论语

lún  

lún  》shì  jiā xué pài  jīng diǎn zhù zuò zhī  ,yóu kǒng       zài chuán   biān zhuàn ér chéng 。      duì huà wén  wéi zhǔ ,  le kǒng      yán xíng , zhōng  xiàn le kǒng   zhèng zhì zhǔ zhāng 、lún   xiǎng 、dào  guān niàn  jiào  yuán  děng 。 《 xué 》《zhōng yōng 》《mèng  》《shī jīng 》《shàng shū 》《  》《 jīng 》《chūn qiū 》bìng chēng “ shū  jīng ”。tōng xíng běn 《lún  》gòng èr shí piān 。► 110tiáo míng  

史记

shǐ  

shǐ  》shì yóu   qiān zhuàn xiě  zhōng guó     chuán  tōng shǐ 。 zǎi le shàng  shàng  chuán shuō zhōng  huáng  shí dài ,xià zhì hàn   yuán shòu yuán nián jiān gòng 3000duō nián   shǐ (zhé xué 、zhèng zhì 、jīng  、jūn shì děng )。《shǐ  》zuì chū méi yǒu  dìng shū míng ,huò chēng “tài shǐ gōng shū ”,huò chēng “tài shǐ gōng chuán ”, shěng chēng “tài shǐ gōng ”。“shǐ  ”běn shì  dài shǐ shū tōng chēng ,cóng sān guó shí  kāi shǐ ,“shǐ  ”yóu shǐ shū  tōng chēng zhú jiàn chéng wéi “tài shǐ gōng shū ” zhuān chēng 。《shǐ  》 hòu lái  《hàn shū 》(bān  )、《hòu hàn shū 》(fàn  、  biāo )、《sān guó zhì 》(chén 寿shòu ) chēng “qián  shǐ ”。liú xiàng děng rén rèn wéi  shū “shàn  shì  ,biàn ér  huá ,zhì ér   ”。   guāng  《 zhì tōng jiàn 》bìng chēng “shǐ xué shuāng  ”。► 75tiáo míng  

老子

lǎo zi 

lǎo zi 》,yòu chēng 《dào  zhēn jīng 》《dào  jīng 》《 qiān yán 》《lǎo zi  qiān wén 》,shì zhōng guó  dài xiān qín zhū  fēn jiā qián    zhù zuò ,wèi  shí zhū  suǒ gòng yǎng ,chuán shuō shì chūn qiū shí   lǎo zi  ěr (shì shì zuò zhě 、zhù shì zhě 、chuán chāo zhě     )suǒ zhuàn xiě ,shì dào jiā zhé xué  xiǎng  zhòng yào lái yuán 。dào  jīng fēn shàng xià liǎng piān ,yuán wén shàng piān 《 jīng 》、xià piān 《dào jīng 》, fēn zhāng ,hòu gǎi wéi 《dào jīng 》37zhāng zài qián ,cóng 38zhāng kāi shǐ wèi 《 jīng 》,bìng fēn wéi 81zhāng 。shì zhōng guó  shǐ shàng shǒu  wán zhěng  zhé xué zhù zuò 。► 107tiáo míng  

三十六计

sān shí liù  

sān shí liù  》huò chēng “sān shí liù  ”,shì zhǐ zhōng guó  dài sān shí liù ge bīng   lüè , yuán  nán běi cháo ,chéng shū  míng qīng 。 shì gēn   guó  dài zhuō yuè  jūn shì  xiǎng  fēng   dòu zhēng jīng yàn zǒng jié ér chéng  bīng shū ,shì zhōng huá mín  yōu jiǔ wén huà  chǎn zhī  。► 1tiáo míng  

周易

zhōu  

zhōu  》 《 jīng 》,《sān  》zhī  (lìng yǒu guān diǎn :rèn wéi  jīng  sān  ,ér fēi zhōu  ),shì chuán tǒng jīng diǎn zhī  ,xiāng chuán  zhōu wén wáng  chāng suǒ zuò ,nèi róng bāo kuò 《jīng 》 《chuán 》liǎng   fèn 。《jīng 》zhǔ yào shì liù shí  guà  sān bǎi  shí  yáo ,guà  yáo  yǒu shuō míng (guà  、yáo  ),zuò wéi zhān  zhī yòng 。《zhōu  》méi yǒu  chū yīn yáng  tài  děng gài niàn ,jiǎng yīn yáng  tài   shì bèi dào jiā  yīn yáng jiā suǒ yǐng xiǎng  《 zhuàn 》。《chuán 》bāo hán jiě shì guà   yáo    zhǒng wén  gòng shí piān ,tǒng chēng 《shí  》,xiāng chuán wèi kǒng  suǒ zhuàn 。《zhōu  》shì zhōng guó chuán tǒng  xiǎng wén huà zhōng  rán zhé xué  rén wén shí jiàn   lùn gēn yuán ,shì  dài hàn mín   xiǎng 、zhì huì  jié jīng ,bèi  wéi “ dào zhī yuán ”。nèi róng   fēng  ,duì zhōng guó  qiān nián lái  zhèng zhì 、jīng  、wén huà děng   lǐng  dōu chǎn shēng le   shēn   yǐng xiǎng 。《 jīng 》wèi qún jīng zhī shǒu ,shè jiào zhī shū 。► 8tiáo míng  

山海经

shān hǎi jīng 

shān hǎi jīng 》shì zhōng guó zhì guài   ,  shì zhàn guó zhōng hòu  dào hàn dài chū zhōng   chǔ guó huò  shǔ rén suǒ zuò 。 shì   huāng dàn  jīng   shū 。gāi shū zuò zhě  xiáng , rén rèn wéi gāi shū shì “zhàn guó hào  zhī shì  《 wáng chuán 》 ,   《zhuāng 》 、 《liè 》 、 《 sāo 》 、 《zhōu shū 》 、 《jìn chéng 》 chéng zhě ” 。xiàn dài xué zhě  jūn rèn wéi chéng shū bìng fēi  shí ,zuò zhě  fēi  rén 。《shān hǎi jīng 》quán shū xiàn cún 18piān ,  piān zhāng nèi róng zǎo  。yuán gòng 22piān yuē 32650 。gòng cáng shān jīng 5piān 、hǎi wài jīng 4piān 、hǎi nèi jīng 5piān 、 huāng jīng 4piān 。《hàn shū · wén zhì 》zuò 13piān ,wèi  wǎn chū   huāng jīng  hǎi nèi jīng  suàn zài nèi 。shān hǎi jīng nèi róng zhǔ yào shì mín jiān chuán shuō zhōng    zhī shí ,bāo kuò shān chuān 、dào  、mín  、 chǎn 、yào  、  、  děng 。bǎo cún le bāo kuò kuā  zhú  、   tiān 、jīng wèi tián hǎi 、  zhì shuǐ děng  shǎo kuài zhì rén kǒu  yuǎn  shén huà chuán shuō   yán  shì 。► 6tiáo míng  

孙子兵法

sūn  bīng  

sūn  bīng  》yòu chēng 《sūn  bīng  》、《 sūn  bīng  》、《sūn zi bīng shū 》、《sūn  bīng shū 》děng ,shì zhōng guó xiàn cún zuì zǎo  bīng shū , shì shì jiè shang zuì zǎo  jūn shì zhù zuò ,zǎo   láo sāi wéi  《zhàn zhēng lùn 》yuē 2300nián ,bèi  wéi “bīng xué shèng diǎn ”。gòng yǒu liù qiān  zuǒ yòu , gòng shí sān piān 。zuò zhě wèi chūn qiū shí    guó  ān   guó jiāng jūn sūn  。《sūn  bīng  》shì zhōng guó  dài jūn shì wén huà  chǎn zhōng  cuǐ càn guī bǎo ,yōu xiù chuán tǒng wén huà  zhòng yào  chéng  fen ,shì  dài jūn shì  xiǎng jīng huá   zhōng  xiàn 。► 40tiáo míng  

资治通鉴

 zhì tōng jiàn 

 zhì tōng jiàn 》,jiǎn chēng “tōng jiàn ”,shì běi sòng   guāng zhǔ biān    duō juǎn běn biān nián  shǐ shū ,gòng 294juǎn , shí 19nián gào chéng 。  shí jiān wèi gāng ,shì jiàn wèi  ,cóng zhōu wēi liè wáng èr shí sān nián (gōng yuán qián 403nián )xiě  ,dào  dài  hòu zhōu shì zōng xiǎn  liù nián (gōng yuán 959nián )zhēng huái nán tíng  ,hán gài 16cháo 1362nián   shǐ 。 shì zhōng guó    biān nián  tōng shǐ ,zài zhōng guó guān xiū shǐ shū zhōng zhàn yǒu  zhòng yào   wèi 。► 38tiáo míng  

黄帝内经

huáng  nèi jīng 

huáng  nèi jīng 》fēn 《líng shū 》、《 wèn 》liǎng  fèn , yuán  xuān yuán huáng  ,hòu yòu jīng  jiā 、 xué  lùn jiā lián  zēng   zhǎn chuàng zuò , bān rèn wéi  jié chéng shū  chūn qiū zhàn guó shí  。zài  huáng  、  、léi gōng duì huà 、wèn   xíng shì chǎn shù bìng  bìng   tóng shí ,zhǔ zhāng  zhì  bìng ,ér zhì wèi bìng ,tóng shí zhǔ zhāng yǎng shēng 、shè shēng 、 寿shòu 、yán nián 。shì zhōng guó chuán tǒng  xué   jīng diǎn zhù zuò zhī  (《huáng  nèi jīng 》、《nán jīng 》、《shāng hán  bìng lùn 》、《shén nóng běn cǎo jīng 》),shì  guó  xué bǎo  zhōng xiàn cún chéng shū zuì zǎo     xué diǎn  。shì yán jiū rén  shēng  xué 、bìng  xué 、zhěn duàn xué 、zhì liáo yuán  huò yào  xué   xué  zhù 。zài  lùn shàng jiàn  le zhōng  xué shàng  “yīn yáng  xíng xué shuō ”、“mài xiàng xué shuō ”“zàng xiàng xué shuō ”děng 。► 8tiáo míng  

庄子

zhuāng zi 

zhuāng zi 》yòu míng 《nán huá jīng 》,shì zhàn guó zhōng  zhuāng zi   hòu xué suǒ zhe dào jiā jīng wén 。dào le hàn dài  hòu ,zūn zhuāng zi wèi nán huá zhēn rén ,yīn  《zhuāng zi 》 chēng 《nán huá jīng 》。 shū  《lǎo zi 》《zhōu  》 chēng “sān xuán ”。《zhuāng zi 》shū fèn nèi 、wài 、 piān ,yuán yǒu  shí èr piān ,nǎi yóu zhàn guó zhōng wǎn  zhú  liú chuán 、róu  、  ,zhì 西 hàn  zhì chéng xíng ,rán ér dāng shí liú chuán bǎn běn ,jīn  shī chuán 。 qián suǒ chuán sān shí sān piān , jīng guō xiàng zhěng  ,piān  zhāng jié  hàn dài  yǒu  tóng 。nèi piān    dài biǎo zhàn guó shí  zhuāng zi  xiǎng  xīn ,ér wài 、 piān  zhǎn  zòng héng bǎi  nián ,cān  huáng lǎo 、zhuāng zi hòu xué xíng chéng      。► 26tiáo míng  

lún  (xiān qín ) shǐ  (liǎng hàn ) lǎo zi (xiān qín ) sān shí liù  (xiān qín ) zhōu  (xiān qín ) shān hǎi jīng (xiān qín ) sūn  bīng  (xiān qín )  zhì tōng jiàn (sòng dài ) huáng  nèi jīng (xiān qín ) zhuāng zi (xiān qín ) guǐ  zi (xiān qín ) cài gēn tán (míng dài ) mèng  (xiān qín ) zēng 广guǎng xián wén (míng dài ) sān guó zhì (wèi jìn )  xué zhāng   zhù (sòng dài ) zhōng yōng (xiān qín ) běn cǎo gāng  (míng dài ) zuǒ zhuàn (xiān qín ) shì shuō xīn  (nán běi cháo ) hán fēi  (xiān qín ) hóng lóu mèng (qīng dài )  wēng duì yùn (qīng dài ) qiān  wén (nán běi cháo )   (xiān qín )  zhuàn (xiān qín ) sān  jīng (sòng dài ) zhàn guó  (liǎng hàn ) shēng   méng (qīng dài ) luó zhī jīng (táng dài ) jīn gāng jīng (wèi zhī )  shì chūn qiū (xiān qín ) xún  (xiān qín ) wén xīn diāo lóng (nán běi cháo )  shū (xiān qín ) liù tāo (xiān qín ) hàn shū (liǎng hàn ) fǎn jīng (táng dài ) shàng shū (xiān qín ) shāng hán lùn (liǎng hàn ) bīng jiàn (qīng dài ) sān guó yǎn  (míng dài )   guī (qīng dài ) xīn jīng (wèi zhī ) liáo zhāi zhì  (qīng dài ) xiǎo chuāng yōu  (míng dài ) wéi   huà (qīng dài )   (xiān qín ) bǎi jiā xìng (sòng dài ) 西 yóu  (míng dài ) yīn  jīng (wèi zhī ) hòu hàn shū (nán běi cháo ) le fán  xùn (míng dài ) huái nán  (liǎng hàn ) zhì náng (xuǎn  )(míng dài ) chuán   (míng dài ) shén nóng běn cǎo jīng (xiān qín ) guǎn  (xiān qín ) liù  tán jīng (táng dài ) sōu shén  (wèi jìn ) míng shǐ (qīng dài ) shāng jūn shū (xiān qín ) liè  (xiān qín ) shuǐ  zhuàn (míng dài ) sūn bìn bīng  (xiān qín ) mèng   tán (sòng dài ) xiào lín 广guǎng  (qīng dài ) yòu xué qióng lín (míng dài ) bǎi zhàn  lüè (míng dài )  yán lián  (qīng dài ) nán jīng (xiān qín ) bào   (wèi jìn ) qiān jīn fāng (táng dài ) sòng shǐ (yuán dài ) sān lüè (xiān qín )  shēng liù  (qīng dài )  dan tíng (yuán dài ) jǐng shì tōng yán (míng dài ) sān mìng tōng huì (míng dài ) huáng   jīng (xiān qín )  lín wài shǐ (qīng dài ) jìn shū (wèi jìn ) zi xià  zhuàn (xiān qín )  xiá  yóu  (míng dài ) huáng tíng jīng (xiān qín ) zhū  jiā xùn (qīng dài ) ěr  (wèi zhī ) zēng guó fān jiā shū (qīng dài ) jiāng yuàn (wèi jìn ) zhōu  (xiān qín ) yán shì jiā xùn (nán běi cháo ) xīn táng shū (sòng dài ) jīn kuì yào lüè (liǎng hàn ) lùn héng (liǎng hàn ) jiù táng shū ( dài ) xiào jīng (xiān qín )  shí èr zhāng jīng (wèi zhī ) yōu mèng yǐng (qīng dài ) zhēn guān zhèng yào (táng dài ) shuǐ jīng zhù (nán běi cháo ) tiān gōng kāi  (míng dài ) chá jīng (táng dài )   (xiān qín )  háng chuán (míng dài ) xǐng shì héng yán (míng dài ) 西 xiāng  (yuán dài ) suí yuán shī huà (qīng dài ) tài píng 广guǎng  (sòng dài ) guó  (xiān qín )  cáng jīng (wèi zhī ) shén xiāng quán biān (sòng dài )  jīng  mài kǎo (míng dài ) lèng yán jīng (táng dài ) bīn  mài xué (míng dài ) yuè wēi cǎo táng   (qīng dài ) shén xiān chuán (wèi jìn ) fēng shén yǎn  (míng dài ) qīng shǐ 稿gǎo (qīng dài ) hàn lóng jīng (táng dài ) gōng yáng zhuàn (xiān qín ) kǒng  jiā  (wèi zhī ) tài xuán jīng (liǎng hàn ) tài píng  lǎn (sòng dài ) dōng jīng mèng huá  (sòng dài ) yào xìng  kuò  bǎi wèi (míng dài ) wèi liáo zi (xiān qín ) yún   qiān (sòng dài ) zhēn jiǔ  chéng (míng dài )  jīng shí sān piān (sòng dài ) xián qíng ǒu  (qīng dài )    (xiān qín ) yuān hǎi  píng (sòng dài )   zhì tōng jiàn (qīng dài )   (xiān qín ) míng xián  (wèi zhī )  shèng xīn yuán (qīng dài ) suí yuán shí dān (qīng dài ) jìng huā yuán (qīng dài ) suí shū (táng dài )  zhēn piān (sòng dài )  huá jīng (wèi zhī ) táo ān mèng  (míng dài )  yuān   (sòng dài ) táo huā shàn (qīng dài )   zhì (wèi jìn )  shì míng yán (míng dài ) zàng shū (wèi jìn )  tiān suǐ chǎn wēi (sòng dài ) yuán shǐ (míng dài ) shí liáo běn cǎo (táng dài ) tài bái yīn jīng (táng dài ) sòng shū (nán běi cháo ) huá yán jīng (wèi zhī ) dōng zhōu liè guó zhì (míng dài ) xīn  dài shǐ (sòng dài ) róng zhāi suí  (sòng dài ) wèi shū (nán běi cháo ) yǐn shàn zhèng yào (yuán dài ) jiǎn dēng xīn huà (míng dài ) sōu shén hòu  (wèi jìn ) wén zi (liǎng hàn ) jiù  dài shǐ (sòng dài ) rén  zhì (wèi jìn ) zhōu shū (táng dài ) cāng láng shī huà (sòng dài ) nán shǐ (táng dài ) lǎo zi xiǎng ěr zhù (liǎng hàn )  táng 西   (táng dài ) jiǔ zhāng suàn shù (liǎng hàn ) wén shǐ zhēn jīng (xiān qín ) běi shǐ (táng dài ) shēn yín  (míng dài ) shuō yuàn (liǎng hàn ) cháng shēng 殿diàn (qīng dài ) chū  pāi àn jīng  (míng dài ) shuì   qín  zhú jiǎn (xiān qín )  zhī  (qīng dài )  mín yào shù (nán běi cháo ) 绿  xiān zōng (qīng dài ) qián kūn  lüè (qīng dài ) jīn shǐ (yuán dài ) yán tiě lùn (liǎng hàn ) bīng  èr shí  piān (liǎng hàn ) liáng shū (nán běi cháo ) běi  shū (nán běi cháo ) liáo shǐ (yuán dài ) zhǒu hòu bèi  fāng (wèi jìn ) tiān  jīng (táng dài )  zhōu shū (xiān qín ) shén fēng tōng kǎo (míng dài )  wèi gōng wèn duì (táng dài )  jīng zǒng yào (sòng dài ) chén shū (nán běi cháo ) róng  jiàn ( dài ) biǎn què xīn shū (sòng dài ) nán  shū (nán běi cháo )  yuán (sòng dài ) liè  zhuàn (liǎng hàn ) lǎo cán yóu  (qīng dài ) yōu míng  (nán běi cháo )

关注公众号

将古诗文随身携带

  
lún   shǐ   zhōu    zhuàn  mèng   zuǒ zhuàn   xué  zhōng yōng  shàng shū     zhōu      zhuāng zi  lǎo zi  mèng      xún   liè   guǎn       shū  xiào jīng  jiāng yuàn  liù tāo  fǎn jīng  bīng jiàn  lùn héng  zhì náng  hàn shū  hòu hàn shū  hán fēi   huái nán   wèi liáo zi  shān hǎi jīng  sān  jīng  bǎi jiā xìng  qiān  wén  guǐ  zi  shāng hán lùn  shāng jūn shū  zhàn guó   sān guó zhì       zhōu shū  sōu shén   jīn gāng jīng   cáng jīng    guī  cài gēn tán  shuǐ jīng zhù  sūn  bīng   sān shí liù    zhì tōng jiàn    zhì tōng  huáng  nèi jīng  běn cǎo gāng   le fán  xùn  mèng   tán  shì shuō xīn   tiān gōng kāi   wén xīn diāo lóng   shì chūn qiū  kǒng  jiā   yán shì jiā xùn  sūn bìn bīng   xiào lín 广guǎng   bǎi zhàn  lüè  gōng sūn lóng   shēng   méng 

扫码下载

古诗文网客户端

© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽