guān  xuě   shī 

qìn yuán chūn ·xuě (máo  dōng ) bái xuě  sòng  pàn guān guī jīng (cén shēn ) jué  (  )  xīn tíng kàn xuě (zhāng dài ) chūn xuě (hán  ) xuě méi ( yuè ) féng xuě 宿  róng shān zhǔ rén (liú zhǎng qīng ) yǒng xuě  / yǒng xuě lián  (liú  qìng ) chú  xuě ( yóu )  xuě (bái   ) zhōng nán wàng  xuě  / zhōng nán ( yǒng ) xuě (luó yǐn ) qīng píng  ·huà táng chén  ( bái ) xuě méi · èr ( méi  ) shān zhōng xuě hòu (zhèng xiè ) cǎi sāng  ·sāi shàng yǒng xuě huā ( lán xìng  ) duì xuě (gāo pián ) 寿shòu yáng  ·jiāng tiān  xuě ( zhì yuǎn ) duì xuě (  ) cháo wáng  yáng  kěn yǐn jiǔ ( bái )  suō xíng ·xuě shì méi huā ( běn zhōng ) shí èr yuè shí   (yuán méi ) chūn xuě (liú fāng píng ) xuě hòu wǎn qíng  shān jiē qīng wéi dōng (yáng wàn  ) shuǐ xiān  ·zhōu zhōng (sūn zhōu qīng ) dōng wǎn duì xuě    shì jiā (wáng wéi )   mán ·méi xuě (zhōu bāng yàn )  xuě  / hán shè rén shū chuāng (róng  ) zǎo chūn (bái   ) yuàn zhōng  xuě yìng zhì (sòng zhī wèn ) dào shāng hòu  dōng shǔ  zhì sàn guān ( shāng yǐn ) yǒng xuě ( jūn ) duì xuě èr shǒu ( shāng yǐn ) qīng píng  ·xuě (sūn dào xuàn ) xuě qíng wǎn wàng (jiǎ dǎo ) xuě  (xiè huì lián ) xuě  xiǎo yǐn zèng mèng  (bái   ) diào xuě tíng (jiāng kuí ) tiān shān xuě  sòng xiāo zhì guī jīng (cén shēn )  suàn  ·xuě yuè zuì xiāng  (zhāng xiào xiáng ) wàng xuě ( shì mín )  suō xíng ·xuě zhōng kàn méi huā (wáng  ) xuě wàng (hóng shēng ) dōng fēng   zhī ·yǒng chūn xuě (shǐ   ) shuǐ xiān  ·西  tàn méi (yáng cháo yīng ) rén yuè yuán ·xuě zhōng yóu  qiū (zhāng  jiǔ ) niàn  jiāo ·tiān dīng zhèn  (wán yán liàng ) xuě shī (zhāng  ) chūn xuě (dōng fāng qiú ) xuě hòu dào qián míng  suì 宿 ( shì ) chóu wáng èr shí shè rén xuě zhōng jiàn  (liǔ zōng yuán ) shào nián yóu ·  bīng yíng shòu  (ōu yáng xiū ) diǎn jiàng chún ·huáng huā chéng zǎo wàng ( lán xìng  ) xué liú gōng gàn   shǒu · sān (bào zhào ) shàng lín chūn lìng ·shí  yuè sān shí (máo pāng ) xuě  méi huā shī (yīn kēng ) dōng  tián yuán  xìng (fàn chéng  ) hóng lín qín jìn ·gāo liǔ chūn cái ruǎn (zhōu bāng yàn ) chūn  shān zhōng duì xuě yǒu zuò ( xún  )  xuě ( wěi  ) sān   ·shāng diào méi xuě (zhōu bāng yàn )  hán jiāng diào xuě  (shì jìng ān ) shuǐ lóng yín ·xuě zhōng dēng  guān tíng (dèng tíng zhēn ) chǒu  ér màn · wēng fēi  lóu ( wén yīng )  mèn ·cuī xuě ( wén yīng ) chán gōng  ·xuě (xuē áng  ) tài cháng yǐn ·  tái shǎng xuě (zhāng  jiǔ ) cháo sān yuè shí   xuě (wēn tíng yún )  xuě (  ) hóng lín qín jìn ·寿shòu  ·mǎn  (chén yǔn píng ) luò yáng chūn ·xuě ( lán xìng  ) mǎn jiāng hóng · fàn xiān zhī xuě (xīn   ) luò méi fēng ·yǒng xuě (zhāng míng shàn )  suàn  ·xuě jiāng qíng yuè (dǒng  níng ) huàn  shā ·bàn  yín shān shàng  ( shì ) xuē bǎo chāi ·xuě zhú (huán shān qiáo ) hóng lín qín jìn ·fēng xuě jīng chū  (zhōu bāng yàn ) xuě zhōng ǒu  (zhèng  ) liǔ shāo qīng · guī wēng dēng yán  ( wén yīng ) xuě  gǎn 怀huái ( shū )  xuě  shǒu ·  (gāo shì ) 宿 qiān dào zhōng  xuě ( wén guī )  xuě  shǒu · sān (gāo shì )  xuě  shǒu · èr (gāo shì ) liú  chuān  shàng zuò (yáng shì  )

 yuán 便biàn shì  bīng  ,yóu yǒu guī shí  duàn chóu 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

扫码下载

古诗文网客户端

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽