guān  zhàn zhēng   shī 

chūn wàng (  )  lán shī  /  lán  (yuè  shī  )  zhèn zi ·wèi chén tóng   zhuàng (xīn   ) cáo guì lùn zhàn (zuǒ qiū míng ) liáng zhōu  (wáng hàn ) chū sài (wáng chāng líng ) yàn mén tài shǒu xíng (  ) shí háo  (  ) cóng jūn xíng  shǒu ·  (wáng chāng líng ) cǎi wēi ( míng ) guān shān yuè ( bái ) cóng jūn xíng (yáng jiǒng ) cóng jūn xíng · èr ( bái ) sāi xià  ( lún ) bīng chē xíng (  ) yān  xíng bìng  (gāo shì )   ( míng ) shào nián xíng  shǒu (wáng wéi ) qián chū sài jiǔ shǒu · liù (  ) chū sài èr shǒu (wáng chāng líng ) hāo  xíng (cáo cāo ) lǒng 西 xíng  shǒu · èr (chén táo )   (  ) zhè  tiān ·yǒu  kǎi rán tán gōng (xīn   )  hài suì èr shǒu · zōng 广guǎng míng (cáo sōng ) jūn    ( míng ) sāi xià  (wáng chāng líng ) diào  zhàn chǎng wén ( huá ) xīn hūn bié (  ) shí  cóng jūn xíng  / shí  ( míng ) wàng quē tái (  guāng ) lǒng 西 xíng (wáng wéi ) tóng guān  (  ) xīn ān  (  )  jiā bié (  ) chuí lǎo bié (  )  shàng zuò (  guāng ) 西 jiāng yuè ·jǐng gāng shān (máo  dōng ) zhàn chéng nán ( míng )  huán gōng  chǔ méng  wán (zuǒ qiū míng ) wén  jūn zhōu bào   西 jīng ( yóu )   rén ( bái ) sāi xià  ( hún ) cóng jūn běi zhēng (  ) huái cūn bīng hòu (dài   ) lǒng 西 xíng  shǒu (chén táo )  jiā ào ·fǎn     “(máo  dōng ) cóng jūn xíng èr shǒu ·  (wáng chāng líng ) liáng zhōu  (mèng hào rán ) sòng máo  wēn (zhū hòu cōng )  shī sān shǒu · sān (chén quán  ) lún tái  fèng sòng fēng dài  chū shī (cén shēn ) zhàn chéng nán ( bái ) wǎn  è zhōu ( lún )   (  )   ·wàn jiā  miàn méi hāo lái ( xùn ) sòng rén  ān 西 (cén shēn ) suì  (  )  zuì zhōng suǒ zuò cǎo shū juàn hòu ( yóu )  cǎo  huáng ( míng ) yìn  cháng chéng  xíng ( shì mín )  huáng jiù  (zhāng qiáo ) qián chū sài jiǔ shǒu (  ) diào wàn rén zhǒng (zhāng pín ) jiǎn   lán huā ·广guǎng chāng  shàng (máo  dōng ) cóng jūn xíng  shǒu ·  (wáng chāng líng ) qīng píng  ·jiǎng guì zhàn zhēng (máo  dōng ) běi zhēng (  ) féng bìng jūn rén ( lún ) dié liàn huā ·cóng tīng zhōu xiàng cháng shā (máo  dōng ) bēi chén táo (  ) xiǎo róng ( míng )  bái  ( bái )   jiāng jūn  ( bái ) chū sài  ( dài )  jiā ào ·fǎn  èr   “(máo  dōng ) chū chē ( míng )    shū ( líng ) běi fēng xíng (liú  ) 西 jiāng yuè ·qiū shōu   (máo  dōng ) cóng jūn xíng ( bái )  liáo dōng èr shǒu (yáng 广guǎng ) yǒng wáng dōng xún  shí  shǒu ( bái )  āi shī sān shǒu · sān (wáng càn ) zǎo  (zōng  ) sāi xià  (gāo shì ) qīng rén ( míng )  yáng sān shǒu (yuán hào wèn ) cǎi wēi (jié xuǎn )( míng ) hái shǎn shù 怀huái ( shì mín ) sòng bái  cóng jīn  dǒng jiāng jūn 西 ( bái ) guān  sàn guān  yǒu gǎn ( yóu ) yōu zhōu     ( bái ) liáo 西 zuò  / guān 西 xíng (cuī hào ) jiàn jiàn zhī shí ( míng ) bēn wáng dào zhōng  shǒu ( bái ) zhàn chéng nán ( zhào lín ) fān  yuàn · nán shā shàng jīng yàn (wēn tíng yún ) bēi qīng bǎn (  ) liù yuè ( míng ) luàn hòu féng cūn sǒu ( xún  ) jiāng xíng    bǎi shǒu ·  (qián  ) chū   běi mén xíng ( bái ) cóng jūn xíng ·chuī jiǎo dòng xíng rén (wáng wéi )  zhāng xíng ( bái ) cán  xíng (  )  jìn ān zhī zhàn (zuǒ qiū míng ) wén  (zhāng xún ) liáo dōng xíng (wáng jiàn )    shā èr shǒu  / sāi (  ) běi shàng xíng ( bái )  bīng  (  )  jiǎn méi ·xiāng fán  zài nòng gàn (yáng qiān pàn )  dōng ( míng )  shù (liú  ) sāi xià  ·qiū fēng    (wáng chāng líng )  fēng ·  ( bái ) cháng  ( míng )    lèi jīn  / wǎn  (luò bīn wáng ) gān zhōu biàn ·qiū fēng jǐn (máo wén  ) jīng zhōu zéi píng lín dòng tíng yán 怀huái zuò ( bái ) jiāng xíng    bǎi shǒu · shí (qián  ) zèng bié qián wèi zhōu   使shǐ jūn ( shāng yǐn ) tián jiā   / tián jiā xíng (yuán zhěn ) sòng  jiāng jūn  dìng zhōu  / (láng shì yuán ) sān chuí gāng (yán suì chéng )  xīn láng ·qiàn   (chén wéi sōng ) yǒng wáng dōng xún  · èr ( bái ) huàn  shā ·  chóu xīn shuò yàn ( lán xìng  ) fēng yàn rán shān míng (bān  ) sāi xià  (róng  ) sòng bái shào  sòng bīng zhī lǒng yòu (gāo shì )  liáo shuǐ (wáng jiàn )  qiān yīng ·zhēn zōng xìng chán yuān ( gāng ) dōng lóu (  )     ·shuǐ diào    ( míng ) qín jìn xiáo zhī zhàn (zuǒ qiū míng ) sòng wéi fěng shàng láng zhōu  shì cān jūn (  ) shǒu suī yáng zuò (zhāng xún )  cháng zhōu hái jiāng yīn  zhōng zuò ( jiā yòu )  àn ( shāng yǐn ) zhū jiàng  shǒu (  ) huáng jiā dòng (  ) cóng jūn shī  shǒu · èr (wáng càn )     · mén xíng  shǒu (gāo shì ) méi huā lǐng  (quán  wàng )  qiáo shě (shī rùn zhāng ) cóng jūn shī  shǒu ·  (wáng càn )   jīn ·méi (sūn dào xuàn ) qìng zhōu bài ( shùn qīn ) yǒng wáng dōng xún  · liù ( bái )  zi yóu  hán jiàn  ( shì ) wàn fèn  tóu wèi láng zhōng ( bái ) kǎi  liù shǒu (cén shēn ) kǒng míng zhì 退tuì    (luó guàn zhōng ) yǒng wáng dōng xún  ·  ( bái )  mài xíng (  ) xiào  shī (fàn yún ) sòng wén zi zhuǎn cáo jiāng dōng èr shǒu (chén liàng ) jīng luàn hòu jiāng   shàn zhōng liú zèng ( bái ) sāi shàng zèng wáng tài wèi (shì  zhāo ) zèng shǔ  jiāng (wēn tíng yún ) yǒng wáng dōng xún  · sān ( bái ) yǒng wáng dōng xún  ·  ( bái ) biān chéng luò  (luò bīn wáng ) yǒng wáng dōng xún  ·  ( bái ) zèng     èr shǒu ·  (wáng jiàn ) dài  fēng zhǔ rén  (wáng chāng líng ) guān shān yuè (wáng bāo (nán běi cháo ))  yún nán zhēng mán shī (gāo shì )  niú  (tián  ) chū  féi běi mén èr shǒu · èr (wáng zhī dào )

zhī zhī zhě   xíng zhī zhě ,xíng zhī zhě   ān zhī zhě 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

lèi xíng 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽