左传

zuǒ zhuàn 

  《zuǒ zhuàn 》,xiāng chuán wèi 左丘明zhe ,yuán míng wéi 《zuǒ shì chūn qiū 》,hàn dài gǎi chēng 《chūn qiū zuǒ shì chuán 》,jiǎn chēng 《zuǒ zhuàn 》,shì zhōng guó  dài    shì wán bèi  biān nián  shǐ shū ,gèng shì xiān qín sǎn wén zhù zuò  dài biǎo , biāo zhì zhe  guó  shì sǎn wén  chéng shú 。hàn cháo shí yòu míng 《chūn qiū zuǒ shì 》、《zuǒ shì 》。hàn cháo  hòu cái duō chēng 《zuǒ zhuàn 》。  《gōng yáng zhuàn 》、《 liáng zhuàn 》 chēng “chūn qīu sān zhuàn ”。jiù shí xiāng chuán shì chūn qiū  nián zuǒ qiū míng wèi jiě shì kǒng   《chūn qiū 》ér zuò 。《zuǒ zhuàn 》shí zhì shàng shì     zhuàn xiě  shǐ shū 。    yǐn gōng yuán nián (qián 722nián ),   āi gōng èr shí  nián (qián 468nián ), 《chūn qiū 》wèi běn ,tōng guò  shù chūn qiū shí     shǐ shí lái shuō míng 《chūn qiū 》 gāng  ,shì  jiā zhòng yào jīng diǎn zhī  。

► 35tiáo míng  

庄公
zhuāng gōng yuán nián  zhuāng gōng èr nián  zhuāng gōng sān nián  zhuāng gōng  nián  zhuāng gōng  nián  zhuāng gōng liù nián  zhuāng gōng  nián  zhuāng gōng  nián  zhuāng gōng jiǔ nián  zhuāng gōng shí nián  zhuāng gōng shí  nián  zhuāng gōng shí èr nián  zhuāng gōng shí sān nián  zhuāng gōng shí  nián  zhuāng gōng shí  nián  zhuāng gōng shí liù nián  zhuāng gōng shí  nián  zhuāng gōng shí  nián  zhuāng gōng shí jiǔ nián  zhuāng gōng èr shí nián  zhuāng gōng èr shí  nián  zhuāng gōng èr shí èr nián  zhuāng gōng èr shí sān nián  zhuāng gōng èr shí  nián  zhuāng gōng èr shí  nián  zhuāng gōng èr shí liù nián  zhuāng gōng èr shí  nián  zhuāng gōng èr shí  nián  zhuāng gōng èr shí jiǔ nián  zhuāng gōng sān shí nián  zhuāng gōng sān shí  nián  zhuāng gōng sān shí èr nián 
僖公
 gōng yuán nián   gōng èr nián   gōng sān nián   gōng  nián   gōng  nián   gōng liù nián   gōng  nián   gōng  nián   gōng jiǔ nián   gōng shí nián   gōng shí  nián   gōng shí èr nián   gōng shí sān nián   gōng shí  nián   gōng shí  nián   gōng shí liù nián   gōng shí  nián   gōng shí  nián   gōng shí jiǔ nián   gōng èr shí nián   gōng èr shí  nián   gōng èr shí èr nián   gōng èr shí sān nián   gōng èr shí  nián   gōng èr shí  nián   gōng èr shí liù nián   gōng èr shí  nián   gōng èr shí  nián   gōng èr shí jiǔ nián   gōng sān shí nián   gōng sān shí  nián   gōng sān shí èr nián   gōng sān shí sān nián 
襄公
xiāng gōng yuán nián  xiāng gōng èr nián  xiāng gōng sān nián  xiāng gōng  nián  xiāng gōng  nián  xiāng gōng liù nián  xiāng gōng  nián  xiāng gōng  nián  xiāng gōng jiǔ nián  xiāng gōng shí nián  xiāng gōng shí  nián  xiāng gōng shí èr nián  xiāng gōng shí sān nián  xiāng gōng shí  nián  xiāng gōng shí  nián  xiāng gōng shí liù nián  xiāng gōng shí  nián  xiāng gōng shí  nián  xiāng gōng shí jiǔ nián  xiāng gōng èr shí nián  xiāng gōng èr shí  nián  xiāng gōng èr shí èr nián  xiāng gōng èr shí sān nián  xiāng gōng èr shí  nián  xiāng gōng èr shí  nián  xiāng gōng èr shí liù nián  xiāng gōng èr shí  nián  xiāng gōng èr shí  nián  xiāng gōng èr shí jiǔ nián  xiāng gōng sān shí nián  xiāng gōng sān shí  nián 
昭公
zhāo gōng yuán nián  zhāo gōng èr nián  zhāo gōng sān nián  zhāo gōng  nián  zhāo gōng  nián  zhāo gōng liù nián  zhāo gōng  nián  zhāo gōng  nián  zhāo gōng jiǔ nián  zhāo gōng shí nián  zhāo gōng shí  nián  zhāo gōng shí èr nián  zhāo gōng shí sān nián  zhāo gōng shí  nián  zhāo gōng shí  nián  zhāo gōng shí liù nián  zhāo gōng shí  nián  zhāo gōng shí  nián  zhāo gōng shí jiǔ nián  zhāo gōng èr shí nián  zhāo gōng èr shí  nián  zhāo gōng èr shí èr nián  zhāo gōng èr shí sān nián  zhāo gōng èr shí  nián  zhāo gōng èr shí  nián  zhāo gōng èr shí liù nián  zhāo gōng èr shí  nián  zhāo gōng èr shí  nián  zhāo gōng èr shí jiǔ nián  zhāo gōng sān shí nián  zhāo gōng sān shí  nián  zhāo gōng sān shí èr nián 

róng suǒ zhòng xiàn , yǐn zhòng yuàn 。

gōng zhòng hào 

关注公众号

将古诗文随身携带

shī  tuī jiàn 
APP
  tuī jiàn 
gōng zhòng hào 
© 2021  shī wén wǎng  | shī wén  | míng   | zuò zhě  |    | jiū cuò 
返回标鸽