yōu guó yōu mín   shī 

chūn wàng (  ) máo  wèi qiū fēng suǒ   (  )  sāo ( yuán ) chū sài (wáng chāng líng ) shì ér ( yóu ) shí  cóng jūn zhēng ( míng ) qiū  jiāng xiǎo chū  mén yíng liáng yǒu ( yóu ) jiǔ  ·guó shāng ( yuán ) mǐn nóng èr shǒu ( shēn ) bīng chē xíng (  ) bìng  shū 怀huái ( yóu ) dēng lóu (  ) hāo  xíng (cáo cāo ) liù zhōu  tóu ·shào nián xiá  ( zhù ) xuě (luó yǐn ) qiū  jiāng xiǎo chū  mén yíng liáng yǒu ( yóu ) qiū xìng  shǒu (  )  shū ( yóu ) wéi xiàn shǔ zhōng huà zhú chéng nián  bāo (zhèng xiè )  jīng  fèng xiān xiàn yǒng 怀huái  bǎi (  )  hài suì èr shǒu · zōng 广guǎng míng (cáo sōng )   dān yuán  (wéi yìng  ) zhè  tiān · shàng róu sāng  nèn (xīn   ) diào  zhàn chǎng wén ( huá ) làng táo shā ·shān   bàn wén zhōng (xīn   ) zhào wēi hòu wèn  使shǐ (zhàn guó  ) xīn ān  (  ) yǒng méi tàn ( qiān )  xīn láng ·sòng  bāng héng dài zhì (zhāng yuán gàn ) yòu chéng  láng (  )  hài suì gǎn shì (cáo sōng ) fēng  (sòng  ) xiǎo hán shí zhōu zhōng zuò (  ) zhàn chéng nán ( bái ) bié fáng tài wèi  (  )  gōng  shǔ zhōng   ( shāng yǐn ) jīn líng wàng hàn jiāng ( bái ) dié liàn huā · zhōu shàng yuán ( shì )   tíng  ( shì )  líng sǒu (bái   ) yuǎn bié  ( bái ) shān zhōng guǎ   / shí shì háng ( xún  ) shuǐ diào  tóu ·qiū  jiàn jiāng wǎn ( mèng  ) xià  tàn (  ) běi zhēng (  )  yuè yáng chéng xià  /  yuè (  ) shuǐ diào  tóu · jiǔ duì xié  (yáng yán zhèng ) zèng liáng rèn   tóng nián  / (huáng zūn xiàn ) tián jiā (niè  zhōng ) tián shàng (cuī dào róng ) nán zhēng (  ) lín zhōng shī ( 鸿hóng zhāng ) xīn   ·báo  chū líng ( qīng zhào ) shāng xīn xíng (  ) xīn nián (jiǎ dǎo ) cán  ( xún  ) zuì tài píng ·táng táng  yuán ( míng )   (fàn chéng  )  xiù dào zhōng (céng  )  guì  (zhèng áo ) dēng xīn píng lóu ( bái ) lèi jiāng yuè ·qiū  xìng yuán 使shǐ yuàn ( shì jiāng )  jiāng ( shāng yǐn ) shēng shēng màn ·chú zhōu   dēng lóu (xīn   ) xīn qiū   zhū  (wéi yìng  )  yuàn shī (cáo  ) jīn líng sān qiān yǒu gǎn (liáng dòng ) píng líng dōng ( míng ) qiū wàng ( mèng yáng )  jiāng dōng  ·yòng dōng  xiān shēng (zhào bǐng wén ) táng tài zōng tūn huáng ( jīng )  liú fén ( shāng yǐn )  huáng (  ) suì yàn xíng (  ) 西  ·tiān xià shì (wáng  ) hǎi rén yáo (wáng jiàn ) èr yuè èr shí   zuò ( yóu ) zhōng líng jìn yān  cóng  ( zhōng ) zhōu zhōng  qiū (shī rùn zhāng )   jiǔ shǒu (táo yuān míng )  líng guān běi féng rén guī  yáng (liú zhǎng qīng )   zhèng ( míng ) shí yuè zhī jiāo ( míng ) shuǐ  yáo (wáng jiàn ) qiū  shān zhōng   chǔ shì ( xún  ) zhēn yuán shí  nián hàn shén jiàn quán mén ( wēn ) jiàn mén (  )  shǔ (  ) shàng zhī huí ( bái ) láng shān  (  ) chén hòu gōng ( shāng yǐn ) péi jīn líng  xiāng zhòng táng  yàn (wéi zhuāng )   chù zhōu jìn jìng  (tāng xiǎn  ) měng  xíng ( bái ) xià    dēng 西 lóu (liǔ zōng yuán ) shuǐ diào  tóu ·sòng zhèng hòu qīng  (xīn   )  luó  fēng (liǔ zōng yuán ) yún hàn ( míng )  fēng  (liú kūn ) xīn fēng zhé  wēng (bái   ) miǎn shuǐ ( míng )  huáng  (fàn yún ) 宿 jiāng biān   / hòu 西  (  )  qiū shū shì (chén   ) dōng chéng sòng yùn pàn  chá yuàn (méi yáo chén )  liáng jiàn zhuī chǔ shī (zuǒ qiū míng )  rén shí jǐng jūn suǒ   yòng yuán (qiū jǐn ) shuǐ lóng yín ·yāo dāo shǒu  cóng jūn ( tǎn ) zhān áng ( míng )  xīng táng xuě ( shì ) fēng  zhōu zhōng  zhěn shū 怀huái sān shí (  )   zhōng yuán (liú guò )    ( qīng zhào ) xīn zhì líng ǎo chéng gǎn ér yǒu yǒng (bái   ) zhuāng   xíng (yáo  ) chén gōng (wāng zūn )  zhī huā ·yǒng   (zhāng yǎng hào ) tián wēng ( xún  ) duì xuě (wáng  chēng ) dōng tún běi yān (  ) bǎi  lìng ·bàn  huā  (chǔ shēng )  sūn hào chū tóng yáo ( míng ) sòng wéi fěng shàng láng zhōu  shì cān jūn (  ) yǒu gǎn (tán  tóng ) cóng jūn shī  shǒu ·  (wáng càn )   lìng ·sāi shàng fēng gāo ( gāng )  suǒ  cūn shè ( xún  ) lóu shàng (  ) xǐng xīn tíng  (zēng gǒng )  dōng mén guān   ( bái )  yùn shū yáo wén  xuě  zhū quán ( shì )  xīn láng ·怀huái xīn yòu ān yòng qián (chén liàng )   shè huáng   zhōng zuò shí sān (gāo shì ) hàn yún  (jiǎ  )  zhōu dào zhōng (wáng miǎn ) shí jiāng jūn zhàn chǎng  ( mèng yáng )  hán xíng (  ) zhè  tiān ·shàng yuán  jiào (zhāng xiào xiáng ) suí  怀huái  (zhāng  )  shàng zuò èr shǒu · èr ( yóu ) 西  · wáng qián zhāi yùn (cáo bīn ) diào  yuán wén (liǔ zōng yuán ) mǐn  yǒng (qián  ) běi wàng ( yóu ) zhuī  zhēng 西  zhōng jiù shì  shǒu ( yóu ) 西    (  )  yòu èr nián suì dàn · èr (zhèng  xiào ) yǒu tàn (  ) shū bēi ( yóu ) zhuī  zhēng 西  zhōng jiù shì  shǒu ( yóu )    wǎn zhōu (sūn qiáo ) biàn jīng  shì èr shí shǒu · sān (liú zi huī ) biàn jīng  shì èr shí shǒu ·  (liú zi huī )

péng   tiān wǎn ,táo huā shuǐ  chūn 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

lèi xíng 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽