guān  yǒu qíng   shī 

huáng  lóu sòng mèng hào rán zhī 广guǎng líng ( bái ) sòng  shào  zhī rèn shǔ zhōu  /(wáng  ) wén wáng chāng líng zuǒ qiān lóng biāo yáo yǒu ( bái ) sòng yǒu rén ( bái ) zèng wāng lún ( bái ) sòng yuán èr 使shǐ ān 西 (wáng wéi ) lín jiāng xiān ·sòng qián   ( shì )  suàn  ·sòng bào hào rán zhī zhè (wáng guān ) wèn liú shí jiǔ (bái   ) bié dǒng  èr shǒu (gāo shì )  lóu chūn ·zūn qián   guī  (ōu yáng xiū ) làng táo shā · jiǔ zhù dōng fēng (ōu yáng xiū )  yáng zhōu hán chuò pàn guān (  )  huáng   (huáng tíng jiān ) sòng bié  / shān zhōng sòng bié (wáng wéi )  zhì (  ) zèng wèi  chǔ shì (  ) sòng chái shì  (wáng chāng líng ) zèng fàn  shī ( kǎi ) bié dǒng  (gāo shì ) sòng bié (wáng wéi ) huái shàng  huì liáng chuān  rén  /(wéi yìng  ) 宿 luò shì tíng  怀huái cuī yōng cuī gǔn ( shāng yǐn ) qiū   qiū yuán wài  / qiū (wéi yìng  ) nán xiāng  · yáng yuán  shí  ( shì ) xià  nán tíng 怀huái xīn  (mèng hào rán )  róng lóu sòng xīn jiàn èr shǒu (wáng chāng líng ) liáng zhōu guǎn zhōng  zhū pàn guān   (cén shēn ) chóu  tiān pín mèng wēi zhī (yuán zhěn ) tiān  怀huái  bái (  ) chóu zhāng shào  (wáng wéi ) sòng  zhōu  使shǐ jūn (wáng wéi ) zuì zèng liú èr shí  使shǐ jūn (bái   ) jīn   èr shǒu ·  ( zhēn guān ) shā qiū chéng xià    ( bái ) pín jiāo xíng (  )  cháng ān  zhǔ rén (zhāng wèi )  shēng gān zhōu · cān liáo zi ( shì ) liú bié wáng shì  wéi  / liú (mèng hào rán ) 宿  shī shān fáng  dīng   zhì (mèng hào rán ) sòng zhū   qín (mèng hào rán )  líng  láng zhōng ( shāng yǐn ) yún yáng guǎn  hán shēn 宿 bié ( kōng shǔ ) sòng wèi wàn zhī jīng (  )  qiān yīng ·huā  jìn (yàn shū )  jiāng shàng  chǔ shì (jiǎ dǎo ) jiāng xià bié sòng zhī  ( bái )   èr shǒu (táo yuān míng )   shí èr bái èr shí yùn (  ) sòng wèi èr (wáng chāng líng )  mèng   jiǔ xián yǐn qiě yuē hòu (bái   ) jīn   ·zèng liáng fén ( lán xìng  ) jiàn bié wáng shí  nán yóu (liú zhǎng qīng )   shāng yǐn (cuī jué ) tóng  shí  zuì  yuán jiǔ (bái   ) sòng  běn guó sēng jìng lóng guī (wéi zhuāng )     sòng  zhòu  / (wéi yìng  ) sòng rén dōng yóu (wēn tíng yún ) sòng   qián luò  huán xiāng (wáng wéi ) liǔ zhī  (zhèng wén bǎo ) guò chuí hóng (jiāng kuí ) dān yáng sòng wéi cān jūn (yán wéi )  měi rén ·yǒu měi táng zèng shù  ( shì ) lín jiāng xiān · de jīn luán tóng chàng (ōu yáng xiū ) zèng cóng xiōng xiāng yáng shào  hào ( bái ) shān xíng liú  (zhāng  ) sān jiāng xiǎo  (yáng wàn  ) zhòng bié zhōu shàng shū ( xìn )  zèng   ( bái )  jùn dōng shí mén sòng  èr  ( bái )  duān gōng  / sòng  duān ( lún ) xún   tàn bìng yǒu  / xún (liú  qìng ) zhé xiān yuàn ·qíng chuān luò  chū  (liú zhǎng qīng ) cháo zhōng cuò ·sòng liú zhòng yuán  chū (ōu yáng xiū )  yuán míng yùn   yóu (huáng tíng jiān ) jiāng lóu wǎn tiào jǐng  xiān  yín wán (bái   )  cháo qīng héng ( bái )   ( míng ) sòng  pàn guān zhī rùn zhōu xíng yíng (liú zhǎng qīng ) shuǐ lóng yín ·huáng zhōu mèng guò  xiá ( shì ) zuì hòu zèng zhāng jiǔ  (gāo shì ) qīng  àn ·sòng   guī  zhōng ( shì )     rén ǒu   / (dài shū lún ) sòng  bīn  guī yuè ( bái ) bié dǒng  èr shǒu · èr (gāo shì ) nán xiāng  jiǎn méi ·zhāo xióng shào  (  ) niàn  jiāo ·驿 zhōng bié yǒu rén (wén tiān xiáng ) xún 西 shān yǐn zhě   (qiū wèi ) kōng hóu yáo ( bái ) xiè gōng tíng ·gài xiè tiǎo fàn yún zhī ( bái )  lóu chūn · lín tuī (liú  zhuāng ) zhēng yuè èr shí  wǎng  tíng jùn rén ( shì ) mǎn jiāng hóng ·sòng  zhèng zhī  xíng (xīn   ) zhú chuāng wén fēng  miáo   kōng shǔ (  )   shí èr bái tóng xún fàn shí yǐn (  ) wén  huā  zèng liú shī mìng (hán  ) tiān shān xuě  sòng xiāo zhì guī jīng (cén shēn ) lín jiāng xiān ·  西 chí chí shàng (cháo chōng zhī ) zuì liú dōng  (hán  ) què qiáo xiān ·  sòng chén lìng  ( shì ) sòng xíng guì zhōu (wáng wéi )  líng xíng sòng bié ( bái )  xīn láng · jiǔ cháng tíng shuō (xīn   ) mǎn jiāng hóng · è zhōu zhū 使shǐ jūn ( shì )  měi rén ·zhāng fān   réng sāo (chén   ) chéng 西 访fǎng yǒu rén bié shù (yōng táo ) qìn yuán chūn ·dǒu jiǔ zhì jiān (liú guò ) sòng guō  cāng (wáng chāng líng ) héng yáng  mèng  fēn  zèng bié (liǔ zōng yuán ) mǎn jiāng hóng ·sòng   dài gǒng ( qián ) sòng wèi shí liù hái  zhōu (huáng  rǎn )  jiàn bié shù  huáng  shì  xiāng (liú zhǎng qīng ) zèng wáng càn shī (cáo zhí )  hán cháo zhōu  (jiǎ dǎo ) dài chǔ guāng   zhì (wáng wéi ) jiù    shī  / bié shī ( míng )   mán ·huà chuán chuí  cuī jūn (shū dǎn ) yīng  miè huǒ (liú  qìng )  jiù yóu  qiáo jùn yuán cān jūn ( bái ) sòng wáng  zhí (huáng  rǎn ) huàn  shā ·  jiù yùn ( yóu )  xīn láng ·yòng qián yùn sòng  shū (xīn   )  bié wéi  shì (gāo shì )  wēi chūn  wén  wén pàn guān 西 (cén shēn ) sòng xià hóu shěn jiào shū dōng guī (qián  ) dìng fēng  ·shān  fēng lái cǎo  (xīn   ) gāo yáng tái ·sòng chén jūn héng bèi zhào (zhōu  ) shàng 西 píng ·sòng chén shè rén ( yǒng ) zhī 广guǎng líng 宿 cháng èr nán guō yōu  ( bái ) tóng xué  shǒu bié   (wáng ān shí ) zài shòu lián zhōu zhì héng yáng chóu liǔ liǔ (liú   ) mèng  chāng (jiē   )  tiān  ·zhōng qiū 宿 zhēn dìng 驿 (shǐ   ) sòng zōng pàn guān guī huá tái  (rèn huá ) mèng hòu  ōu yáng yǒng shū (méi yáo chén ) sòng wáng chāng líng zhī lǐng nán (mèng hào rán )  jiā ào · chéng gōng  zèng (zhāng xiān ) wèi jùn bié  míng  yīn běi yóu ( bái ) dōng chéng sòng yùn pàn  chá yuàn (méi yáo chén ) dōng píng bié qián wèi xiàn  cǎi shào  (gāo shì )  wáng  shān rén mèng  róng ( bái ) qiān qiū suì ·yuàn biān huā wài (huáng tíng jiān ) sòng  hǎi wáng  guī běn guó (wēn tíng yún )  wáng féng yuán sān shǒu · èr (wáng ān shí ) jiāng lóu yuè (bái   ) qín diào xiāng  yǐn ·sòng fàn 殿diàn jiān ( zhù ) sòng zhèng shì  zhé mǐn zhōng (gāo shì ) zhì  lán 驿 shàng bái   zèng péi ( bái ) dēng dān  táo shào  bàn yuè tái ( bái ) sòng dùn  ( shì )  xiāng xìng huā ( kōng  ) zèng yǒu rén sān shǒu ( bái ) zhè  tiān ·sòng ōu yáng guó ruì  (xīn   ) xià  guī shí mén jiù  ( bái ) sòng qiān  ( chán ) jiāng chéng  ·wáng wēn   běi dōu (cài guī ) lín jiāng xiān ·sòng  wén   bèi (zhāng yuán gàn ) sòng qiān  ( zhōng ) qìn yuán chūn ·  wèi zi shì (xīn   ) 西 tíng zi sòng    (cén shēn )  lín  (  )  jiù yǒu ( wěi  ) sòng gōng zhāng pàn guān zhī wèi zhōu ·xīn (  guāng ) suì chú  huì  chéng zhāng shào  zhái (mèng hào rán )  qiū yáng  jiāng  mèng hào rán (liú shèn  ) shí èr yuè shí jiǔ   zhōng  è (huáng tíng jiān )  chén  shì shū (hán  ) zhòng zèng  guó bīn (biān gòng ) xuān zhōu jiǔ  wén cuī  shì   ( bái ) mǎn jiāng hóng ·sòng liào shū rén  quē (yán  ) qìn yuán chūn ·sòng   dài gǒng ( céng  ) qiū 怀huái èr shǒu (huáng tíng jiān ) luò xià sòng  sān hái yáng zhōu (mèng hào rán ) sòng yuǎn  (zhāng  ) sòng  zhǔ 簿 (wáng  ) gān zhōu ·  yún fáng (zhāng yán )

shǐ  chǔ  , rén kāi  ,hòu  tuō  ,    。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

lèi xíng 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽