guān     shī 

dìng fēng  · tīng 穿chuān lín   ( shì ) chūn    (  )    běi ( shāng yǐn ) zǎo chūn chéng shuǐ  zhāng shí  yuán wài (hán  ) liù yuè èr shí   wàng  lóu zuì ( shì )  měi rén ·tīng  (jiǎng jié ) jué  ·  yīn zhōng  duǎn péng (zhì nán ) shuǐ xiān  ·  ( zài  ) chūn  (qín guān ) jiàn mén dào zhōng  wēi  ( yóu ) fēng  ( míng )  guò shān cūn (wáng jiàn )  qíng (wáng jià ) chūn  ( shāng yǐn ) zhǎng xiàng  · (  yǒng ) shuǐ kǎn qiǎn xīn èr shǒu (  ) hǎo shì jìn ·mèng zhōng zuò (qín guān ) chūn yóu  (  ) xiǎo  (yáng wàn  ) xià   shī (chén wén shù ) bié yán shì yuán (liú zhǎng qīng ) wēi   xíng (bái   )     sòng  zhòu  / (wéi yìng  ) shāng chūn yuàn ·  jiāng nán shù (wáng ān shí ) zhǎng xiàng  ·yún   (  ) lín jiāng xiān ·liǔ wài qīng léi chí shàng (ōu yáng xiū ) zhāo jūn yuàn ·yǒng  shàng  (yáng wàn  ) nán   ·shū  chí táng jiàn ( zhù )  yuè shí jiǔ    (liú  ) xián yáng zhí  (wēn tíng yún )  suàn  ·fēng  sòng rén lái (yóu  gōng )   tíng  ( shì )  měi rén ·shū lóu (jiǎng jié ) chóng   zhì  (  ) niàn  jiāo ·duàn hóng   (huáng tíng jiān ) méi  (  )  shàng   èr shǒu (cuī dào róng )  qíng (chén   )  luó xiāng ·yǒng chūn  (shǐ   ) yǒu měi táng bào  ( shì ) yǒng  ( shì mín )  shè   ( xún  ) qiū 宿 xiāng jiāng   (tán yòng zhī ) wàng hǎi lóu wǎn jǐng  / wàng  ( shì )  chuán ·qiū  (yán xuǎn ) hán shí  èr shǒu ( shì ) wēi  ( shāng yǐn )  jīn mén ·qiū gǎn ( shì )  jīn mén · yuè  (chén zi lóng )  mèng lìng ·huáng  qīng tái guī  ( lán xìng  ) hǎo shì jìn ·chūn    chén (zhū dūn  ) sòng   zhì lóng ān wēi  yīn  (wáng ān shí ) chūn  ( níng )  xiù dào zhōng (céng  ) cháo zhōng cuò ·qīng míng shí jié (zhāng yán ) hàn gōng chūn ·kuài  qiū fēng tíng 怀huái (xīn   )   róng · chuāng xiǎo yǒng (chén  jìn ) tīng  (  ) ruǎn láng guī ·chūn fēng chuī  rào cán (qín guān )  suàn  · jiān zài zuò (  fāng ) qiū  tàn sān shǒu (  ) jiāng chéng  ·zhōng qiū zǎo  wǎn qíng (chén zhe )   (bái   ) huàn  shā ·hóng liǎo  tóu qiū zhèng (xuē zhāo yùn )  lán huā màn · qiū   sòng ( lán xìng  ) jiàn  jìn · lái  (yuán  huá ) cháng ān   (xuē féng ) dēng xián yáng xiàn lóu wàng  (wéi zhuāng ) niàn  jiāo ·西   gǎn   ( càn ) chūn  (zhōu bāng yàn )  měi rén ·lián xiān xiǎo  chí táng (zhōu bāng yàn ) tíng yún · èr (táo yuān míng ) suǒ chuāng hán ·hán shí (zhōu bāng yàn )   mán ·chūn guī ( càn )   ·chūn  (zhōu bāng yàn )  měi rén · lán gān wài qīng jiāng ( zhì )   jué (  ) qiū  zhōng zèng yuán jiǔ (bái   )  tiān  · ér piāo (zhāng míng shàn ) qīng píng  ·yǒng  (wáng  zhī ) méi  (liǔ zōng yuán )   ( shāng yǐn ) yǒng  · èr ( shì mín )   ér ·   tiào ( lán xìng  )   zhèng ( míng )  mèng lìng ·diǎn  kōng jiē shū  (wáng guó wéi ) zhú yǐng yáo hóng ·yuán   ( wén yīng ) shí yuè èr shí   fēng   zuò ( yóu ) tài píng yáng   (liáng  chāo )  zhēn gōng zhǔ bié guǎn   zèng wèi ( bái ) zhú yǐng yáo hóng ·yuè shàng lín  yīng ( wén yīng )  zhī huā ·yǒng   (zhāng yǎng hào ) chén  (  ) làng táo shā ·yún    lán (jiǎng chūn lín ) què qiáo xiān ·piān zhōu zuó  ( qián ) hǎo shì jìn ·zhōng qiū  shàng  wáng (xīn   )   mán ·hóng lóu yáo  lián xiān (wáng guó wéi ) yíng huǒ (zhào zhí xìn ) chóu péi shì  duì  gǎn shí jiàn zèng ( bái )   chū  ( gòu ) pāo qiú  ·zhú shèng guī lái  wèi (féng yán  ) shēng zhā  ·chuāng   jiā  (sūn guāng xiàn ) xuǎn guàn zi · 湿shī huā fáng ( wèi lǎo ) shān xíng (  )   mán · huā cái xiē lián xiān ( lán xìng  ) guān  (chén   ) xiǎo liáng zhōu ·péng chuāng fēng    (zhāng  jiǔ ) shān  ( shào  )

guó wáng shēn yǔn jīn  yǒu ,zhǐ liú  sāo zài shì jiān 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

lèi xíng 

扫码下载

古诗文网客户端

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽