yōu guó yōu mín   shī 

chūn wàng (  ) máo  wèi qiū fēng suǒ   (  )  sāo ( yuán ) shì ér ( yóu ) chū sài (wáng chāng líng ) shí  cóng jūn zhēng ( míng ) qiū  jiāng xiǎo chū  mén yíng liáng yǒu ( yóu ) guó shāng ( yuán ) mǐn nóng èr shǒu ( shēn ) bīng chē xíng (  ) bìng  shū 怀huái ( yóu ) dēng lóu (  ) hāo  xíng (cáo cāo ) xuě (luó yǐn ) liù zhōu  tóu ·shào nián xiá  ( zhù ) qiū  jiāng xiǎo chū  mén yíng liáng yǒu ( yóu )  shū ( yóu ) qiū xìng  shǒu (  ) wéi xiàn shǔ zhōng huà zhú chéng nián  bāo (zhèng xiè )  hài suì èr shǒu · zōng 广guǎng míng (cáo sōng )   dān yuán  (wéi yìng  )  jīng  fèng xiān xiàn yǒng 怀huái  bǎi (  ) zhè  tiān · shàng róu sāng  nèn (xīn   ) diào  zhàn chǎng wén ( huá ) yǒng méi tàn ( qiān ) xīn ān  (  )  xīn láng ·sòng  bāng héng dài zhì (zhāng yuán gàn ) yòu chéng  láng (  ) làng táo shā ·shān   bàn wén zhōng (xīn   ) zhào wēi hòu wèn  使shǐ (zhàn guó  )  hài suì gǎn shì (cáo sōng ) fēng  (sòng  ) xiǎo hán shí zhōu zhōng zuò (  ) bié fáng tài wèi  (  ) zhàn chéng nán ( bái )  gōng  shǔ zhōng   ( shāng yǐn ) jīn líng wàng hàn jiāng ( bái )   tíng  ( shì ) dié liàn huā · zhōu shàng yuán ( shì ) xià  tàn (  ) shān zhōng guǎ   / shí shì háng ( xún  ) shuǐ diào  tóu ·qiū  jiàn jiāng wǎn ( mèng  ) shuǐ diào  tóu · jiǔ duì xié  (yáng yán zhèng ) tián jiā (niè  zhōng )  yuè yáng chéng xià  /  yuè (  ) yuǎn bié  ( bái )  líng sǒu (bái   ) zèng liáng rèn   tóng nián  / (huáng zūn xiàn ) xīn nián (jiǎ dǎo ) běi zhēng (  ) xīn   ·báo  chū líng ( qīng zhào ) lín zhōng shī ( 鸿hóng zhāng ) nán zhēng (  ) tián shàng (cuī dào róng ) shāng xīn xíng (  ) cán  ( xún  ) dēng xīn píng lóu ( bái ) zuì tài píng ·táng táng  yuán ( míng )  guì  (zhèng áo )   (fàn chéng  )  xiù dào zhōng (céng  )  jiāng ( shāng yǐn )  yuàn shī (cáo  ) jīn líng sān qiān yǒu gǎn (liáng dòng ) xīn qiū   zhū  (wéi yìng  ) qiū wàng ( mèng yáng ) lèi jiāng yuè ·qiū  xìng yuán 使shǐ yuàn ( shì jiāng ) shēng shēng màn ·chú zhōu   dēng lóu (xīn   ) táng tài zōng tūn huáng ( jīng ) píng líng dōng ( míng )  liú fén ( shāng yǐn ) zhōng líng jìn yān  cóng  ( zhōng )  jiāng dōng  ·yòng dōng  xiān shēng (zhào bǐng wén ) suì yàn xíng (  ) hǎi rén yáo (wáng jiàn )  huáng (  ) èr yuè èr shí   zuò ( yóu ) 西  ·tiān xià shì (wáng  )   chù zhōu jìn jìng  (tāng xiǎn  ) shuǐ  yáo (wáng jiàn ) qiū  shān zhōng   chǔ shì ( xún  ) zhēn yuán shí  nián hàn shén jiàn quán mén ( wēn ) shàng zhī huí ( bái ) xià    dēng 西 lóu (liǔ zōng yuán ) péi jīn líng  xiāng zhòng táng  yàn (wéi zhuāng )  shǔ (  ) zhōu zhōng  qiū (shī rùn zhāng ) měng  xíng ( bái )  huáng  (fàn yún )   zhèng ( míng ) shí yuè zhī jiāo ( míng )  luó  fēng (liǔ zōng yuán )  líng guān běi féng rén guī  yáng (liú zhǎng qīng )   jiǔ shǒu (táo yuān míng ) miǎn shuǐ ( míng ) chén hòu gōng ( shāng yǐn ) shuǐ diào  tóu ·sòng zhèng hòu qīng  (xīn   ) 宿 jiāng biān   / hòu 西  (  ) dōng chéng sòng yùn pàn  chá yuàn (méi yáo chén )  liáng jiàn zhuī chǔ shī (zuǒ qiū míng ) xīn fēng zhé  wēng (bái   ) shuǐ lóng yín ·yāo dāo shǒu  cóng jūn ( tǎn )  rén shí jǐng jūn suǒ   yòng yuán (qiū jǐn )  qiū shū shì (chén   ) chén gōng (wāng zūn ) láng shān  (  ) tián wēng ( xún  )   zhōng yuán (liú guò ) jiàn mén (  )  zhī huā ·yǒng   (zhāng yǎng hào ) fēng  zhōu zhōng  zhěn shū 怀huái sān shí (  ) zhān áng ( míng ) dōng tún běi yān (  ) xīn zhì líng ǎo chéng gǎn ér yǒu yǒng (bái   ) yún hàn ( míng )  sūn hào chū tóng yáo ( míng ) zhuāng   xíng (yáo  )  xīng táng xuě ( shì )    ( qīng zhào ) sòng wéi fěng shàng láng zhōu  shì cān jūn (  ) cóng jūn shī  shǒu ·  (wáng càn )  fēng  (liú kūn ) bǎi  lìng ·bàn  huā  (chǔ shēng )  dōng mén guān   ( bái )  suǒ  cūn shè ( xún  )  yùn shū yáo wén  xuě  zhū quán ( shì ) lóu shàng (  ) xǐng xīn tíng  (zēng gǒng )   lìng ·sāi shàng fēng gāo ( gāng ) duì xuě (wáng  chēng )  xīn láng ·怀huái xīn yòu ān yòng qián (chén liàng )  hán xíng (  )  zhōu dào zhōng (wáng miǎn )   shè huáng   zhōng zuò shí sān (gāo shì ) zhè  tiān ·shàng yuán  jiào (zhāng xiào xiáng ) suí  怀huái  (zhāng  ) shí jiāng jūn zhàn chǎng  ( mèng yáng ) hàn yún  (jiǎ  ) 西  · wáng qián zhāi yùn (cáo bīn ) mǐn  yǒng (qián  )  yòu èr nián suì dàn · èr (zhèng  xiào ) shū bēi ( yóu ) zhuī  zhēng 西  zhōng jiù shì  shǒu ( yóu ) 西    (  ) běi wàng ( yóu ) diào  yuán wén (liǔ zōng yuán ) biàn jīng  shì èr shí shǒu · sān (liú zi huī ) zhuī  zhēng 西  zhōng jiù shì  shǒu ( yóu )    wǎn zhōu (sūn qiáo ) biàn jīng  shì èr shí shǒu ·  (liú zi huī )

xiāng  chù 、qīng nián  mèng ,chéng luán xiān quē 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

lèi xíng 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽