yǒng  shī 

lòu shì míng (liú   )  suàn  ·yǒng méi (máo  dōng )  suàn  ·yǒng méi ( yóu ) chūn    (  ) yǒng liǔ  / liǔ zhī  ( zhī zhāng ) méi huā (wáng ān shí ) ē páng gōng  (  ) cǎo  /    yuán cǎo sòng bié (bái   ) zhú shí (zhèng xiè )  méi (wáng miǎn ) shí huī yín ( qiān )   shān  hòu chán yuàn (cháng jiàn ) shuǐ lóng yín · yùn zhāng zhì  yáng huā ( shì ) fēng (luó yǐn ) yǒng é (luò bīn wáng )  huā (yuán zhěn ) yǒng xuě  / yǒng xuě lián  (liú  qìng ) zèng cóng  · èr (liú zhēn ) shān yuán xiǎo méi èr shǒu (lín  )   hòu    /  huā (huáng cháo ) zhè  tiān ·guì huā ( qīng zhào ) chán ( shì nán ) cháo tiān  ·yǒng   (wáng pán ) huà  (táng yín ) shǎng  dān (liú   ) lín jiāng xiān ·hán liǔ ( lán xìng  ) xiǎo sōng ( xún  ) bái méi (wáng miǎn )   huā (huáng cháo ) tái (yuán méi ) yǒng chán  / zài  yǒng chán (luò bīn wáng ) jīn líng   ·shí tou chéng (liú   ) zèng  huā ( shāng yǐn ) méi huā jué  èr shǒu ·  ( yóu ) xīn   (wáng wéi ) huā yǐng ( shì ) zǎo méi (zhāng wèi ) lín jiāng xiān ·méi ( qīng zhào )  suō xíng ·yáng liǔ huí táng ( zhù ) 西 běi yǒu gāo lóu ( míng ) shān zhōng xuě hòu (zhèng xiè ) chán ( shāng yǐn )  jué ·yǒng  (máo  dōng ) lín jiāng xiān ·liǔ  (cáo xuě qín ) tóng ér bèi  wèi kāi hǎi táng (yuán hào wèn ) cǎi sāng  ·sāi shàng yǒng xuě huā ( lán xìng  ) qīng sōng (chén  ) yǒng huà shān (kòu zhǔn )  méi ( shāng yǐn ) fáng bīng cáo   shī (  ) yǒng liǔ (zēng gǒng ) gǎn  ·jiāng nán yǒu dān  (zhāng jiǔ líng )  huā (táng yín ) xīn zhú (zhèng xiè ) àn xiāng ·jiù shí yuè  (jiāng kuí )  chí  ( zhào lín ) méi huā (cuī dào róng ) 西 jiāng yuè ·méi huā ( shì )  jué ·wèi  jìn tóng zhì  suǒ shè (máo  dōng )  jiā ào ·xuě   zhī chūn xìn zhì ( qīng zhào )  wēi huā (  ) xiāo xiāng shén ·bān zhú zhī (liú   ) yǒng méi tàn ( qiān )  xīn láng ·xià jǐng ( shì )  yàn  / hòu fēi yàn (  ) luò huā ( shāng yǐn ) xīn liǔ (yáng wàn  )  lán huā màn · lián jīn  yuè (xīn   )  mèng lìng ·dào shì  huā  shì (yán ruǐ ) duō  ·yǒng bái  ( qīng zhào )  yóu ( míng )  shù  ( xìn ) zǎo yàn (  ) yuàn  xíng (bān jié  )  huā ( shāng yǐn ) bìng niú ( gāng ) chū qiū xíng  (yáng wàn  ) liù chǒu ·qiáng wēi xiè hòu zuò (zhōu bāng yàn )  tiān  ·yǒng shì (zhāng míng shàn ) zǎo méi (  ) dìng fēng  ·liǎng liǎng qīng hóng bàn yūn sāi ( shì ) tóng què tái  (cáo zhí )  qín é ·yǒng tóng ( qīng zhào ) liú huā  /  liú huā (hán  )   (  ) yáng liǔ zhī  (bái   ) lián  (zhèng  ) yǒng  dān (chén   ) tiān  chǒu  ér ·chuāng qián shuí zhǒng  ( qīng zhào )   zhē ·cǎo (méi yáo chén ) shū yǐng ·tái zhī zhuì  (jiāng kuí )    yuán cǎo sòng bié (jié xuǎn )(bái   ) bìng méi guǎn  (gōng  zhēn ) zhū ròu sòng ( shì )  méi (zhāng niè ) niàn  jiāo ·méi (xīn   )  dān ( shāng yǐn ) yǒng  jiāo (zhèng xiè )  huà lán (zhèng xiè ) bái lián ( guī méng )  měi rén · zhōu jiàn méi zuò (huáng tíng jiān ) huáng zhōu xīn jiàn xiǎo zhú lóu   / (wáng  chēng ) méi huā (wáng ān shí ) zhè  (zhèng  ) zǎo méi (liǔ zōng yuán ) yǒng fēng (wáng  ) hóng méi (wáng shí péng ) yǒng zǎo méi  / yáng zhōu  cáo méi ( xùn ) huàn  shā ·yǒng  ( shì ) lián huā (wēn tíng yún ) zhāo jūn yuàn ·yǒng  shàng  (yáng wàn  ) xiǎo shí chéng shān  (liǔ zōng yuán ) guī yàn (qián  ) shēng zhā  ·zhòng  méi (xīn   ) hàn gōng chūn ·méi (cháo chōng zhī ) lián ǒu huā   ( shī dào ) yǒng  (bái   )  měi rén ·  měi rén cǎo (xīn   ) méi huā (chén liàng ) yán jiǎo ér · shè guān méi (cháo  zhī ) gōng zhōng tiáo xiào ·tuán shàn (wáng jiàn ) gǎn  shí èr shǒu (zhāng jiǔ líng ) jiě lián huán · yàn (zhāng yán )   tán 西 xiǎo qiū  (liǔ zōng yuán )  jiǎn méi ·yǒng liǔ (xià wán chún ) zhè  tiān ·shǎng  (cài sōng nián ) hóng  dān (wáng wéi ) yīng  (luó yǐn ) yǒng xuě (zhèng xiè )   tíng  ( shì ) hàn tíng qiū ·bié lái yīn xìn qiān  (yàn shū )    shí  ·yuān bīng hòu sān chǐ ( míng ) méi huā jué  · èr ( yóu ) diǎn jiàng chún ·yǒng méi yuè (chén liàng ) liú yīng ( shāng yǐn ) jīn míng chí ·yǒng hán liǔ (liǔ  shì )  dān ( níng )  jiāng nán ·xián  yàn (niú jiào )  bǎi xíng (  )  suàn  ·lán (cáo  ) shuāng shuāng yàn ·yǒng yàn (shǐ   )  suàn  ·dào guó  gòng chǎn zhǔ  (máo  dōng ) yǒng tóng xīn  róng ( gōng zhān ) wáng chōng dào sòng shuǐ xiān huā  shí zhī (huáng tíng jiān )  lán huā màn ·zhōng qiū yǐn jiǔ (xīn   ) cháo zhōng cuò ·méi ( yóu ) yǒng shān quán  / shān zhōng liú quán (chǔ guāng  )  xiǎo sōng ( shāng yǐn ) mài huā shēng · yuè yáng lóu (zhāng shùn mín ) shū yuàn èr xiǎo sōng ( qún  )  luó xiāng ·yǒng chūn  (shǐ   ) luò huā (sòng  )  qián yuè  (yáng wàn  ) liǔ zhī  (  yáo )   wèi  jiàn (bái   ) yún (lái  )  shàng   èr shǒu (cuī dào róng )  huā (shí tāo ) shì yàn yǒng shí liú (kǒng shào ān ) qín  ( kāng )  suì yǒng huā (chén zhī xuán )  tiān  · shuài (jiāng kuí ) xuē bǎo chāi yǒng bái hǎi táng (cáo xuě qín ) zuì luò tuò ·yǒng yīng (chén wéi sōng ) chūn  (wāng zǎo ) yǒng bái hǎi táng (cáo xuě qín )  sān   ( xùn ) yuè yáng lóu (yuán zhěn ) tān  huàn  shā ·róu  huáng jīn wàn ( qīng zhào ) yǒng xuě ( jūn ) luò méi (liú  zhuāng ) pǐn lìng ·chá  (huáng tíng jiān ) hóng méi sān shǒu ·  ( shì ) jiāng shén  · méi   shū liáng (xīn   ) yǒng  dān (wáng  ) hái  广guǎng líng (qín guān ) chán gōng  ·yǒng 西  (ào dūn zhōu qīng ) xiāng líng yǒng yuè · sān (cáo xuě qín ) guān fàng bái yīng èr shǒu ( bái ) shuāng tiān xiǎo jiǎo ·guì huā (xiè mào )  tiān  ·chán (wáng  sūn ) tíng qián  (wéi zhuāng )   ( shāng yǐn ) wēi  ( shāng yǐn ) wèi zhǎn  jiāo (qián  ) qīng píng  ·xuě (sūn dào xuàn ) nán xuān sōng ( bái )  yán shī ·jǐng (máo  dōng ) zhè  tiān ·xún  huā  yǒu  zuò (xīn   )   niàn ·líng  gōng  huā  (qiū chù  ) dòng xiān  ·yǒng liǔ ( shì ) yǒng  ( shì mín ) dìng fēng  ·hóng méi ( shì ) àn xiāng shū yǐng (jiāng kuí ) shào nián yóu ·lán gàn shí èr  píng chūn (ōu yáng xiū ) páng xiè yǒng (cáo xuě qín ) yīng suō (liú  zhuāng ) yán zhèng gōng zhái tóng yǒng zhú (  ) diǎn jiàng chún · xiāng dīng xiāng (wáng shí péng ) nán zhōng yǒng yàn shī (wéi chéng qìng )  (zhèng  ) mài cán  dān ( xuán  ) qiū lián (liú yīn )  fēng · èr shí liù ( bái ) yǒng xīn zhú ( zhì ) yǒng  tóng (zhèng xiè ) zhāo jūn yuàn ·méi huā (zhèng  )  (luó yǐn ) dòng xiān  ·xuě yún sàn jìn ( yuán yīng )  zhōng qíng ·sòng chūn (  yǒng ) nán xiāng  ·méi huā   yáng yuán  ( shì )  yuè shí èr   chéng zhāi wàng yuè (yáng wàn  ) gāo yáng tái ·西  chūn gǎn (zhāng yán ) yǒng xiè  / yǒng páng xiè chéng zhè 西 (  xiū ) chán  (cáo zhí )  shān  ·méi (cáo  ) niàn  jiāo ·nào hóng   (jiāng kuí ) wàng hǎi lóu (  ) yǒng chū  (zhào kuāng yìn ) niàn  jiāo ·chā tiān cuì liǔ (zhū dūn  )   (yáng wàn  )  huā (yōng  zhī ) huā fàn ·xiǎo shí méi huā (zhōu bāng yàn ) chūn   xìng ·liǎng zhū táo xìng yìng  (wáng  chēng )  suō xíng ·xuě zhōng kàn méi huā (wáng  ) cán  ( gòu ) wǎn táo huā (bái   )  dān (luó yǐn )  lóu chūn ·hóng  kěn fàng qióng bāo suì ( qīng zhào )  qín é ·méi xiè le (liú  zhuāng ) guī yàn shī (zhāng jiǔ líng ) shuāng shuāng yàn ·xiǎo táo xiè hòu ( wén yīng ) wén què  · shān guān tāo (zhōu  )  jiāng (wāng zūn ) yǒng yíng ( shì nán ) mián zhōu   ( míng )  suàn  ·xīn liǔ ( lán xìng  ) diǎn jiàng chún ·méi (zhū  ) huàn  shā ·yáng huā (chén zi lóng ) dié liàn huā ·xiào yàn qiū lián shēng 绿  (yàn  dào ) jìng cǎo xíng (wáng miǎn ) wàng jiāng nán ·yǒng xián yuè ( lán xìng  ) shuāng jǐng chá sòng zi zhān (huáng tíng jiān )   ( míng ) shǎng chūn  / fāng cǎo  / chūn (luó  ) méi  ·xīn yuè (wáng  sūn ) yǒng qiū liǔ ( yìng huái )    yún chuāng zhú (bái   )  cóng huā ·yǒng bìng  lián ( lán xìng  ) liǔ shāo qīng ·máo shè shū  (yáng  jiù )  luó xiāng ·hóng  (zhāng yán ) bái yàn (yuán kǎi ) yǒng bái hǎi táng (cáo xuě qín ) dōng fēng   zhī ·yǒng chūn xuě (shǐ   )   ér ·guān cháo shàng  chéng xiàng (xīn   ) jiǎn   lán huā ·huā ( shì ) yǒng qiū lán (jìng nuò ) yǒng 槿jǐn ( bái ) shuǐ xiān  ·xún méi (qiáo  ) cǎi líng ( míng ) yǒng guì ( bái ) guān méi yǒu gǎn (liú yīn ) yíng huǒ (  ) yǒng yíng shī (xiāo gāng ) shān guǐ yáo ·wèn  nián (xīn   ) qún  yǒng (xiāo dào chéng ) yàn guī liáng ·fēng lián (jiǎng jié ) wàng yuè sān shǒu · èr (  ) zǎo méi (xiè xiè ) dié liàn huā ·liǎng àn yuè qiáo huā bàn  (zhēn  xiù )   (wáng jiàn )  zhú xīn ·bái hǎi táng ( tài qīng ) péi  shì zhái bái  dān ( lún ) shū yǐng ·yǒng   (zhāng yán ) zuì táo yuán ·liǔ (wēng yuán lóng ) 绿 tóu  ·yǒng yuè (cháo duān  )  xīn láng ·   (xīn   ) bìng  (  ) xiāng líng yǒng yuè · èr (cáo xuě qín ) yīng   ( héng ) chí shàng (zhāng guāng  ) diǎn jiàng chún ·yǒng fēng lán ( lán xìng  ) yǒng yàn  / guī yàn shī (zhāng jiǔ líng )   chéng yán  shèng  tóng shě zhāo yóu (yáng wàn  ) shí  yuè zhōng xún zhì  fēng jiè jiàn méi ( shāng yǐn )   jué (  )     / gōng    (wēn tíng yún ) xiǎo guò yuān  (chá shèn xíng ) yǒng chóu (shí xiàng zhī ) tiān xiāng ·yǒng lóng xián xiāng (wáng  sūn )   měi  lán hòu chí sān yǒng ·bái ( guī méng ) táo huā (zhōu  ) huā fàn ·xiè huáng  ān chú    ( wén yīng ) làng táo shā ·yáng huā ( wén ) yīng táo huā (yuán zhěn )  xīn láng · qián yùn (xīn   )  lǎo zhú ( bái ) yǒng cǎo (  zhī ) jīn rén pěng  pán ·shuǐ xiān huā (gāo guān guó )   mán ·chūn fēng shì shǒu xiān méi ruǐ (zhào lìng zhì )  měi rén ·yǐng sōng luán fēng (hóu wén yào ) shuāng tiān xiǎo jiǎo ·méi (xiāo tài lái ) yáng zhōu màn ·qióng huā (zhèng jué  ) chuí liǔ (táng yàn qiān ) xiù luán fèng huā fàn · shuǐ xiān (zhōu  ) qīng píng  ·jiǎn jiào shān yuán shū suǒ jiàn (xīn   ) shuǐ lóng yín ·yàn máng yīng lǎn fāng cán (zhāng jié ) mǎn tíng fāng ·chá (huáng tíng jiān ) lín  chóng ràng zhái  wēi ( shāng yǐn ) dòng xiān  · huā (liú guāng  ) sān jué  (  )  qín é ·yáng huā (sòng zhēng  )   mán ·duān   yǒng pén zhōng  ( tài qīng ) dài yíng chūn huā zhāo liú láng zhōng (bái   )  yóu gōng ·zhú chuāng tīng  ( wén yīng ) wàng hǎi lóu wǎn jǐng  jué ( shì )   dìng huì yuàn zhī dōng  huā mǎn shān ( shì )  dān (xuē tāo ) dàn huáng liǔ ·yǒng liǔ ( lán xìng  ) zuì zhōng tiān ·yǒng   dié (wáng  qīng ) gāo yáng tái ·luò méi ( wén yīng ) shào nián yóu ·  bīng yíng shòu  huī (ōu yáng xiū ) xiāng líng yǒng yuè ·  (cáo xuě qín ) qìn yuán chūn ·yǒng cài huā (chén wéi sōng ) shū yǐng ·méi yǐng (zhāng yán ) tái (yuán méi ) qiáng wēi huā (  ) huàn  shā ·qín chuān huì    méi ( wén yīng ) méi huā luò (yáng jiǒng ) qiān nián diào ·zhī jiǔ xiàng rén shí (xīn   )  suàn  · yàn xiàng nán fēi (zhū dūn  ) yǒng chūn sǔn (  ) lín jiāng xiān · yàn ( lán xìng  ) shǎng  dān (wáng jiàn )  zhōng ( míng ) nán xiāng  ·àn yuǎn shā píng (ōu yáng jiǒng ) shuǐ lóng yín ·zài xué shì yuàn yǒu zhī (xīn   ) chāng  běi yuán xīn sǔn  shǒu (  ) huàn  shā ·cóng shí lóu shí  wǎng lái (zhèng wén chāo )  àn nán shù shǎng  dān (liú   ) shū yōu fāng tíng  (huáng tíng jiān ) lín jiāng xiān ·dòng tíng  làng zhǎn qíng tiān (niú   ) qiū lán  (yuán méi ) yáng liǔ (wāng zūn ) yǒng lóng yīng ( lán xìng  ) xiǎo táo hóng ·yǒng táo (zhōu wén zhì )  zǎo ( míng ) shuǐ lóng yín · hán yān lěng jiān jiā lǎo ( shì ) shàng lín chūn lìng ·shí  yuè sān shí  (máo pāng ) xià quán ( míng ) huā  (  ) yǒng lín  dōng chuāng hǎi shí liú ( bái ) hóng jiāo (liǔ zōng yuán ) yǒng cháng chéng (wāng zūn ) jiě  huā ·yún róng  xuě (shī yuè ) 西 jiāng yuè ·zhēn jué shǎng ruì xiāng èr shǒu ( shì )  dān fāng (bái   ) yáng shēng qīng huā  shí yàn  (  ) bái  ér (liú   ) zèng wáng guì yáng ( jūn ) yǒng luò méi (xiè tiǎo ) yǒng  měi rén huā ( xìn chén ) niàn  jiāo ·  tíng yǒng qiān  hǎi (zhāng  )   mán · jiāo (zhāng  ) zuì luò tuò ·zhēng yuè èr shí  zhāng yuán (guǎn jiàn ) xiāo xiāng   ·dēng  (zhào zhǎng qīng ) zhào chāng hán  ( shì )    ·shí liú (liú xuàn ) míng yàn háng ( bái ) liǔ zhī ·jiě dòng fēng lái  shàng qīng (niú jiào ) yáng liǔ  shǒu · èr (wēn tíng yún )  guō zhǔ 簿 · èr (táo yuān míng ) nán  ·chūn shuǐ (zhāng yán ) yǒng cháng xìn gōng zhōng cǎo shī ( jiān  ) yǒng dān ěr èr shǒu (fāng xiàng ) yàn qīng dōu ·lián  hǎi táng ( wén yīng ) luò méi ( yóu ) zuì táo yuán · róng ( wén yīng )  zhāng shí   shè sān yǒng · táo (hán  )  è hóng · chéng yīn (jiāng kuí ) fēng liú  ·chū guān jiàn táo huā (zhāng huì yán ) shēn yuàn (hán  ) xiǎo chóng shān lìng · tán zhōu hóng méi (jiāng kuí ) jiāo liáo ( míng )  píng yáng jùn fén qiáo biān liǔ shù (cén shēn )  guī ( jìng )  rén sòng zhū yīng (  )  zhú shí  niú (huáng tíng jiān ) shí  yuè èr shí liù  sōng fēng tíng xià ( shì ) yáng liǔ zhī  shǒu · èr (niú jiào ) mǎn tíng fāng · zhī ér (zhāng  ) shí  ( jǐng míng ) hán sōng  ( shēn ) huí zhōng  dān wèi  suǒ bài èr shǒu ( shāng yǐn ) huá xià duì  ( kōng  ) yǒng yíng huǒ shī (xiāo  ) shuǐ lóng yín · huā (zhōu bāng yàn )  dān (  xiū )    (bào zhào ) qīng    bīng  /   qīng (wáng wéi ) jiǔ zhēn (yáng xióng )  cháng zhōng    ·  yǒng (yǐn huàn ) jīn   ·yǒng bái hǎi táng ( tài qīng ) liǔ shāo qīng ·dēng huā (zhāng lín )  miào (  ) huàn  shā ·绿  zhī tóu   huáng (máo  ) yǒng  juān huā (shì  lín ) nán  ·chūn shuǐ (wáng  sūn ) zhū  ( míng ) dīng xiāng jié ·  shāng qiū  hǎi táng ( wén yīng ) shēng shēng màn ·yǒng guì huā ( wén yīng ) wàng  qiáng huā shī (liú xiào wēi ) shū yǐng · jiāo ( lán xìng  ) yǒng tóng què tái (wāng zūn ) niàn  jiāo ·chūn xuě yǒng lán (chén zi lóng )  dōng fāng zuǒ shǐ qiú xiū zhú piān (chén  áng ) xiàn xiān yīn ·diào xuě xiāng tíng méi (zhōu  ) jīng zhào  zāi lián (bái   )  huáng huā màn · ( wén yīng ) dòng xiān  ·zhōng qiū (xiàng zi yīn ) liǔ shāo qīng ·guò  láng shí jiàn zǎo méi (zhào zhǎng qīng ) shuǐ lóng yín ·luò  (wáng  sūn ) jiǔ  méi huā yǒng (míng běn )  zhōng qíng ·hǎi táng zhū zhuì  chóng chóng (yàn shū )  dōng qián   shuāng duì  yǒu gǎn (qián shí ) chūn cǎo (liú chǎng ) liú chūn lìng ·yǒng méi huā (shǐ   ) hóng lín qín jìn ·gāo liǔ chūn cái ruǎn (zhōu bāng yàn ) dòng xiān  ·yǒng huáng kuí ( lán xìng  )  lóu chūn ·yàn diāo liáng huà dòng yuán  (sòng zhēng  )   láng zhōng  bái  jiàn shì ( shāng yǐn ) yǒng  (zōu hào ) qīng jiāng yǐn ·tuō yǒng (sòng fāng  ) tíng zhú (liú   )  dān (hán cóng )  fàn ·yǒng sháo yào (jiāng kuí ) huā fàn ·tái méi (wáng  sūn ) huáng yīng ér ·yuán lín qíng zhòu chūn shuí zhǔ (liǔ yǒng ) zèng cóng  · sān (liú zhēn ) huàn  shā ·  zhōng zhāi zhōu zhōng méi ( wén yīng ) àn xiāng shū yǐng ·jiā zhōng gōng   méi ( wén yīng )  tiān  ·yíng (wáng  sūn ) yǒng shān zūn èr shǒu ( bái ) chū chū jīn mén xún wáng shì    yǒng ( bái ) yǒng bèi zhōng xiù xié (xià hóu shěn )   yuè  ( guī méng )  jiāng liǔ ( shāng yǐn ) yǎng zhú  (bái   )  piàn ( shāng yǐn ) hóng lín qín jìn ·寿shòu  ·mǎn  huā (chén yǔn píng ) xiàng   (wáng shǒu rén ) yǒng xīng guó   殿diàn qián fān ( shì mín )  yòu chuí huá shí ( míng ) yǒng  槿jǐn shù   jìn wén míng  tīng (liú tíng  ) yǒng líng líng (ōu yáng xiū ) yǒng  dié shī (liú xiào chuò ) méi huā (wáng miǎn ) huàn  shā · gòng chá  dào xuě shuāng ( shì ) mǎn jiāng hóng ·yǒng zhú ( róng ) nán zhōng róng  yòu (liǔ zōng yuán ) bái  sān shǒu ( kōng  ) jué   shǒu ·  (  ) dōng  xīn zhú ( yóu )    dān (hán  )   jiē qián sháo yào (liǔ zōng yuán ) xùn gōng yuàn  yǒng · zhú qiáo (liǔ zōng yuán ) lín jiāng xiān ·hán liǔ (chén wéi sōng ) nán xiāng  ·yǒng ruì xiāng ( tài qīng ) líng tái ( míng )  qiǎn yuán jiàn táo huā (liú  zhuāng )  shān qīng ·jīn  míng (zhào jìn ) lín jiāng xiān ·  zhòng qià  yáng táo (xīn   )  è hóng ·pén méi (zhū  yán ) liù chǒu ·yáng huā (péng yuán xùn ) tóng xiè   yǒng tóng què tái (xiè tiǎo )  qiū huá ·  róng ( wén yīng ) yǒng píng (liú huì ) suǒ chuāng hán · lán ( wén yīng ) yǒng huà zhàng (shàng guān  ) zhōng qiū jiàn yuè  zi yóu ( shì ) tóng ér bèi  wèi kāi hǎi táng (yuán hào wèn ) bái   shū  shǒu ( kōng  ) yǒng wén (fàn zhòng yān ) shū hán gàn    ( shì )  juān huā  hóng  (zhēn shān mín ) xīn zhí hǎi shí liú (liǔ zōng yuán ) shǔ tóng ( shāng yǐn )   yǎn huáng   (  hóng  ) yǒng  (qiū jùn ) yáo huā màn ·zhū diàn bǎo jué (zhōu  ) fèng shì míng táng huǒ zhū (cuī shǔ ) yǒng  shí (huì biāo ) jiě  huā ·méi huā ( wén yīng ) shuāng shuāng yàn ·mǎn chéng shè  (zhāng huì yán )   qián   yǒng xīng xīng máo  (huáng tíng jiān ) méi (wáng  ) xìng huā (wáng ān shí ) qián shì chí shàng  róng (wén zhēng míng ) yǒng  zhī (qiū jùn ) yǒng yuàn zhōng cóng zhú ( tài  ) cháng tíng yuàn màn ·yàn (zhū  zūn ) shí zhú yǒng (wáng  ) liǔ  (xuē tāo )  zhī huā ·yǒng   (zhāng yǎng hào ) jiě lián huán ·liǔ (gāo guān guó ) huā xīn dòng ·liǔ ( wén yīng ) tiān xiāng · méi ( wén yīng ) mǎn tíng fāng ·  huā (liǔ yǒng ) tàn chūn (huáng shù ) duì xuě (wáng  chēng ) yǒng  shí (gāo  dìng  shī )  hǎi zhì qióng guǎn tiān níng  yǒng   ( gāng )  tóng (wáng ān shí ) xìng huā tiān ·yǒng tāng ( wén yīng ) mǎn tíng fāng ·yǒng chá (  ) 使shǐ yuàn zhōng xīn zāi bǎi shù  chéng  shí (cén shēn ) mǎn jiāng hóng ·xiān lǎo lái shí (jiāng kuí ) mǎn jiāng hóng · hòu huāng yuán (duàn   ) shēng zhā  ·ruǎn jīn bēi (jīn zhāng zōng ) shuǐ lóng yín · cuì shān fáng   bái (táng jué ) nán  】gàn    shǒu (liú bǐng zhōng ) xīn lóu shī èr shí shǒu ·běi lóu yīng táo ( shēn )  suàn  · jiàn  zhī méi (zhū dūn  )   xiǎo sōng  (  ) jiā zhú táo huā ·yǒng  (cáo xūn ) péng lái sān 殿diàn shì yàn fèng chì yǒng zhōng nán ( shěn yán )   (zhèng  ) xīn zhú (yuán zhěn ) làng táo shā ·  měi rén cǎo (xīn   ) guò qín lóu ·huáng zhōng shāng  róng ( wén yīng ) dié liàn huā ·  xiāng jiāng lóng  shòu (jīn zhāng zōng ) lián péng rén ( xùn ) yīng  (fāng xiào  )  jiǎn méi · jiǎn méi huā wàn yàng jiāo (zhōu bāng yàn )  qiān yīng ·shǔ fēng liáng yuè (xīn   ) xùn shàng rén  zhú jiān  cǎi xīn chá jiàn (liǔ zōng yuán ) yǒng kuǐ lěi (yáng 亿 ) shuǐ lóng yín ·bái lián (zhāng yán )  shù ( jùn ) wàng shān (jiǎ dǎo ) chú   shí  guī tiáo  ·  (jiāng kuí ) yǒng zhú  shǒu (hān shān  qīng ) mǎn jiāng hóng ·liú shuò zhāi    yùn ( wén yīng ) běi qín ( shāng yǐn ) zǎo chán (bái   ) zuì gāo lóu ·yǒng méi (chén liàng ) yīng   ·  zhào xiū quán yùn ( wén yīng ) sōng (chéng yàn xióng ) yǒng huì shī (fán qīn ) méi huā jué  ( yóu ) yáng huā ( róng ) yǒng guī táng yǐn lín dòng (wáng  zhōu )  méi (yóu mào )  yuè shí   chū shí  zhī ( shì ) guī zhōu jiāng xíng wàng yàn zi  zuò ( è ) yǒng  shī (wáng jiǎn ) méi huā (chén háo cuì fēi )  dān  (shū yuán  )  liáng fàn ·zhòng tái shuǐ xiān ( wén yīng ) dié liàn huā · duǒ jiāng méi chūn dài xuě (zhào dǐng ) zhī  huā shī (shěn zhōu )  yuè shuǐ biān liǔ (cuī  ) gǎn  shī sān shí  shǒu · èr shí (chén  áng )  zhōng qíng ·xiǎo méi fēng yùn zuì yāo ráo (yàn  dào ) yǒng jià shàng yīng (cuī xuàn ) liǔ huā  sān shǒu (liú   ) yǒng   (féng yún shān )  tiān  ·chán (chóu yuǎn ) yǒng shí liú huā (wáng ān shí ) gǎn  shī sān shí  shǒu ·  (chén  áng ) yōu lán (cuī  ) háng zhōu kāi yuán   dān (zhāng  ) yǒng xīn  yìng zhào (shěn yuē ) yuè  huā (zhāng xīn )  dān yín (shào yōng )  yīng wáng  (wáng  ) xuē bǎo chāi ·xuě zhú (huán shān qiáo ) fèng tóng zhāng jìng  chéng nán èr shí yǒng (zhū  ) zhù yīng tái jìn · huā (gāo guān guó ) táo huā ( róng )  shú shí yǒng ( bái ) yǒng yuān yāng ( yuǎn ) huà zhú  (bái   )  shān hǎi jīng shí sān shǒu ·  (táo yuān míng ) yǒng  ( shì nán ) yǒng zhú (liú xiào xiān ) yáng liǔ  shǒu · sān (wēn tíng yún ) xuě ( jiào )  jiǎ shān  ( xún ) sān  miào (wāng zūn )  shān hǎi jīng shí sān shǒu ·  (táo yuān míng ) yǒng yàn ( yuǎn )  shān (wāng zūn ) luò  (wáng jiàn ) guān   xiè  (yuán hóng dào ) méi huā (zhāng dào qià ) yǒng shí niú ( bái ) yàn lái (wéi zhuāng )  xiāng  · chén cáng  shuǐ yuè méi ( wén yīng ) zhōu zhái táng qián  huā (fàn chéng  )   huā ( lán xìng  ) héng  tíng (yuán hào wèn ) yǒng shěng  huà  (sòng zhī wèn ) dié liàn huā ·luò luò pán gēn zhēn de  (wáng guó wéi ) shuǐ lóng yín ·yǒng yuè (cháo duān  ) jiāng méi yǐn · jiāng méi (hóng hào ) huì qìng   lán  (dài míng shì ) yǒng zhǔ rén  shàng huà   qiáo zhǔ 簿 (chén  áng ) yǒng yán qián zhú (shěn yuē ) yǒng  dān (  yóu ) yǒng  lán shān ( bǐng zhèng ) xùn gōng yuàn  yǒng (liǔ zōng yuán )   (  ) rèn guāng  zhú   (táng shùn zhī )  yǒu rén yún  zhàng  (wáng wéi ) yǒng piáo (zhāng shuō ) guì zhī xiāng ·guān   yǒu gǎn   (chén liàng ) shuǐ lóng yín · zhāng dòu shù jiā  sōng ( wén yīng ) qióng niǎo  (zhào  )  xiāng màn · cāng láng kàn guì ( wén yīng ) yǒng  zhōng yàn (shěn yuē ) jiāng chéng  ·nèn huáng chū rǎn 绿 chū miáo (tán xuān zi ) yǒng gān zhè ( míng ) huàn  shā ·guì ( wén yīng )  (  ) què (hán  ) huā  chí yǒng (cuī yǔn ) yǒng yīng  (sēng dìng zhǔ ) qìng qīng cháo ·liú huā (wáng  sūn ) fēng liú  ·huáng zhōng shāng sháo yào ( wén yīng ) yáng chūn  ·zèng hǎi táng ( zài  ) dīng gōng  sòng yóu móu ( shì )   chú zhōu  tíng qián shí zhú huā jiàn (   ) yǒng huáng yīng ér (zhèng yīn )   mán · méi shàn (zhōu chún ) liǔ  (liú yún ) yǒng  (   ) méi huā (wāng zhōng ) xiè pàn guān yōu  zhòng huā (ōu yáng xiū )  róng tíng (liǔ zōng yuán ) tóng cài    yǒng yīng  ( hào )  cóng shì qīng huī  ( xiū ) zhú yǐng yáo hóng ·  qīng xiàn   ( wén yīng )  měi rén yǐng ·yǒng xiāng chéng ( wén yīng )  yuán  shì  shēng píng xīn   jué (bái   ) yǒng   ( yuǎn ) zhàng míng (liú xiàng ) jīn   ·shū yǐng lín shū juàn ( lán xìng  ) yáng liǔ zhī  jiǔ shǒu ·  (liú   ) yǒng bǎi   (   )  zhāng shí   shè sān yǒng ·jǐng (hán  )   chán (chǔ yún ) shān yuán  zhǒng yáng méi jiē  chéng   ( yóu )  xīn láng ·yún   shang lěng (xīn   ) gǎn  shī sān shí  shǒu · shí èr (chén  áng ) míng yàn háng (bào róng ) yǒng huái (féng qīng )    (liú  )   zòng   (qián  )  shī  shǒu · èr (cáo zhí ) yáng ( jiào ) yǒu  shī  shǒu ·  (bái   ) yǒng gōng (zhāng xiào biāo )  zhōng wén yàn (huáng zhòng  ) yǒng liǔ (yáng shèn ) gǒu  ( shì ) biàn jīng  shì èr shí shǒu · shí liù (liú zi huī ) zhàng míng (liú xiàng )  fēn fēi ·liǔ  (liú xué  ) yǒu  shī  shǒu ·  (bái   )     nán zhāng láng zhōng (dài shū lún )  yùn chāng shū yǒng chén (wáng ān shí ) zhú xuān  (zhāng jiǔ chéng ) shuāng yàn (fàn chéng  ) hóng méi (xiè zōng  ) shuǐ xiān  ·yǒng zhú ( qiān zhāi )

 mén xiū wèn róng  shì ,qiě kàn róng yán 便biàn  zhī 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī wén 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽