guān  zhàn zhēng   shī 

chūn wàng (  )  lán shī  /  lán  (yuè  shī  )  zhèn zi ·wèi chén tóng   zhuàng (xīn   ) cáo guì lùn zhàn (zuǒ qiū míng ) liáng zhōu  (wáng hàn ) chū sài (wáng chāng líng ) yàn mén tài shǒu xíng (  ) cóng jūn xíng  shǒu ·  (wáng chāng líng ) shí háo  (  ) cǎi wēi ( míng ) guān shān yuè ( bái ) cóng jūn xíng (yáng jiǒng ) sāi xià  ( lún ) cóng jūn xíng · èr ( bái ) yān  xíng bìng  (gāo shì ) bīng chē xíng (  ) shào nián xíng  shǒu (wáng wéi )   ( míng ) qián chū sài jiǔ shǒu · liù (  ) chū sài èr shǒu (wáng chāng líng ) hāo  xíng (cáo cāo )   (  ) lǒng 西 xíng  shǒu · èr (chén táo ) zhè  tiān ·yǒu  kǎi rán tán gōng (xīn   ) jūn    ( míng )  hài suì èr shǒu · zōng 广guǎng míng (cáo sōng ) xīn hūn bié (  ) sāi xià  (wáng chāng líng )  huán gōng  chǔ méng  wán  /(zuǒ qiū míng ) diào  zhàn chǎng wén ( huá ) wàng quē tái (  guāng ) lǒng 西 xíng (wáng wéi ) shí  cóng jūn xíng  / shí  ( míng ) xīn ān  (  ) tóng guān  (  )  jiā bié (  ) 西 jiāng yuè ·jǐng gāng shān (máo  dōng ) zhàn chéng nán ( míng ) chuí lǎo bié (  )  shàng zuò (  guāng )  jìn ān zhī zhàn (zuǒ qiū míng )   rén ( bái ) wén  jūn zhōu bào   西 jīng ( yóu ) cóng jūn běi zhēng (  ) sāi xià  ( hún ) lǒng 西 xíng  shǒu (chén táo ) huái cūn bīng hòu (dài   )  jiā ào ·fǎn     “(máo  dōng ) sòng máo  wēn (zhū hòu cōng ) cóng jūn xíng èr shǒu ·  (wáng chāng líng ) zhàn chéng nán ( bái ) lún tái  fèng sòng fēng dài  chū shī (cén shēn )  shī sān shǒu · sān (chén quán  )   ·wàn jiā  miàn méi hāo lái ( xùn ) liáng zhōu  (mèng hào rán )  cǎo  huáng ( míng )   (  ) sòng rén  ān 西 (cén shēn )  zuì zhōng suǒ zuò cǎo shū juàn hòu ( yóu ) suì  (  ) běi zhēng (  ) qián chū sài jiǔ shǒu (  ) cóng jūn xíng  shǒu ·  (wáng chāng líng ) jiǎn   lán huā ·广guǎng chāng  shàng (máo  dōng ) yìn  cháng chéng  xíng ( shì mín ) qīng píng  ·jiǎng guì zhàn zhēng (máo  dōng ) féng bìng jūn rén ( lún ) dié liàn huā ·cóng tīng zhōu xiàng cháng shā (máo  dōng )  huáng jiù  (zhāng qiáo ) bēi chén táo (  )    shū ( líng ) diào wàn rén zhǒng (zhāng pín ) chū chē ( míng )  jiā ào ·fǎn  èr   “(máo  dōng ) 西 jiāng yuè ·qiū shōu   (máo  dōng )   jiāng jūn  ( bái ) xiǎo róng ( míng ) qín jìn xiáo zhī zhàn (zuǒ qiū míng ) běi fēng xíng (liú  ) cóng jūn xíng ( bái ) chū sài  ( dài )  bái  ( bái ) yǒng wáng dōng xún  shí  shǒu ( bái )  liáo dōng èr shǒu (yáng 广guǎng ) sāi xià  (gāo shì )  āi shī sān shǒu · sān (wáng càn ) zǎo  (zōng  ) chū   běi mén xíng ( bái )  zhāng xíng ( bái )  yáng sān shǒu (yuán hào wèn ) guān  sàn guān  yǒu gǎn ( yóu ) yōu zhōu     ( bái ) cǎi wēi (jié xuǎn )( míng ) qīng rén ( míng ) bēn wáng dào zhōng  shǒu ( bái ) hái shǎn shù 怀huái ( shì mín ) bēi qīng bǎn (  )  shù (liú  ) jiàn jiàn zhī shí ( míng ) zhàn chéng nán ( zhào lín ) sòng bái  cóng jīn  dǒng jiāng jūn 西 ( bái ) fān  yuàn · nán shā shàng jīng yàn (wēn tíng yún ) jiāng xíng    bǎi shǒu ·  (qián  ) liáo 西 zuò  / guān 西 xíng (cuī hào ) liù yuè ( míng ) cóng jūn xíng ·chuī jiǎo dòng xíng rén (wáng wéi )  bīng  (  ) cán  xíng (  ) wén  (zhāng xún ) luàn hòu féng cūn sǒu ( xún  ) sāi xià  ·qiū fēng    (wáng chāng líng )  fēng ·  ( bái )  dōng ( míng )    shā èr shǒu  / sāi (  ) gān zhōu biàn ·qiū fēng jǐn (máo wén  ) liáo dōng xíng (wáng jiàn ) běi shàng xíng ( bái )  jiǎn méi ·xiāng fán  zài nòng gàn (yáng qiān pàn )    lèi jīn  / wǎn  (luò bīn wáng ) jīng zhōu zéi píng lín dòng tíng yán 怀huái zuò ( bái ) tián jiā   / tián jiā xíng (yuán zhěn ) jiāng xíng    bǎi shǒu · shí (qián  ) cháng  ( míng ) zèng bié qián wèi zhōu   使shǐ jūn ( shāng yǐn ) shǒu suī yáng zuò (zhāng xún ) huàn  shā ·  chóu xīn shuò yàn ( lán xìng  ) sān chuí gāng (yán suì chéng ) dōng lóu (  ) fēng yàn rán shān míng (bān  ) sòng  jiāng jūn  dìng zhōu  / (láng shì yuán )  liáo shuǐ (wáng jiàn ) yǒng wáng dōng xún  · èr ( bái )  qiān yīng ·zhēn zōng xìng chán yuān ( gāng )  xīn láng ·qiàn   (chén wéi sōng )     ·shuǐ diào    ( míng ) sāi xià  (róng  ) sòng bái shào  sòng bīng zhī lǒng yòu (gāo shì ) sòng wéi fěng shàng láng zhōu  shì cān jūn (  ) méi huā lǐng  (quán  wàng )  cháng zhōu hái jiāng yīn  zhōng zuò ( jiā yòu ) zhū jiàng  shǒu (  )     · mén xíng  shǒu (gāo shì )  àn ( shāng yǐn ) cóng jūn shī  shǒu · èr (wáng càn ) huáng jiā dòng (  ) zèng shǔ  jiāng (wēn tíng yún ) cóng jūn shī  shǒu ·  (wáng càn )  qiáo shě (shī rùn zhāng ) qìng zhōu bài ( shùn qīn )   jīn ·méi (sūn dào xuàn ) zèng     èr shǒu ·  (wáng jiàn ) wàn fèn  tóu wèi láng zhōng ( bái ) yǒng wáng dōng xún  · liù ( bái ) dài  fēng zhǔ rén  (wáng chāng líng ) yǒng wáng dōng xún  ·  ( bái )  zi yóu  hán jiàn  ( shì ) kǒng míng zhì 退tuì    (luó guàn zhōng ) kǎi  liù shǒu (cén shēn ) sāi shàng zèng wáng tài wèi (shì  zhāo ) sāi xià   shǒu · èr (cháng jiàn ) biān chéng luò  (luò bīn wáng )  mài xíng (  ) jīng luàn hòu jiāng   shàn zhōng liú zèng ( bái ) yǒng wáng dōng xún  · sān ( bái ) yǒng wáng dōng xún  ·  ( bái ) yǒng wáng dōng xún  ·  ( bái ) sòng wén zi zhuǎn cáo jiāng dōng èr shǒu (chén liàng ) xiào  shī (fàn yún ) guān shān yuè (wáng bāo (nán běi cháo ))  yún nán zhēng mán shī (gāo shì ) guān bīng (  )  niú  (tián  ) zhēng  (  ) cáo wěi    shī (shěn kuò )   wēi jiā xiǎng zhōu yǒu gǎn (zhào wàn nián ) chū  féi běi mén èr shǒu · èr (wáng zhī dào ) sāi xià   shǒu · sān (zhāng zhòng  ) hán xìn  zhào zhī zhàn (  qiān )

 tóng  shàng sān gēng  ,  shēng shēng shì bié  。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

lèi xíng 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽