guān  yuán xiāo jié   shī 

qīng  àn ·yuán  (xīn   ) shēng zhā  ·yuán  (ōu yáng xiū ) yǒng   ·luò  róng jīn ( qīng zhào ) zhēng yuè shí   ( wèi dào ) zhēng yuè shí   dēng (zhāng  ) shàng yuán  liù shǒu ·  (cuī  ) shí   guān dēng ( zhào lín ) biàn jīng yuán  ( mèng yáng ) dié liàn huā · zhōu shàng yuán ( shì ) zhè  tiān ·yuán xiāo hòu  zhuó (yáng shèn )  yuè rén ·  dōng fēng fàng  ( zhù ) yuán xiāo (táng yín ) jīng  yuán  (yuán hào wèn ) shàng yuán zhú zhī  ( céng ) jiě  huā ·shàng yuán (zhōu bāng yàn ) liǔ shāo qīng ·chūn gǎn (liú chén wēng ) yuán  èr shǒu (wáng shǒu rén )  suō xíng ·yuán  (máo pāng ) zhè  tiān ·jiàn kāng shàng yuán zuò (zhào dǐng )  guàn zi ·yuán  (jiǎng jié ) míng yuè zhú rén lái ( chí zhèng )  chán gōng ·yuán xiāo (wáng pán ) lín jiāng xiān · chéng yuán  (máo pāng ) hǎo shì jìn ·chūn    chén (zhū dūn  ) shēng zhā  ·yuán   chén jìng sǒu (liú  zhuāng ) rén yuè yuán ·xiǎo táo zhī shàng chūn fēng ( chí zhèng ) yuán   yuè (qiū féng jiǎ )  dài huā ·qīng chūn  chǔ fēng guāng (ōu yáng xiū ) xiù luán fèng huā fàn · shuǐ xiān (zhōu  ) zhēng yuè shí   wén jīng yǒu dēng hèn ( shāng yǐn ) chuán yán   ·qián táng yuán  (wāng yuán liàng )  qiān yīng ·yuè    (shǐ   ) yǒng   · yuè chū qíng (liú chén wēng ) jiě  huā ·fēng xiāo yàn  (zhōu bāng yàn ) zhè  tiān ·yuè mǎn péng  càn làn ( míng ) jīn  duì  róng ·shàng yuán ( lán xìng  ) guān dēng  xíng ( shāng yǐn ) huàn  shā ·chūn diǎn shū méi  hòu (jiāng kuí ) bǎo dǐng xiàn ·chūn yuè (liú chén wēng )  lán huā lìng ·yuán xiāo shì shì huān ( shì ) qīng bēi  ·jìn lòu huā shēn (liǔ yǒng ) zhú yǐng yáo hóng ·yuán   ( wén yīng ) xiǎo táo hóng ·jiāng àn shuǐ dēng ( 西 cūn ) shū shàng yuán  yóu ( shì ) yuán xiāo yǐn táo zǒng róng jiā èr shǒu (zhào shí chūn ) yuán  sān shǒu · sān (zhū shū zhēn ) liǔ shāo qīng ·yuán xiāo  gāo shì shuō (zhāng xiào xiáng )

qíng  zhī  ,  wèi  ,rěn kān sòng jūn 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

扫码下载

古诗文网客户端

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽