lán xìng  )  chí  (zēng gǒng ) huáng huáng jīng luò xíng (cáo  ) zuì hòu zèng zhāng jiǔ  (gāo shì ) sāi shàng (liǔ kāi ) chūn xiǎo (yuán zhěn ) tíng liáo ( míng ) cōng míng lèi (cáo xuě qín )  wēi sòng liú pàn guān   西 xíng (cén shēn )   ( bái ) lìn xiàng  wán  guī zhào lùn (wáng shì zhēn ) chūn  xíng (bào zhào )  shàng sāng ( bái )  měi yín ·西 shī (cáo xuě qín ) xiāng líng yǒng yuè · sān (cáo xuě qín ) xiàng  běn  zàn (  qiān )  chéng sān shǒu ( shāng yǐn )  dan tíng    (tāng xiǎn  ) jiǔ  sòng (liú líng )  zèng xuē tāo (yuán zhěn )  hài  shī · èr shí  (gōng  zhēn ) táo huā yuán shī (táo yuān míng )  zhòng lián    qín ( míng ) dǎo liàn  ·yún bìn luàn (  ) qín wáng yǐn jiǔ (  ) shēng zhā  ·sān chǐ lóng quán jiàn ( míng )    ( bái ) duì chǔ wáng wèn (sòng  )   ·yǒng jiǎ  (máo  dōng ) wáng miǎn hào xué (sòng lián )  luò suǒ ·méi gòng chūn shān zhēng xiù (zhōu bāng yàn ) cǎi sāng  ·西 lóu yuè xià dāng shí (yàn  dào ) lín jiāng xiān ·gěi dīng líng tóng zhì (máo  dōng ) dài bái tóu yín (bào zhào )   ( shì ) zèng guō jiāng jūn ( bái )   lùn zhàn (zuǒ qiū míng )  jué · yuán (máo  dōng )   ·shōu què lún 竿gān luò zhào hóng ( lán xìng  ) nán   ·shì dài   liǔ (wēn tíng yún )  zhōng huā màn ·suì yuàn zhòng lián  ( shì ) diào xuě tíng (jiāng kuí )   běi fāng yǒu jiā rén ( huì ) zhòng guò shèng   ( shāng yǐn ) yóu lán   / yóu shā  ( shì ) 宿 chí zhōu  shān  ,   (yáng wàn  )  měi yín ·míng fēi (cáo xuě qín ) 西 jiāng yuè · bǎo  èr shǒu (cáo xuě qín ) huàn  shā ·chóu chàng mèng  shān yuè (wéi zhuāng ) yǎn ér mèi · cùn héng   chūn ( è )  shí  shū shàn yùn (jiāng kuí ) xiào  xíng ( bái ) qīng píng  ·yīng  cán yuè (wéi zhuāng ) jié  zi ( bái ) nán   ·yún bìn cái xīn 绿 ( shì ) dōng yáng  zhōng zèng  èr shǒu · (xiè líng yùn ) xiá  xíng (wēn tíng yún ) wáng zhāo jūn èr shǒu ( bái ) guī qíng ( duān )  rén jiāo ·huò yún zèng zhāo yún ( shì ) qìn yuán chūn · jiǔ huá  xián liáng (liú  zhuāng ) yán xiān shēng  táng  (fàn zhòng yān ) dìng 西 fān ·  xiǎo yīng chūn wǎn (wēn tíng yún ) xiǎo táo hóng ·pàng  (wáng  qīng )  rén  (shěn yuē ) nán xiāng  · shuǐ dài qīng cháo (yàn  dào ) huàn  shā ·shí  nián lái duò shì ( lán xìng  ) huái shàng  luò yáng  zhǔ 簿 (wéi yìng  ) bèi  wèi niè quē  ( míng ) chǔ guī jìn zhī yīng (zuǒ qiū míng ) duàn tài wèi  shì zhuàng (liǔ zōng yuán ) xìn líng jūn qiè  jiù zhào (  qiān ) wén wáng ( míng ) fén   ( míng ) zèng tóu tuó shī (liú shāng ) qīng píng  · shān dào zhōng  shì (xīn   )   mán ·xìng huā hán  tuán xiāng (wēn tíng yún ) měi rén  (  xiàng  ) gèng lòu  ·xiāng jiàn  (wēn tíng yún ) gāo xuān guò (  ) huàn shā  (wáng chāng líng ) chén zuì dōng fēng ·  (bái  ) guì zhī xiāng ·chuī xiāo rén  (liú chén wēng ) qìn yuán chūn ·zhāng  fēn qiū yuè (liú guò ) què  zhī · nài líng què duō mán ( míng ) dòu é yuān (guān hàn qīng ) sòng dōng lái wáng xué shì  jìng (chén  áng ) sòng zōu míng  yóu líng  (jiǎ dǎo ) zhè  tiān ·zhèn   xīn sǎo dài (xià sǒng )  zi zhān  táo shī (huáng tíng jiān ) nán xiāng  ·hán   níng  ( shì )  shí (táo yuān míng ) wǎn wén shān chéng xiàng  / wǎn wén (  )    lǎo zhì  ān (huáng tíng jiān )  zèng zhèng  yáng ( bái ) sāi xià  èr shǒu · èr (wáng  )   mán ·xià jǐng huí wén ( shì )  jīng qín shǐ huáng  ( hún )  jiāng zhǔ rén  ( bái ) yuán dān qiū  ( bái ) diǎn jiàng chún · hèn ( shì ) mǎn tíng fāng ·xiāng ài diāo pán ( shì ) mǎn jiāng hóng ·yōu  xiāng xún ( shì ) huàn  shā ·bài  tián  shuǐ  ( lán xìng  ) tiān xiān  ·zǒu  tàn huā huā  ( shì ) xíng xiāng  ·  ( shì ) chóu yuán jiǔ shì  zèng  zhú biān zhǎng (liú   ) shū  tián ( míng ) zhè  tiān ·méi ruǐ xīn zhuāng guì  (yàn  dào ) huàn  shā ·yáng huā (chén zi lóng ) shuǐ xiān  ·怀huái  (zhāng  jiǔ )  líng chuán (hóu fāng  ) shang shang zhě huá ( míng ) tiān zuò ( míng ) sòng rén yóu lǐng nán ( kōng shǔ ) zhāo jūn yuàn ·dàn zi tiāo chūn suī xiǎo (jiǎng jié )  zhōng qíng ·   ( shì )   liè zhuàn (  qiān )  jīng zhōu zhāng chéng xiàng (wáng wéi ) huàn  shā ·xiāng  níng xiū  xiào (qín guān )   ·  yǐn ( shì )   mán ·fēi fēi diǎn diǎn huí táng ( míng ) cǎi sāng  ·tóng xiá jiǔ jué fēi qióng ( lán xìng  )  hòu miào ( míng ) qiáo  (xiāo  zǎo ) dié liàn huā ·  fèng lóu tóng yǐn (féng yán  )  dié fēi (  ) tiān xiān  ·liǔ   shān jīn  ( níng ) jiāng nán   shǒu ·  (chǔ guāng  ) lín jiāng xiān ·zuó   jiāng  chǔ ( shì )  yóu xiá chéng jūn zhōng zhū jiàng  /(cuī hào ) jiǎ  lùn ( shì ) huà  xué shū (ōu yáng xiū ) jiǔ quán zi ·chǔ   guī (wēn tíng yún ) wáng yòu jūn ( bái ) zhào jiāng jūn  (cén shēn ) sān yuè guò xíng gōng (  )  měi yín ·hóng  (cáo xuě qín ) qiáo   (zhū jǐng  ) táng ér  (  ) shān huā  ·yín  shēng hán diào zhèng ( níng ) mèng jiāng nán ·xīn lái hǎo ( lán xìng  )   hái shān yín sòng chén  shān rén (gāo shì ) guó guó  rén  yóu  ( shì ) yóu tài píng gōng zhǔ shān zhuāng (hán  )  zi zhān   (huáng tíng jiān ) chán gōng  ·zèng míng   lián ( zài  ) jiāo  shī (zuǒ  )  wáng jiè  míng fēi  èr shǒu  (ōu yáng xiū ) liàn qíng shēn · 殿diàn chūn nóng huā làn (máo wén  )  tiě chuí chuán (wèi  ) cán  (lái  )  měi yín ·  (cáo xuě qín ) nóng jiā wàng qíng (yōng  zhī ) niàn  jiāo ·tiān dīng zhèn  (wán yán liàng ) liù yāo lìng ·绿 yīn chūn jǐn (yàn  dào ) dié liàn huā ·yǎo tiǎo yàn  nián shí (wáng guó wéi ) huàn  shā · miǎo néng zhōng jiǔ shèng ( shì ) lín jiāng xiān ·zèng wáng yǒu dào ( shì ) lín jiāng xiān ·jiā rén ( shí ) jīn  jīng ·qiáo yǐn ( zhì yuǎn ) dìng zhī fāng zhōng ( míng )   ·  zuì ( shì )  yán shī ·  wén (máo  dōng ) diǎn jiàng chún ·xiǎo yuàn xīn liáng ( lán xìng  ) huá  liè zhuàn (  qiān ) hǎo shì jìn · jǐng (liào shì měi )   rén xíng ( jūn )  shuǐ  (chén zi lóng ) nán  zi ·chàng wàng méi huā 驿 (fàn chéng  )  qiān yīng ·qīng míng jié (xuē zhāo yùn ) jiè zhī tuī  yán  (zuǒ qiū míng ) zhàn chéng nán ( jūn ) qiáo shān rén shàn qín (  ) chā yāng  (yáng wàn  )  ér xíng ( míng ) cǎi sāng  ·bǎo chāi lóu shàng zhuāng shū ( yóu ) bìn yún sōng lìng ·yǒng  ( lán xìng  ) xiǎo chóng shān ·xiè le   chūn shì ( shū  ) shū  rén  tài zhōng   (wèi  )  lán huā ·qiū róng lǎo jǐn  róng (qín guān ) hán huā zàng zhì (guī yǒu guāng )  wén zhǎng chuán (yuán hóng dào ) wáng   shì (sòng  ) jīng xià   qiáo 怀huái zhāng  fáng ( bái ) nán xiāng  ·huà  tíng ráo (ōu yáng jiǒng ) huàn  shā ·zèng zi wén shì rén míng (xīn   ) wáng sūn mǎn duì chǔ zi (zuǒ qiū míng ) huàn  shā ·chūn qíng ( shì )   zhōu liú 使shǐ jūn (zhāng  ) nán   ·zhuǎn miǎn   yǎn (wēn tíng yún ) cháng ān qiū  (   ) yǒu gǎn ( shāng yǐn ) zèng zhāng yún róng  (yáng  huán ) shēng zhā  ·qíng jǐng (yáo kuān ) gōng zhōng xíng    shǒu ( bái ) nán xiāng  ·xiāng jiàn chù ( xún ) jīng wèi  (wáng jiàn )  jiā ào ·sān shí nián lái  kǒng (huáng tíng jiān ) gōng  jiā  / gōng  xíng  (niè  zhōng ) bèi gōng  rén (  )  ràng lùn (fāng xiào  )  liù  ·dòng fáng shēn (  )  suàn  ·qiān   jiāng jūn (xīn   )  jué ·liú fén (máo  dōng )   xūn ( shāng yǐn )  guān ( míng )  tiān  ·yān  táo  西 líng ( wén yīng ) sòng bái  cóng jīn  dǒng jiāng jūn 西 ( bái )   xiǎo mèi  (wèi  tài hòu )  jiā ào ·qiān  lóng pán bìng  ( shì )  guàn zi ·dàn huā shòu  (sūn guāng xiàn ) dìng fēng  ·gǎn jiù ( shì ) shēng zhā  · yáng dào zhōng (máo pāng ) cǎi 绿 ( míng ) zuì gōng  ·mén wài  ér fèi ( míng ) dìng 西 fān ·hàn 使shǐ  nián  bié (wēn tíng yún )  jīn mén ·měi rén  (yán xuǎn )  měi yín ·绿 zhū (cáo xuě qín )  qiān yīng ·shuāng tiān qiū xiǎo (cài tǐng ) huàn  shā ·qīng guó qīng chéng hèn yǒu (xuē zhāo yùn )   xíng ( bái ) zhī   (mèng jiāo )  suō xíng · cǎo chuāng  juǎn (wáng  sūn ) qīng bēi · yàn yīn qín (liǔ yǒng ) yuàn  (wáng zhāo jūn ) yǒng   · jià xuān běi  lóu (jiāng kuí ) tóng què  èr shǒu (wáng  ) 西 jiāng yuè ·fěn miàn dōu chéng zuì mèng (xīn   )  mǎn  ·zhèng shì  guā nián  ( níng ) 西   yuán zi cái  zèng (zhào  )  jūn zhī chū  ( zhào ) qín zhōng yín shí shǒu · hūn (bái   ) méi huā luò (yáng jiǒng ) cǎi qiáo zuò (mèng hào rán ) cǎi lián  ( jūn )   mán ·chì lán qiáo jǐn xiāng jiē (chén  ) liǔ zhōu dòng máng (liǔ zōng yuán ) chóu zhōng dōu xiǎo  xié dǒu jiǔ shuāng  ( bái ) jiǎn   lán huā ·zhú huā yáo yǐng ( lán xìng  ) jǐn táng chūn ·zhuì  yōng shū (liǔ yǒng ) wèi gōng  liè zhuàn (  qiān ) qīng  àn ·tíng xià shí liú huā luàn (wén zhēng míng )  fáng xuán líng ( shì mín )  shū  tián ( míng )  chūn jiāng    (yáng wéi zhēn ) mǎn gōng huā ·huā zhèng fāng (zhāng  ) kūn lún 使shǐ zhě (  ) nán xiāng  ·yǒu gǎn ( shì ) zuì luò tuò · zhōu chāng mén liú bié ( shì ) sòng wáng láng (huáng tíng jiān ) qiān qiū suì ·wèi jīn líng shǐ zhì dào (xīn   ) zèng rén ( qún  ) miǎn chí (wāng zūn ) yuàn  èr shǒu ·  (cuī guó  ) 西 jiāng yuè ·wén dào shuāng xián fèng dài ( shì ) zèng  guān chàng shī (qín guān )     shǒu · sān (liú   )     yáng  (yáng wéi zhēn ) xuē shì guā  (zhào shī xiù ) shuǐ lóng yín ·zèng zhào huì zhī chuī  ( shì ) yuǎn shī (bái   ) huàn  shā ·zhēng wǎn tóng huā liǎng bìn (zhōu bāng yàn ) xiǎo chóng shān lìng · tán zhōu hóng méi (jiāng kuí ) yǎn ér mèi ·yǒng hóng  niáng ( lán xìng  ) tīng zhèng  yīn tán qín (mèng hào rán ) jiǎ  ( míng ) lùn shī sān shí shǒu ·  (yuán hào wèn ) nán xiāng  ·dǎo  ( lán xìng  )  jīng   zhāng huì èr shǒu (kǒng píng zhòng ) guǎn zhòng lùn ( xún ) láng  ( míng ) chén zuì dōng fēng ·zèng  zhū lián xiù ( zhī  )  fēng ·zhuāng zhōu mèng  dié ( bái ) sòng nèi xún  shān  dào shì  téng ( bái )  huán xià bài shòu zuò (zuǒ qiū míng ) xiá fāng yuàn ·huā bàn chāi (wēn tíng yún ) liù zhōu  tóu · yuè è wáng miào (liú guò ) liú  qìng (cáo xuě qín )  měi rén ·huáng hūn yòu tīng chéng tóu ( lán xìng  ) 宿 zàn gōng fáng (  ) zèng dào zhě ( yuán héng ) mián mán ( míng ) mǎn jiāng hóng ·jiàn kāng shǐ shuài zhì dào (xīn   )  zhōng shàng liáng wáng shū (zōu yáng )  chǎn lùn zhèng kuān měng (zuǒ qiū míng ) zhè  tiān ·chóu xiào zhì (qián  zhāng )  wén ( míng ) lóng gāng qiān biǎo (ōu yáng xiū ) dié liàn huā ·jiā rén ( shì ) nán   ·yǒu gǎn ( shì ) zhè  tiān ·zèng  shuō gāo xiù yīng (wáng yùn )  tóng  (zhāng  ) liǔ yāo qīng ·yīng yīng miào  yāo zhī (liǔ yǒng )   mán ·fēng lián yàn  yīng  (niú jiào ) míng fēi  èr shǒu · èr (wáng ān shí ) zhāo jūn  (shěn yuē )  zhāng shì yǐn  èr shǒu (  ) gāo shān liú shuǐ · xián    ( wén yīng ) yǒng  shì  zhě (fàn chéng  ) zhí jìng ( míng ) jiǎn   lán huā ·lóu tái xiàng xiǎo (ōu yáng xiū ) jiě lián huán · biān zhòng  (jiāng kuí ) hòu cuī  xíng (fàn chéng  ) yàn qīng dōu ·lián  hǎi táng ( wén yīng ) qiū  zèng yuǎn èr shǒu (wáng  ) chūn guāng hǎo ·yíng chūn (  ) chóu dīng chái sāng (táo yuān míng ) wáng míng jūn (shí chóng )  suàn  ·yān   héng táng (xiè  ) hán dān cái rén jià wèi  yǎng   ( bái ) gōng   (  ) jiāo liáo ( míng ) huáng líng miào   / huáng líng miào ( yuǎn ) sòng tiān tāi sēng (jiǎ dǎo ) xià  ( míng )  lín xíng (wáng jiàn )  chūn láng ·  qióng yàn xīn zhuāng (liǔ yǒng ) yàn   ( dōu  ) shū wén shān juǎn hòu (xiè áo ) pān fēi  ·dài yuè  xīng dān jīng (shāng tǐng ) jiǎn   lán huā · tán liǎn mèi (ōu yáng xiū )  xiāng jué qín (zuǒ qiū míng ) zuì zhōng tiān ·jiā rén liǎn shàng hēi zhì (bái  ) jié  yuàn (huáng  rǎn )   wáng zǎi huà shān shuǐ   (  ) dōng fēng   zhī ·qīng guó qīng chéng ( wén yīng ) qiū   sēng (ōu yáng zhān )  qiú  (cháo shuō zhī ) xiǎo chē xíng (chén zi lóng )  róng  ( dōu  ) cháng  ( míng )  rén  jiàn wén gōng (zuǒ qiū míng ) 绿 zhū piān (qiáo zhī zhī ) jìn xiàn gōng shā shì  shēn shēng ( míng ) dōng chéng sòng yùn pàn  chá yuàn (méi yáo chén ) zhāo jūn yuàn ·shēn jìn hǎo chūn shuí  ( lán xìng  ) fèng chóu jiǔ  dōng fēng dào rén  gōng (zhū  ) xiǎo chóng shān ·  zhāo yáng chūn yòu (wéi zhuāng )   ( wěi  )   zhān āi  (zhāng shùn mín ) huàn  shā ·wǎn zhú xiāng chē  fèng (zhāng  ) sòng zhāng cān míng jīng  jiān xiàng jīng zhōu (mèng hào rán ) gōng liú ( míng ) tiān jìng shā ·wèi dǒng zhēn  zuò ( zhǐ ān ) yǒng sān liáng (táo yuān míng ) jiàn  (  )   ( míng )   mán ·qīng yán  dòng jīng cháo (sūn guāng xiàn ) cóng jūn shī  shǒu ·  (wáng càn ) xīn fēng zhé  wēng (bái   ) lín jiāng xiān ·liǔ dài yáo fēng hàn shuǐ (niú   )  ( míng ) shì jīn líng zi ( bái )   shén · shàng wàng cóng  (wēn tíng yún )  biān cǎi lián  ( bái ) lín  (bái   ) xiāng jiàn huān ·huā qián  yǐng lín (máo  líng ) shū dān yuán  suǒ shì  tài bái zhēn ( shì ) mǎn tíng fāng ·luò  jīng  (shào  ) yīng   ·chì  怀huái  (féng zi zhèn ) xiāng jiàn huān ·xiǎo huán shān zhe qīng luó (zhōu zhì lián ) méi  · zhāng zhòng yuǎn (jiāng kuí ) qīng bēi  ·hào yuè chū yuán (liǔ yǒng ) nán xiāng  ·xīn yuè shàng ( xún ) zhào  líng wáng    shè (  guāng ) shāng wēn    / shāng biān jiāng (wēn tíng yún ) zhú yǐng yáo hóng ·yuán   ( wén yīng ) shū lín  shī hòu ( shì ) jiǎn   lán huā ·huà táng  yàn (ōu yáng xiū )    shí  ·xiù dài  huān (xiāo yǎn ) zèng wài sūn (wáng ān shí ) zuǒ zhōng  gōng  shì (fāng bāo ) cháo tiān  ·xiǎo    (qiáo  ) zǎo chūn xíng (wáng wéi ) sòng hún jiāng jūn chū sài (gāo shì )  dōng 谿 gōng yōu  ( bái ) 宿 jiù péng  怀huái táo lìng (huáng tíng jiān )  shān  ·zèng héng yáng  chén xiāng (huáng tíng jiān ) shàng xíng bēi ·luò méi zhe  xiāo cán (féng yán  ) yǒu zèng (cuī jué ) zhēn xìng   ( shì ) shū duān zhōu jùn zhāi  (bāo zhěng ) gōng  zhòng ěr duì qín  ( míng ) fàng  xíng (chén shī dào )  suō xíng ·xuān cǎo lán gàn (cháo duān  ) dìng 西 fān ·hǎi yàn  fēi diào  (wēn tíng yún ) lián  yáo (wēn tíng yún ) sān huái táng míng ( shì ) sòng  huí xiāng ( shāng yǐn ) jiě  huā ·méi huā ( wén yīng )  rén chuán (liǔ zōng yuán ) niàn  jiāo ·zhōu  zhái (zhèng xiè ) jiǎo gōng ( míng )    (liú jià )  guàn zi ·chūn shān  jìng ( xún ) mǎn jiāng hóng · wáng zhāo  yùn (wāng yuán liàng ) shào nián yóu · píng  (jiāng kuí ) shū xiàng wáng miào  (wáng xiàng chūn )  lóu chūn ·kōng yuán shù   fāng (  fèng ) xià  guī shí mén jiù  ( bái ) zhǎng xiàng  ·cūn  ér (cài shēn ) yǐn jiǔ ·èr shí (táo yuān míng ) huáng tóu láng (  ) huáng  piān ( bái ) mǎn tíng fāng ·kàn yuè wáng chuán (zhōu  qīng ) ōu yáng   àn (féng mèng lóng ) wǎn sháo huá (cáo xuě qín ) yún zhōu qiū wàng (  jūn ) xiàng ǎo tàn (  xiū ) mǎn tíng fāng ·yǒng chá (  ) nán xiāng  ·yǎn yuē  yīng  (yàn  dào ) yǒng èr shū (táo yuān míng ) xiāng zhōu zhòu jǐn táng  (ōu yáng xiū ) guī guó yáo ·xiāng  (wēn tíng yún ) sòng fàn   zhī qìng zhōu (huáng tíng jiān ) zèng cuī qiū  sān shǒu ( bái ) wén wáng yǒu shēng ( míng )  zuò yín (  ) ruǎn láng guī ·měi rén xiāo   zhòng (wáng guó wéi ) chén liú shì yǐn (huáng tíng jiān ) shuǐ lóng yín ·  fàng wēng (liú guò )   zi ( bái ) chéng kòu gōng èr shǒu (qiàn táo )  chūn lái ·jīn zhuāng bǎo jiàn cáng lóng (zhāng hóng fàn ) zèng wáng jiè  (ōu yáng xiū ) yǒu zi zhī yán shì   ( míng )  chǎn lùn yǐn  wéi  (zuǒ qiū míng )  guàn zi ·xiá pèi yún  (wēn tíng yún ) qīng píng  ·zèng chén cān  shī wén (liú  zhuāng )  chǎn gào fàn xuān zi qīng  (zuǒ qiū míng ) shì tài  zuò shī (cáo zhí ) shǒu suī yáng zuò (zhāng xún ) sòng  bāng héng zhī xīn zhōu biǎn suǒ ·(wáng tíng guī ) yàn qīng dōu ·sòng  lín   nán ( wén yīng ) yuàn shī èr shǒu · èr (cuī guó  )  chuán ·fēng zhǎn (sūn guāng xiàn )  guó zuǒ   mìng (zuǒ qiū míng ) lián péng rén ( xùn ) zèng jiāng huá zhǎng lǎo (liǔ zōng yuán ) sòng zàn  shī guī sōng shān (qīng jiāng )   qǐng miǎn shū xiàng (zuǒ qiū míng )   ér ·duì 西 fēng (zhū   ) guī guó yáo ·shuāng liǎn (wēn tíng yún ) qiū  tīng luó shān rén dàn sān xiá liú (cén shēn )  chuán ·yàn yáng ( xiòng )  qiū niáng shī (  ) shū  jiā ōu yáng xún ( míng ) zèng  xūn  shí sān yuán wài ( shāng yǐn ) zhì  liáng què  kuāng chéng zhǔ rén (cén shēn ) sòng zhēng  ·guò sháo yáng (liǔ yǒng )  píng piān (cáo zhí )  shí màn qīng wén (ōu yáng xiū ) mǎn tíng fāng ·qiáo (zhào xiǎn hóng ) nán   ·liǎn shàng jīn xiá  (wēn tíng yún ) shén tóng zhuāng yǒu gōng ( míng )  zhōng  ( fén ) zhēng chén lùn (hán  )  chūn lái ·jīn   dài luó lán ( yán ) wáng  wáng shì  zhì míng ( shì ) dǒng xíng chéng ( míng ) guò yǒng  wén zhǎng lǎo   ( shì ) jīng qīng  (yuán méi ) sòng líng shì láng hái xuān zhōu (yàn shū )    / yún yáng chéng ( shāng yǐn ) yǐn jiǔ · èr (táo yuān míng )  yùn chóu     qiū sòng xíng (zhào fān )  hòu miào  bǎi ( shāng yǐn )  gōng ( míng )  chén shèng chuán (  jūn )   ( kōng  ) dài dōng  yín (bào zhào ) ruì zhè  ·guān cháo ( shì ) shù jiǔ (táo yuān míng )  zhī    jìn (zuǒ qiū míng ) hán  ( míng )  dào  jiā (zhāng  ) shū  fàng wēng shī juàn hòu (lín jǐng  ) 怀huái jiù shī shāng xiè tiǎo (shěn yuē ) nán   · ruǐ tiān huáng  (wēn tíng yún ) sòng ōu yáng tuī guān  huá zhōu jiān jiǔ ( shì ) zhú yǐng yáo hóng ·sōng chuāng  mèng chū (máo pāng ) 广guǎng xuān shàng rén pín jiàn guò (hán  ) cǎi lián  ·qiū jiāng àn biān lián  (zhāng  ) chóu péi shì  duì  gǎn shí jiàn zèng ( bái )  mén guān gài jiāng jūn  (cén shēn ) cuī xìng zōng xiě zhēn yǒng (wáng wéi ) xiǎo táo hóng ·cǎi lián  (yáng guǒ )  chóu  ( míng )  jiā  · bàn miàn   lóu ( wén yīng )   ·yún  wān  diào  wēng (zhāng zhì  ) 西 jiāng yuè ·  kōng wéi hèn  (zhāng liáng chén ) zāo tián   yǐn měi yán zhōng chéng (  ) dōng píng liú zèng    (gāo shì ) wáng wéi  dào  huà ( shì )   tài bái  (méi zhī huàn ) fèng  shèng zhì sòng shàng shū yān guó gōng (zhāng jiǔ líng ) shēng zhā  ·nián nián  jìng tái (zhū shū zhēn ) chún  chū shì huì chóng huà yào  zuò (wáng ān shí ) zhī  tàn (dài   ) dié liàn huā · dòu chán juān gōng yàng (wáng guó wéi )  měi rén ·shū méi yuè xià  jīn (yàn  dào ) mài suàn lǎo sǒu (yuán méi )  chǎn què chǔ    bīng (zuǒ qiū míng )  shè shān shī  céng shān rén  (wéi fèng )  shān   (guī yǒu guāng )   chén qíng biǎo (jīn péng shuō ) qiǎn  (  ) liú yōng xíng shū sòng cài míng yuǎn  zhóu (liú yōng )  téng ér ( duān ) chén zuì dōng fēng ·   xīn mǎn ( shào kāi ) qiào shān zhōng sǒu (shī jiān  ) dēng jìng tíng běi èr xiǎo shān  shí sòng ( bái ) zhè  tiān ·wǎn suì gōng gēng  yuàn (xīn   ) xuán dōu tán   yuán  rén (  ) zhǎng yáng  (yáng xióng ) yǐn jiǔ ·shí  (táo yuān míng ) zhì páo    rén jié (  tiān ) liáng 鸿hóng shàng jié (fàn  ) shàng yuán  rén ( bái )  dōng  (yáng xióng ) yǐn jiǔ · liù (táo yuān míng ) huàn huā  ( yóu ) zhāng  zhōu huà xiàng  ( xún )   bēi (liǔ zōng yuán )  shì zhào liáng ( míng ) hàn  (yáng 亿 )  lóu chūn ·qióng  jiǔ miàn fēng chuī (yàn  dào )   ér ·cháo tān hàn ( míng ) táng lín wèi guān (liú  )  měi rén ·chǔ yāo  lǐng tuán xiāng (yán xuǎn ) yáng liǔ  shǒu · sān (wēn tíng yún ) gèng lòu  ·chū qiáng huā (yàn  dào )  tián  (qián gōng  ) xuě zhōng ǒu  (zhèng  )  zhōng qíng ·qiáo jiā shēn   jīn ( zhù ) nán xiāng  ·hóng mài bèi  liú (tài xué zhū shēng )   yuán wài xiàng guò cuī chǔ shì xìng (wáng wéi ) tóng luò yáng  shào  guān yǒng  gōng (sūn  ) wǎn liú dào  (sūn zhōng shān ) mèng yóu sān shǒu ·  ( xuàn ) sūn tài ( míng )  guàn zi ·hán jiāo hán xiào (wēn tíng yún ) zèng xuān chéng  wén tài shǒu jiān chéng cuī ( bái ) dān zi zhī chén  wáng ( míng ) shēng zhā  ·qīng yún liǎng liǎn huā (yàn  dào ) xiǎo táo hóng ·xiǎo zhuāng (qiáo  ) dào dīng jūn ( xùn ) xuān chéng sòng liú  使shǐ  qín ( bái ) lán tián    zhě 宿 (qián  ) huàn  shā ·  liú  lěng xiù (yán xuǎn ) zèng cān liáo zi ( bái )  kuì yáng zhì ( míng ) dié liàn huā · xià tíng  chán xiǎng ( lán xìng  ) yǐn jiǔ ·shí  (táo yuān míng )  gōng zhì zhōng  (fàn  ) zèng péng zi ( xùn )  zhēn xiān rén  ( bái ) ào nǎo  (wēn tíng yún ) běi tíng 西 jiāo hòu fēng dài  shòu xiáng (cén shēn ) zhè  tiān ·què yuè líng fēng  xuě (kǒng  ) jiǒng kuàng wèi  héng zhōu  (zhèng xiè ) huàn  shā ·guì ( wén yīng )  suí zhōu  yáng xiān shēng  ( bái ) chóu   shǎn (liú zhǎng qīng ) zèng zhāng gōng zhōu  chǔ shì ( bái )  shān hǎi jīng shí sān shǒu · èr (táo yuān míng ) nán chí  shǎo líng  táng (jiǎng shì quán ) liǔ jìng tíng shuō shū (zhāng dài ) zèng qīng zhāng míng  zhí  ( bái ) zèng shǔ  jiāng (wēn tíng yún ) sāi shàng zèng wáng tài wèi (shì  zhāo ) zhòng guò  shì  shǒu (  )  shēng cǎo ·jiān bié (chá  qīng )   穿chuān zhēn (liǔ yùn ) cháo tiān  · wàn   shàng èr (zhēn shì )  dǎo  ·shōu jǐn  ( zhù ) shàng ōu yáng nèi hàn   shū ( xún )  shān  duàn yún ·xiāo shì xián  (liǔ yǒng ) tóu zèng zhāng duān gōng (mèng jiāo )  zhōng qíng ·liǔ yāo kōng  cuì qún ( wén yīng ) biàn jīng  shì èr shí shǒu ·  (liú zi huī ) 广guǎng zhé xiān yuàn · chén fàn quē chōng (dòu hóng  ) zèng bié cóng shēng gāo  ( bái )  shān  duàn yún · shù luó sān (liǔ yǒng ) gōng   bǎi shǒu ·  (wáng jiàn ) hóng lóu chūn  (cáo xuě qín )  chéng sān shǒu ·  ( shāng yǐn ) wǎn guò pán shí   zhèng  shàng (cén shēn ) bié  sòng ( bái )  liǔ zi hòu wén (hán  ) táng náo   chuī  ·bēn jīng pèi (liǔ zōng yuán )   mán ·绿 yún bìn shàng fēi jīn (niú jiào )  yáng zhuàng shì qín jiāng jūn míng   ( bái ) zhé guì lìng ·zèng luó zhēn zhēn (qiáo  ) sòng zhào pàn guān  qián  zhōng chéng shū ( bái ) huàn  shā ·  luán xiāo bié cǎi ( wén yīng ) quàn nóng · liù (táo yuān míng ) dēng 西 tái tòng   (xiè áo ) sòng guó zhōu wáng  shì zhī rèn (   )  shān  duàn yún ·làng yuàn nián huá (liǔ yǒng )  shān  duàn yún ·liù liù zhēn yóu (liǔ yǒng ) cǎi sāng  ·shuǐ tíng huā shàng sān gēng ( wén yīng )  měi rén ·bǎo tán jīn  yuān yāng (máo wén  ) zèng cóng sūn  xīng zǎi míng ( bái ) wǎn zhāng wèi gōng (liú guò ) gǎn  shī sān shí  shǒu · shí (chén  áng )  lán huā màn ·寿shòu qiū  ( wén yīng ) liǔ jìng tíng chuán (huáng zōng  ) cuī jǐng chēng bài shī (zhāng huì yán ) shuǐ xiān  · jiàng (chén duó )  jiān zhái èr shǒu (  ) sòng cuī quán bèi fàng guī dōu jìn shěng (cén shēn ) shuǐ   xíng   měi shèng  (ōu yáng xiū ) sòng jiāng líng xuē hóu  jìn  (yuán hóng dào )  shào  jiān  chéng shān chí (  ) péng zhōu xiāo 使shǐ jūn chū   yàn jiàn (yáng shì è )  chú zhōu ōu yáng yǒng shū (méi yáo chén ) wén zhēng (kāng hǎi ) tāo tāo  chí jiè (huì  ) táng duō lìng ·tiáo  yǒu  zhī zhī (yǐn huàn ) shào nián xíng èr shǒu ·  (wáng chāng líng ) táng náo   chuī  ·zhàn  láo (liǔ zōng yuán ) liǔ zhōu luó chí miào bēi (hán  ) táng náo   chuī  ·gāo chāng (liǔ zōng yuán ) jiǎn   lán huā ·chuí luó jìn é (zhāng xiān ) guì zhǔ zhēng xíng  (  ) huàn  shā · wèn jiāng méi shòu  ( lán xìng  )  shān  duàn yún ·qīng dàn cháo jīn (liǔ yǒng ) tóng  wáng sòng  xiù zhī    ( bái ) sòng yáo  chuán nán guī  (liú  kuí ) fēng zhēng (kǒng shàng rèn ) diào  yuán wén (liǔ zōng yuán ) jìn  zhēng 西  jiàng jūn zhǎng shǐ mèng (táo yuān míng )  yuán gōng  chuán ( yóu ) sòng  qīng guī nán  yáng chuān ( bái ) jiāng shàng sòng  dào shì chǔ sān qīng yóu ( bái )   sòng (hán  ) chén  cháng   tíng jiàn 访fǎng jùn zhōng ( shì )    wǎn zhōu (sūn qiáo ) mèng yóu sān shǒu · èr ( xuàn ) xiǎo táo hóng ·shào xīng  hóu suǒ  (qiáo  ) zhēn dìng  (fàn chéng  ) dèng yōu  ér bǎo zhí (liú  qìng )   guò méng tún xià (chén 寿shòu ) huàn  shā ·shí èr hóng lián   ( lán xìng  )

 shù  zhī xiàng běi fēng ,shí nián  hèn  yīng xióng 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī wén 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽