guān  zhé    shī 

qiāng jìn jiǔ ( bái ) qìn yuán chūn ·xuě (máo  dōng ) xíng  nán ·  ( bái ) chūn  (zhū  ) wàng yuè (  ) huàn  shā ·  xīn  (yàn shū ) chì   ( shì ) yǐn jiǔ ·  (táo yuān míng ) shēng  yōu huàn ,  ān (mèng      ) huàn  shā ·yóu  shuǐ qīng ( shì ) chóu  tiān yáng zhōu chū féng  (liú   ) cáo guì lùn zhàn (zuǒ qiū míng ) guī suī 寿shòu (cáo cāo )  西 lín  ( shì ) cháng  xíng (hàn yuè  )   suǒ   (mèng      ) sūn quán quàn xué (  guāng  zhuàn ) dēng guàn què lóu (wáng zhī huàn ) lín jiāng xiān ·gǔn gǔn cháng jiāng (yáng shèn ) shāng zhòng yǒng (wáng ān shí ) zōu  fěng  wáng  jiàn (liú xiàng  zhuàn )  dào zhī xíng  (dài shèng ) dēng fēi lái fēng (wáng ān shí ) dōng   shū shì zi  ( yóu )  shuō (hán  ) xuě méi ( yuè ) lún  》shí èr zhāng ( míng ) guǎ rén zhī  guó  (mèng     ) liǎng xiǎo ér biàn  ( míng )  yóu yuán  / dēng  ( shāng yǐn ) chūn xiāo ( shì )  dào duō zhù ,shī dào guǎ (mèng  ) guān shū yǒu gǎn ·  (zhū  ) chén tài qiū  yǒu  xíng (liú  qìng ) quàn xué (yán zhēn qīng ) mài yóu wēng (ōu yáng xiū )  jiǔ wèn yuè · rén jiǎ ( bái ) wǎn chūn (hán  ) xué  (mèng  )  zhèn  (  ) guò sōng yuán chén chuī  gōng diàn (yáng wàn  )  zhōng shí shòu ( yún )  guì  néng yín (mèng      ) lún  shí  ( míng ) míng   (qián  ) hòu chì   ( shì ) qián chū sài jiǔ shǒu · liù (  ) sài wēng shī  (liú ān )  xíng  nán ·  (bào zhào )  qiǎn (luó yǐn ) gǎn  shí èr shǒu ·  (zhāng jiǔ líng ) zhì zi  lín (hán fēi ) xiǎo sōng ( xún  ) páo dīng jiě niú (zhuāng zhōu )    (huì néng ) guān shū yǒu gǎn · èr (zhū  ) 西 jiāng yuè ·shì shì duǎn  (zhū dūn  ) láng sān  ( sōng líng ) lùn shī  shǒu · èr (zhào  ) fàng yán  shǒu · sān (bái   ) qín shī ( shì ) quàn xué (mèng jiāo ) shàng táng kāi shì sòng (huáng  chán shī )  gōng hào lóng (liú xiàng ) chéng dōng zǎo chūn (yáng  yuán ) duàn  ( lín )   ( yuán ) pín  (qín tāo  )  xiāo  ( shì mín ) qiè  mìng ( bái ) xiāo yáo yóu (zhuāng zhōu ) mèng tiān (  )  máo   (hán dān chún )  miáo zhù zhǎng ( míng ) zèng lín   /   ( xuán  )     ·xià  ( bái ) tiě chǔ chéng zhēn (zhù  )  shū yào sān dào (zhū  )  zhì (  )   zhí shū táng ( xún  ) chūn yǒu bǎi huā qiū yǒu yuè ( mén huì kāi chán shī )  xiāng máo dùn  / máo (hán fēi )  zhōu qiú jiàn  / chǔ ( míng )  xué zhī dào (  )  rén shí yán (sēng jiā   )  cháng ān  zhǔ rén (zhāng wèi )  shēng gān zhōu · cān liáo ( shì ) 西 shī (luó yǐn ) rén zhī chū (wáng yīng lín ) chéng nán (zēng gǒng ) qiū  ǒu chéng (chéng hào ) huì zi xiāng liáng (zhuāng zi ) huà shé tiān  (liú xiàng ) yǎn ěr dào líng (  wéi  zhuàn ) wéi xué  shǒu shì  zhí (péng duān shū ) jīn  liáng yàn huì ( míng ) yàn  使shǐ chǔ (liú xiàng ) wén hóu   rén  liè (liú xiàng ) lǎo zi · zhāng ( míng ) jué  ·shū dāng kuài   (chén shī dào ) huí chē jià yán mài ( míng ) shǒu zhū dài  (hán fēi )  rén zhī  ( shì ) běi rén shí líng (jiāng yíng  ) fàng yán  shǒu ·  (bái   )  niǎo  (jiǎ  ) dōng chéng gāo qiě zhǎng ( míng ) fàn hǎi (wáng shǒu rén )  shàn yóu (  wéi  zhuàn ) bìng méi guǎn  (gōng  zhēn ) shí  jīng shè hái  zhōng zuò (xiè líng yùn ) sān rén chéng  (liú xiàng ) shuǐ diào  tóu ·yǐn kuò  (zhū  ) xiǎo chuāng (wèi yuán ) wáng róng   dào páng  ( míng ) zhāo sān   ( míng ) jīng  ( xún  ) wén zhāng ( yóu ) yáng   gǒu (liè  kòu )  yuè shí jiǔ    (liú  ) xíng yǐng shén sān shǒu (táo yuān míng ) cāng láng  ( míng ) xiū shēn  jiā zhì guó píng tiān ( míng ) bǐng yuán  xué ( zhì ) xiāng jiàn huān ·nián nián  què (zhāng huì yán )  huā shān   ( shùn qīn )  chū  ( míng ) xiāo féng jiū  / xiāo jiāng (liú xiàng ) xún   tàn bìng yǒu  /(liú  qìng )  shū yǒu suǒ jiàn zuò (xiāo lūn wèi ) lián ǒu huā   ( shī dào ) fàng yán  shǒu ·  (bái   )  dài wén lùn xuǎn duàn ( míng )  tiān jiàn shì shāng wēi zhī dūn (liú   ) tiān dào (féng dào ) xiǎo ér  wèi  ( shì ) gǎn  shí èr shǒu ·  (zhāng jiǔ líng ) shī kuàng zhuàng jìn píng gōng (hán fēi )  zhèng měng   ( míng ) wài   shēng (jiāng yíng  ) lún    ( míng ) wèn shuō (liú kāi ) kōng hóu yáo ( bái ) bié  cái  lìng (fāng yuè ) fàng yán  shǒu · èr (bái   ) cháng  ( míng )  bàng xiāng zhēng (liú xiàng ) làng táo shā ·shū   tiān (dèng shàn ) jǐng shì (táng yín )  shī  shǒu ·  (huáng tíng jiān ) duō  wáng yáng (liè  kòu ) āi  wén  (liǔ zōng yuán ) lǎo zi (jié xuǎn )( míng )  zhāng xiào biāo ( shēn ) èr wēng dēng tài shān ( míng ) gǎn  shí èr shǒu · èr (zhāng jiǔ líng ) chī xiāo ( míng )  wéi zhōng  lùn shī dào shū (liǔ zōng yuán ) chéng gōng qiáo xīn  xué ( míng )  qiú bǎi shòu (liú xiàng )  mèng lìng · jìng fāng néng ( shì ) lián   yǐn (táo yuān míng )  yuè shān fáng (wáng shǒu rén ) zēng shēn pēng zhì (hán fēi ) zǎi  zhòu qǐn ( míng ) chūn cǎo (yáng  ) ǒu  (  ) chán yuè èr shǒu ·  (zhāng wèn táo ) shī èr shǒu (wáng fàn zhì ) héng mén ( míng ) rén jiē yǒu  rěn rén zhī xīn (mèng  ) qián ruò gēng duàn é (chǔ rén huò ) jūn  xíng (cáo zhí ) tīng jiā líng jiāng shuǐ shēng  shēn (wéi yìng  ) zuò yòu míng (cuī yuàn )   jiā  fēng ( shì ) gǎn wèn   è  zhǎng (mèng  )  zhāi  (liú  ) guān  tíng  (wáng yáng míng ) qīng píng  ·yǒng  (wáng  zhī ) xìng yuán zhōng zǎo shù (bái   )   āi yuè wèi  ( míng ) kòu zhǔn  shū ( míng ) gāo yáng tái ·chú  (hán liú )   diāo hóu (hán fēi ) 西 míng (běi sòng ·zhāng zài ) sāng shēng  shù ( míng ) què qiáo xiān ·yún lín zhǔ  ( tài qīng ) jiān ài (  )  chǎn lùn zhèng kuān měng (zuǒ qiū míng ) mǎn jiāng hóng ·dōng  huì liú ( shì ) zèng yuán   fàng yán (huáng tíng jiān ) jiǔ zhēn (yáng xióng ) xíng  nán ( zhào lín )   zhī zhǒng ( míng ) shū xiàng  pín ( míng )  māo (liú  ) zēng    ( míng )   ( shì ) zhì zi bān ( míng ) lùn shèng xiào zhāng shū  / (kǒng róng ) sān shí nián lái xún jiàn  (zhì qín ) guì yuán  (yáng wàn  ) chā yāng  (  ) xiá jiāng  fēi quán tíng  (yuán méi ) yóu chéng nán shí liù shǒu ·qiǎn (hán  )   duàn  kuāng jūn ( míng )  qǐn (  ) chán yuè èr shǒu · èr (zhāng wèn táo ) mèng  yǐn  rén yán ( míng )  lóu chūn ·西 yuán huā luò (wáng guó wéi )  wèi liù jué  ·  (  ) bǎo huì táng  ( shì ) kōng hóu yáo ( míng )  rén zhù jiàn (shěn kuò ) jìng jiāng lùn láo  ( míng ) wáng sūn  lùn chǔ bǎo ( míng )  hán xíng (  )  chǎn huài jìn guǎn yuán (zuǒ qiū míng ) shēn  jiàn  yuè chéng (zuǒ qiū míng ) guān yǐn zi jiào shè (liè  ) yáo jiè ( míng ) huà guǐ  (hán fēi  ) wǎn  西 yuán (fàn chéng  ) zhèng rén táo shǔ ( fǎng děng ) huì qìng   lán  (dài míng shì ) cháng shēng (wáng shǒu rén ) luò  chàng wàng (xiè tiǎo ) yǒng mǒu shì zhī shǔ (liǔ zōng yuán ) gǎn  shī sān shí  shǒu ·(chén  áng ) nóng  gēng tián (zhāng chōng )

liú wán zhǐ  ōu  ,liú yán zhǐ  zhī zhě 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī wén 
táng shī sān bǎi   shī sān bǎi  sòng  sān bǎi  xiǎo xué  shī  chū zhōng  shī  gāo zhōng  shī  xiǎo xué wén yán  chū zhōng wén yán  gāo zhōng wén yán  sòng  jīng xuǎn   shī shí jiǔ  shī jīng  chǔ   yuè   xiě jǐng  yǒng   chūn tiān  xià tiān  qiū tiān  dōng tiān  xiě   xiě xuě  xiě fēng  xiě huā  méi huā   huā   huā  liǔ shù  yuè liàng  shān shuǐ  xiě shān  xiě shuǐ  cháng jiāng  huáng   ér tóng  xiě niǎo  xiě   tián yuán  biān sài   míng  jié   chūn jié  yuán xiāo  hán shí  qīng míng  duān      zhōng qiū  chóng yáng  怀huái   shū qíng  ài guó   bié  sòng bié   xiāng   niàn  ài qíng   zhì  zhé   guī yuàn  dào wáng  xiě rén  lǎo shī   qīn  yǒu qíng  zhàn zhēng   shū   shí  yōu mín  wǎn yuē  háo fàng  mín yáo   wén guān zhǐ  gèng duō >>

扫码下载

古诗文网客户端

© 2020  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽