guān  yuán xiāo jié   shī 

qīng  àn ·yuán  (xīn   ) shēng zhā  ·yuán  (ōu yáng xiū ) yǒng   ·luò  róng jīn ( qīng zhào ) zhēng yuè shí   ( wèi dào ) zhēng yuè shí   dēng (zhāng  ) shàng yuán  liù shǒu ·  (cuī  ) shí   guān dēng ( zhào lín ) biàn jīng yuán  ( mèng yáng ) jīng  yuán  (yuán hào wèn ) dié liàn huā · zhōu shàng yuán ( shì ) shàng yuán zhú zhī  ( céng ) yuán  èr shǒu (wáng shǒu rén ) yuán xiāo (táng yín ) zhè  tiān ·yuán xiāo hòu  zhuó (yáng shèn ) jiě  huā ·shàng yuán (zhōu bāng yàn )  yuè rén ·  dōng fēng fàng  ( zhù ) liǔ shāo qīng ·chūn gǎn (liú chén wēng )  guàn zi ·yuán  (jiǎng jié )  suō xíng ·yuán  (máo pāng ) zhè  tiān ·jiàn kāng shàng yuán zuò (zhào dǐng )  chán gōng ·yuán xiāo (wáng pán ) míng yuè zhú rén lái ( chí zhèng ) yuán   yuè (qiū féng jiǎ ) hǎo shì jìn ·chūn    chén (zhū dūn  ) rén yuè yuán ·xiǎo táo zhī shàng chūn fēng ( chí zhèng ) shēng zhā  ·yuán   chén jìng sǒu (liú  zhuāng ) lín jiāng xiān · chéng yuán  (máo pāng ) xiù luán fèng huā fàn · shuǐ xiān (zhōu  ) zhēng yuè shí   wén jīng yǒu dēng hèn ( shāng yǐn )  dài huā ·qīng chūn  chǔ fēng guāng (ōu yáng xiū ) chuán yán   ·qián táng yuán  (wāng yuán liàng ) yǒng   · yuè chū qíng (liú chén wēng )  qiān yīng ·yuè    (shǐ   ) guān dēng  xíng ( shāng yǐn ) zhè  tiān ·yuè mǎn péng  càn làn ( míng ) jīn  duì  róng ·shàng yuán ( lán xìng  ) jiě  huā ·fēng xiāo yàn  (zhōu bāng yàn ) huàn  shā ·chūn diǎn shū méi  hòu (jiāng kuí )  lán huā lìng ·yuán xiāo shì shì huān ( shì ) bǎo dǐng xiàn ·chūn yuè (liú chén wēng ) qīng bēi  ·jìn lòu huā shēn (liǔ yǒng ) zhú yǐng yáo hóng ·yuán   ( wén yīng ) xiǎo táo hóng ·jiāng àn shuǐ dēng ( 西 cūn ) yuán xiāo yǐn táo zǒng róng jiā èr shǒu (zhào shí chūn ) liǔ shāo qīng ·yuán xiāo  gāo shì shuō (zhāng xiào xiáng ) shū shàng yuán  yóu ( shì )

měi rén zèng  jǐn xiù duàn ,  bào zhī qīng  àn 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

扫码下载

古诗文网客户端

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽