yǒng  shī 

lòu shì míng (liú   )  suàn  ·yǒng méi (máo  dōng )  suàn  ·yǒng méi ( yóu ) chūn    (  ) yǒng liǔ  / liǔ zhī  ( zhī zhāng ) méi huā (wáng ān shí ) ē páng gōng  (  ) cǎo  /    yuán cǎo sòng bié (bái   ) zhú shí (zhèng xiè )  méi (wáng miǎn ) shí huī yín ( qiān )   shān  hòu chán yuàn (cháng jiàn ) shuǐ lóng yín · yùn zhāng zhì  yáng huā ( shì ) fēng (luó yǐn )  huā (yuán zhěn ) yǒng é (luò bīn wáng ) yǒng xuě  / yǒng xuě lián  (liú  qìng ) zèng cóng  · èr (liú zhēn ) chán ( shì nán )   hòu    /  huā (huáng cháo ) shān yuán xiǎo méi èr shǒu (lín  ) zhè  tiān ·guì huā ( qīng zhào ) cháo tiān  ·yǒng   (wáng pán ) huà  (táng yín ) shǎng  dān (liú   ) lín jiāng xiān ·hán liǔ ( lán xìng  ) bái méi (wáng miǎn ) xiǎo sōng ( xún  )   huā (huáng cháo ) tái (yuán méi ) zèng  huā ( shāng yǐn ) jīn líng   ·shí tou chéng (liú   ) méi huā jué  èr shǒu ·  ( yóu ) yǒng chán  / zài  yǒng chán (luò bīn wáng ) zǎo méi (zhāng wèi ) huā yǐng ( shì ) xīn   (wáng wéi ) lín jiāng xiān ·méi ( qīng zhào )  suō xíng ·yáng liǔ huí táng ( zhù ) chán ( shāng yǐn ) shān zhōng xuě hòu (zhèng xiè ) 西 běi yǒu gāo lóu ( míng )  jué ·yǒng  (máo  dōng ) qīng sōng (chén  ) lín jiāng xiān ·liǔ  (cáo xuě qín ) tóng ér bèi  wèi kāi hǎi táng (yuán hào wèn ) cǎi sāng  ·sāi shàng yǒng xuě huā ( lán xìng  ) fáng bīng cáo   shī (  ) yǒng liǔ (zēng gǒng )  chí  ( zhào lín ) yǒng huà shān (kòu zhǔn ) xīn zhú (zhèng xiè )  méi ( shāng yǐn ) méi huā (cuī dào róng )  huā (táng yín ) gǎn  ·jiāng nán yǒu dān  (zhāng jiǔ líng )  jiā ào ·xuě   zhī chūn xìn zhì ( qīng zhào ) àn xiāng ·jiù shí yuè  (jiāng kuí ) 西 jiāng yuè ·méi huā ( shì )  jué ·wèi  jìn tóng zhì  suǒ shè (máo  dōng )  wēi huā (  ) xiāo xiāng shén ·bān zhú zhī (liú   )  yàn  / hòu fēi yàn (  ) luò huā ( shāng yǐn ) yǒng méi tàn ( qiān ) xīn liǔ (yáng wàn  )  xīn láng ·xià jǐng ( shì ) duō  ·yǒng bái  ( qīng zhào )  yóu ( míng )  huā ( shāng yǐn )  lán huā màn · lián jīn  yuè (xīn   ) chū qiū xíng  (yáng wàn  ) dìng fēng  ·liǎng liǎng qīng hóng bàn yūn sāi ( shì ) yuàn  xíng (bān jié  ) bìng niú ( gāng ) zǎo yàn (  )  mèng lìng ·dào shì  huā  shì (yán ruǐ ) liú huā  /  liú huā (hán  ) lián  (zhèng  )  tiān  ·yǒng shì (zhāng míng shàn ) zǎo méi (  )   (  ) yǒng  dān (chén   ) yáng liǔ zhī  (bái   )  qín é ·yǒng tóng ( qīng zhào )  shù  ( xìn )  méi (zhāng niè )   zhē ·cǎo (méi yáo chén ) tóng què tái  (cáo zhí ) bìng méi guǎn  (gōng  zhēn )  huà lán (zhèng xiè ) yǒng  jiāo (zhèng xiè ) bái lián ( guī méng ) zǎo méi (liǔ zōng yuán ) zhè  (zhèng  ) tiān  chǒu  ér ·chuāng qián shuí zhǒng  ( qīng zhào ) liù chǒu ·qiáng wēi xiè hòu zuò (zhōu bāng yàn ) shū yǐng ·tái zhī zhuì  (jiāng kuí ) yǒng zǎo méi  / yáng zhōu  cáo méi ( xùn ) niàn  jiāo ·méi (xīn   )  měi rén · zhōu jiàn méi zuò (huáng tíng jiān ) huáng zhōu xīn jiàn xiǎo zhú lóu   / (wáng  chēng ) xiǎo shí chéng shān  (liǔ zōng yuán ) hóng méi (wáng shí péng ) yǒng fēng (wáng  ) hàn gōng chūn ·méi (cháo chōng zhī ) zhāo jūn yuàn ·yǒng  shàng  (yáng wàn  ) huàn  shā ·yǒng  ( shì ) lián huā (wēn tíng yún ) méi huā (chén liàng )    yuán cǎo sòng bié (jié xuǎn )(bái   )  měi rén ·  měi rén cǎo (xīn   ) zhū ròu sòng ( shì ) shēng zhā  ·zhòng  méi (xīn   ) guī yàn (qián  ) zhè  tiān ·shǎng  (cài sōng nián ) gōng zhōng tiáo xiào ·tuán shàn (wáng jiàn )  dān ( shāng yǐn ) jīn míng chí ·yǒng hán liǔ (liǔ  shì )  jiāng nán ·xián  yàn (niú jiào ) liú yīng ( shāng yǐn ) yīng  (luó yǐn )   tíng  ( shì )    shí  ·yuān bīng hòu sān chǐ ( míng ) yǒng tóng xīn  róng ( gōng zhān )  jiǎn méi ·yǒng liǔ (xià wán chún )  dān ( níng ) shū yuàn èr xiǎo sōng ( qún  ) hóng  dān (wáng wéi ) yǒng  (bái   ) jiě lián huán · yàn (zhāng yán ) yǒng shān quán  / shān zhōng liú quán (chǔ guāng  ) méi huā jué  · èr ( yóu ) yán jiǎo ér · shè guān méi (cháo  zhī ) wáng chōng dào sòng shuǐ xiān huā  shí zhī (huáng tíng jiān ) gǎn  shí èr shǒu (zhāng jiǔ líng ) lián ǒu huā   ( shī dào ) mài huā shēng · yuè yáng lóu (zhāng shùn mín ) liǔ zhī  (  yáo )  huā (shí tāo ) shuāng shuāng yàn ·yǒng yàn (shǐ   )  suàn  ·lán (cáo  )  qián yuè  (yáng wàn  )  xiǎo sōng ( shāng yǐn )   wèi  jiàn (bái   ) luò huā (sòng  )  shàng   èr shǒu (cuī dào róng ) diǎn jiàng chún ·yǒng méi yuè (chén liàng )  lán huā màn ·zhōng qiū yǐn jiǔ (xīn   ) hàn tíng qiū ·bié lái yīn xìn qiān  (yàn shū ) shì yàn yǒng shí liú (kǒng shào ān ) cháo zhōng cuò ·méi ( yóu )  luó xiāng ·yǒng chūn  (shǐ   )  suàn  ·dào guó  gòng chǎn zhǔ  (máo  dōng ) yuè yáng lóu (yuán zhěn ) xuē bǎo chāi yǒng bái hǎi táng (cáo xuě qín ) chūn  (wāng zǎo ) yún (lái  ) yǒng  dān (wáng  )  bǎi xíng (  ) yǒng bái hǎi táng (cáo xuě qín )  tiān  · shuài (jiāng kuí ) qín  ( kāng ) xiāng líng yǒng yuè · sān (cáo xuě qín ) méi huā (wáng ān shí ) hái  广guǎng líng (qín guān ) tān  huàn  shā ·róu  huáng jīn wàn ( qīng zhào ) dòng xiān  ·yǒng liǔ ( shì ) luò méi (liú  zhuāng ) chán gōng  ·yǒng 西  (ào dūn zhōu qīng ) zuì luò tuò ·yǒng yīng (chén wéi sōng ) shuāng tiān xiǎo jiǎo ·guì huā (xiè mào ) tíng qián  (wéi zhuāng ) nán xuān sōng ( bái ) jiāng shén  · méi   shū liáng (xīn   )  sān   ( xùn ) wèi zhǎn  jiāo (qián  ) yǒng xuě ( jūn ) guān fàng bái yīng èr shǒu ( bái ) yǒng  ( shì mín ) qīng píng  ·xuě (sūn dào xuàn ) diǎn jiàng chún · xiāng dīng xiāng (wáng shí péng ) shào nián yóu ·lán gàn shí èr  píng chūn (ōu yáng xiū ) nán zhōng yǒng yàn shī (wéi chéng qìng )   ( shāng yǐn ) qiū lián (liú yīn ) hóng méi sān shǒu ·  ( shì ) pǐn lìng ·chá  (huáng tíng jiān ) páng xiè yǒng (cáo xuě qín )   niàn ·líng  gōng  huā  (qiū chù  )   tán 西 xiǎo qiū  (liǔ zōng yuán ) yǒng xīn zhú ( zhì )  (zhèng  ) yǒng  tóng (zhèng xiè ) zhè  tiān ·xún  huā  yǒu  zuò (xīn   ) dìng fēng  ·hóng méi ( shì ) zhāo jūn yuàn ·méi huā (zhèng  )  tiān  ·chán (wáng  sūn ) àn xiāng shū yǐng (jiāng kuí ) nán xiāng  ·méi huā   yáng yuán  ( shì )  suì yǒng huā (chén zhī xuán ) yīng suō (liú  zhuāng ) niàn  jiāo ·nào hóng   (jiāng kuí )  yán shī ·jǐng (máo  dōng ) yǒng chū  (zhào kuāng yìn ) wēi  ( shāng yǐn ) chūn   xìng ·liǎng zhū táo xìng yìng  (wáng  chēng )  shān  ·méi (cáo  ) wàng hǎi lóu (  )  dān (luó yǐn ) yán zhèng gōng zhái tóng yǒng zhú (  ) niàn  jiāo ·chā tiān cuì liǔ (zhū dūn  ) wǎn táo huā (bái   ) gāo yáng tái ·西  chūn gǎn (zhāng yán )  jiāng (wāng zūn )  qín é ·méi xiè le (liú  zhuāng ) mián zhōu   ( míng ) guī yàn shī (zhāng jiǔ líng ) wàng jiāng nán ·yǒng xián yuè ( lán xìng  )  suàn  ·xīn liǔ ( lán xìng  ) dié liàn huā ·xiào yàn qiū lián shēng 绿  (yàn  dào ) mài cán  dān ( xuán  )  suō xíng ·xuě zhōng kàn méi huā (wáng  ) chán  (cáo zhí ) shuāng shuāng yàn ·xiǎo táo xiè hòu ( wén yīng ) wén què  · shān guān tāo (zhōu  ) huā fàn ·xiǎo shí méi huā (zhōu bāng yàn )  yuè shí èr   chéng zhāi wàng yuè (yáng wàn  )  lóu chūn ·hóng  kěn fàng qióng bāo suì ( qīng zhào ) dòng xiān  ·xuě yún sàn jìn ( yuán yīng )    yún chuāng zhú (bái   )   (yáng wàn  ) yǒng qiū liǔ ( yìng huái ) diǎn jiàng chún ·méi (zhū  ) yǒng qiū lán (jìng nuò ) yǒng 槿jǐn ( bái ) yǒng yíng ( shì nán ) méi  ·xīn yuè (wáng  sūn )  cóng huā ·yǒng bìng  lián ( lán xìng  ) cǎi líng ( míng ) dōng fēng   zhī ·yǒng chūn xuě (shǐ   ) shuāng jǐng chá sòng zi zhān (huáng tíng jiān ) wàng yuè sān shǒu · èr (  )   ér ·guān cháo shàng  chéng xiàng (xīn   )  luó xiāng ·hóng  (zhāng yán ) yǒng xiè  / yǒng páng xiè chéng zhè 西 (  xiū ) bái yàn (yuán kǎi ) zǎo méi (xiè xiè ) huàn  shā ·yáng huā (chén zi lóng ) shuǐ xiān  ·xún méi (qiáo  )  zhōng qíng ·sòng chūn (  yǒng )   chéng yán  shèng  tóng shě zhāo yóu (yáng wàn  ) shǎng chūn  / fāng cǎo  / chūn (luó  ) yǒng yíng shī (xiāo gāng ) diǎn jiàng chún ·yǒng fēng lán ( lán xìng  ) qún  yǒng (xiāo dào chéng )  (luó yǐn )  xīn láng ·   (xīn   ) shān guǐ yáo ·wèn  nián (xīn   )  zhú xīn ·bái hǎi táng ( tài qīng )  huā (yōng  zhī ) péi  shì zhái bái  dān ( lún ) xiǎo guò yuān  (chá shèn xíng )   měi  lán hòu chí sān yǒng ·bái ( guī méng )  lǎo zhú ( bái )   (wáng jiàn ) táo huā (zhōu  ) cán  ( gòu ) jìng cǎo xíng (wáng miǎn ) jiǎn   lán huā ·huā ( shì ) zuì táo yuán ·liǔ (wēng yuán lóng ) xiāng líng yǒng yuè · èr (cáo xuě qín ) bìng  (  ) yǒng chóu (shí xiàng zhī ) liǔ shāo qīng ·máo shè shū  (yáng  jiù ) shí  yuè zhōng xún zhì  fēng jiè jiàn méi ( shāng yǐn ) sān jué  (  )  měi rén ·yǐng sōng luán fēng (hóu wén yào )  xīn láng · qián yùn (xīn   ) shū yǐng ·yǒng   (zhāng yán ) guān méi yǒu gǎn (liú yīn ) qīng píng  ·jiǎn jiào shān yuán shū suǒ jiàn (xīn   ) xiù luán fèng huā fàn · shuǐ xiān (zhōu  )     / gōng    (wēn tíng yún ) zuì zhōng tiān ·yǒng   dié (wáng  qīng ) 绿 tóu  ·yǒng yuè (cháo duān  )   mán ·chūn fēng shì shǒu xiān méi ruǐ (zhào lìng zhì ) tiān xiāng ·yǒng lóng xián xiāng (wáng  sūn ) chuí liǔ (táng yàn qiān ) dòng xiān  · huā (liú guāng  )   ( míng ) yīng táo huā (yuán zhěn ) yǒng cǎo (  zhī ) mǎn tíng fāng ·chá (huáng tíng jiān ) jīn rén pěng  pán ·shuǐ xiān huā (gāo guān guó ) dié liàn huā ·liǎng àn yuè qiáo huā bàn  (zhēn  xiù ) dài yíng chūn huā zhāo liú láng zhōng (bái   ) yīng   ( héng )   mán ·duān   yǒng pén zhōng  ( tài qīng ) nán xiāng  ·àn yuǎn shā píng (ōu yáng jiǒng ) qìn yuán chūn ·yǒng cài huā (chén wéi sōng ) làng táo shā ·yáng huā ( wén ) yǒng bái hǎi táng (cáo xuě qín ) huā fàn ·xiè huáng  ān chú    ( wén yīng ) xiāng líng yǒng yuè ·  (cáo xuě qín ) yáng liǔ (wāng zūn ) shuǐ lóng yín ·zài xué shì yuàn yǒu zhī (xīn   ) shuǐ lóng yín ·yàn máng yīng lǎn fāng cán (zhāng jié )  dān (xuē tāo ) shū yōu fāng tíng  (huáng tíng jiān )  suàn  · yàn xiàng nán fēi (zhū dūn  )  àn nán shù shǎng  dān (liú   ) chí shàng (zhāng guāng  ) huā  (  ) yǒng lín  dōng chuāng hǎi shí liú ( bái ) yáng zhōu màn ·qióng huā (zhèng jué  ) yǒng chūn sǔn (  )  qín é ·yáng huā (sòng zhēng  ) shū yǐng ·méi yǐng (zhāng yán )   jué (  ) shuāng tiān xiǎo jiǎo ·méi (xiāo tài lái ) xiǎo táo hóng ·yǒng táo (zhōu wén zhì )  zhōng ( míng ) hóng jiāo (liǔ zōng yuán ) jiě  huā ·yún róng  xuě (shī yuè )   mán · jiāo (zhāng  ) niàn  jiāo ·  tíng yǒng qiān  hǎi (zhāng  ) yǒng  měi rén huā ( xìn chén ) yǒng luò méi (xiè tiǎo ) liǔ zhī ·jiě dòng fēng lái  shàng qīng (niú jiào ) lín jiāng xiān ·dòng tíng  làng zhǎn qíng tiān (niú   ) xià quán ( míng ) shào nián yóu ·  bīng yíng shòu  huī (ōu yáng xiū ) yíng huǒ (  ) wàng hǎi lóu wǎn jǐng  jué ( shì ) 西 jiāng yuè ·zhēn jué shǎng ruì xiāng èr shǒu ( shì ) yáng shēng qīng huā  shí yàn  (  ) yǒng cháng chéng (wāng zūn ) gāo yáng tái ·luò méi ( wén yīng ) shǎng  dān (wáng jiàn ) huàn  shā ·qín chuān huì    méi ( wén yīng ) yàn guī liáng ·fēng lián (jiǎng jié ) yǒng lóng yīng ( lán xìng  ) qiān nián diào ·zhī jiǔ xiàng rén shí (xīn   )  zǎo ( míng ) chāng  běi yuán xīn sǔn  shǒu (  ) yáng liǔ zhī  shǒu · èr (niú jiào ) méi huā luò (yáng jiǒng ) zhào chāng hán  ( shì ) lín jiāng xiān · yàn ( lán xìng  ) yáng liǔ  shǒu · èr (wēn tíng yún ) zuì táo yuán · róng ( wén yīng )  guō zhǔ 簿 · èr (táo yuān míng )  dān fāng (bái   ) tái (yuán méi ) zuì luò tuò ·zhēng yuè èr shí  zhāng yuán (guǎn jiàn ) shàng lín chūn lìng ·shí  yuè sān shí  (máo pāng ) yǒng dān ěr èr shǒu (fāng xiàng ) xiāo xiāng   ·dēng  (zhào zhǎng qīng ) luò méi ( yóu ) xiǎo chóng shān lìng · tán zhōu hóng méi (jiāng kuí ) zèng wáng guì yáng ( jūn ) shí  yuè èr shí liù  sōng fēng tíng xià ( shì ) shuǐ lóng yín · hán yān lěng jiān jiā lǎo ( shì ) jīn   ·yǒng bái hǎi táng ( tài qīng )  è hóng · chéng yīn (jiāng kuí ) qiáng wēi huā (  ) dīng xiāng jié ·  shāng qiū  hǎi táng ( wén yīng ) shuǐ lóng yín · huā (zhōu bāng yàn ) huàn  shā ·cóng shí lóu shí  wǎng lái (zhèng wén chāo ) huàn  shā ·绿  zhī tóu   huáng (máo  ) qīng    bīng  /   qīng (wáng wéi ) huá xià duì  ( kōng  ) shēn yuàn (hán  )  zhāng shí   shè sān yǒng · táo (hán  )   dìng huì yuàn zhī dōng  huā mǎn shān ( shì ) dòng xiān  ·yǒng huáng kuí ( lán xìng  ) liǔ shāo qīng ·dēng huā (zhāng lín )  miào (  ) shuǐ lóng yín ·luò  (wáng  sūn )  píng yáng jùn fén qiáo biān liǔ shù (cén shēn ) shēng shēng màn ·yǒng guì huā ( wén yīng ) wàng  qiáng huā shī (liú xiào wēi ) jiǔ  méi huā yǒng (míng běn ) yǒng tóng què tái (wāng zūn ) dàn huáng liǔ ·yǒng liǔ ( lán xìng  )  rén sòng zhū yīng (  ) nán  ·chūn shuǐ (wáng  sūn ) xiàn xiān yīn ·diào xuě xiāng tíng méi (zhōu  ) huí zhōng  dān wèi  suǒ bài èr shǒu ( shāng yǐn ) fēng liú  ·chū guān jiàn táo huā (zhāng huì yán )   láng zhōng  bái  jiàn shì ( shāng yǐn )    ·shí liú (liú xuàn ) yǒng  (zōu hào ) hóng lín qín jìn ·gāo liǔ chūn cái ruǎn (zhōu bāng yàn )  lóu chūn ·yàn diāo liáng huà dòng yuán  (sòng zhēng  ) qīng jiāng yǐn ·tuō yǒng (sòng fāng  ) liǔ shāo qīng ·guò  láng shí jiàn zǎo méi (zhào zhǎng qīng ) shí  ( jǐng míng ) jiǔ zhēn (yáng xióng ) shū yǐng · jiāo ( lán xìng  ) yàn qīng dōu ·lián  hǎi táng ( wén yīng ) míng yàn háng ( bái ) mǎn tíng fāng · zhī ér (zhāng  ) yǒng  juān huā (shì  lín ) zhū  ( míng )  zhú shí  niú (huáng tíng jiān ) jiāo liáo ( míng ) nán zhōng róng  yòu (liǔ zōng yuán ) yǒng yíng huǒ shī (xiāo  ) nán  ·chūn shuǐ (zhāng yán ) chū chū jīn mén xún wáng shì    yǒng ( bái ) dòng xiān  ·zhōng qiū (xiàng zi yīn ) huáng yīng ér ·yuán lín qíng zhòu chūn shuí zhǔ (liǔ yǒng ) huàn  shā ·  zhōng zhāi zhōu zhōng méi ( wén yīng ) yǒng shān zūn èr shǒu ( bái )  zhōng qíng ·hǎi táng zhū zhuì  chóng chóng (yàn shū ) yǒng bèi zhōng xiù xié (xià hóu shěn ) yǒng líng líng (ōu yáng xiū ) mǎn jiāng hóng ·yǒng zhú ( róng )  yóu gōng ·zhú chuāng tīng  ( wén yīng ) nán xiāng  ·yǒng ruì xiāng ( tài qīng ) yǒng  槿jǐn shù   jìn wén míng  tīng (liú tíng  ) jīng zhào  zāi lián (bái   ) chūn cǎo (liú chǎng ) bái  ér (liú   ) niàn  jiāo ·chūn xuě yǒng lán (chén zi lóng ) lín jiāng xiān ·  zhòng qià  yáng táo (xīn   ) zèng cóng  · sān (liú zhēn ) xùn gōng yuàn  yǒng · zhú qiáo (liǔ zōng yuán ) jué   shǒu ·  (  ) tíng zhú (liú   )  yòu chuí huá shí ( míng ) dōng  xīn zhú ( yóu )  piàn ( shāng yǐn ) yǒng  dié shī (liú xiào chuò ) bái  sān shǒu ( kōng  ) huā fàn ·tái méi (wáng  sūn )  è hóng ·pén méi (zhū  yán ) shuāng shuāng yàn ·mǎn chéng shè  (zhāng huì yán ) lín jiāng xiān ·hán liǔ (chén wéi sōng )  dān (hán cóng )  fàn ·yǒng sháo yào (jiāng kuí )  huáng huā màn · ( wén yīng ) méi huā (wáng miǎn ) àn xiāng shū yǐng ·jiā zhōng gōng   méi ( wén yīng )  guī ( jìng ) xīn zhí hǎi shí liú (liǔ zōng yuán )  shān qīng ·jīn  míng (zhào jìn )   jiē qián sháo yào (liǔ zōng yuán ) xiàng   (wáng shǒu rén ) yáo huā màn ·zhū diàn bǎo jué (zhōu  ) tóng xiè   yǒng tóng què tái (xiè tiǎo ) yǒng cháng xìn gōng zhōng cǎo shī ( jiān  ) liù chǒu ·yáng huā (péng yuán xùn ) yǒng  (qiū jùn ) yǒng  zhī (qiū jùn ) huàn  shā · gòng chá  dào xuě shuāng ( shì )  dōng fāng zuǒ shǐ qiú xiū zhú piān (chén  áng ) yǒng píng (liú huì )  qiū huá ·  róng ( wén yīng )    dān (hán  ) yǒng  shí (huì biāo ) shí zhú yǒng (wáng  ) yǒng yuàn zhōng cóng zhú ( tài  ) líng tái ( míng ) shǔ tóng ( shāng yǐn ) huā xīn dòng ·liǔ ( wén yīng ) liú chūn lìng ·yǒng méi huā (shǐ   ) suǒ chuāng hán · lán ( wén yīng ) yǒng xīng guó   殿diàn qián fān ( shì mín ) cháng tíng yuàn màn ·yàn (zhū  zūn )  zhī huā ·yǒng   (zhāng yǎng hào )  cháng zhōng    ·  yǒng (yǐn huàn ) hóng lín qín jìn ·寿shòu  ·mǎn  huā (chén yǔn píng ) tiān xiāng · méi ( wén yīng ) shū hán gàn    ( shì ) xìng huā (wáng ān shí ) zhōng qiū jiàn yuè  zi yóu ( shì ) méi (wáng  ) jiě  huā ·méi huā ( wén yīng ) fèng shì míng táng huǒ zhū (cuī shǔ ) qián shì chí shàng  róng (wén zhēng míng )   qián   yǒng xīng xīng máo  (huáng tíng jiān ) yǎng zhú  (bái   ) yǒng huà zhàng (shàng guān  ) tóng ér bèi  wèi kāi hǎi táng (yuán hào wèn )   yǎn huáng   (  hóng  ) liǔ  (xuē tāo ) shēng zhā  ·ruǎn jīn bēi (jīn zhāng zōng )  jiāng liǔ ( shāng yǐn ) mǎn jiāng hóng · hòu huāng yuán (duàn   ) tàn chūn (huáng shù ) xìng huā tiān ·yǒng tāng ( wén yīng ) mǎn tíng fāng ·yǒng chá (  ) mǎn jiāng hóng ·xiān lǎo lái shí (jiāng kuí ) 使shǐ yuàn zhōng xīn zāi bǎi shù  chéng  shí (cén shēn ) mǎn tíng fāng ·  huā (liǔ yǒng ) xīn zhú (yuán zhěn )  tóng (wáng ān shí ) shuǐ lóng yín · cuì shān fáng   bái (táng jué ) yǒng wén (fàn zhòng yān ) bái   shū  shǒu ( kōng  ) guò qín lóu ·huáng zhōng shāng  róng ( wén yīng )  tiān  ·yíng (wáng  sūn ) lián péng rén ( xùn )   (zhèng  ) yǒng kuǐ lěi (yáng 亿 ) jiě lián huán ·liǔ (gāo guān guó ) dié liàn huā ·  xiāng jiāng lóng  shòu (jīn zhāng zōng ) qiū lán  (yuán méi ) yǒng  shí (gāo  dìng  shī ) xīn lóu shī èr shí shǒu ·běi lóu yīng táo ( shēn ) làng táo shā ·  měi rén cǎo (xīn   ) jiā zhú táo huā ·yǒng  (cáo xūn ) péng lái sān 殿diàn shì yàn fèng chì yǒng zhōng nán ( shěn yán )  dōng qián   shuāng duì  yǒu gǎn (qián shí ) mǎn jiāng hóng ·liú shuò zhāi    yùn ( wén yīng ) yīng  (fāng xiào  ) zǎo chán (bái   )  hǎi zhì qióng guǎn tiān níng  yǒng   ( gāng )   xiǎo sōng  (  ) xùn shàng rén  zhú jiān  cǎi xīn chá jiàn (liǔ zōng yuán ) yǒng guī táng yǐn lín dòng (wáng  zhōu ) yǒng zhú  shǒu (hān shān  qīng ) zuì gāo lóu ·yǒng méi (chén liàng ) wàng shān (jiǎ dǎo )  juān huā  hóng  (zhēn shān mín ) yǒng  shī (wáng jiǎn ) yǒng huì shī (fán qīn ) hán sōng  ( shēn )  liáng fàn ·zhòng tái shuǐ xiān ( wén yīng ) yáng huā ( róng ) sōng (chéng yàn xióng ) yīng   ·  zhào xiū quán yùn ( wén yīng )  qiǎn yuán jiàn táo huā (liú  zhuāng ) yǒng jià shàng yīng (cuī xuàn ) yǒng   (féng yún shān ) guī zhōu jiāng xíng wàng yàn zi  zuò ( è )  yuè shuǐ biān liǔ (cuī  ) liǔ huā  sān shǒu (liú   )  tiān  ·chán (chóu yuǎn ) duì xuě (wáng  chēng ) zhī  huā shī (shěn zhōu ) yǒng xīn  yìng zhào (shěn yuē ) méi huā jué  ( yóu ) dié liàn huā · duǒ jiāng méi chūn dài xuě (zhào dǐng ) shuǐ lóng yín ·bái lián (zhāng yán ) gǎn  shī sān shí  shǒu · èr shí (chén  áng ) běi qín ( shāng yǐn )  zhōng qíng ·xiǎo méi fēng yùn zuì yāo ráo (yàn  dào )  yuè shí   chū shí  zhī ( shì ) yǒng yuān yāng ( yuǎn ) nán  】gàn    shǒu (liú bǐng zhōng ) zhù yīng tái jìn · huā (gāo guān guó ) táo huā ( róng ) huà zhú  (bái   ) yuè  huā (zhāng xīn ) háng zhōu kāi yuán   dān (zhāng  ) fèng tóng zhāng jìng  chéng nán èr shí yǒng (zhū  ) sān  miào (wāng zūn )  dān  (shū yuán  )  shú shí yǒng ( bái ) yǒng  ( shì nán ) yǒng yàn ( yuǎn )  shān (wāng zūn ) lín  chóng ràng zhái  wēi ( shāng yǐn ) xuē bǎo chāi ·xuě zhú (huán shān qiáo ) yáng liǔ  shǒu · sān (wēn tíng yún )  shān hǎi jīng shí sān shǒu ·  (táo yuān míng ) méi huā (chén háo cuì fēi )  shān hǎi jīng shí sān shǒu ·  (táo yuān míng ) yōu lán (cuī  ) jiāng méi yǐn · jiāng méi (hóng hào ) yǒng zhú (liú xiào xiān )  qiān yīng ·shǔ fēng liáng yuè (xīn   ) guān   xiè  (yuán hóng dào ) yǒng shěng  huà  (sòng zhī wèn ) dié liàn huā ·luò luò pán gēn zhēn de  (wáng guó wéi )  xiāng  · chén cáng  shuǐ yuè méi ( wén yīng ) yàn lái (wéi zhuāng ) yǒng yán qián zhú (shěn yuē )   huā ( lán xìng  ) shuǐ lóng yín ·yǒng yuè (cháo duān  ) yǒng zhǔ rén  shàng huà   qiáo zhǔ 簿 (chén  áng ) zhōu zhái táng qián  huā (fàn chéng  ) yǒng piáo (zhāng shuō ) yǒng gān zhè ( míng ) luò  (wáng jiàn ) shuǐ lóng yín · zhāng dòu shù jiā  sōng ( wén yīng ) yǒng  zhōng yàn (shěn yuē ) yǒng yīng  (sēng dìng zhǔ ) yǒng  dān (  yóu ) huàn  shā ·guì ( wén yīng )  xiāng màn · cāng láng kàn guì ( wén yīng )   chú zhōu  tíng qián shí zhú huā jiàn (   ) huì qìng   lán  (dài míng shì )  yǒu rén yún  zhàng  (wáng wéi ) yǒng huáng yīng ér (zhèng yīn ) xùn gōng yuàn  yǒng (liǔ zōng yuán ) jiāng chéng  ·nèn huáng chū rǎn 绿 chū miáo (tán xuān zi ) yǒng shí niú ( bái )  jiǎ shān  ( xún ) qìng qīng cháo ·liú huā (wáng  sūn ) huā  chí yǒng (cuī yǔn ) yǒng  lán shān ( bǐng zhèng ) què (hán  ) yáng chūn  ·zèng hǎi táng ( zài  ) fēng liú  ·huáng zhōng shāng sháo yào ( wén yīng )   mán · méi shàn (zhōu chún ) gǎn  shī sān shí  shǒu ·  (chén  áng ) yǒng niǎo (   ) qióng niǎo  (zhào  )  shù ( jùn ) tóng cài    yǒng yīng  ( hào )  yīng wáng  (wáng  ) liǔ  (liú yún )  měi rén yǐng ·yǒng xiāng chéng ( wén yīng ) rèn guāng  zhú   (táng shùn zhī )  cóng shì qīng huī  ( xiū ) yǒng   ( yuǎn )  róng tíng (liǔ zōng yuán ) yǒng bǎi   (   ) yáng liǔ zhī  jiǔ shǒu ·  (liú   ) zhú yǐng yáo hóng ·  qīng xiàn   ( wén yīng )  zhāng shí   shè sān yǒng ·jǐng (hán  )   chán (chǔ yún ) shān yuán  zhǒng yáng méi jiē  chéng   ( yóu ) yǒng huái (féng qīng )  méi (yóu mào ) míng yàn háng (bào róng ) yǒng gōng (zhāng xiào biāo )   (  ) jīn   ·shū yǐng lín shū juàn ( lán xìng  )   zòng   (qián  ) biàn jīng  shì èr shí shǒu · shí liù (liú zi huī ) shuāng yàn (fàn chéng  )

guī líng wèi miǎn  cháng huàn , shī yīng  zhé  yōu 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī wén 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽