guān  yǒu qíng   shī 

huáng  lóu sòng mèng hào rán zhī 广guǎng líng ( bái ) sòng  shào  zhī rèn shǔ zhōu  /(wáng  ) wén wáng chāng líng zuǒ qiān lóng biāo yáo yǒu ( bái ) sòng yǒu rén ( bái ) zèng wāng lún ( bái ) sòng yuán èr 使shǐ ān 西 (wáng wéi ) lín jiāng xiān ·sòng qián   ( shì ) wèn liú shí jiǔ (bái   )  suàn  ·sòng bào hào rán zhī zhè (wáng guān ) bié dǒng  èr shǒu (gāo shì )  huáng   (huáng tíng jiān )  lóu chūn ·zūn qián   guī  (ōu yáng xiū ) làng táo shā · jiǔ zhù dōng fēng (ōu yáng xiū )  yáng zhōu hán chuò pàn guān (  ) sòng bié  / shān zhōng sòng bié (wáng wéi ) zèng wèi  chǔ shì (  )  zhì (  ) sòng chái shì  (wáng chāng líng ) bié dǒng  (gāo shì ) zèng fàn  shī ( kǎi ) sòng bié (wáng wéi ) 宿 luò shì tíng  怀huái cuī yōng cuī gǔn ( shāng yǐn ) huái shàng  huì liáng chuān  rén  /(wéi yìng  ) qiū   qiū yuán wài  / qiū (wéi yìng  ) nán xiāng  · yáng yuán  shí  ( shì ) chóu  tiān pín mèng wēi zhī (yuán zhěn ) xià  nán tíng 怀huái xīn  (mèng hào rán ) tiān  怀huái  bái (  )  róng lóu sòng xīn jiàn èr shǒu (wáng chāng líng ) chóu zhāng shào  (wáng wéi ) liáng zhōu guǎn zhōng  zhū pàn guān   (cén shēn ) zuì zèng liú èr shí  使shǐ jūn (bái   ) sòng  zhōu  使shǐ jūn (wáng wéi ) shā qiū chéng xià    ( bái ) jīn   èr shǒu ·  ( zhēn guān )  cháng ān  zhǔ rén (zhāng wèi ) pín jiāo xíng (  )  shēng gān zhōu · cān liáo zi ( shì ) liú bié wáng shì  wéi  / liú (mèng hào rán ) 宿  shī shān fáng  dīng   zhì (mèng hào rán ) sòng zhū   qín (mèng hào rán ) yún yáng guǎn  hán shēn 宿 bié ( kōng shǔ ) sòng wèi wàn zhī jīng (  )  jiāng shàng  chǔ shì (jiǎ dǎo )  líng  láng zhōng ( shāng yǐn )   shí èr bái èr shí yùn (  )   èr shǒu (táo yuān míng ) jiāng xià bié sòng zhī  ( bái )  mèng   jiǔ xián yǐn qiě yuē hòu (bái   )  qiān yīng ·huā  jìn (yàn shū ) sòng wèi èr (wáng chāng líng ) jiàn bié wáng shí  nán yóu (liú zhǎng qīng ) sòng  běn guó sēng jìng lóng guī (wéi zhuāng ) jīn   ·zèng liáng fén ( lán xìng  ) tóng  shí  zuì  yuán jiǔ (bái   )   shāng yǐn (cuī jué )     sòng  zhòu  / (wéi yìng  ) sòng rén dōng yóu (wēn tíng yún ) guò chuí hóng (jiāng kuí ) sòng   qián luò  huán xiāng (wáng wéi ) dān yáng sòng wéi cān jūn (yán wéi ) liǔ zhī  (zhèng wén bǎo ) lín jiāng xiān · de jīn luán tóng chàng (ōu yáng xiū )  měi rén ·yǒu měi táng zèng shù  ( shì ) zèng cóng xiōng xiāng yáng shào  hào ( bái ) shān xíng liú  (zhāng  )  zèng   ( bái )  jùn dōng shí mén sòng  èr  ( bái ) zhòng bié zhōu shàng shū ( xìn ) sān jiāng xiǎo  (yáng wàn  )  duān gōng  / sòng  duān ( lún ) zhé xiān yuàn ·qíng chuān luò  chū  (liú zhǎng qīng )  yuán míng yùn   yóu (huáng tíng jiān ) xún   tàn bìng yǒu  / xún (liú  qìng ) cháo zhōng cuò ·sòng liú zhòng yuán  chū (ōu yáng xiū )  cháo qīng héng ( bái )   ( míng ) sòng  bīn  guī yuè ( bái ) bié dǒng  èr shǒu · èr (gāo shì ) jiāng lóu wǎn tiào jǐng  xiān  yín wán (bái   )     rén ǒu   / (dài shū lún ) shuǐ lóng yín ·huáng zhōu mèng guò  xiá ( shì ) sòng  pàn guān zhī rùn zhōu xíng yíng (liú zhǎng qīng ) wén  huā  zèng liú shī mìng (hán  ) zuì hòu zèng zhāng jiǔ  (gāo shì ) qīng  àn ·sòng   guī  zhōng ( shì )  lóu chūn · lín tuī (liú  zhuāng ) niàn  jiāo ·驿 zhōng bié yǒu rén (wén tiān xiáng ) zhēng yuè èr shí  wǎng  tíng jùn rén ( shì ) mǎn jiāng hóng ·sòng  zhèng zhī  xíng (xīn   ) xiè gōng tíng ·gài xiè tiǎo fàn yún zhī ( bái ) nán xiāng  jiǎn méi ·zhāo xióng shào  (  ) zhú chuāng wén fēng  miáo   kōng shǔ (  ) kōng hóu yáo ( bái ) xún 西 shān yǐn zhě   (qiū wèi )  hán cháo zhōu  (jiǎ dǎo )   shí èr bái tóng xún fàn shí yǐn (  ) zuì liú dōng  (hán  ) tiān shān xuě  sòng xiāo zhì guī jīng (cén shēn ) héng yáng  mèng  fēn  zèng bié (liǔ zōng yuán )  xīn láng · jiǔ cháng tíng shuō (xīn   ) lín jiāng xiān ·  西 chí chí shàng (cháo chōng zhī )  jiàn bié shù  huáng  shì  xiāng (liú zhǎng qīng ) qìn yuán chūn ·dǒu jiǔ zhì jiān (liú guò ) sòng xíng guì zhōu (wáng wéi ) mǎn jiāng hóng · è zhōu zhū 使shǐ jūn ( shì )  líng xíng sòng bié ( bái )  měi rén ·zhāng fān   réng sāo (chén   ) sòng guō  cāng (wáng chāng líng ) mǎn jiāng hóng ·sòng   dài gǒng ( qián ) dài chǔ guāng   zhì (wáng wéi ) sòng wèi shí liù hái  zhōu (huáng  rǎn )  jiù yóu  qiáo jùn yuán cān jūn ( bái ) chéng 西 访fǎng yǒu rén bié shù (yōng táo ) jiù    shī  / bié shī ( míng ) zèng wáng càn shī (cáo zhí )  xīn láng ·yòng qián yùn sòng  shū (xīn   ) yīng  miè huǒ (liú  qìng )   mán ·huà chuán chuí  cuī jūn (shū dǎn ) huàn  shā ·  jiù yùn ( yóu ) sòng xià hóu shěn jiào shū dōng guī (qián  ) sòng wáng  zhí (huáng  rǎn )  wēi chūn  wén  wén pàn guān 西 (cén shēn )  bié wéi  shì (gāo shì ) gāo yáng tái ·sòng chén jūn héng bèi zhào (zhōu  ) dìng fēng  ·shān  fēng lái cǎo  (xīn   ) zài shòu lián zhōu zhì héng yáng chóu liǔ liǔ (liú   ) sòng zōng pàn guān guī huá tái  (rèn huá ) mèng  chāng (jiē   ) tóng xué  shǒu bié   (wáng ān shí ) shàng 西 píng ·sòng chén shè rén ( yǒng ) zhī 广guǎng líng 宿 cháng èr nán guō yōu  ( bái )  tiān  ·zhōng qiū 宿 zhēn dìng 驿 (shǐ   ) qiān qiū suì ·yuàn biān huā wài (huáng tíng jiān ) dōng píng bié qián wèi xiàn  cǎi shào  (gāo shì ) sòng  hǎi wáng  guī běn guó (wēn tíng yún ) mèng hòu  ōu yáng yǒng shū (méi yáo chén )  wáng féng yuán sān shǒu · èr (wáng ān shí )  wáng  shān rén mèng  róng ( bái ) sòng wáng chāng líng zhī lǐng nán (mèng hào rán )  jiā ào · chéng gōng  zèng (zhāng xiān ) dōng chéng sòng yùn pàn  chá yuàn (méi yáo chén ) wèi jùn bié  míng  yīn běi yóu ( bái ) jiāng lóu yuè (bái   ) qín diào xiāng  yǐn ·sòng fàn 殿diàn jiān ( zhù ) sòng zhèng shì  zhé mǐn zhōng (gāo shì ) zhè  tiān ·sòng ōu yáng guó ruì  (xīn   ) xià  guī shí mén jiù  ( bái ) dēng dān  táo shào  bàn yuè tái ( bái ) zhì  lán 驿 shàng bái   zèng péi ( bái ) zèng yǒu rén sān shǒu ( bái ) sòng dùn  ( shì )  xiāng xìng huā ( kōng  ) jiāng chéng  ·wáng wēn   běi dōu (cài guī ) lín jiāng xiān ·sòng  wén   bèi (zhāng yuán gàn ) sòng qiān  ( zhōng ) sòng qiān  ( chán ) 西 tíng zi sòng    (cén shēn )  chén  shì shū (hán  ) qìn yuán chūn ·  wèi zi shì (xīn   )  jiù yǒu ( wěi  )  lín  (  ) sòng gōng zhāng pàn guān zhī wèi zhōu ·xīn (  guāng ) suì chú  huì  chéng zhāng shào  zhái (mèng hào rán )  qiū yáng  jiāng  mèng hào rán (liú shèn  ) xuān zhōu jiǔ  wén cuī  shì   ( bái ) shí èr yuè shí jiǔ   zhōng  è (huáng tíng jiān ) zhòng zèng  guó bīn (biān gòng ) mǎn jiāng hóng ·sòng liào shū rén  quē (yán  ) qìn yuán chūn ·sòng   dài gǒng ( céng  ) luò xià sòng  sān hái yáng zhōu (mèng hào rán ) qiū 怀huái èr shǒu (huáng tíng jiān ) sòng yuǎn  (zhāng  ) sòng  zhǔ 簿 (wáng  ) gān zhōu ·  yún fáng (zhāng yán )

 shū  zuò  shēng suān ,yuè  西  jīn chéng guān 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

lèi xíng 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽